ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Hoe te reageren indien God "Neen!" zegt…

Stel het je maar eens voor…: je ligt op jouw sterfbed en stelt vast dat jou godheid jouw vragen nooit heeft beantwoord.
door Tsenne Kikke - donderdag 5 juli 2018 17:39

Nu weet ik niet of jij ja dan neen in het bestaan van een godheid, of godheden, geloof hecht, maar hoe dan ook kan je misschien iets aan deze blog hebben.  

Ik ken weinige mensen die een 'godheid' op dezelfde manier definiëren als ikzelf, maar ook dat doet er nu niet toe, tenslotte is het een thema waarover geen mens op Aarde iets kan over weten. Ik bedoel: een écht weten, gebaseerd op eigen ervaringen, die dan op hun beurt niets met de verbeelding te maken hebben. Misschien was Mozes daarvan een mooi voorbeeld? Op Wikipedia lezen we daarover het volgende:

Volgens Exodus 20:1 ontving Mozes van God, op de berg Horeb in de Sinaïwoestijn, op twee stenen tabletten de tien geboden. Deze twee tafelen waren niet alleen door God gemaakt, maar ook 'beschreven door Gods vinger'.

In Exodus 34 staat verder dat God Mozes opdroeg een tweede versie van deze stenen tafelen te maken, omdat hij de eerste stuk gooide toen hij terugkwam van de berg en zag dat het volk een gouden kalf had gemaakt en aanbad. God gaf Mozes opdracht om twee stenen platen uit te hakken, waarna Hij ze zou beschrijven, maar nadat God aanvullende geboden had gegeven waaraan de Israëlieten zich moesten houden, zei God tegen Mozes: "Stel deze geboden op schrift". Dit had kennelijk geen betrekking op de tien geboden, want later vertelde Mozes dat God de stenen platen die hij had uitgehakt had beschreven en aan hem had overhandigd. Na voorlezing aan het verzamelde volk werden deze tweede set stenen tafelen in de Ark van het Verbond bewaard.

Vertaal het, zoals je het zelf maar wil: uiteindelijk heb ik het nu over iets totaal anders.

Wat als God "Neen!" tegen jou zegt?...

Feit is, dat sommigen onder ons op hun sterfbed kunnen liggen zonder dat God hen verschafte wat ze tijdens hun leven van Hem verwachtte.

Ook de Bijbelse koning David, die een gebouw wilde optrekken waarin de ark van het verbond kon bewaard worden, aanhoorde Gods "Neen", maar legde zich erbij neer zonder tegen te preutelen. In de plaats daarvan aanvaardde hij Gods wil, zijnde: koning over Israël worden. Verder staat er: "Hij regeerde over Israël veertig jaar; in Hebron zeven jaar en in Jeruzalem drieëndertig jaar. Hij stierf in gezegende ouderdom, verzadigd van het leven, van rijkdom en heerlijkheid, en zijn zoon Salomo volgde hem op."

Ook mensen, die het Onzevader bidden zeggen daarin: "Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel." De kunst zou er dus uit bestaan om - in plaats van jouw ego te bevredigen - te voldoen aan datgene wat voorbestemd is. Anders gezegd: hetgeen God van jou verlangde vooraleer je de moederschoot verliet. Ik bedoel: indien je in het bestaan van de een of andere godheid geloof hecht, natuurlijk. Bovendien zullen mensen, die er niet in geloven, geen "Ja" of "Neen" verwachten, nietwaar?

Wat die godheid betreft

In het Oude Testament krijgen we te maken met een jaloerse, straffende en gewelddadige godheid; dit in tegenstelling van die uit het Nieuwe Testament, namelijk: de God van de Liefde. Houd er wél rekening mee dat er in Matteüs Hfst. 10, 34-36 staat dat Jezus zei: "Denk niet, dat Ik vrede ben komen brengen op aarde; Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard. Tweedracht ben Ik komen brengen tussen een man en zijn vader, tussen dochter en moeder, schoondochter en schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn."

Wat die eerste godheid betreft, lezen we in Exodus Hfst. 21 en volgende, bijvoorbeeld, het volgende:

- "Ik ben Jahwe uw God, die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Gij zult geen andere goden hebben, ten koste van Mij. Gij zult geen godenbeelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen en hun geen goddelijke eer bewijzen; want Ik, Jahwe uw God, Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen, tot het derde en vierde geslacht, maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden een God die goedheid bewijst tot aan het duizendste geslacht."

- Toen sprak Jahwe tot Mozes: "Zeg de Israëlieten het volgende: Gij hebt gezien hoe Ik vanuit de hemel tot u gesproken heb. Gij moogt naast Mij geen goden van goud of zilver maken. Gij moogt die niet maken. Gij moet voor Mij een altaar maken van aarde. Daarop kunt gij de brand- en meeloffers, de schapen en runderen opdragen. Op elke heilige plaats waar Ik mijn naam zal openbaren, zal Ik met mijn zegen tot u komen. Als gij voor Mij een stenen altaar bouwt, maak het dan niet van behouwen steen. Door de stenen met een beitel te bewerken, ontwijdt gij ze. Mijn altaar mag geen altaar zijn dat ge langs treden beklimt; want dan zou uw schaamte zichtbaar worden."

- Toen sprak Jahwe tot Mozes: "Zeg aan de Israëlieten dat zij een bijdrage aan Mij moeten afstaan; van iedereen die daartoe bereid is moet gij voor Mij een bijdrage in ontvangst nemen. Het volgende kunt gij van hen in ontvangst nemen: goud, zilver en brons, paarse, karmijnrode en scharlaken wol, linnen, kleden van geitenhaar, gelooide ramsvellen, fijn leer en acaciahout; ook olie voor de verlichting, geurige kruiden voor de bereiding van zalfolie en welriekende wierook; kornalijn en edelstenen voor de efod en de orakeltas. Dan kunnen zij voor Mij een heiligdom bouwen."

- "Wanneer ge een Hebreeuwse slaaf koopt, dan moet hij zes jaar dienen, maar in het zevende jaar mag hij zonder betalen als vrij man weggaan. Was hij alleen gekomen, dan moet hij ook alleen vertrekken. Had hij een vrouw, dan mag zijn vrouw met hem meegaan. Heeft zijn meester hem een vrouw gegeven en heeft deze hem zonen of dochters geschonken, dan behoort de vrouw met haar kinderen toe aan de meester: de man moet dan alleen vertrekken. Als hij echter verzekert: `Ik ben gesteld op mijn meester, op mijn vrouw en kinderen, ik wil niet als vrij man weggaan,' dan moet zijn meester hem naar de godheid brengen, hem tegen de deur of de deurpost zetten en met een priem zijn oor doorboren. Dan zal die man voor altijd zijn slaaf blijven.

Wanneer iemand zijn dochter verkoopt als slavin, komt deze niet vrij zoals de mannelijke slaven. Bevalt zij niet aan haar meester die haar voor zich bestemd had, dan mag hij haar verkopen. Maar hij heeft niet het recht haar te verkopen aan buitenlanders, omdat hij haar niet meer wenst. Bestemt hij haar voor zijn zoon, dan moet hij haar de rechten van een dochter toekennen. Neemt hij er nog een vrouw bij, dan mag hij de eerste niet minder voedsel en kleding geven en ook de omgang met haar niet beperken. Doet hij haar in deze drie dingen tekort, dan mag zij weggaan zonder iets te vergoeden of te betalen.

Wie iemand zo slaat dat hij sterft moet ter dood gebracht worden. Maar deed hij het niet met opzet en was het God die zijn hand leidde, dan zal Ik u een plaats aanwijzen waarheen hij vluchten kan."

Et cetera, et cetera, et cetera.

Eigenlijk zou je eens de volledige inhoud van de Bijbel moeten lezen, teneinde een duidelijk beeld te verkijgen van de vele manieren waarop de godheid daarin beschreven wordt, in plaats van met een gefragmenteerd denken rond te blijven lopen.

Gurdjieff zou hierbij zeggen: "Houd altijd rekening met het geheel indien je een onderdeel bestudeert."

Weet daarbij, dat die Bijbelse God nooit met een "Ja" zal antwoorden, zelfs indien Hij het zou 'willen', en het waarom daarvan legde ik al eerder uit...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spiritualia heeft nood aan sponsors: niet enkel en alleen om de zware kosten van deze website te helpen dragen, maar vooral om met-ter-tijd een budget te vergaren waardoor de website naar buiten toe beter kan worden gepromoot, en dus een veel  groter publiek zal kunnen aantrekken, inclusief meerdere interessante vrijwillige bloggers, misschien. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik om deze link.

En, indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden. En jawel: indien je geen behoefte hebt aan klandezie of naambekendheid kan het ook volledig gratis natuurlijk.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht