ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Tsenne Kikke's blog

Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Wie ben je...: diep in jouw archetypische zelf?

De 'Archetype Test' geeft jou de mogelijk om jezelf met een Griekse godheid te kunnen vergelijken teneinde aan de weet te komen wie je in wezen bent. En, geloof me of niet: je zult jezelf daarin voor 75% tot 100% kunnen herkennen. En natuurlijk kan je aan jouw partner vragen om dezelfde test te doen - want, volgens mij is het primordiaal te weten met welk archetype een mens te maken heeft. Al was het maar om een persoon beter te kunnen begrijpen, om hem/haar achteraf beter te kunnen aanvaarden, en zo meer.

Het begrip 'archetype' is afkomstig van Carl Gustav Jung (1875 – 1961): "Een archetype is een instinctief gedragspatroon, dat deel uitmaakt van het collectief onbewuste". Collectief, omdat het niet individueel is, maar algemeen en bij alle mensen over de hele wereld hetzelfde. Daarom vindt je deze archetypes terug in mythes, sprookjes en legendes.

Volgens Jung  is de Anima het beeld dat mannen hebben van de vrouw in zich, en de Animus het beeld dat vrouwen hebben van de man in zich. Er zijn twee verschijningsvormen van de Anima en Animus: een innerlijke en een uiterlijke. De innerlijke verschijnt in onze dromen en de uiterlijke tijdens onze waaktoestand. Er is, bijvoorbeeld, sprake van een uiterlijke Anima wanneer een man zijn Anima beeld projecteert op een vrouw uit zijn omgeving.

Mogelijk komt hier ook de uitdrukking ‘tegengestelden trekken elkaar aan’ vandaan; mannen vallen onbewust op de Anima in zich. In de jonge jaren is de Anima bijna altijd de moederfiguur van het kind, later wordt de Anima-rol door talloze andere figuren overgenomen. De Anima en Animus in ons zijn door onze cultuur echter diep weggezonken. Mannen worden immers geacht hun vrouwelijke trekken zoveel mogelijk te verbergen - en, vrouwen hun mannelijke trekken.

Jung toonde aan dat deze motieven niet door migratie, niet door taalbeïnvloeding, noch door een andere uiterlijke omstandigheid zijn gevormd, maar voortvloeien uit overgeërfd, instinctief gedrag. Archetypen zijn dus de grondpatronen van dit instinctief gedrag.

In deze test werd er gebruik gemaakt van Griekse mythologische godheden, maar er konden evenzeer Romeinse godheden worden genomen, of Noorse, Indische, Afrikaanse, Etruskische, Babylonische, Egyptische, of welke dan ook.

Weet, dat sagen, mythen, fabels, en sprookjes dingen uit het dagelijkse mensenleven in een symbolische taal kunnen weergeven. Om die reden zijn alle goden die we kennen, gemaakt naar het beeld en gelijkenis van de mens.

Vooral in oude tijden hechtte men veel waarde aan mythen en legenden. Anderzijds, staat de hedendaagse mens meestal totaal losgekoppeld van de wereld van het onzichtbare, van de wereld van energieën. Nochtans is alles energie.

Zo is ons lichaam een gestolde vorm van energie, net als ijs een gestolde vorm is van water, stoom of waterdamp. Ons lichaam bestaat uit 96% ruimte en slechts 4% atomen, waaruit onze materie is opgebouwd. Maar ook het heelal met haar meer dan 150 miljard sterrenstelsels bestaat uit 96% ruimte.

In oude beschavingen had men veel respect voor die wereld van energieën. Om een onderscheid te maken tussen de ene energie en die tientallen andere, gaf men ze namen. Uit die namen ontstonden personen, of godheden, die de eigenschappen die die namen inhielden vertegenwoordigden. Zo kende men de energie van de vruchtbaarheid, maar ook die van de oorlog, of die van de liefde. En de energie van de ondergrondse Aarde met al haar rijkdommen verschilde sterk van die van de diepte van de zeeën en oceanen. Zo regeerde Hades in de Griekse mythologie over de onderwereld, terwijl Poseidon de diepten van de oceanen werd toegewezen.

Men gaf aan deze energieën menselijke gedaantevormen en menselijke attributen en werden 'goden' genoemd omdat ze krachten vertegenwoordigden die boven de gewone mens stonden. Natuurlijk bestonden deze goden niet in de werkelijke wereld, maar nogmaals: wél de energieën die ze vertegenwoordigden.

Zo beïnvloedt de Maan op een totaal onzichtbare manier de getijden, maar ook de Zon en al zijn omringende planeten beïnvloeden zowel onze planeet als al het leven op Aarde. De invloed van de Maan verschilt totaal van de invloed van de Zon, en zo heeft elke planeet een specifieke, unieke invloed. Dit heeft tot gevolg, dat elke planeet op een andere manier ons diepste wezen, onze essentie, heeft gevormd en blijft beïnvloeden, ons gehele leven lang.

Tussen haakjes: De Oude Grieken en Romeinen kenden maar 5 planeten, namelijk: Mercurius (Hermes), Venus (Aphrodite), Mars (Ares), Jupiter (Juno) en Saturnus. Daarbij kwamen nog de Aarde (Gaia) en de Zon (Helios/Apollo). Neptunus/Poseidon regeerde over de Oceanen - en, de planeet Uranus werd in 1781 ontdekt, Pluto in 1933.

Om een duidelijk onderscheid te maken tussen de ene energie en de andere gaf men ze dus namen. Nadat ze benoemd werden, verkregen ze symbolische gestalten in de vorm van op mensen gelijkende wezens met menselijke eigenschappen. In die Oudheid bestond er nog geen alfabet, en dus ook geen geschreven woorden. In plaats daarvan was er, onder andere, het pictografisch schrift. Daarom waren ook afbeeldingen heel toepasselijk, omdat het een taal was die elke sterveling kon begrijpen.

Hoe ‘achterlijk’ en ‘primitief’ waren de Egyptenaren, bijvoorbeeld? Weet, dat zij 5.000 jaar geleden piramiden bouwden - en, noteer hierbij dat wij, de moderne mensheid, niet in staat zijn zulke bouwwerken in elkaar te steken, ook niet als zelfs alle bouwondernemingen de handen in elkaar slaan. De binnenmuren van deze piramiden, maar ook die van de tempels en andere gebouwen, waren met godenafbeeldingen gedecoreerd, soms geschilderd, soms uitgehouwen, en overal vond men standbeelden die deze goden afbeeldden. Deze Oude Egyptenaren hadden daadwerkelijk voeling met de wereld van energieën.

Jouw archetypische essentie wordt ook, vanaf jouw conceptie en geboorte, door energetische velden van buitenaf beïnvloed. Tracht er zélf voeling mee te verkrijgen. Deze test, bestaande uit eenvoudige vragen, helpt jou om de energie te ont-dekken die het dichtst bij jou staat. We houden het bij de Griekse mythologie, maar zoals we reeds vermeld hebben, tref je soortgelijke verpersoonlijkte energievelden ook in andere sagen, legenden en mythologieën aan. Zo staat Eros uit de Griekse mythologie gelijk aan Amor uit de Romeinse; of Poseidon staat gelijk met Neptunus, et cetera. De uitspraak: ‘Als het kind maar een naam heeft’, kunnen we hier gerust vervangen met: ‘Als het energieveld maar een naam heeft’.

Nog iets...

Het lichaam, het stoffelijke voertuig van onze essentie, is het product van zowel aangeborenheid als van ingeborenheid. Een woordje uitleg...

Aangeborenheid: we zijn het product van erfelijkheidsfactoren, ontstaan uit de versmelting van een mannelijke zaadcel met een vrouwelijke eicel, waarvan onze ouders de dragers waren. Beide cellen dragen in zich de evolutionaire resultaten die uit een 14 miljardtal jaren leven zijn ontstaan, beginnende met datgene dat ‘Big Bang’ wordt genoemd. Het wezen dat we ‘homo erectus’, of ‘homo sapiens’ noemen, komt wel veel later op het toneel, doch hij ook is ontstaan dankzij al het voorgaande.

Ingeborenheid: de essentie is ingeboren. Gedurende de eerste negen maanden na onze conceptie, tijdens de vorming van het embryonale lichaam, wordt de essentie gevormd. De krachten die onze essentie vormden, zullen dan ook tijdens ons ganse leven een belangrijke rol blijven spelen. Zelfs als deze essentie het animale niet ontstijgt, blijven de persoonlijkheden - die daaruit zijn ontstaan - als maskers (persona) op dat lichaam kleven, omdat datgene wat ze verbergen deel uitmaakt van het stoffelijke waarmee ze vergroeid zijn.

Dit is slechts een simplistische beschrijving van ons uitgangspunt, want de werkelijkheid is natuurlijk veel gecompliceerder. Anderzijds, en daar gaat het hier tenslotte om, is het invullen van de Vragenlijst poepsimpel.

Wat krijg je voor jouw kleine investering van 20 euro?

1) Een Vragenlijst voor Vrouwen' - of, een 'Vragenlijst voor Mannen', dit, afhankelijk van jouw bestelling, inclusief een blad waarop je jouw antwoorden kunt aanduiden. Dat blad, waarop je de antwoorden hebt genoteerd, hoef je niet terug te zenden.

2) Nadat je het resultaat van jouw antwoorden (nogmaals: niet de antwoorden zélf - want, die zijn privé!) hebt overgemaakt, verkrijg je de uitgebreide tekst met betrekking tot jouw archetype, inclusief gegevens over het 'tegengestelde waartoe je instinctief bent aangetrokken. Er valt dus veel te lezen!

Interesse? Ga dan naar de webshop via deze link of, rechtstreeks naar...

- Archetypische Vragenlijst voor Mannen, via deze link - ofwel naar...

- Archetypische Vragenlijst voor Vrouwen, via deze link - en,

... achteraf kan je daarover via e-mail nog zoveel vragen stellen als je maar wilt.

O ja!.... En, vraag aan de persoon met wie je samenwoont om net hetzelfde te doen, hé!

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

- En, je kunt je ook als eclecticus inschrijven! -

(Meer info daarover ?)Gepost door Tsenne Kikke op zondag 21 juli 2019 0 reactie(s)


Ook onze maan heeft een naam

De manen in ons zonnestelsel pronken met welluidende namen zoals Europa, Io, Triton, Titan, Phobos, Oberon. Waarom heeft onze maan dat niet?

We beginnen al meteen met een rechtzetting: de maan van de Aarde heeft wel degelijk een eigen naam, namelijk: 'Maan'. Maar het feit dat het woord 'maan' ook wordt gebruikt voor andere manen - in de betekenis van de natuurlijke satelliet van een planeet - zorgt het soms voor verwarring met de eigennaam 'Maan'.

De term 'maan' is afgeleid van het Oergermaanse woord 'mani' dat duizenden jaren geleden werd gebruikt door heel wat volkeren in Noord-Europa. De Engelse versie 'moon' werd daarom goedgekeurd als officiële naam door de 'International Astronomical Union' toen die in 1919 werd opgericht.

Voor het grootste deel van de menselijke geschiedenis, was er evenwel geen specifieke term nodig om onze maan te onderscheiden van de manen die rond andere planeten in het zonnestelsel draaien. De eenvoudige reden was dat we gewooneg niet wisten dat er nog andere manen waren.

Totdat in 1610 Galileo ontdekte dat ook de planeet Jupiter manen had, dachten de mensen dus dat onze maan de enige maan was die bestond. Wanneer de andere manen werden ontdekt, kregen die meer specifieke namen zodat men de verschillende manen niet met elkaar zou verwarren. Zo bedacht de mensheid exotische namen zoals Styx (Pluto), Ganymedes (Jupiter) en Enceladus (Saturnus).

De maan heeft veel namen

We eindigen met een tweede rechtzetting: onze maan heeft doorheen de mensheid eigenlijk juist veel namen gehad zoals 'Luna' (Romeinse Rijk) en 'Selene' (Oude Grieken), 'Thoth' (Oude Egypte) en 'Sin' (Mesopotamië).

Ook vandaag herkennen we deze namen nog steeds in bepaalde situaties. Denk maar eens aan het Engelse woord 'lunatic' dat verwijst naar het oude geloof dat de maan een invloed had op menselijk gedrag en mensen zelfs tot krankzinnigheid kon drijven. Selenologie is dan weer het vakgebied dat de geologie op manen bestudeert.

Kortom: 'maan' kan zowel als 'maan' evenals als 'Maan' geschreven worden als het om een geografische eigennaam gaat. Zo heeft onze planeet Aarde slechts één maan, waarvan de eigennaam 'Maan ' is.

Bron: Knack.be & Live Science

Selene is in de Griekse mythologie een maangodin, die vaak vereenzelvigd wordt met Artemis (of Diana). Ze is te herkennen door de maansikkel in haar diadeem. Selene was verliefd op de herder Endymion, maar vanwege haar kuisheid durfde ze hem alleen 's nachts te bezoeken, als hij sliep. Eros (of Cupido), de god van de liefde, leidde haar onder de volle maan naar hem, terwijl hij lag te slapen.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

- En, je kunt je ook als eclecticus inschrijven! -

(Meer info daarover ?)Gepost door Tsenne Kikke op zondag 21 juli 2019 0 reactie(s)


Waarom geloven mensen complottheorieën?

De enscenering van de allereerste maanlanding, of de Amerikaanse laboratoria die aardbevingen en tsumani's zouden creëren om de Japanse economie onderuit te halen, UFO-waarnemingen, reptielen die de wereld overheersen, en zo meer. Hoe komt iemand er bij om de meest waanzinnige complottheorieën te geloven?

We leven in een tijd waarin de president van de Verenigde Staten samenzweringen omarmt en ze zelfs zélf mogelijk creëert, en waarin de mazelen opnieuw in opmars zijn, omdat mensen geloven dat vaccins ziektes veroorzaken in plaats van ze te vookomen.

Wat trekt mensen eigenlijk aan in zulke theorieën?

Jan-Willem van Prooijen, professor psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, bestudeert al jaren de wildste complottheorieën en - vooral - zij die erin geloven. 'Toen ik aan mijn onderzoek begon, stond ik versteld van hoeveel mensen bepaalde complottheorieën geloven', zei hij aan 'Time magazine', waarvan hier de link.

Uit zijn onderzoek, dat in het vakblad 'Applied Cognitive Psychology' gepubliceerd werd, blijkt dat de believers van complottheorieën - en er zijn er meer dan je denkt - één ding gemeen lijken te hebben: ze hebben het gevoel dat ze controle missen over hun leven.

Millenniumbug

Complottheorieën duiken vaak op tijdens momenten van onzekerheden en angst. Kijk maar naar de vele bevreemdende verklaringen die de ronde deden over de verdwenen vlucht MH370 van Malaysia Airlines. Maar ook terroristische aanvallen, financiële crisissen, de dood van een belangrijk persoon en natuurrampen voeden het brein van de aanhangers van complottheses.

Uit eerder onderzoek blijkt, dat wanneer mensen het gevoel hebben dat ze niet de controle hebben over een situatie, ze er vat op proberen te krijgen en willen achterhalen wat er gebeurd is. 'Die zoektocht leidt tot het verbinden met elkaar van zaken die in werkelijkheid niet noodzakelijk met elkaar verbonden zijn', zeivan Prooijen.

De psycholoog en zijn team toonden aan dat het omgekeerde evenzeer waar is: een gevoel van controle beschermt mensen tegen complottheorieën. Ze zijn met andere woorden minder achterdochtig.

De millenniumbug Y2k is daar een mooi voorbeeld van. Hoe meer mensen in 1999 de millenniumug vreesden, hoe meer ze geneigd waren om ook andere complottheorieën te geloven, gaande van de moord op John F. Kennedy tot het bestaan van UFO's dat door de Amerikaanse overheid zou zijn toegedekt.

Universeel

Aanhangers van complottheorieën zijn heel moeilijk op andere gedachten te brengen, maar als je de mensen een gevoel van controle geeft zullen ze misschien vatbaarder zijn voor rede, menen de onderzoekers. Die conclusie kan toegepast worden op de hele wereld. 'Complottheorieën zijn universeel. Mensen hebben immers van nature de neiging om wantrouwig te staan tegenover groepen die macht hebben en potentieel vijandig zijn', aldus van Prooijen. En dat is soms niet onterecht. Denk maar aan de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden dat de Amerikaanse National Security Agency wel degelijk met onkiese zaakjes bezig was.

Uit ander onderzoek blijkt dat mensen die complottheorieën aanhangen, geloven dat alles in de wereld gebeurt met een reden en dat het zo moet zijn. Een kenmerk dat ze delen met bijvoorbeeld creationisten.

Geloven in samenzweringen kan echter verstrekkende gevolgen hebben. Onderzoek toont aan dat ze een invloed hebben op beslissingen over gezondheid, op politiek en stemgedrag, op ons vertrouwen in de wetenschap, en dat ze aan de basis liggen van veel extremistische en gewelddadige acties.

Bron: Knack.be

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

- En, je kunt je ook als eclecticus inschrijven! -

(Meer info daarover ?)Gepost door Tsenne Kikke op zaterdag 20 juli 2019 0 reactie(s)


Bidden is niet voor elke mens weggelegd

Geloof me, of niet: jezelf tot het zogenaamde 'hogere' wenden, is een kunst op zichzelf.

Neem bidden, bijvoorbeeld. Zo moet je weten tot wie of wat je bidt. Ik bedoel: tot iets in of buiten jezelf? Daarbij speelt het 'hoe' een grote rol. Kijk maar eens hoe mohammedanen al knielend bidden.

Weet, dat de meesten onder ons zelfs niet eens echt weten wat een gebed inhoudt, laat staan hoe dat gebed zou moeten worden uitgevoerd. Al knielend? Waarom?...

In elk geval zijn al die onwetendheid en onkunde zeer goede maatstaven om een onderscheid te kunnen maken tussen een 'gelovige', een 'bijgelovige' en een 'alternaïeveling'.

Indien je het Hindoeïsme belijdt, ben je een 'gelukkige' mens - want, je hebt in dat geloof een keuze uit meer dan 33 miljoen goden, godinnen en halfgoden tot wie je je richten kunt.

Lees 'richten', en niet 'bidden': geen enkele van die 33 miljoen heeft daar een boodschap of behoefte aan. Of, denk je van wel?...

Bovendien is dan het ook dé betekenis van: "Je zult geen beelden aanbidden" - gewoonweg, omdat die goden, godinnen en halfgoden - gemaakt naar het beeld en gelijkenis van mens en dier - niet bestaan. Toch niet in materiële zin.

Maar, ook hier is er een maar...: beelden vertegenwoordigen krachten; krachten, die kunnen opgeroepen worden. En, hoe je daarmee moet omspringen, weet geen mens, godzijdank. Alleszins niet door als een bontgekleurde papegaai de van buiten geleerde woorden uit te spreken, of ze binnensmonds te prevelen. Ook niet door een kaarsje op te steken...

Zo las ik vandaag de volgende tekst...

"Het begon met wijwater, Havaianas, Caesarsalade en een kaars die ze had gebrand opdat... haar Wout Parijs zou halen. Maar het eindigde helaas in een ziekenhuis in Pau. Relaas van een onwezenlijke dag in het spoor van Sarah De Bie (23), alias mevrouw Van Aert. “Zo’n kaars brand ik dus nóóit meer!”
 
Feit was, dat haar Wout van Aert in de Ronde van Frankrijk in een scherpe bocht naar rechts achter een haak van een nadar bleef steken, waardoor hij tot een zware val kwam en daarbij een diepe vleeswonde opliep. Hij moest meteen geopereerd worden, en moet nu nog enkele dagen in het ziekenhuis in Frankrijk verblijven. Volgens de dokter zal hij een tweetal maanden nodig hebben om te herstellen.

Hopelijk, beste lezer, weet je nog waarover deze blog ging. Indien niet: herlees het vanaf het begin. :-)

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

- En, je kunt je ook als eclecticus inschrijven! -

(Meer info daarover ?)Gepost door Tsenne Kikke op zaterdag 20 juli 2019 0 reactie(s)


Hoe dromen de chemie een handje kunnen toesteken

Friedrich August Kekulé von Stradonitz (1829 – 1896) was een Duits chemicus vooral bekend door zijn ontdekking van de benzeenring.

In 1849 begon hij zijn studies in de natuurwetenschappen. In 1856 werd hij docent en vervolgens was hij hoogleraar in Bonn en in Gent van 1858 tot 1865. Zijn interesse ging vooral uit naar koolwaterstoffen en benzeen in het bijzonder.

Benzeen is een kleurloze vloeistof die bij 80°C kookt, zeer brandbaar is en daarenboven ook nog kankerverwekkend. In principe zou benzeen een eenvoudige structuur moeten bezitten. Het bestaat per slot van rekening maar uit twaalf atomen: zes koolstof- en zes waterstofatomen Maar, voor de structuur ervan ontwikkelde hij de ringstructuurtheorie en valenties. In 1857 stelde Kekulé dat koolstof tetravalent ofwel 4-waardig is. Hij beweerde dat zijn ontdekking van de benzeenring te danken was aan een droom waarin hij een slang in zijn eigen staart zag bijten.

Kekulé had twee heel belangrijke postulaten geformuleerd, zijnde: (1) koolstof is vierwaardig, of tetravalent, en  (2) koolstof kan niet alleen bindingen aangaan met het monovalente waterstof (wat leidt tot methaan), maar ook met zichzelf, wat aanleiding geeft tot koolstofketens.

Tijdens een verblijf in Londen (wellicht in de nazomer van 1855) zou hij op weg naar huis, zou al dromend zittend in een door paarden getrokken koets, gezien hebben hoe dansende atomen in een farandole een ketenmolecule vormden, een illustratie van het tweede postulaat.

Het verhaal wil nu verder dat Kekulé, gedurende zijn verblijf in de Veldstraat in Gent, vermoedelijk in de winter van 1861-1862, dommelend voor de open haard, in een dromerij nogmaals een slang zag die in haar staart beet, waardoor hij een mogelijke ringketenstructuur voor benzeen overwoog. Hij zou zelf het droomvoorval pas veel later aanhalen, en wel in 1890 in een redevoering: 25 jaar na de formulering van de benzeenstructuur. Waarom hij er zo lang voor wachtte, weet geen mens.

Bron:  Pierre J. De Clercq - 'De benzeenstructuur van Kekulé'. UGentMemorie.- 28.11.2016.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

- En, je kunt je ook als eclecticus inschrijven! -

(Meer info daarover ?)Gepost door Tsenne Kikke op vrijdag 19 juli 2019 0 reactie(s)
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2019 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht