ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Behoor jij tot de weinigen?

Rudimentair uitgelegd kan men zeggen dat slechts één op de 70 miljoen interesse stelt om aan zichZELF te werken.
door Tsenne Kikke - maandag 7 september 2020 17:34

Hoe 'exclusief' ben jij?...

Reeds eerder schreven we dat weinigen in staat is om aan Zelfkennis te doen, teneinde aan zichZELF te werken. Dat Innerlijke Zelf, of noem het Ziel, Ware Ik, Essentie, of wat dan ook, heeft natuurlijk niets te maken met de aangekweekte oneigene persoonlijkheden, noch met de honderdtallen ikjes die over het stoffelijke lichaam regeren. Vooral eigenwijze mensen met een heel sterk ego zullen moeite hebben om dit te begrijpen.

Indien je voor de spiegel staat, is al hetgeen je aanschouwt het stoffelijke, en dus het vergankelijke tijdelijke. Nochtans zou het het voertuig kunnen worden van datgene wie of wat je écht bent - met de nadruk om 'zou kunnen worden'. Ooit al eens aan jezelf de vraag "Wie Ben Ik?" gesteld? Indien je dat ooit eens doet: luister vooral niet naar dat onophoudelijk stemmetje in jouw hoofd. :-) Laat je dus niet op een dwaalspoor brengen.

Bezieldheid versus Ziel

Heb jij een ziel?... Alles wat bestaat is wel degelijk bezield. Zelfs een steen, een korreltje zand, een insect, boom of plant. Maar over een eigen ziel beschikken, is een luxe; een luxe, die weinigen zich spijtig genoeg kunnen veroorloven, omdat ze er niet de nodige moeite voor doen. Hun stoffelijk lichaam eist alle aandacht op. Weet, dat een ziel moet worden aangemaakt, vooraleer men er de eigenschappen van ervaart. Een ziel moet dus verworven worden, en ontstaat dus niet automatisch. Nochtans lopen zeer veel mensen met de overtuiging rond dat ze wel degelijk over een eigen zieltje beschikken. Waarschijnlijk ooit ergens gehoord of gelezen...

Natuurlijk heeft elke mens het recht om over een eigen mening te beschikken. Maar, indien men een klein beetje bewust is, doet men er goed aan om elke persoonlijke mening in vraag te stellen en die aan de Waarheid te toetsen..., indien men die kent.

Stof vergaat tot stof

Vorige week nog stelde ik iemand de vraag: "Stel, dat je nu komt te sterven... wat blijft er van jou over?". Uiteindelijk waren de vele antwoorden die ik daarop kreeg niet de moeite waard om hier uit te typen, maar de stilte die daarop volgde - zoekende naar nieuwe woorden - sprak boekdelen. En, na die stilte bleef de sprakeloosheid een tijdlang bestaan, totdat ik die verbrak en de persoon alweer vrijelijk kon ademen.

Ontwaak! - Ontslaap! - Word wakker!

Verbeelding is een verlengde van de droomwereld van de nachtelijke slaap. Omdat mensen slechts in twee van de vier bestaande bewustzijnstoestanden leven, kennen ze slechts de slaap en de wakende toestand, hetgeen er een verlengde van is. Zo zijn fantasieën, inbeeldingen en dagdromen dus eveneens uitlopers van de nachtelijke droomwereld. Zelfs de apostelen van Jezus vielen tijdens de laatste avond meermaals in slaap; dit, ondanks het vele aandringen van hun leraar. Het is dan ook geen wonder dat mensen niet beseffen wat het woordje 'ontwaken' in essentie betekent.

Sterker zelfs: mensen, die in de veronderstelling leven dat ze klaarwakker zijn, zullen nooit of te nimmer aan ontwaken denken. Waarom zouden ze? Aldus voelen ze zich niet geroepen om aan Zelfkennis te gaan doen.

Nochtans staat er in de Bijbel vermeld dat zeer velen wel degelijk geroepen zijn. Zelfs indien dit een waarheid is, kan ik je garanderen dat slechts zelden iemand zichzelf uitverkiest, tenzij hij/zij tot die 0,01% behoort. Jij, misschien?

Anders gezegd: in de vele hooibergen is het aartsmoeilijk om een 'gouden naald' te vinden. Weet, dat zelfs een Diogenes zijn gehele leven lang naar een 'mens' zocht, maar die nooit vond. Wat is tenslotte de definitie een 'volwaardige mens'?

Daarover werd reeds ten tijde van Plato, Aristoteles, Socrates en nog vele anderen, duizenden discoursen geleverd. Ook Boeddha trachtte ons wijs te maken - ditmaal in de betekenis van: 'wijzer maken' - dat zolang een mens zich niet van zijn tijdelijk, en dus vergankelijk stoffelijk lichaam onthecht, hij zal geconfronteerd worden met ziektes, pijnen, lijden, en uiteindelijk met de dood, teneinde terug tot dat stof weder te keren van waaruit hij ooit genomen is. Tot wat anders?...

Wie zei alweer: "Laat de doden de doden begraven"?

Hoevelen onder ons lopen er niet rond met de vraag "Wie Ben Ik?", zonder daarop een genoegzaam antwoord te vinden, hoeveel boeken je ook leest, hoeveel cursussen je ook volgt?...

Zelfs al hangen er tientallen diploma's en certificaten op de muren, waarop in gouden letters jouw naam glansrijk prijkt, toch blijf je jezelf het antwoord verschuldigd. Want, voor de zoekende mens, die aan Zelfkennis wil gaan doen, en die met dit thema voor het eerst wordt geconfronteerd, is het soms moeilijk te begrijpen, dat datgene wat we gewoonlijk 'ik' noemen, helemaal niet de 'Ware Ik' is.

Elke minuut van de dag zetten we onbewust en automatisch een ander masker op. Deze maskers, of persona, zijn vanaf de dag van onze geboorte langzamerhand op ons lijf gegroeid, en zo heeft elk van onze verschillende persoonlijkheden een eigen masker.

Ontwikkelen is: 'zichzelf van de wikkels ontdoen'. Het één voor één wegnemen van al deze maskers doet nog altijd niet onze ware Ik tevoorschijn komen - want, die is onstoffelijk en dus niet lichaamgebonden. Wat wél naar voren treedt is de aangeboren essentie - en, datgene wat eruit is gegroeid (of onderwijl afgestorven is).

Ont-wikkelen... Het klinkt eenvoudig, maar het is een moeilijk, langdurig, soms pijnlijk proces - en, er is durf voor nodig, véél durf. Het is veel gemakkelijker om zich achter al die verworven maskers schuil te houden.

Zo heeft elk van onze persoonlijkheden zijn/haar eigen wensen, dromen, verlangens, doelstellingen, lusten, begeerten, en zo meer. En, vanaf het ogenblik dat je weet dat je daadwerkelijk uit een veelheid van ikken bent samengesteld, wordt het eveneens eensklaps duidelijk waarom we in wezen niet weten wat we écht willen - of, wie of wat we in wezen zijn.

Tevens beschikken we niet over één wil. Ter verduidelijking: moesten we over één Ik beschikken, dan was er maar één weg, één sterk verlangen, één grote droom, één grote doelstelling, één wil. Twee ikken maken het iets moeilijker: er zijn nu 2 wegen, 2 sterke verlangens, 2 grote dromen, 2 doelstellingen en 2 willetjes. We kunnen nu zowel naar links of naar rechts. Vier ikken zorgen ervoor dat we zowel naar links, rechts, vooruit, of achteruit kunnen gaan. Weet, dat elke mens enkele honderden totaal van elkaar verschillende 'ikjes' in zichzelf meedraagt. Met als gevolg: honderden kleine willetjes. De ene ik wil dit, de andere dat, een ander ikje iets totaal anders, enzovoorts.

De mens is niet één

Gurdjieff: "De mens heeft geen duurzaam en onveranderlijk 'Ik'. Iedere gedachte, iedere stemming, iedere wens, iedere gewaarwording zegt 'Ik'. En in elk van deze gevallen schijnt het als vanzelfsprekend te worden aangenomen dat dit 'ik' het Geheel, de ganse mens, toebehoort en dat een gedachte, een wens of een afkeer de uitdrukking is van dit Geheel. In werkelijkheid bestaat er niet de minste grond voor deze veronderstelling.

Iedere gedachte en iedere wens van de mens verschijnt en leeft geheel los en onafhankelijk van het Geheel. Het Geheel drukt zichzelf nooit uit, om de eenvoudige reden dat het als zodanig niet bestaat, behalve stoffelijk als een ding en abstract als een begrip.

De mens heeft geen individueel 'Ik'. In plaats daarvan zijn er honderden en duizenden op zichzelf staande kleine 'ikken' die elkaar meestal in het geheel niet kennen, nooit met elkaar in contact komen, of integendeel: elkaar vijandig gezind zijn, elkaar wederkerig uitsluiten en onverenigbaar zijn. Iedere minuut, ieder ogenblik zegt of denkt de mens 'Ik'. En iedere keer is zijn 'ik' iets anders. Nu eens is het een gedachte, dan een wens, vervolgens een gewaarwording, opnieuw een gedachte, enzovoorts, tot in het oneindige. De mens is een veelheid. Zijn naam is legio.

De afwisseling van 'ikken', hun voortdurende klaarblijkelijke strijd om de oppermacht, wordt beheerst door toevallige uiterlijke invloeden. Warmte, zonneschijn, mooi weer, roepen onmiddellijk een hele groep van 'ikken' op; koude, mist, regen, een andere groep 'ikken', andere associaties, andere gevoelens en andere handelingen. Niets in de mens is bij machte deze verandering van 'ikken' te beheersen, voornamelijk omdat de mens er zich geen rekenschap van geeft of er geen idee van heeft; hij leeft altijd in het laatste 'ik'.

De mens heeft geen individualiteit. Hij heeft geen enkelvoudig, groot 'Ik'. De mens is verdeeld in een veelheid van kleine 'ikken'."

Over onzichtbaarheid

Daarbij beseffen we niet (ik bedoel: met gans ons wezen), hoe onzichtbaar we zowel voor onszelf als voor anderen zijn. We realiseren ons niet dat we in een wereld van onzichtbare mensen en dingen leven. We beseffen niet hoe ons leven zich zowel afspeelt in het zichtbare als in het onzichtbare.

Al onze gedachten, emoties, gevoelens, verbeeldingen, dromen, fantasieën, angsten, zijn allen 'onzichtbaar' voor anderen. Onze plannen, geheimen, ambities, twijfels, speculaties, affecties, onze intenties en bedoelingen, onze overpeinzingen, innerlijke leegten, onzekerheden, verlangens, begeerten, onze smaak, gewaarwordingen, onze sympathieën en antipathieën, vooroordelen, geloofsovertuigingen, aversies, bekoringen, onze voorliefden en haatgevoelens, en zo meer, zijn allen 'onzichtbaar'.

Toch maken ze allen deel uit van hetgeen we 'onszelf' noemen; een 'zelf', dat ontegensprekelijk onzichtbaar is voor anderen. Niemand kan onze gedachten zien, noch weten wat we op een bepaald ogenblik aan het denken zijn. Zelfs voor ons-zelf, zijn gedachten en gevoelens onzichtbaar: ze komen en gaan, zonder dat we er controle over hebben, en meestal vereenzelvigen we ons met hen. Met andere woorden: we vergroeien met onze gevoelens en gewaarwordingen; we worden er één mee, met als gevolg, dat we onszelf als onwerkelijk ervaren. We zijn 'onszelf niet meer'. We verbeelden ons de medemens te zien en te kennen, en via de denkbeelden die we over anderen hebben, vormen we in onszelf een wereld van denkbeeldige mensen.

Niemand kan jou zien, jou begrijpen, noch naar jou écht luisteren..., omdat anderen even diep in slaap zijn, net als jijzelf. De reden hiervan vermeldde ik reeds: elke mens is dermate met het lichaam vergroeid dat men denkt dat men enkel en alleen dat tijdelijke, stoffelijke en dus vergankelijke lichaam is.

De wereld waarin we leven kan gerust vergeleken worden met de droom van de slaper. In de droom snakken we naar eten. We dromen dat we te eten krijgen - véél en verrukkelijk eten, maar als we wakker worden is onze maag nog leeg... Zo is het ook met de ziel gesteld. De ziel - of noem het Ware Ik, of Ware Zelf - snakt naar iets; daarentegen wordt het lichaam gevoed; tenslotte blijft de verwaarloosde ziel even leeg en onvoldaan achter. Met-ter-tijd wordt de 'droom een nachtmerrie, vooral voor de meer bewust levende en ontwakende mens. Al de anderen beseffen het nooit. Zelfs niet op hun sterfbed. Zij mogen zich dus gelukkig prijzen.

Kortom, in wezen kunnen we onmogelijk iemand 'kennen', en in alle waarheid mogen we eraan toevoegen dat niemand 'ons' kent. Mensen kunnen jou visueel waarnemen, ze kunnen naar jouw stem luisteren - maar, niemand kan jou kennen, écht kennen. Je staat er alleen voor: jijzelf bent de enige die jouw Zelf kan leren kennen. Wie ben je?...

De Zelfkennis, gebracht door DIMschool

De cursus`'Zelfkennis' zal jou op deze zoektocht helpen. Van zodra je je-Zelf gevonden hebt, kom je 'thuis', en dan pas kan je écht beginnen groeien; groeien, diep vanbinnen, onder leiding van die éné Ware Zelf, vanuit de meester in jezelf.

In de cursus 'Zelfkennis' wordt aangeraden om in de allereerste plaats wakker te worden, en wakker te blijven, opdat we op een andere manier, via het lichaam: het stoffelijke voertuig van de ziel, leren 'zien' en 'be-grijp-en'. In deze cursus wordt er niet zozeer over de dingen van het leven gefilosofeerd, maar het 'hoe' en 'waarom' worden benadrukt. Weet, dat mensen die graag filosoferen nooit overgaan tot een 'doen'. Misschien kunnen ze uitgroeien tot Weetjesmensen, maar nooit tot Zijnsmensen. De inhoud van hun brein laat hen dat niet toe.

Aan zelfkennis doen, schreef ik reeds meermaals, is geen gemakkelijke opdracht - maar, het is anderzijds ook geen onmogelijke taak; vooral omdat we, indien we het écht willen en toelaten, hulp krijgen vanuit andere, hogere dimensies. Niet van engeltjes, gidsen of van gestorven familieleden, of zoiets, maar van hogere dimensies. Tijdens de cursus leer je er meer over...

Welke rol speelt de cursusleider?... Beschouw hem als een gids, een 'weg'-wijzer. Hijzelf is eveneens een leerling van het leven. En, uit alles wat hij anderen aanleert, leert hij zelf.

Advies: Bezin, vooraleer je eraan begint, maar begin, begin, begin! Neem contact op met DIMschool vzw! Nu?... Of, later, véél later, misschien.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren, opdat we online blijven?

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

- Ook doe je ons een groot plezier door naar onze webshop te gaan en er iets aan te kopen, waaronder:

Archetypen vragenlijst
Boeken (sterk afgeprijst)
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

En.., voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er Eclecticus!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht