ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Is de afschaffing van verplicht celibaat voor de paus bespreekbaar geworden?

Dat beweerde bisschop Bonny althans…
door Tsenne Kikke - woensdag 14 december 2022 14:22

Over bisschop Johan Bonny, de verdediger van homoparen, heb ik het reeds eerder gehad. Of hijzelf een homo is, weet ik niet, en beschuldig hem daar dus niet van, maar voor alle zekerheid zou ik nooit bij hem te communie gaan. "Bij welke priester dan wel?" zou je kunnen vragen, waarop mijn antwoord zou zijn: "Dat weet ik ook niet: 'k ga al jarenlang niet meer naar de mis. Bovendien vrees ik (1) dat er tegenwoordig weinig priesters rondlopen die weten hoe een communie moet worden uitgevoerd - en, (2) zélf in staat zijn het uit te voeren."

Nota: punt (2) verwijst naar een zijnstoestand en geen herhaling van punt (1) dat op het 'hoe' betrekking heeft. 'k Weet het: enkel de eclectici kunt dit begrijpen, sorry. :-)

Over thema's, zoals Liefde, homoseksualiteit en pedofilie onder priesters, kanaal van het hogere zijn, en dat wat met de communie te maken heeft, heb ik het eveneens al enkele malen gehad.

Eertijds, vooraleer te communie te gaan, sprak men de woorden: "Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en mijn ziel zal gezond worden," uit. Of, men mompelde het binnensmonds, om dan even later het 'Lichaam van Christus', dat met zijn 'bloed' zou zijn besprenkeld, via een priester in ontvangst te nemen.

Nota: Vandaag de dag zegt men zoiets als: "Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden."

Het is goed dat men het woordje 'ziel' heeft weggelaten: eclectici weten waarom. De eerste vraag is wel: "Welke 'ik' zal gezond worden?" - De 'ik' van enkele minuten geleden, de 'ik' die deze woorden op dit moment via het lichaam in zich opneemt - of, de het ikje van binnen enkele seconden of minuten?... In wezen zou er moeten staan: ""Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en mijn lichaam zal gezond worden."

En de tweede vraag is: "Denk je écht dat de Heer tot jou kan/zal spreken? In 't Nederlands, Engels, Chinees, Russisch, of in engelentaal, misschien?" Je moet het maar wilen geloven, hé! Tenslotte kan Hij in hetzelfde moment Zijn oren niet voor al de 8 miljard stervelingen ten gehore leggen; dit, in afwachting dat één van hen tot Hem zou bidden. Toegegeven: een jointje roken kan jou hierbij wel bijstaan. Ik bedoel: indien je in de een of andere godheid die tot jou spreekt gelooft, natuurlijk.

Het meest spijtige is bovendien - dat volgens mij - geen mens begrijpt wat het Laatste Avondmaal precies inhield. En, met 'geen mens' bedoel ik: geen mens - indien je pauzen, kardinalen, bisschoppen, priesters, en consoorten eveneens 'mensen' noemt en geen heiligen, bijvoorbeeld.

Ikzelf begrijp daarvan het theoretische gedeelte - maar, omdat ik er 2.000 jaar geleden niet bij was, kan ikzelf het ook niet voor 100% écht weten.

Over die gebeurtenis lezen we in Matteüs Hfst. 26, verzen 17-35 daarover het volgende:

Op de eerste dag van het ongedesemde brood kwamen de leerlingen Jezus vragen: “Waar wilt Gij dat wij het paasmaal voor U gereed maken?”

Hij antwoordde: “Gaat naar de stad en zegt aan die en die: De Meester laat weten: Mijn uur is nabij; bij u wil Ik met mijn leerlingen het paasmaal houden.”

De leerlingen deden zoals Jezus hun had opgedragen en maakten het paasmaal gereed.

Toen de avond gevallen was, lag Hij met de twaalf leerlingen aan. Onder de maaltijd sprak Hij: “Voorwaar, Ik zeg u: een van u zal Mij overleveren.”

Smartelijk getroffen begon de een na de ander Hem te vragen: “Ik ben het toch niet, Heer?...”

Hij antwoordde: “Die met Mij zijn hand in de schotel steekt, zal Mij overleveren. Wel gaat de Mensenzoon heen, zoals van Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon wordt overgeleverd! Het zou beter voor hem zijn als hij niet geboren was, die mens!”

Judas, zijn verrader, nam ook het woord en zei: “Ik ben het toch niet, Rabbi?”

Hij antwoordde hem: “Gij zegt het.”

Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: “Neemt, eet; dit is mijn Lichaam.”

Daarna nam Hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe met de woorden: “Drinkt allen hieruit. Want dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Maar Ik zeg u: van nu af zal Ik niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt tot op de dag waarop Ik met u, nieuw, zal drinken in het Koninkrijk van mijn Vader.”

Nadat zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij naar de Olijfberg.

Toen sprak Jezus tot hen: “In deze nacht zult ge allen aanstoot aan Mij nemen. Want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Maar na mijn verrijzenis zal ik u voorgaan naar Galilea.”

Toen zei Petrus: “Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik nooit.”

Jezus zeide: “Voorwaar, Ik zeg u: nog deze nacht voor het kraaien van de haan, zult gij Mij driemaal verloochenen.”

Petrus antwoordde hem: “Al moest ik met U sterven, in geen geval zal ik U verloochenen.”

In diezelfde geest spraken ook al de leerlingen.

En, in 1 Korintiërs Hfst. 11, verzen 23–26 staat er...

Zelf heb ik immers van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt heb doorgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, brood nam,  en na gedankt te hebben, het brak en zeide: “Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis.”

Zo ook na de maaltijd de beker, met de woorden: “Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit, elke keer dat gij hem drinkt, tot mijn gedachtenis."

Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker van de Heer drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en bloed des Heren. Wij moeten onszelf onderzoeken, voor we van het brood eten en uit de beker drinken. Wie eet en drinkt zonder het lichaam te onderkennen, eet en drinkt zijn eigen vonnis. Daarom zijn er onder u zo velen ziek en zwak en zijn er een aantal gestorven. Als wij onszelf beoordelen, zouden wij niet onder dit oordeel vallen. Maar als het oordeel van de Heer ons tuchtigt, is het uiteindelijk om ons niet met de wereld te hoeven veroordelen. Daarom, broeders, wanneer gij samenkomt voor de maaltijd, wacht op elkaar. Als iemand honger heeft, laat hij thuis eten; anders strekt uw bijeenkomst tot uw veroordeling. Het overige zal ik regelen wanneer ik kom.  

Hopelijk kan je - naast het feit dat je in staat bent de woorden te lezen, je er eveneens iets van begrijpt, beste bezoeker. Losstaande daarvan schreef ik reeds dat ik bij bisschop Johan Bonny nooit te communie zou gaan. Maar, om eerlijk te zijn: 'k zou niet weten bij welke geestelijke wel... Om mij te begrijpen, zou je moeten weten wat het oorspronkelijke Laatste Avondmaal inhield, schreef ik ook al.

Ik was aan het afdwalen, sorry...

Nu deed Bisschop Johan Bonny afgelopen weekend tijdens een bezoek aan een woonzorgcentrum in ’s Gravenwezel een zoveelste opmerkelijke uitspraak. Ditmaal over het celibaat, zijnde ...

“Twee weken geleden hebben we met de Belgische bisschoppen twee uur lang met de paus gepraat, onder andere: over de afschaffing van het verplichte celibaat. Franciscus staat open voor het idee. Gehuwde mannen zullen weldra tot priester gewijd worden. Als Rome daartoe niet de toestemming verleent, zal het spontaan gebeuren!”

Een dag later zei hij: “Mijn uitspraak was geen officiële beleidsverklaring. Ze viel in een open gesprek met een oudere inwoner van het bejaardentehuis die me zeer gemotiveerde en intelligente vragen stelde over de toekomst van de kerk, onder andere, over het celibaat. In zo’n gesprek wil ik niet rond de pot draaien, maar eerlijk antwoorden.”

Twee weken geleden werd hij samen met zijn Belgische collega’s in Rome door de paus ontvangen. Twee uur lang hebben ze met Franciscus kunnen praten. Ook over het verplichte celibaat. “We hebben gemerkt dat de paus het thema niet uit de weg gaat. Integendeel, het is bespreekbaar geworden en wij hebben het gevoel dat er iets te gebeuren staat.”

Het thema is nooit helemaal weggeweest, zei Hildegard Warnink, decaan van de faculteit Kerkelijk Recht aan de KU Leuven. “In de jaren zestig en zeventig woedde de discussie ook al volop. Ik herinner me nog dat er onderpastoors gewijd werden in Sint-Paulus, mijn parochie in Deurne-Noord, in de volle overtuiging dat ze een paar maanden later zouden kunnen trouwen. Zo dicht stond de kerk er toen bij, maar het gebeurde uiteindelijk niet. Men zegt dat paus Paulus VI de bedoeling had om het verplichte celibaat af te schaffen, maar hij wilde niet de geschiedenis ingaan als de man die dat op zijn geweten had.”

Nochtans zijn er nu al gehuwde katholieke priesters. Protestantse dominees of Anglicaanse priesters die zich bekeren tot de katholieke kerk en tot priester gewijd worden, moeten hun huwelijken niet opgeven. En in de oosterse katholieke kerken, die onder het gezag van de paus vallen (voornamelijk in Oost-Europa, het Midden-Oosten, Noord-Oost-Afrika en India), zijn gehuwde priesters wél al eeuwenlang toegelaten.

“In ons bisdom hebben we vijf gehuwde priesters: een Wit-Rus, twee Oekraïners en twee Chaldeeuwse priesters”, zei bisschop Bonny. “En natuurlijk krijg ik soms vragen van andere priesters: ‘Waarom mogen zij dat wel en wij niet?’”

Gevangen tussen twee werelden

In 2019 was er een bisschoppensynode over de kerk in het Amazonegebied. Toen kwam verrassend uit de bus dat de gehuwde priesters wél moesten kunnen, omdat de kerk anders geen toekomst meer zou hebben in die regio. Maar een jaar later was er in de pauselijke encycliek Querida Amazonia geen sprake meer van. Paus Franciscus bleef vasthouden aan het celibaat. “Dat is volgens mij gebeurd onder druk van de Afrikaanse, Aziatische en Oost-Europese bisschoppen”, zei Johan Bonny nu. “Daar denken ze volledig anders over het onderwerp dan in het Westen.”

Dat kan decaan Warnink beamen. “In onze faculteit in Leuven studeren ook veel buitenlandse studenten, uit vijf continenten. Na Querida Amazonia hield ik bij hen een kleine enquête. Slechts één student op de vijftig sprak zich toen uit vóór het afschaffen van het verplichte celibaat. Bij onze Belgische studenten was dat beeld volledig omgekeerd.”

Bisschop Bonny heeft vertrouwen dat het verplichte celibaat in de nabije toekomst wél kan sneuvelen. Alleszins toch in de westerse katholieke kerk. “Er zijn gesprekken om de bevoegdheid voor die beslissing op een ander niveau te brengen. De paus zit gevangen tussen twee werelden. Je kunt hem niet vragen om ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen. Hij kan nooit goed doen. Daarom pleiten wij ervoor om de bevoegdheid om het verplichte celibaat af te schaffen bij de bisschoppenconferenties te leggen, zodat zij land per land, of regio per regio, kunnen beslissen wat voor hen noodzakelijk is om mensen bij de kerk te houden. Alleen dan kunnen we uit deze impasse geraken. En de paus staat daar wel degelijk voor open.”

Nawoord

Ik hoop dat Bonny zich vergist. Anderzijds lopen kerken leeg en zijn er minder mensen die het beroep van priester op zich willen nemen. Met andere woorden: de kans is groot dat er zoveel water in de wijn kan worden gedaan, dat men die wijn niet meer proeft. Maar, wat maakt het uit? Er zijn voldoende charlatans, die dat water terug in wijn kunnen omtoveren.

Wel betekent dit ook niet dat het Katholicisme zal wegkwijnen - gewoonweg, omdat het merendeel van de mensheid nog immer een godsdienst nodig heeft. En, zelfs indien priesters, die de communie uitreiken, niet weten hoe ze dat zouden moeten uitvoeren - of, er niet bekwaam genoeg voor 'zijn', ondervinden gewone stervelingen daar geen enkel nadeel van.

Nog anders uitgelegd: eigenlijk maakt het vandaag de dag niet uit dat, bijvoorbeeld, gehuwde mannen weldra tot priester kunnen worden gewijd. Het is enkel en alleen de plicht van de meer bewuste mens om voor zichzelf te beslissen of hij wel of niet van hen de communie wil ontvangen...

Nog iets grappigs...

Al opgemerkt dat Jezus meestal met lang haar wordt uitgebeeld? Over dat haar staat er in 1 Korintiërs 11:2–14 het volgende...

De vrouw in de eredienst

Maar gij dient dit te bedenken. Christus is het hoofd van iedere man, de man is het hoofd van de vrouw, en God is weer het hoofd van Christus. Iedere man die onder het bidden of profeteren het hoofd gedekt houdt, doet zijn hoofd schande aan. Iedere vrouw daarentegen brengt schande over haar hoofd, wanneer zij blootshoofds bidt of profeteert; ik vind dat even erg als wanneer haar hoofd kaalgeschoren was. Als een vrouw geen sluier hoeft te dragen, kan ze net zo goed haar haar laten afknippen. Maar als het voor haar een schande is kaalgeknipt of geschoren te zijn, dan moet ze ook een sluier dragen. Een man hoeft zijn hoofd niet te bedekken, want hij is Gods evenbeeld en een afstraling van zijn heerlijkheid, terwijl de vrouw weer de glorie is van haar man. De man is niet genomen uit de vrouw, maar de vrouw uit de man, en de man is niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Daarom moet de vrouw een sluier op het hoofd dragen ter wille van de engelen. Overigens geldt voor de Heer, dat noch de vrouw iets is zonder de man, noch de man zonder de vrouw: zoals de vrouw uit de man is, zo is de man door de vrouw, en alles is uit God. Oordeelt zelf: is het passend dat een vrouw met ongedekt hoofd tot God bidt? Leert de natuur zelf u niet, dat het voor een man een oneer is het haar lang te dragen, terwijl dit voor de vrouw juist een sieraad is? Want het haar is de vrouw gegeven bij wijze van omhulling. En als iemand meent dit te moeten betwisten: wij kennen zulk een gewoonte niet en de gemeenten Gods evenmin.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?
Klik hier en, alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Indien je een (bak)steentje bijdraagt, via een aankoop, bijvoorbeeld, mogen we jouw naam hieronder publiceren? -

Ook kan je in onze webshop iets aankopen, waaronder:
Archetypen vragenlijst
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er...: Eclecticus!

En, dan heb je nog ...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie…
Meteorieten zijn hoogstwaarschijnlijk zo oud als onze planeet: eentje kopen?    
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Een Cursus in Wonderen - A Course in Miracles: een introductie.

Interesse in Kabbala en de Boom des Levens?

Pssst! Jij, ja jij! Leren werken met Runen?… De handleiding is beschikbaar!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht