ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Homoseksualiteit is ‘een keuze’ en ‘een zonde’ volgens het Vaticaan

Over 'zonde' en 'homoseksualiteit' zijn we nog niet uitgepraat….
door Tsenne Kikke - woensdag 24 maart 2021 16:56

Hoe wordt 'liefde' onder homo's geconsumeerd?

Het Vaticaan maakte op maandag 15 maart bekend dat de katholieke Kerk geen verbintenissen tussen partners van hetzelfde geslacht zal zegenen. In een uitgebreide nota verklaarde de Kerk waar de beslissing vandaag kwam. Homoseksualiteit is een ‘keuze’ en wordt gezien als een zonde. Eén van die keuzes is: eraan toegeven, of niet.

‘De zegening van homoseksuele verbintenissen kan niet als legaal beschouwd worden’, staat er in het statement. ‘God kan en zal zonde niet zegenen.’

Het instituut van het Vaticaan dat over de geloofsleer gaat, kreeg de vraag of de Katholieke Kerk over de mogelijkheid beschikte om de unie tussen personen van hetzelfde geslacht te zegenen. ‘Nee’, klonk het in het document. ‘In sommige kerkelijke kringen zijn er projecten en voorstellen voor zegeningen voor verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht’, schreef de congregatie. Maar een zegening is enkel mogelijk indien dit gebeurt ‘overeenkomstig met Gods bedoelingen’.

‘Omwille van die reden, is het niet geoorloofd de zegen te geven aan relaties die gepaard gaan met seksuele praktijken buiten het huwelijk - dat wil zeggen: buiten de onverbrekelijke verbintenis van een man en een vrouw, die op zichzelf openstaat voor de overdracht van het leven’ - aldus de congregatie.

Daarna herhaalde het Vaticaan de klassieke positie van de Katholieke Kerk. ‘God stopt nooit met het zegenen van zijn zonen, maar hij zegent de zonde niet en kan die ook niet zegenen’, klonk het. ‘Om bovengenoemde redenen beschikt de Kerk niet - en kan zij ook niet beschikken - over de bevoegdheid om verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht in te zegenen’, besloot de congregatie, die onderstreepte dat paus Franciscus zijn goedkeuring heeft gegeven over de tekst.

De paus, die al geregeld opgehemeld werd voor zijn verwelkomende toon tegenover de lgbtq-gemeenschap, heeft het statement dus goedgekeurd. Noteer wel het verschil tussen, enerzijds het individu en de gemeenschap - en, anderzijds, de aard van 'verbintenissen' - oftewel: 'de unie tussen personen van hetzelfde geslacht'.

"Ik voel plaatsvervangende schaamte voor mijn Kerk..."

Natuurlijk was Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen, één van de vele priesters en andere bisschoppen, die met de teleurgestelde gelovige homoparen meevoelde.

"Ik voel vooral intellectueel en moreel onbegrip. Ik wil mij verontschuldigen tegenover allen voor wie dit responsum pijnlijk en onbegrijpelijk is: gelovige en katholiek geëngageerde homoparen, ouders en grootouders van homoparen en hun kinderen, pastorale medewerkers en begeleiders van homoparen. Hun pijn om de Kerk is vandaag de mijne."

"Het voorliggende responsum mist de pastorale zorg, de wetenschappelijke onderbouw, de theologische nuance en de ethische zorgvuldigheid die aanwezig waren onder de synodevaders die toen de eindconclusies hebben goedgekeurd. Hier is een andere procedure van besluitvorming en beleidsbepaling aan het werk. Als voorbeeld wil ik slechts drie onderdelen vermelden. Vooreerst de paragraaf die zegt dat er in Gods plan in de verste verte geen gelijkenis of zelfs maar een analogie mogelijk is tussen het hetero- en het homohuwelijk. Zelf ken ik homoparen, burgerlijk gehuwd, met kinderen, die een warm en stabiel gezin vormen, en bovendien actief deelnemen aan het parochiale leven. Enkelen van hen zijn voltijds actief als pastoraal of kerkelijk medewerker. Ik ben hen bijzonder erkentelijk. Wie heeft er belang bij om te ontkennen dat hier geen gelijkenis of analogie met het heterohuwelijk mogelijk is? Op de synode is de feitelijke onwaarheid van die stelling herhaaldelijk aangehaald."

Wat is een ‘zonde’?

"Vervolgens het begrip ‘zonde’. De laatste paragrafen halen het zwaarste morele geschut boven. De logica is duidelijk: God kan geen zonde goedkeuren - homoparen leven samen in zonde - dus kan de Kerk hun relatie niet zegenen. Dat is juist de taal die de synodevaders níét wilden gebruiken, zowel in dit als in andere dossiers onder de titel ‘irreguliere’ situaties. Dat is niet de taal van Amoris laetitia, de pauselijke zendbrief uit 2016."

"Zonde is een van de moeilijkste theologische en morele categorieën om te definiëren, en dus een van de laatste om te kleven op personen en op hun manier van samenleven. En al zeker niet op algemene categorieën van personen. Wat mensen willen en kunnen, op dit eigenste moment van hun leven, met de beste bedoelingen die ze hebben voor zichzelf en voor anderen, oog in oog met de God die zij liefhebben en die hen liefheeft, is geen eenvoudig raadseltje. Trouwens, zo simpel is de klassieke katholieke moraaltheologie nooit met deze vragen omgegaan. O tempora, o mores!"

"Ten slotte het begrip ‘liturgie’. Dat beschaamt me als bisschop en theoloog nog meer. Homoparen zijn onwaardig om aan een liturgisch gebed over hun relatie deel te nemen, of een liturgische zegen over hun relatie te ontvangen. Uit welke ideologische achterkamers komt die uitspraak over de ‘waarheid van de liturgische ritus’?"

"Ook dat was duidelijk niet de dynamiek van de synode. Herhaaldelijk werd er gesproken over passende rituelen en gebaren om ook homoparen te integreren, zelfs in het liturgische domein. Uiteraard met respect voor het theologische en pastorale onderscheid tussen een sacramenteel huwelijk en de zegening van een relatie. De meerderheid van de synodevaders koos niet voor een liturgische zwart-witbenadering of voor een-alles-of-niets model. Integendeel, de synode gaf juist impulsen om wijselijk te zoeken naar tussenvormen, die recht doen zowel aan de eigenheid van deze personen als aan de eigenheid van hun relatie."

"Liturgie is de liturgie van Gods volk en tot dat volk behoren ook de bedoelde homoparen. Bovendien klinkt het weinig respectvol om de vraag naar een mogelijke zegening van homoparen te benaderen vanuit de zogeheten ‘sacramentalia’ of de ‘Orde van dienst voor Zegeningen’, waar ook de zegening van dieren, auto’s en gebouwen voorzien is. Een respectvolle benadering van het homohuwelijk kan alleen plaatsvinden in de bredere context van de ‘Orde van dienst voor het huwelijk’, als een eventuele variante op het thema huwelijk en gezinsleven, met een eerlijke erkenning van zowel de feitelijke gelijkenissen als verschillen. God is met zijn zegen over mensen nooit gierig of belerend geweest. Hij is onze Vader. Dat was de theologische en morele mindset van de meeste synodevaders."

"Kortom: in het voorliggende responsum vind ik de inhoudelijke krachtlijnen – zoals ik die heb ervaren – van de bisschoppensynode van 2015 over het huwelijk en het gezin niet terug. Dat is jammer voor gelovige homoparen, hun families en vrienden. Zij voelen zich door de Kerk niet rechtvaardig en niet naar waarheid behandeld. De reactie komt al op gang."

"Het is ook jammer voor de Kerk. Dit responsum is geen voorbeeld van hoe we samen een weg kunnen afleggen. Het document ondermijnt de geloofwaardigheid van zowel de ‘synodale weg’ waarvoor paus Franciscus pleit, als van het aangekondigde werkjaar met Amoris laetitia. Wil de echte synode opstaan?"

Bron: De Standaard

Hopelijk bereiken Johan Bonny's woorden het Vaticaan. Toch beseft hij niet wat 'zonde' is.

Toegegeven: (1) een zonde is slechts een zonde van zodra men echt beseft en weet wat zonde is. Maar, indien je vergevingsgezind bent ingesteld, kan je de woorden: 'Vader, vergeef hen, want ze weten écht waar niet wat ze doen’ gebruiken.

(2)  Dieren, auto’s en gebouwen worden gezegend. Het instituut van het Vaticaan vermeldde niet dat homo's daarop een uitzondering zijn. Anders gezegd: homo's worden gezegend, maar niet hun 'verbintenissen', waarbij de manier waarop ze de liefde consumeren niet luidop wordt aangehaald. In elk geval bevordert die niet 'de overdracht van het leven'.

Achteraf...

... waren er enkele BV's - vooral vrouwen, die een beetje kunnen zingen - die zich lieten ontdopen, en dus geen deel meer wilden uitmaken van de Rooms-Katholieke Kerk.

Ik heb hun profielen bekeken, en kwam tot de conclusie dat de Kerk er niets aan zal missen. 'k Denk zelfs dat die vrouwen sinds hun plechtige communie nooit meer een voet in een kerk hebben gezet, en dan ook geen cent in een offerblok of kerkschaal hebben gedeponeerd. :-)

Tot besluit

Met deze blog trachtte ik te verduidelijken waarom de katholieke Kerk geen verbintenissen tussen partners van hetzelfde geslacht zal zegenen.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Klik hier en, alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Ook kan je in onze webshop iets aankopen, waaronder:

Archetypen vragenlijst
Boeken (sterk afgeprijst)
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er Eclecticus!

En, dan heb je nog de vaste teksten...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie…
Meteorieten zijn hoogstwaarschijnlijk zo oud als onze planeet: eentje kopen?    
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht