ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Rebirthing: een ademhalingstechniek, waarbij het verleden opnieuw wordt gecreëerd

Rebirthing, ontwikkeld door Leonard Orr, is een ademhalingstechniek met als mogelijk doel: integratie.
door Tsenne Kikke - dinsdag 21 mei 2013 16:45

Rebirthing werd ontwikkeld door Leonard Orr (1938 - ?) tijdens de jaren 1960 - 1975. Verder droeg Sondra Ray voor een belangrijk deel bij aan de ontwikkeling ervan. Tijdens zijn tienerjaren werd Leonard Orr een herboren christen en nam Jezus' woorden "Hij die in mij gelooft, zal nooit de dood proeven" letterlijk. Deze overtuiging ademt door in de onsterfelijkheidstheorieën in de rebirthing. In eerste instantie wilde Orr priester worden, maar hij onderbrak zijn opleiding omdat hij, zoals hij zei, de roeping voelde dienaar van de onkerkelijken te worden. Zijn roepingsgevoel en levensinteresse volgend, verdiepte hij zich in en praktiseerde hij de filosofieën van de 'New Thought'.

Gedurende zijn ontdekkingen van rebirthing, was Orr gefascineerd door zijn beleving dat hij geen fysieke dood ervoer. Hieraan verbond hij de term fysieke onsterfelijkheid. Hoewel de rebirthingtechnieken door veel praktiserenden als bruikbaar worden gewaardeerd, heeft zijn idee van de fysieke onsterfelijkheid echter geen wijd verspreide acceptatie opgeleverd.

Leonard beweert twaalf onsterfelijke yogis te hebben ontmoet, waaronder babaji Haidakhan Babaji, de Mahavatar van de kriya yoga, een yogavertakking, die naar het westen is gebracht door Paramahansa Yogananda.

Orr begon in deze tijd te onderwijzen dat menselijke gedachten de buitenwereld beïnvloeden. Gedurende die tijd bracht hij veel tijd in badtobbes door, soms meerdere uren per dag. Hierbij had hij geregeld geheugenflitsen waarbij hij in de baarmoeder zat of werd geboren.

Gedurende enkele jaren bekeek hij zijn eigen proces en bood vervolgens zijn hulp aan anderen hun geboorte te herinneren. Dit deed hij door hen te laten ontspannen in een tobbe met warm water, waarbij geademd werd door een snorkel met het hoofd naar beneden. Dit gebeurde meestal onder begeleiding van twee of meer mensen. Hij ontdekte dat hier een bepaald ademhalingsritme plaatsvond, waaruit hij de ademhalingstechniek afleidde, zodat rebirthing ook buiten het water plaats kon vinden. Hij baseerde zich daarbij op eigen ervaringen en enkele ademhalingstechnieken uit de yoga.

Rebirthing baseert zich in wezen dus op lichamelijke oefeningen, waarbij de ademhaling bewust (de persoon stuurt zijn ademhaling) en aaneengesloten is (geen onderbreking tussen inademing en uitademing) in combinatie met technieken met een mentaal en spiritueel karakter.

Rebirthing vond echter zijn formele vorm in augustus 1974 met het ontstaan van Theta seminars. Vanaf dat jaar ontwikkelde hij rebirthing verder als een therapeutische techniek. Orr werd bijgestaan door verschillende personen uit de hoek van de alternatieve therapie, om de therapie te verfijnen tot een vorm die gebruikt kon worden in een professionele therapeutische setting. In het algemeen zijn hier meer dan tien sessies voor nodig.

Het woord 'Rebirthing' werd aanvankelijk gebruikt vanwege sessies die werden gedaan in Redwood hottubs. Dit waren houten tobben gevuld met water met een temperatuur van ongeveer 37 graden. Het doel hiervan was om geboorteherinneringen te stimuleren.

In 1975 kwam Orr tot de ontdekking dat niet het warme water het rebirthingproces op gang bracht, maar de intense verbonden ademhaling. Zo kwam hij op het idee om 'droge' rebirthingsessies te houden, waarbij men op de rug ligt en ademt op een matras. Geleidelijk aan is toen ook het accent verschoven van geboorteherinneringen naar het herstellen van de natuurlijke, volledige ademhaling.

Rebirthing is dus in hoofdzaak een ademhalingstechniek die tot doel heeft op eenvoudige wijze contact te maken met de eigen levensenergie. In praktische zin is het de verbinding van de inademing met de uitademing in een voortdurend ontspannen ritme. In een reeks van sessies onder begeleiding wordt ernaar gestreefd de ademhaling te bevrijden van blokkades, zodat er een natuurlijke, volledige ademhaling ontstaat.

De lichamelijke en geestelijke effecten van een rebirthingproces beogen het voltooien van niet verwerkte ervaringen waarvan verondersteld wordt dat ze onder de bewustzijnsdrempel een eigen leven leiden. Zo zouden ze een storende en beperkende invloed hebben op het bewustzijn en daarmee op het dagelijkse leven.

Voor sommige beoefenaars is rebirthing een techniek van persoonlijke groei. Anderen passen het toe binnen het kader van de (alternatieve) psychotherapie.

Volgens Jim Leonard is integratie het doel van rebirthing. Integratie is, in deze betekenis, het proces waarbij het lukt een onaangenaam en onbekend aspect bij een persoon om te zetten in iets moois binnen het normale bewustzijn. Volgens deze visie is integratie het tegengestelde van verdringing bij Freud. Bij verdringing wordt er tijdens het beslissingsproces een onaangename ervaring verdrukt uit het bewustzijn, zodat de oorzaak niet meer gevoeld wordt. Volgens de rebirthingvisie levert verdringing van een willekeurige ervaring altijd een negatieve overtuiging op.

Zo'n negatieve overtuiging kent de volgende structuur: "het is jammer dat het in deze vorm is" - het onaangenaam aspect - "maar het is juist zoals het moet zijn" - keuze. Wanneer een overtuiging is onderdrukt, is het geen eenvoudige overtuiging meer, maar blijft het voortbestaan als een realiteit voor de betreffende persoon. In de rebirthing moet integratie daarentegen een ervaring die in het verleden onderdrukt werd terugbrengen door de keuze te maken ervan te genieten.

Rebirthing zoekt ernaar het verleden opnieuw te creëren, tot aan het moment van de geboorte, de bevalling, de conceptie of een willekeurige ervaring die er is geweest. In het proces van het opnieuw creëren van het verleden wordt er gezocht naar alle negatieve en onderdrukte ervaringen, met als doel ze opnieuw naar de herinnering terug te brengen en ze te trachten te bewerken tot een gewijzigde samenstelling van nieuwe positieve overtuigingen. Men zou kunnen zeggen dat het erom gaat dergelijke situaties vanuit een andere opvatting te verstaan zodat ze tot steun zijn in de toekomst.

Het moet worden vermeld dat meerdere psychologen betwijfelen of er tijdens een rebirthing daadwerkelijk de eigen geboorte herbeleefd wordt. Zij houden het op zuivere verbeelding, veronderstelling, of op hallucinaties, die teweeg wordt gebracht door hyperventilatie.

Volgens Leonard Orr en Sondra Ray zijn er vijf belangrijke oorzaken voor negativiteit in het leven van mensen die met rebirthing te behandelen zijn, namelijk: Het trauma van de geboorte - Het syndroom van de afkeuring van de ouder(s) - De persoonlijke leugen - De onbewuste angst voor de dood en Vorige levens.

Rebirthers claimen dat het uitoefenen van rebirthing baat heeft op de volgende gebieden: Diepe en duurzame innerlijke vrede - Verhoogde mentale helderheid - Groter inzicht in de menselijke gesteldheid - Betekenisvolle verbeteringen in relaties, zowel intiem, familie, sociaal en professioneel - Grotere vaardigheid de uitdagingen aan te kunnen van leven en carrière - Het staken van negatieve patronen die iemand beperkte in het hebben van een gelukkig leven en welzijn.

Voor de hand liggende contra-indicaties, waar bij rebirthing rekening mee moet worden gehouden, zijn: ernstige cardiovasculaire problemen - glaucoom - ernstige problemen van psychiatrische aard en zwangerschap. Verder zijn in het geval van epilepsie - vanwege de potentiële vertroebeling van het bewustzijn die ook tijdens een behandeling met rebirthing zou kunnen optreden - speciale en weldoordachte voorzorgsmaatregelen natuurlijk zeer ernstig aan te bevelen, met name om het gevaar van (zelf)verwonding te minimaliseren. Ook bij een voorgeschiedenis met astma en/of psychiatrische verpleging lijkt enige voorzichtigheid geboden. Om al redenen, en nog vele andere, wordt aangeraden om enkel en alleen personen te bezoeken die een gedegen psychologische opleiding hebben gevolgd.

Tenslotte introduceerde Orr het begrip 'emotionele energievervuiling'. Hij geloofde dat de doodsdrang en het onbewustzijn van mensen in het algemeen, spiritueel pure mensen kan infecteren. Hij zegt, dat wanneer hij te lang te veel tijd tussen minder bewuste mensen besteedt, dat hij zich dan vaak uitgeput, depressief en soms zelfs suïcidaal voelt, wat hij wijt aan het absorberen van hun negatieve energie.

Wel moet men, naar het schijnt, rekening houden met hyperventilatie, waarbij je te snel en/of te diep ademt.

Wanneer je in rusttoestand meer zuurstof gaat inademen dan het lichaam op dat moment nodig heeft, dan krijg je een verstoring van de balans tussen zuurstof O2 en koolstofdioxide CO2. Er is dan een tekort aan CO2 en het is juist dat CO2-tekort dat die vervelende hyperventilatieklachten geeft.

Nicholas Albéry tracht in zijn “How to feel Reborn. An exploration of Rebirthing and associated primal therapies, the benefits, the facts and the fictions.”, duidelijkheid te scheppen in het gebruik van intensieve ademhalingsvormen, de gevaren van hyperventilatie en de eventuele positieve gevolgen.

Zijn slotconclusie is dat verder onderzoek moet uitgevoerd worden, maar hij verduidelijkt wel enkele misvattingen rond 'verkeerd' ademen en hyperventilatie. Hij stelt: ”Het is onmogelijk om teveel zuurstof in te ademen. Een normele O2-saturatie in het bloed bedraagt 98% en , hoe hard er ook geademd wordt, men raakt nooit over de 99%.”

De CO2 gaat bij snel en diep of krachtig uitademen spectaculair dalen. Als men dit hardnekkig volhoudt - Wat bij hyperventilatie het geval is - krijgt men een verzuring in het bloed en mogelijk een verstijving van de ledematen (tetanie). Storingen van het bewustzijn zijn dan weer een gevolg van een verminderde bloedtoevoer(vasoconstrictie) naar de hersenen. Is het doelgericht gebruiken van een intensieve ademhaling - zoals, in dit geval: de energetische of verbonden ademhaling van de Rebirthing - of het therapeutisch aanwenden van een hyperventilatie-provocatie, gezien de mogelijke effecten, verantwoord?

De meeste mensen vinden van wel. Bijvoorbeeld: doorgedreven, diep en zelfs snel ademen tijdens het sporten wordt als vanzelfsprekend beschouwd en zelfs heilzaam bevonden. Voor bepaalde ademhalingspathologieën wordt men zelfs aangeraden te sporten. Maar, nogmaals: er is nog veel verder onderzoek nodig.

Bron: Wikipedia

-------------------------------------------------------------------------------

Nota: We zijn volop onze Encyclopedia Spiritualia aan het aanvullen... Heb je ooit zélf op de één of andere manier persoonlijke ervaringen opgedaan met rebirthing? Of, weet je er iets meer over te vertellen? Laat het ons weten via 'Mijn Commentaar' hier onderaan.

Interessante, reclameloze bijdragen, met een encyclopedische inhoud, en bijgevolg: een meerwaarde voor onze lezers, komen in onze rubriek Encyclopedia Spiritualia terecht, waarvan hier de link!

Eender wat op reclame lijkt, wordt automatisch verwijderd. Hopelijk kun je hier enig begrip voor opbrengen. Want, indien jij het doet, zullen de duizenden anderen het ook doen, nietwaar?

Stel je interesse in doelgerichte reclame, en/of streef je naar meer naambekendheid? Klik dan even op deze Zoek&Vind link.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht