ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Spiritisme

Onder Spiritisme wordt verstaan: het aannemen dat er een leven na dit leven bestaat, weliswaar in een eerder 'astrale' wereld, en dat de overledenen onder bepaalde omstandigheden met levenden in verbinding kunnen treden.

1. Automatisch schrift

Dit is een 'schrijven' zonder tussenkomst van de bewuste wil. Tijdens dit schrijven kan men gerust een gesprek met iemand voeren of een boek lezen. Het schrijven zelf wordt door een macht gedirigeerd, die buiten de proefpersoon staat: het gaat dus vanzelf.

Het is alsof er zich achter de persoonlijkheid van de proefpersoon een tweede persoonlijkheid bevindt. Deze tweede persoonlijkheid geeft zich in de meeste gevallen ook een naam.

Bij spiritistisch ingestelde personen geven dergelijke secundaire persoonlijkheden zich uit voor geesten van overleden personen en ontwikkelen zij zich tot een beschermgeest of geleider van het medium.

Soms wordt men ook met een zogenaamde 'kwelduivel' geconfronteerd. In de meeste gevallen zijn deze kwelduivels ingebeelde 'strafwerktuigen'.

Lees er meer over via deze link.

2. Planchette schrift

De planchette bestaat uit een plankje waaraan een drietal draaibare rolletjes zijn bevestigd, en dat voorts voorzien is van een potloodhouder, waarin men een potlood kan bevestigen zodat het op een stuk papier, dat er onder ligt, dingen kan neerschrijven zodra de planchette in beweging komt.

Eén van de voordelen die de planchette ten opzichte van het vorig systeem biedt, is dat men haar gemakkelijker met de hand kan bewegen, en dat men er 'onbewuster' mee kan werken. Anders gezegd: men weet niet welke letters er gevormd worden.

3. Het Ouija-bord

Hieronder verstaan we een stuk papier, in oudere tijden meestal op een stuk karton gekleefd, waarop de 26 letters van het alfabet zijn aangebracht. Daarnaast bevat het bord nog de cijfers 0 t/m 9, en de woorden: ja, neen, misschien, ophouden.

Voorts behoort bij dit bord een kruis, bestaande uit 2 gekruiste latten met een houten pen door het kruispunt geslagen.

Een 4-tal personen houden de uiteinden van het kruis losjes met de wijsvinger vast. Na enige tijd komt er beweging in het kruis en de pen begint letters aan te duiden, welke woorden en zinnen vormen.

Soms bedient men zich met een glas in plaats van een kruis. Dit glas wordt omgekeerd op het bord geplaatst. Eén of twee personen, liefst geblinddoekt, plaatsen vervolgens 2 vingers van de rechterhand op de onderzijde van het glas, dat daarna als gevolg van 'onbewuste spierwerking‘ in beweging geraakt en al over het bord schuivende de letters aanwijst. Een derde persoon noteert de aangeduide letters.

Nog een andere vorm is de planchette zoals hierboven beschreven, maar dan niet met een poltloodhouder, doch wel met een doorzichtig vensterglaasje dat in het midden ervan gemonteerd is, zodat men hierdoor de onderliggende letter kan aflezen.

Oorspronkelijk was het Kruis en Bord een gouden of koperen schaal waarin aan de zijkanten alle letters van het alfabet waren aangebracht (ten tijde van de Grieken en Romeinen). Als pendel gebruikte men een ring, aan een stukje fijn linnen bevestigd, welke dan de letters aanduidde.

4. De tafeldans

Reeds omstreeks het jaar 150 werkte men met dit systeem. Een kring wordt door een aantal personen omheen een kleine ronde tafel gevormd. (Niet al te zwaar, en met 3 poten: een driepikkel, dus.)

Onder leiding van een medium brengt men eerst het denken tot rust, men ontspant zich volledig en men legt de handen op de tafel, de pinken tegen elkaar, zodat er een gesloten keten wordt gevormd. Het medium stelt de vragen luidop. Meestal hoort men in de beginfase een duidelijk gekraak in de tafel, alsof er leven in het hout zit. Men verkrijgt op de vragen een ja of neen als antwoord dankzij het 'geklop', zijnde: het op en neer gaan van één van de poten.

5. Automatisch spreken

Hier meent men ook, dat men een werktuig is van een vreemde, en men dus afhangt van een buiten het lichaam staande macht.

Evenals het automatisch schrijven, dat soms in trancetoestand geschiedt, spreekt men bij automatisch spreken ook in een trancetoestand en gewoonlijk nog in een diepere vorm, zodat men na het gebeuren ontwaakt zonder zich te herinneren wat er gezegd of voorgevallen is.

Een onderdeel van dit verschijnsel vindt men terug bij de zogenaamde trance-sprekers of 'geïnspireerde sprekers' (Zie, bijvoorbeeld: de Orde der Verdraagzamen).

Tevens kunnen we soms de wereld der psychoscopisten, ook psychometristen genoemd, in dit thema onderbrengen, waarbij de psychoscopist soms beweert het instrument te zijn van iets buiten hemzelf.

Xenoglossie: wanneer het medium, of de proefpersoon, vreemde talen begint te spreken

Glossolalie verwijst naar een ongebruikelijk spraakgedrag, ook wel tongentaal genoemd. Zie daarvoor, bijvoorbeeld: Handelingen Hfst 2 - 4, waarin staat: "Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf."

Anders gezegd: alhoewel glossolalie kan voorkomen bij psychotische aandoeningen als schizofrenie, heeft het verschijnsel voornamelijk religieuze connotaties.

6. Bezetenheid

a) Vereenzelviging bij toneelspelers

We spreken hier wel over echte toneelkunst. Men identificeert zich met de persoon, die men dient uit te beelden. Bij het instuderen van de rol 'groeit' langzamerhand de nieuwe persoonlijkheid in de acteur, zelfs bijna in die mate dat de nieuwe persoonlijkheid de eerste als het ware verdringt.

In ieder geval blijft er bij de toneelspelers, en natuurlijk ook bij filmacteurs, toch nog een bepaald bewustzijn bestaan, dat het geheel ten slotte maar een spel is. Van een volkomen splitsing, gepaard gaande met het onvermogen om zich het eigen verleden te herinneren, is er tot nog toe nooit sprake geweest.

Nota: een nabootsen, of na-apen is minder diep, dan zichzelf vereenzelvigen met een welbepaalde rol.

b) In meer of mindere mate ervaren wij dit ook als we ons achter een masker verbergen tijdens karnaval. Men vervormt zijn eigen 'ik', en men wordt iemand anders.

c) Bezetenheid valt onder paranormale verschijnselen, omdat niet enkel en alleen mensen en dieren door iets kunnen bezeten zijn, maar ook huizen, kerkhoven, voorwerpen, en zo meer. Meer daarover via deze link.

7. Plaatselijke spookverschijnselen

Psychoscopisten 'zien' soms het lichaam van een overleden persoon en kunnen hem/haar dan ook volledig beschrijven.

Spookhuizen: voorwerpen die een psychoscopist betast, fungeren als inductoren. Nu kunnen we de stelling poneren, dat muren van een huis ook als inductoren kunnen fungeren. Indien er zich in een kamer een drama heeft afgespeeld, zelfs in een ver verleden, kan men - naar het schijnt - het ganse tafereel herbeleven, herbekijken.

Poltergeist verschijnselen doen zich meestal bij meisjes tussen de 9 en 17 jaar. Gewoonlijk is er dan sprake van lawaai makende, herrie schoppende, afstraffende geesten. Meer daarover via deze link.

8. Teleplasmavorming, ook gekend onder de term ectoplasmavorming, is een fenomeen waarover van de dag weinig of in het geheel geen sprake meer over is.

Organisaties gespecialiseerd in spiritisme


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in spiritisme op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht