ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Archeologie

Archeologie is de leer der oudheid en kan beschreven worden als de studie van de mens met betrekking tot oude culturen via het opgraven en onderzoekingswerk van tastbare geschiedkundige materialen die men op de een of andere manier heeft achtergelaten. Tot in de prehistorie tracht men het verleden te reconstrueren.

De archeologische wetenschap heeft een sterk interdisciplinair karakter: diverse aspecten van haar theorie en methoden zijn ontleend aan principes van de culturele en fysische antropologie, de aardwetenschappen, biologie, kunstgeschiedenis en linguïstiek.

Voor het op wetenschappelijke wijze dateren van archeologische vondsten, de archeometrie, worden natuurkundige en chemische methoden toegepast. De interdisciplinaire ontwikkeling leidde tot moderne subdisciplines, zoals de geoarcheologie, de archeozoölogie en de archeobotanie.

De archeologie wordt vaak cultuurgericht ingedeeld: zo bestudeert de klassiek archeologische richting, of Mediterrane archeologie, de klassieke oudheid en richt de egyptologie zich op de Egyptische cultuur. In de hedendaagse egyptologie ligt overigens het zwaartepunt op taalkundige aspecten en is de Egyptische archeologie ook weer een aparte discipline.

In Nederland geldt voor iedereen - en dus ook voor professionele archeologe-  een wettelijke plicht om een vondst te melden bij de 'Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed' en zijn opgravingen gebonden aan strikte regels.

Zo dient voor veldonderzoek, zoals booronderzoek en opgravingen, een opgravingsvergunning te worden aangevraagd; een vergunning, die slechts verleend wordt aan vakbekwame archeologen.

Vondsten moeten binnen twee jaar worden geconserveerd en overgedragen aan de eigenaar. Artikel 50 van de Monumentenwet 1988 bepaalt dat de overheid eigenaar is van de vondsten tenzij iemand anders het eigendomsrecht kan bewijzen. De opgravingsresultaten dienen binnen twee jaar na het einde van de opgraving schriftelijk te worden gerapporteerd aan de minister, de eigenaar en burgemeester en wethouders van de gemeente waar de opgraving plaatsvond.

In België valt roerend erfgoed onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen van de Gewesten. Voor roerende archeologische vondsten is dus de Vlaamse Gemeenschap bevoegd. Zij heeft hiervoor een Archeologiedecreet uitgevaardigd, dat het archeologisch onderzoek regelt.

Zo geldt er een wettelijke plicht om toevalsvondsten te melden aan de bevoegde overheid. Voor archeologische opgravingen is een vergunning vereist, alsook voor het gebruik van (metaal)detectoren. Wat het eigendomsrecht betreft, gelden de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek inzake schatvondst.

Bron: Wikipedia

Organisaties gespecialiseerd in archeologie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in archeologie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht