ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Desiderata: Hoe al jouw verlangens tot slechts één ding te beperken

Tsenne Kikke Auteur
Tsenne Kikke

Geplaatst op
woensdag 30 december 2020 22:44

'Desiderata', kan zowel kortweg vertaald worden als 'Wensen', of als 'Verlangen', evenals als: 'Naar zaken hunkeren waar ons verlangen naar uitgaat'. De tekst dateert uit in 1927, en geschreven door een zekere Max Ehrmann (1872-1945).

Lange tijd ging het verhaal ten ronde dat de auteur ervan onbekend was, dat het uit 1692 dateerde, en in de Saint Paul's Church van Baltimore gevonden werd. Uiteindelijk kwam aan het licht dat niet de tekst, maar die kerk in dat jaar werd afgewerkt.

Beste lezer... Ideaal zou zijn, dat je elk onderdeel niet enkel en alleen vanuit jouw hoofd leest, maar dat je er ook jouw instinct-, bewegings- en emotiecentrum bij betrekt. Dat je het leest met jouw gehele wezen, en dus ietwat bewuster bent dan in de rest van het jaar.

Nog anders gezegd: iemand heeft zich ooit de moeite getroost om het uit te schrijven. Doe de moeite om het met jouw gehele wezen in jezelf op te nemen.

Anderzijds heb ik - om het jou ietwat gemakkelijker te maken - mijn persoonlijke vertaling eraan toegevoegd. Geniet ervan...

Desiderata

Go placidly amid the noise and the haste, and remember what peace there may be in silence. As far as possible, without surrender, be on good terms with all persons.

Beweeg je rustig te midden van het rumoer en de haast, en herinner hoeveel vrede er in de stilte kan heersen. Leef, voor zover als mogelijk, in goede verstandhouding met alle mensen, doch zonder overgave.

Speak your truth quietly and clearly; and listen to others, even to the dull and the ignorant; they too have their story.

Spreek jouw waarheid rustig en duidelijk uit, en luister naar anderen; zelfs naar de dommen en onwetenden: ook zij hebben hun verhaal.

Avoid loud and aggressive persons; they are vexatious to the spirit. If you compare yourself with others, you may become vain or bitter, for always there will be greater and lesser persons than yourself.

Vermijd luidruchtige en agressieve personen: ze zijn een kwelling voor de geest. Indien je jezelf met anderen vergelijkt, kan je ijdel of verbitterd worden - want, altijd zullen er mensen boven en onder jou staan.

Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career, however humble; it is a real possession in the changing fortunes of time.

Geniet zowel van jouw verworvenheden als van jouw plannen. Blijf geïnteresseerd in jouw loopbaan, doch bescheiden; het is een waar bezit in de lotswisselingen eigen aan Tijd.

Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue there is; many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism.

Wees omzichtig in jouw zakelijke aangelegenheden, want de wereld is vol bedrog. Maar laat je niet verblinden door de daarin heersende deugd: veel mensen streven hoge idealen na, en alom is het leven doordrongen met heldhaftigheid.

Be yourself. Especially do not feign affection. Neither be cynical about love; for in the face of all aridity and disenchantment, it is as perennial as the grass.

Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Wees ook niet cynisch wat de liefde betreft - want, in het aanzien van alle dorheid en ontgoocheling is zij even onvergankelijk als het gras.

Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth.

Aanvaard welwillend de raad der jaren, gratievol afstand nemend van de dingen van de jeugd.

Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune. But do not distress yourself with dark imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness.

Voed de geestkracht om jou te beschermen tegen onverwachte rampspoeden. Maar verontrust jezelf niet met duistere fantasieën. Veel angsten worden geboren uit vermoeidheid en eenzaamheid.

Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself. You are a child of the universe no less than the trees and the stars; you have a right to be here.

Wees, naast een heilzaam opgelegde discipline, zachtzinnig met jezelf. Je bent een kind van het universum, niet minder dan de bomen en de sterren: je hebt het recht hier te zijn.

And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore be at peace with God, whatever you conceive Him to be. And whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace in your soul. With all its sham, drudgery and broken dreams, it is still a beautiful world.

En, of het jou nu duidelijk is of niet: ongetwijfeld ontplooit het universum zich zoals het  moet. Leef daarom in vrede met God, hoe jij Hem ook voorstelt. En wat jouw werken en streven in de rumoerige verwarring van het leven ook mogen zijn: behoud de vrede in jouw ziel. Ondanks al haar schijnvertoningen, het gezwoeg en gebroken dromen, is het toch nog een prachtige wereld.

Be cheerful. Strive to be happy.

Wees blijmoedig. Streef naar gelukkig zijn.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen." Stuur wel geen eenden naar de arendenschool. :-)

- DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren, opdat we ook in 2022 online blijven?

Klik hier en, alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Ook kan je in onze webshop iets aankopen, waaronder:

Archetypen vragenlijst
Boeken (sterk afgeprijst)
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er Eclecticus!

En, dan heb je nog de vaste teksten...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie…
Meteorieten zijn hoogstwaarschijnlijk zo oud als onze planeet: eentje kopen?    
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht