ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Astrologie - Het Tweede Huis: Liefde & Seksualiteit in jouw horoscoop

Na het Eerste Huis volgt natuurlijk het Tweede ...
door DIMschool vzw - zaterdag 12 april 2014 9:39

Voor de lezers, die reeds hun geboortegegevens hebben ingevuld, delen we vandaag mede dat alle Tweede Huizen zijn uitgewerkt.

Het Eerste Huis geeft de ervaringen weer die nodig zijn voor de ontwikkeling en identificatie van het Ego, en hangt samen met onze ego-ontwikkeling, zijnde: de eigenschappen die ons een aparte identiteit verlenen. Als het Huis dat over ons uiterlijk regeert, symboliseert het Eerste Huis het beeld dat we van onze seksuele aantrekkingskracht hebben, enzovoorts.

Het Tweede Huis symboliseert alles wat je waardeert - want, waarden kunnen als bezit worden gezien. Ze vertegenwoordigen datgene waar een mens zijn 'waardigheid' aan ontleent. Daarom is het Tweede Huis de voorraadschuur waaruit men anderen voedsel verstrekt. In seksuele zin duidt dit op hetgeen men gedurende de liefdesdaad aan de partner doorgeeft.

Slechts weinig mensen zijn zich ervan bewust dat seks veel  meer is dan alleen maar een fysieke uitwisseling van energie. De voornaamste reden waarom mensen zich seksueel tot elkaar aangetrokken voelen is de mogelijkheid om te geven en te ontvangen. Dat 'iets' kan een idee zijn, het antwoord op een vraag die men zichzelf al lange tijd heeft gesteld, of een opwelling van onbewuste kracht. Het gaat erom dat elk individu ten gevolge van een seksuele ervaring zowel een gever als een ontvanger kan zijn. Ervaringen, waarin alleen lichamelijke bevrediging een rol speelt, geven doorgaans een gevoel van leegte en frustratie. Ervaringen, daarentegen, waarin geven en ontvangen een rol spelen, werken verrijkend en schenken een diepere bevrediging.

Mensen manifesteren steeds weer bepaalde seksuele gedragspatronen. Door deze symbolische herhaling van de waarden van het Tweede Huis leert de betrokkene wat hij voor anderen betekent. Om inzicht te krijgen in de polariteit tussen het Tweede en het Achtste huis, dienen we het wezen van Stier (het natuurlijke Tweede Huis) en Schorpioen (het natuurlijke Achtste Huis) te begrijpen.

Stier is een echte materiële verzamelaar, terwijl Schorpioen alles uit de weg ruimt wat niet langer nuttig is voor zijn ontwikkeling. Het Tweede Huis, waarin waarden een grote rol spelen, is gebaseerd op hetgeen de betrokkene materieel tot stand heeft gebracht. Iemands waarden reflecteren in sterke mate zijn persoonlijke aard. Middels het Schorpioen-karakter van het Acht¬ste Huis transformeert de betrokkene zijn waarden. Door alles uit zijn leven te verwijderen wat geen waarde meer heeft, kan hij zijn diepste behoeften vervullen en leert hij de waarden van anderen te aanvaarden. Het heerserschap van Stier over het Tweede Huis toont de bezittelijke relatie tussen het individu en datgene wat hij voorstaat. Tegelijkertijd toont het heerserschap van Schorpioen in het Achtste Huis hoezeer onze waarden door ons contact met andere mensen veranderen.

Vanouds wordt het Achtste Huis als het Huis van de seksualiteit beschouwd. Als we dus inzicht wensen in de polariteit tussen het Tweede en Achtste huis, dienen we te beseffen dat seksualiteit en persoonlijke waarden functies van elkaar zijn. Via de seksualiteit ervaart iemand zijn meeste intieme contact met een ander mens. Zo kan hij zijn idealen, principes en waarden afmeten tegen die van zijn partner. Het lijdt geen twijfel dat de seksualiteit onze waarden kan transformeren. Het omgekeerde geldt echter eveneens: waarden hebben een krachtig effect op iemands seksuele beleving.

Via het Achtste Huis kan het individu ook leren van zijn innerlijke zelf te ontvangen. Dit 'geheime' Huis bevat onze meest intieme seksuele gedachten en wensen. Deze liggen doorgaans zo diep onder de oppervlakte dat ze, vergeleken met het alledaagse bestaan, afkomstig lijken uit een totaal andere geest. Men kan seksuele ervaringen hebben en nochtans ver verwijderd blijven van de onbewuste behoeften die door het Achtste Huis normaliter worden weergegeven.

De voornaamste reden hiervan is, dat deze behoeften een schuldgevoel oproepen, omdat dit Huis tevens de drang tot crimineel gedrag weergeeft. Op een of andere wijze legt de persoon verband tussen het diepgewortelde concept van persoonlijke 'zonde' en deze onbewuste criminele tendensen. Hieruit ontstaan dan weer remmingen, waarvan de persoon zich vaak niet eens bewust is.

Om werkelijk inzicht te krijgen in onze seksuele behoeften moeten we de dualistische structuur van onze identiteit leren begrijpen. In iedereen zijn tegelijkertijd velerlei onderdelen van de persoonlijkheid werkzaam. Niettemin is er sprake van een duidelijke dubbele identiteitsstructuur. Eén identiteit ontlenen we aan wat we via ouders, leraren en boeken hebben geleerd. Deze identiteit bevat vele compromissen, omdat ze voornamelijk via het superego tot stand is gekomen, dit wil zeggen: dat gedeelte in ons dat door de maatschappij geaccepteerd wil worden en dus niet ons ware zelf weerspiegelt.

We bezitten een tweede identiteit, de zogenaamde 'id', die onze fundamentele instincten omvat. Deze identiteit ervaren we wanneer we onszelf de vraag stellen: "Hoe zou iemand denken, voelen en handelen als hij zich niets aantrok van ouderlijke regels, godsdienstige taboes, maatschappelijke aanvaarding en zijn eigen superego?" Met andere woorden: als we zouden kunnen doen en laten wat we zelf wilden, wat zouden we dan zijn, en wat zouden we dan doen?

Dit instinctmatige deel van onszelf tonen we maar zelden aan de buitenwereld, omdat dan onze eerbiedwaardigheid in het geding zou komen; we werpen dan zoveel buffers op dat we het contact met deze fundamentele oerkracht geheel en al dreigen te verliezen. Om dit contact te onderhouden moeten we ons geheel aan het veronderstelde oordeel van de maatschappij onttrekken. De controle van het superego is in feite denkbeeldig.

Zodra we dit daadwerkelijk beseffen, kunnen we ons werkelijke zelf leren kennen. Waar het Tweede Huis de gezamenlijke waarden die wij in ons leven verwerken vertegenwoordigt, dankt het Achtste Huis ze af zodat we tot ons ware zelf kunnen komen. Daarom kan de liefdesdaad een ware bevrijding van opgekropte spanningen zijn, en de beperkingen die onze ouders, onze opvoeding, godsdienst, en de maatschappij ons hebben opgelegd.

In dergelijke momenten komt het ons voor dat we van één wereld in een geheel andere stappen — hetgeen we in feite ook doen! Voor velen is deze verandering moeilijk te realiseren, omdat ze zich niet aan het denkbeeld kunnen onttrekken dat ze na een poosje weer op de alledaagse wijze zullen voortleven. Eigenlijk zouden ze hierin een gelegenheid moeten zien om de geweldige kracht van het superego beter te leren kennen.

Wanneer iemand zijn Achtste Huiservaring geheel over zich laat komen, ondergaat hij bepaalde veranderingen. De uiting van het seksuele onbewuste doet de vernis die over hem is gelegd als bij toverslag verdwijnen, en maakt dat hij zich een compleet mens begint te voelen - ook al zal de maatschappij deze mens nooit aanvaarden. Dit is het conflict waarmee de mens voortdurend wordt geconfronteerd. Niettemin komt het zelf via dit conflict weer tot nieuw leven - als nieuwe waarden, die voortkomen uit het onbewuste de plaats van de oude waarden innemen.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht