ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Wedergeboorte, of 'opnieuw geboren worden', is - net als reïncarnatie - onbewijsbaar

Geen mens weet of er na dit leven nog een ander soort van leven kan bestaan.
door Tsenne Kikke - maandag 19 oktober 2015 21:34

Wedergeboorte is een term die, bijvoorbeeld, in het boeddhisme wordt aangewend, en naar het opnieuw plaatsvinden van een geboorte na de dood kan verwijzen. In het boeddhisme maakt wedergeboorte deel uit van samsara, de cyclus van dood en wedergeboorte zonder begin en zonder eind. Indien iemand verlicht is, en het nirwana bereikt heeft, vindt er na het overlijden geen wedergeboorte plaats maar parinibbana.

Het parinibbana is het fysiek overlijden en het definitief uiteenvallen van de vijf khandhas (lichaam, gevoelens, voorstelling, intenties en bewustzijn) van iemand die het nirwana - ook wel als nirvana geschreven, of als nibbana genoemd - behaald heeft. In het Nederlands betekent parinibbana 'complete nirwana'.

Bij het overlijden van iemand die het nirwana bereikt heeft, vindt volgens het boeddhisme totale onthechting van de wereld plaats, en is men niet meer onderhevig aan de resultaten van oud karma. Er vindt dan ook geen wedergeboorte plaats.

Gautama Boeddha zei dat iemand die het nirwana behaald heeft, nog steeds een rest of achterblijfsel heeft. Ook al is hij in zijn geest compleet onthecht, zijn geest en lichaam functioneren nog steeds in de wereld en zijn er tot op bepaalde hoogte nog steeds van afhankelijk. Bij het overlijden echter vallen de vijf khandhas weg en pakt een boeddha of arahant geen nieuw leven op, omdat hij niet gehecht is aan het leven. Ze laten aldus de vijf khandhas definitief achter en behalen zo het compleet nirwana, zonder achterblijfsel. Normale mensen die nog aan het leven gehecht zijn, pakken volgens het boeddhisme na hun dood een nieuw leven op en vervolgen zo hun bestaan in het samsara.

Het parinibbana verschilt van nirwana doordat het pas bij het overlijden bereikt wordt. In nirwana ervaart de arahant, of boeddha, nog steeds de gevolgen van vroeger karma, omdat zijn lichaam en geest zich nog in de wereld bevinden en noodzakelijkerwijs in interactie staan met de wereld. Hij ondervindt dus nog steeds de gevolgen van zijn goede en slechte daden die hij deed toen hij nog niet het nibbana (en verlichting) behaald had.

De Boeddha weigerde vragen te beantwoorden, die gericht waren op waar een arahant of boeddha na het overlijden heengaat, omdat deze vraag niet van toepassing is, en slechts gemotiveerd wordt door metafysische speculatie. Hij beantwoordde de vraag soms wel met een wedervraag, gebaseerd op de gelijkenis van nirwana met een uitgedoofd vuur: "Waar gaat het vuur heen nadat het uitgedoofd is? Gaat het noord, zuid, oost of west?". Het correcte antwoord hierop is dat deze vraag niet van toepassing is, en dat hij daarom niet beantwoord kan worden.

Gautama Boeddha voegde er naar het schijnt aan toe, dat de morele kwaliteit van iemands gedrag (karma) grote invloed uitoefent op de kwaliteit van zijn volgende (weder)geboorte. Het geregeld niet volgens de vijf voorschriften handelen, zou tot een slechte wedergeboorte (in een hel, als geest of dier) leiden. Ook geboorte als mens (in slechte levensomstandigheden) is mogelijk. Moreel goed gedrag leidt dan weer tot een wedergeboorte in een hemel, of een wedergeboorte als mens in een goede omgeving.

Goed gedrag als mens in het huidige leven is volgens de Boeddha echter geen garantie voor een gunstige wedergeboorte. Men weet immers niet wat men in een vorig leven gedaan heeft, en de acties van vorige levens oefenen ook invloed uit op de kwaliteit van de wedergeboorte.

De mentale staat tijdens het overlijden is volgens het boeddhisme ook van grote invloed op de kwaliteit van de wedergeboorte. Indien iemand op rustige manier overlijdt, vrede heeft met zijn overlijden en er afstand van kan nemen, heeft dit een heel gunstige invloed op de wedergeboorte. Het bezien van het overlijden als iets wat natuurlijk, normaal en onvermijdelijk is kan hierbij helpen.

Alhoewel er volgens het boeddhisme wel wedergeboorte plaatsvindt, is er geen 'wezen', of ‘ziel’ dat herboren wordt. Om dit uit te leggen wordt vaak de gelijkenis van de kaars gebruikt. Wanneer de kaars op is en op het punt staat uit te gaan, kan men het laatste beetje vuur van de oude kaars gebruiken om een nieuwe kaars aan te steken. De vlam springt dus over van de oude naar de nieuwe kaars. Alhoewel er een oorzakelijk verband bestaat tussen het vuur van de oude kaars en het vuur van de nieuwe kaars, is het niet hetzelfde vuur. Maar men kan wel zeggen dat het nieuwe vuur van het oude kwam. Het vuur staat in deze gelijkenis symbool voor het bewustzijn dat onder invloed staat van verlangen, aversie en onwetendheid.

Als men daarnaast ook goed op de vlam let, kan men zien dat het vuur niet een constant iets is maar voortdurend flikkert en veranderlijk is. Deze veranderlijkheid is een belangrijk aspect van het boeddhisme, en leidt ertoe dat het bestaan van een onveranderlijke ziel niet erkend wordt. In het boeddhisme is er dus geen ziel of 'Ware Ik', die door verlichting bevrijd kan worden, of verlossing kan vinden door toevlucht te zoeken in de één of andere godheid. Zelfs het bewustzijn is veranderlijk en maakt geen deel uit van het ego, en daarom kan er geen sprake zijn van een 'herboren persoon'.

Om deze vergankelijkheid aan te geven, worden in het mahayana boeddhisme regelmatig de termen 'bewustzijnsstroom' of 'mentaal continuüm' gebruikt.

Meestal wordt in boeddhistische kringen met wedergeboorte dus niet verwezen naar het opnieuw (in een volgend leven) geboren worden na de dood. Want, in dat geval verwijst het naar het ontstaan van een gevoel van 'ik', 'mijzelf', of 'ego' in het bewustzijn, of de geest. Sommige westerse boeddhisten hechten niet veel geloof in het bestaan van een leven na de dood. Deze mensen hebben echter wel vaak een groot vertrouwen in de leer van 'anatta' of niet-zelf, en passen het begrip wedergeboorte toe op het ontstaan van het zelf-concept in de geest.

Ook sommige bhikkhus, zoals bijvoorbeeld de Ajahn Buddhadasa in Thailand, hechten meer belang aan deze alternatieve betekenis dan aan de traditioneel boeddhistische betekenis uit het Pali Canon en andere oude geschriften. 

Of wedergeboorte nu ja dan neen bestaat, is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de termen 'wedergeboorte', dat 'opnieuw geboren worden betekent', en 'reïncarnatie', dat 'opnieuw incarneren' betekent. Feit is, dat geen mens echt weet of beide, of één van beide, wel degelijk bestaat. Alles hangt dus af van het persoonlijke geloof en verbeeldingskracht. Daarbij mogen we niet vergeten dat er naast 'wedergeboorte' en 'reïncarnatie' nog gesproken wordt over 'een bestaan aan gene zijde', over een 'opgaan in de bron', en zo meer.

Kortom: alles is afhankelijk van de omgeving waarin een mens geboren wordt en als kind door de mensen, die in die omgeving vertoeven, wordt  opgeleid. Van  zodra een aangeleerde geloofsovertuiging wortel heeft geschoten, is het zeer moeilijk om het resultaat ervan bij te snoeien, of uit te roeien.

Weet, dat er iets meer dan 4.000 religies bestaan, en dat ieder van hen er andere grondbeginselen en overtuigingen op nahoudt, ook wat het thema 'wedergeboorte' aangaat.

Nota: We zijn volop onze Encyclopedia Spiritualia aan het aanvullen... Heb je ooit zélf op de één of andere manier persoonlijke ervaringen opgedaan met het thema 'Wedergeboorte'? Of, weet je er iets extra en waardevols over te vertellen? Laat het ons weten via 'Mijn Commentaar' hier onderaan.

Interessante, reclameloze bijdragen, met een encyclopedische inhoud, en bijgevolg: een meerwaarde voor onze lezers, komen in onze rubriek Encyclopedia Spiritualia terecht, waarvan hier de link!

Eender wat op reclame lijkt, wordt automatisch verwijderd. Hopelijk kun je hier enig begrip voor opbrengen. Want, indien jij het doet, zullen de duizenden anderen het ook doen, nietwaar? Bovendien is elke vorm van opgedrongen reclame storend voor de lezer, tenzij hij/zij er zélf naar vraagt via de rubriek 'Zoek&Vind' en de 'Zakelijke Blogs'.

Stel je interesse in doelgerichte reclame, en/of streef je naar meer naambekendheid? Klik dan even op deze Zoek&Vind link.

Deze website verkrijgt iedere maand tussen de 20.000 en de 40.000 unieke bezoekers. Anders gezegd: tussen de 20.000 en de 40.000 verschillende personen. Hoe  langer en veelvuldiger je bij ons adverteert, hoe sterker jouw naambekendheid.

En, voor reclame betalen, zou in wezen geen probleem mogen zijn, integendeel! Want...,

... verantwoorde reclame zou zelfs een bestaand probleem kunnen oplossen.

- Zoek&Vind... voor meer klandezie, evenals meer naambekendheid -

Commentaar


prie1 Gepost op: 7/02/2016 14:10:32
prie1

Wedergeboorte: Zal m.i. op 1 of andere manier bestaan. Hoewel 'we' vrijwel niets weten (ondanks het illusoire feit hetgeen alle tradities je kunnen influisteren), lijkt het leven te kort en te beperkt om alle menselijke (wederom illusoire) ervaringen op te doen. Ik vermoed dat eenieder die een spirituele weg volgt, op gegeven moment zijn onderzoekende blik meer of minder zal richten op reincarnatie/wedergeboorte. En dat precies doet volgens een bij hem/haar intrensiek passend patroon. Voor mij heeft zich dat tot op heden op verstandelijk karmisch astrologische wijze geopenbaard (een methode NIET van mezelf overigens). Een aantrekkelijke 'cocktail' bestaande uit de stralenleer van Alice Bailey, het karmische gedachtengoed vanuit de antroposofie, reincarnatietabellen van A.T.Mann (wanneer?), astrocartografie (waar?), psychogische inzichten van Jung en diepte-astrologie van Huber (op basis van de dieptepsychologie/psychosynthese van Roberto Assagioli). Deze methode is voor mij symbolisch zeer krachtig gebleken: Ik heb mijzelf in een a.h.w. doorlopende voorstelling dienaangaande heel duidelijk 'teruggevonden'. Waarbij ik er voor wens te waken precieze historische personen te claimen die ik op het spoor ben gekomen: We kennen allemaal ondertussen wel de verhalen van de vele gereincarneerde Napoleons......Het verhaal dat mij werd aangedragen was symbolisch zeer herkenbaar, dus ondersteunend! Waar het tenslotte toch om gaat? Rudolf Steiner heeft gezegd dat vanaf 100 jaar na 'begin 20 ste eeuw' (= de tijd waarin we nu leven!) rechtstreekse openbaringen over vorige incarnaties aan privépersonen zullen volgen. Een interessant statement! Waarom, tot slot, mijn nadruk op een persoonlijke passende methode? Omdat voor mij is gebleken dat ik geen enkele toegang kreeg tot vorige levens middels hypnosessies bij een ervaren reincarnatietherapeut. De boel zat simpelweg potdicht!

 

 


WAARzegger Gepost op: 7/02/2016 17:50:10
WAARzegger

Interessante tekst... Hopelijk is er één lezer die er iets aan heeft. Veel hangt af van het uitgangspunt. Indien een mens geen geloof schept in dingen zoals reïncarnatie, wedergeboorte, een bestaan in gene zijde, hemel, eeuwige jachtvelden, nirvana, of wat dan ook, dan zijn we snel uitgepraat. Maar indien men vertrekt vanuit het geloof dat er na de dood nog iets anders bestaat, verkrijgen we andere resultaten. Hetgeen je schrijft, is daarvan één van de talrijke voorbeelden, en niemand zal je kunnen tegenspreken, omdat geen mens over het één of ander 'bewijs' beschikt, noch écht dood is geweest, om ons na de opstanding te komen vertellen hoe de vork in de steel zit. Anderzijds deed jouw tekst me zo'n beetje denken aan de gezegde: "Indien een hamer het énige werktuig is waarover je beschikt, is alles wat je onderweg tegenkomt een nagel."

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht