ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Exorcisme

Exorcisme heeft altijd een religieus karakter. Zoals reeds vermeld in de rubriek 'Bezetenheid' worden in verschillende religies verschillende vormen van bezetenheid van elkaar onderscheiden. Soms spreekt men van een demon, of van een duivel, maar ook andere paranormale entiteiten worden vernoemd. Wanneer een persoon bezeten is door een entiteit/demon kan hij/zij de controle over zichzelf verliezen en gedragstoornissen vertonen. Een minder vergaande vorm is gebondenheid, waarbij de betreffende persoon weliswaar niet is bezeten, maar wel in bepaalde mate door een entiteit/demon wordt beheerst.

Pogingen van geestelijken om de boze geest, of entiteit, uit het lichaam van een bezetene te drijven wordt exorcisme, of duiveluitdrijving genoemd. Een priester probeert, door het uitspreken van bezweringen en handoplegging, de bezetene uit de macht van de entiteit te bevrijden.

In het christendom is er een speciale vorm van pastoraat dat zich bezighoudt met het bevrijden van demonische gebonden- en bezetenheid, het zogenoemde 'bevrijdingspastoraat', vergelijkbaar met het exorcisme van de Rooms-katholieke Kerk. Het plechtige, zogenaamde 'grote exorcisme' mag enkel en alleen door een priester en met toestemming van de bisschop worden uitgeoefend.

Men spreekt van exorcisme, wanneer de Kerk - in naam van Jezus Christus - vraagt dat een persoon of een voorwerp beschermd mag worden tegen de greep van de Satan en aan zijn macht onttrokken zal zijn. Het exorcismegebed gaat terug op Jezus zelf, die het toegepaste (Marcus 1,23-28). Ook de macht en de taak van de Kerk om exorcisme toe te passen, zijn gebaseerd op de woorden van Jezus zelf (Marcus 3,15; 6,7-13; 16,17).

Het exorcisme wordt ook bij de viering van het doopsel in eenvoudige vorm toegepast: "Wij vragen U voor dit kind : laat de invloed van de Boze er geen vat op krijgen; maak het sterk om het kwaad te overwinnen, laat het door de kracht van Jezus' sterven en verrijzen ontkomen aan de macht van de erfzonde."


Klein exorcisme, oftewel: 'exorcisme van de heilige Michael tegen Satan en de opstandige engelen', gepubliceerd op bevel van Z.H. Leo XIII (vertaling uit het Latijn van het officiële liturgische boek van de Rooms-Katholieke Kerk het Rituale Romanum Tit.XI,Cap.III).

Nota : Dit gebed mag enkel door een bisschop of door een priester, of een gewijde exorcist, gebeden worden met toestemming van de Ordinarius als het rechtstreeks over personen wordt uitgesproken.

Indien niet rechtstreeks over personen, dan mag eenieder dit bidden indien hij op redelijke gronden mag vermoeden dat er duivelse invloeden aan het werk zijn. Hij moet dan wel in staat van genade zijn, dus: regelmatig biechten, de zonde willen vermijden en naar de volmaaktheid willen streven, zo niet 'zal zijn einde erger zijn dan het begin' (Matt 12:43). Want, 'alleen God door Onze Heer Jezus Christus is sterker dan de duivel'.

Hier is dan het klein exorcisme, beginnende met : "In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen."

Gebed tot de heilige aartsengel Michael (geknield te bidden):

"Heilige aartsengel Michael, glorievolle prins der hemelse legermachten, verdedig ons in de strijd tegen de satanische vorsten en machten, tegen de heersers van de wereld der duisternissen, tegen de boze geesten in de lucht (Ef. VI;) Kom de mensen ter hulp, die God naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen heeft en tegen zo'n hoge prijs verlost heeft van de tirannie van de duivel. De heilige Kerk vereert u als bewaker en beschermer, gij aan wie de Heer de verloste zielen toevertrouwd heeft, om ze binnen te leiden in het hemelse geluk. Smeek dus de God van de vrede Satan onder onze voeten te verpletteren, opdat hij de mensen niet meer gevangen houdt in zijn kettingen en de Kerk niet meer vermag aan te vallen. Bied de Allerhoogste onze gebeden aan opdat Gods barmhartigheid snel over ons neerdaalt. Grijp gijzelf de draak, de oude slang - dat is de duivel of Satan - en werp hem geboeid in de afgrond, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden. (Apok.20). N.B. Dit gebed, dat opgesteld werd om de duivel te verdrijven, kan de familie en de gemeenschap voor grote kwalen bewaren als het vurig gebeden wordt, zelfs door de eenvoudigste gelovigen. Gebruik het vooral als ge verwacht dat de duivel optreedt het zij door middel van de boosheid van de mensen, het zij met behulp van bekoringen, ziekten, stormen en rampen van elk soort."

Eigenlijk Exorcisme (wordt rechtstaande gebeden):

"In de naam van Jezus Christus, onze God en onze Heer, en met de bemiddeling van de Onbevlekte Maagd Maria, Moeder van God, van de heilige aartsengel Michael, van de apostelen Petrus en Paulus en van alle heiligen (voor priesters: "en steunend op de heilige macht die ons gegeven werd") ondernemen wij vertrouwvol de strijd tegen de aanvallen en de hinderlagen van de duivel."

Psalm 6: "God rijze op en dat zijn vijanden verstrooid worden, en dat zij die Hem haten op de vlucht gaan. Dat ze verdwijnen zoals rook. En zoals het was wegsmelt voor het vuur, zo mogen de zondaars ten onder gaan voor het aanschijn van God. V. Ziehier het Kruis van de Heer, vlucht vijandige machten R. De Leeuw uit de stam van Judas, de zoon van David, heeft overwonnen. V. Dat uw barmhartigheid, Heer, over ons neerkome. R. zoals wij gehoopt hebben op U. Wij bevelen u weg te gaan, onreine geest, wie ge ook zijt, duivelse kracht, invasie van de helse vijand, met al uw legioenen, verenigingen en sekten, in de naam en door de kracht van Onze Heer Jezus + Christus: wees weggerukt uit de Kerk van God, en verwijderd van de zielen die naar Gods beeld geschapen zijn en verlost werden door het heilig bloed van het Goddelijk + Lam. Van nu af aan, trouweloos serpent, zult ge het niet meer wagen het menselijk geslacht te misleiden, Gods Kerk te vervolgen en de uitverkorenen van God te zeven en te wannen, als tarwe +. Zo beveelt het u de Allerhoogste + God, die gij in uw onzinnige hoogmoed als uw gelijke beschouwt, Hij die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van der waarheid geraken. Zo beveelt u, God de + Vader, zo beveelt u God de + Zoon, zo beveelt u, God de Heilige +Geest. Zo beveelt u de Christus, het eeuwig Woord van God dat vlees + geworden is; die voor het heil van ons geslacht, verloren door uw afgunst, zich vernederd heeft en gehoorzaam geworden is tot de dood. Zo beveelt u, het teken van het Heilig + Kruis en de kracht van alle + mysteriën van het christelijk geloof Zo beveelt u, de machtige Moeder van God, de Maagd + Maria, die sinds het eerste ogenblik van haar Onbevlekte Ontvangenis, door haar nederigheid, uw hoogmoedige kop heeft verpletterd. Zo beveelt u, het geloof van de heilige Petrus en Paulus en van alle andere + apostelen. Zo beveelt u, het bloed van de martelaren en de godvruchtige bemiddeling van alle + heiligen. Welnu, vervloekte draak, en alle duivelse legioenen, wij bezweren u door de levende + God, door de ware + God, do or de heilige + God; door God die de wereld zozeer heeft liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Houd op de mensen te misleiden en het vergif van de eeuwige verdoemenis over hen uit te storten; houd op de Kerk te schaden en haar vrijheid te belemmeren. Ga weg, Satan, uitvinder en meester in alle misleiding, vijand van het heil van de mensen. Maak plaats voor Christus, in wie ge geen van uw werken zult vinden: maak plaats voor de éne, heilige, katholieke en apostolische Kerk, die Christus zelf verworven heeft ten koste van Zijn bloed. Vernedert U onder de machtige hand van God. Beef en vlucht bij onze aanroeping van de heilige en schrikwekkende Naam Jezus, die de hel doet beven; aan wie de hemelse krachten, machten en heerschappijen onderworpen zijn; die de cherubijnen en serafijnen onophoudelijk loven met de woorden: "Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God van de heerscharen".

V.: Heer, verhoor mijn gebed.

R.: En mijn geroep komen tot U.

V.: De Heer zij met U.

R.: En met uw geest.

Eindgebed: "Laten wij bidden: God van de hemel, God van de aarde, God van de engelen, God van de aartsengelen, God van de aartsvaders, God van de profeten, God van de belijders, God van de Maagden, God die de macht hebt het leven te geven na de dood, de rust na de arbeid, want er is geen andere God buiten U: en er kan geen andere zijn buiten U; Schepper van al wat zichtbaar en onzichtbaar is, aan wiens Rijk geen einde zal komen; nederig smeken wij Uw goddelijke Majesteit, ons machtig te bevrijden en ongeschonden te bewaren voor elke macht., valstrik, bedrog en boosheid van de helse geesten. Door Christus, onze Heer. R. Amen. Van de listen van de duivel, verlos ons, Heer. Verleen aan Uw Kerk de rust en de vrijheid om U te dienen, wij smeken U, verhoor ons, Heer. Dat Gij U gewaardigt de vijanden van de Heilige Kerk te vernederen, wij smeken U, verhoor ons, Heer.

De plaats wordt met wijwater besprenkeld.

Organisaties gespecialiseerd in exorcisme


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in exorcisme op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht