ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Numerologie

Mogelijk ook bekend als getallensymboliek.

Numerologie houdt zich bezig met enerzijds esoterische, symbolische aspecten van getallen, en anderzijds met bredere interpretaties van getallensymboliek.  Een numeroloog zoekt naar samenhang der dingen door het getal - als versleuteld symbool van verborgen kennis - als uitgangspunt te nemen. Verborgen, niet omdat het een geheim is, maar wel omdat men over de nodige kennis moet beschikken vooraleer men aan de weet komt wat de getalwaarde is van datgene wat men onderzoekt en wat die getalwaarde precies betekent.

Hiertoe tracht de numeroloog, volgens een bepaald systeem van 'coderen en decoderen', begrippen in getallen om te zetten, om vervolgens die getallen te duiden op grond van htegeen hij heeft aangeleerd. De theorie achter numerologie is, onder andere, gebaseerd op het idee van Pythagoras dat alle dingen numeriek kunnen worden uitgedrukt, omdat ze uiteindelijk terug te brengen zijn tot getallen.

Numerologie stoelt op aspecten uit verschillende tradities en oude culturen, waaronder Babylonië, astrologische filosofie uit het hellenistische Alexandrië, vroeg christelijke mystici, het occultisme van de vroege gnostici, het Hebreeuwse systeem van de kabbala, de Indische veda's, de Chinese 'Cirkel van de dood' en het Egyptische 'Boek van de Meester van het Geheime Huis'.

Het Pythagorisme zou een grote invloed gehad hebben op de ontwikkeling van de numerologie en getallensymboliek. Daarbij wordt in de numerologie vooral aangehaakt bij een aan Pythagoras toegedichte uitspraak: "de wereld is gebouwd op de macht der getallen".  

Getallensymboliek komt voor in de meeste culturen. Numerologen koppelen aan de individuele letters van een alfabet een getalwaarde. Getallensymboliek, op basis van het Hebreeuwse alfabet, wordt 'Gematria' genoemd. Numerologen hanteren doorgaans drie verschillende codeersystemen: het Hebreeuwse, het Pythagorese en het Universele, het fonetische systeem.

In de Bijbel en het jodendom is het toekennen van een betekenis aan een getal heel gebruikelijk. Dit is terug te voeren tot de Hebreeuwse tradities.

Moderne numerologie baseert zich eerder op de reeds vernoemde Gematria, het kabbalistische systeem, en vervolgens op de getallenleer van Pythagoras. 

1. De monade - vereerd door de pythagoreeërs als een tweeslachtig getal dat noch geheel mannelijk, noch geheel vrouwelijk was. Symbool voor de wijsheid omdat het verstand stabiel is, en van God omdat de monade alle dingen begint.

2. De duade - verbonden met stoutmoedigheid omdat het het eerste getal is dat zich van de 'Goddelijke Eén' afscheidde. Symbool van onwetendheid en teken van polariteit. Staat ook bekend als het 'genius', het kwaad, de duisternis, de moeder.

3. De triade - is het eerste oneven getal: staat onder meer voor vriendschap, vrede en gerechtigheid. Pythagoras onderwees dat het kwadraat van dit getal de macht van de maancirkel heeft.

4. De tetrade - werd door de Pythagoreeërs gezien als het scheppende getal, de bron van alle dingen (ook van de natuur). De Pythagoreeërs geloofden dat de ziel van de mens uit een tetrade van machten bestond: de geest, de kennis, het geloof en het gevoel.

5. De pentade - het pentagram vormde voor de Grieken een heilig symbool van licht, gezondheid en vitaliteit. Het stond ook voor het element ether, het vijfde element. De Pythagoreeërs associeerden het met evenwicht omdat de pentade het volmaakte getal 10 in twee gelijke delen scheidt.

6. De hexade - door de Pythagoreeërs de volmaaktheid van alle punten genoemd. Het werd gezien als de schepper van de ziel en de structuur van het universum.

7. De heptade - eveneens een getal dat bij de Pythagoreeërs in aanzien stond. Het is het getal van de godsdienst en tevens het getal van het leven, omdat de Pythagoreeërs geloofden dat zevenmaands-baby's meestal in leven bleven terwijl baby's die in de achtste maand geboren weden vaak stierven.

8. De ogdoade, of octade - het getal van de eerste kubus, die acht hoeken had. Het was een mysterieus getal, dat in verband werd gebracht met de Eleusische mysteriën.

9. De enneade - het eerste kwadraat van een oneven getal (3 x 3). Omdat het slechts één cijfer van het volmaakte getal af lag, werd het beschouwd als mislukking. Verbonden met de oceaan, die door de Pythagoreeërs als onbegrensd werd beschouwd.

10. De decade - het belangrijkste der Pythagorische getallen - de 'tetraktus' die alle harmonische en rekenkundige verhoudingen omvat. Pythagoras beschouwde de tien als de natuur van het getal.

Numerologen laten zich onderverdelen al naar gelang de methodiek die ze hanteren. In alle methodieken worden aan letters getallen gekoppeld (bijvoorbeeld: A=1, B=2, enzovoorts).  

- De Hebreeuwse sleutel wordt voornamelijk gebruikt in verband met de kabbalistische uitlegging van de Heilige Schrift, zoals in de Zohar. Numerologen achten deze methode bijzonder geschikt voor de tarotische uitlegging door middel van de Tweeëntwintig Grote Sleutels. De Hebreeuwse methode kent verder drie subversleutelingen: de Temurah, de Gematria en de Notaricon.

- Het Pythagorese alfabet werkt ook met tientallen, honderdtallen en duizendtallen.

- Het fonetische alfabet wordt vooral gebruikt in verband met de planetaire betekenissen uit de astrologie.

- De eerste moderne variant is gebaseerd op het Latijnse alfabet waarin I en J dezelfde letter zijn, net als de U en V.

- De tweede moderne variant is gebaseerd op het moderne 26-letterige alfabet.

Moderne numerologen beweren hun occulte 'kennis' van getalssymboliek toe te kunnen passen bij het analyseren van karakter, bij toekomstvoorspellingen, bij het oplossen van problemen en in talloze andere zaken. De numeroloog codeert dan volgens een bepaald systeem van coderen van het alfabet, maar ook andere coderingen zijn mogelijk - zoals door middel van magische vierkanten - een woord of naam of datum, en herleidt dat tot een 'sleutelgetal', door de letterwaarden bij elkaar op te tellen. Vervolgens wordt dit 'sleutelgetal' bijvoorbeeld gereduceerd tot een getal tussen de 0 en de 9 (er zijn ook andere systemen), door alle getallen die boven de 9 uitkomen onderling weer bij elkaar op te tellen.

Numerologie is iets dat men voor zichzelf zou moeten uittesten en de kunst bestaat er uit om met de juiste handboeken te werken. Het hoofdprobleem is, dat de meeste boeken rechtstreeks uit het Engels werden vertaald.

Hierbij moet je weten, dat de alfabetische letters in het Nederlands een totaal andere waarde verkrijgen dan die van het Engels. De letter 'z' van Jezus, bijvoorbeeld, heeft een andere getalwaarde dan de letter 's' in de naam Jesus. Ook heeft de Engelse 'y' een andere getalwaarde dan bij ons, gewoonweg omdat er in de Engelse taal véél meer woorden voorkomen waarin de 'y' werd verwerkt, enzovoorts.

Bron: Wikipedia

Organisaties gespecialiseerd in numerologie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in numerologie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!

Boeken over numerologie


Numerologie
Numerologie
Renée Maas
7/10
Handboek numerologie
Handboek numerologie
Kathleen Roquemore
6/10
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht