ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Het Veld is een immense kookketel van energieën onzichtbaar voor het oog

Het Veld is de verkorte benaming waarmee men het Nulpuntenergieveld aanduidt.
door Tsenne Kikke - dinsdag 9 oktober 2012 0:02

Wat is het veld? Vooraleer hierop een eenvoudig antwoord te geven kunnen we onszelf een andere, tweeledige vraag stellen, namelijk: ”Hoe absoluut vol is een tafel en hoe absoluut leeg is het universum?”

Op het eerste deel van deze nieuwe vraag kunnen we vandaag de dag een duidelijk antwoord geven, namelijk: we weten dat een tafel meer ruimte bevat dan ‘volheid’. Hetzelfde geldt voor onze planeet aarde: als we alle ruimte wegnemen, blijft er niet meer over dan een bol; een bol, niet groter dan een grote sinaasappel.

Wat het tweede gedeelte van de vraag betreft – wel, daar bestaat nog altijd geen eensgezindheid over. Nochtans toont de kwantummechanica aan dat er niet zoiets als een vacuüm, er niet zoiets als een absolute leegte, bestaat.

Zo beïnvloedt de maan, op een even onzichtbare manier – net als een magneet ijzervijzel aantrekt en patronen creëert - de watergetijden op onze aarde. Haar uitstralingen, weergegeven door ingebeelde krachtlijnen, raken onze planeet op een voor ons onzichtbare manier. We merken wél de resultaten.

Daarenboven heeft Einstein’s beroemde vergelijking van E = mc2 reeds het verband tussen energie en materie aangetoond. Als we de gigantische hoeveelheid energie, dat zich in de ‘lege ruimte’ bevindt, bij elkaar zouden optellen, dan zouden we tot een getal komen dat veel groter is dan de energieën die opgeslagen zijn in de werelden van materie. Het universum is dus boordevol gevuld met energie... Dus hoe ‘leeg’ zou het universum kunnen zijn?

De vermeende lege ruimte is in werkelijkheid een immense kookketel van energieën en wordt het nulpuntenergieveld, of kortweg ‘het veld’ genoemd. Het Nulpuntenergieveld is dus een oceaan van onzichtbare, microscopische trillingen dat de ruimte tussen alle dingen opvult. Alles staat dus met alles in verbinding alsof er een onzichtbaar web bestaat.

Dit nulpuntenergieveld wordt in het Engels ‘Zero Point Field’, afgekort ‘ZPF’, genoemd. Bij het absolute temperatuurnulpunt – de laagst mogelijke energietoestand waarbij alle materie is verdwenen, zodat er geacht wordt niets te zijn overgebleven dat zou kunnen bewegen, is de nulpuntenergie de hoeveelheid energie met het laagst mogelijke energieniveau.

Het absolute nulpunt van temperatuur is -273,15°C. Dichter bij het nulpunt kan de beweging van de subatomaire wereld niet komen, want dan zou er geen beweging meer zijn, eerder een soort van starre bevrorenheid, en dit is onmogelijk in de wereld van subatomaire deeltjes.

Het onzekerheidsprincipe zegt dat er echter altijd nog een bepaalde hoeveelheid bewegingsresidu over zal zijn als gevolg van de uitwisseling van virtuele deeltjes. Met andere woorden: geen enkel subatomair deeltje kan ooit tot volledige rust worden gebracht omdat het altijd een bewegingsresidu bezit en te allen tijde door andere deeltjes in zijn omgeving kan worden beïnvloed. Daarenboven impliceert het onzekerheidsprincipe dat men niet zowel de energie als de levensduur van een deeltje kunnen kennen. Het is dus niet mogelijk alle eigenschappen van een deeltje gelijktijdig te kennen, zoals zijn positie én momentum. Daarenboven kan het energieniveau van een bekend deeltje nooit worden bepaald, gewoonweg omdat het onophoudelijk fluctueert.

Deeltjes kunnen dus niet los worden gezien van de lege ruimte eromheen. Dit heeft dan ook tot gevolg dat elk deeltje deel uitmaakt van een veel groter geheel en er ook permanent door beïnvloed wordt. Zo boven, zo beneden... Microkosmos is gelijk aan macrokosmos. Wat zich in het grofstoffelijke afspeelt, gebeurt ook in de atomaire en subatomaire wereld. Het bestaan van het nulpuntenergieveld zou ook kunnen inhouden dat alle materie in het universum door middel van voor onze zintuigen onzichtbare golven met alle andere materie verbonden is.

In het kort: deze nieuwe theorie toont aan dat alles met elkaar is verbonden en in een staat van evenwicht verkeert met de rest van de kosmos. Daarbij valt op te merken dat de eigenlijke oorzaak van de stabiliteit van het universum de uitwisseling van energie is.

In de veronderstelling dat we allemaal, dankzij het Veld met elkaar verbonden zijn, zou het mogelijk moeten zijn dit immense reservoir van energie-informatie af te tappen om er informatie aan te onttrekken. Dit doet ons dan ook denken aan het Schakelbord dat Bonewits in zijn ‘Ware Magie’ illustreert. Het biochemische geheugen kunnen we dan ook gerust vergelijken met de zogenaamde Akasha-kronieken uit de Hindoeïstische en Theosofische leerstellingen. In deze Akasha-kronieken vindt men alles terug wat ooit gedaan, gedacht of gezegd is. Het werd vastgelegd, en de informatie blijft voor eeuwig en altijd opgeslagen. Van zodra je je daarop afstelt, kun je de informatie in jezelf kopiëren.

Maar, naast het primaire nulpuntenergieveld moet er nog een oceaan van secundaire velden bestaan als gevolg van fluctuerende geladen deeltjes die elk een elektromagnetisch stralingsveld uitzendt. Kortom: er moet op het gebied van het Nulpuntenergieveld nog zeer veel studiewerk worden verricht. Enkel en alleen de toekomst, die onlosmakelijk met het heden is verbonden, zal misschien meer duidelijkheid brengen over het ware wezen van Het Veld.

Nota: We zijn volop onze Encyclopedia Spiritualia aan het aanvullen... Heb je ooit zélf op de één of andere manier ervaringen opgedaan met het 'Henochiaans'? Of, weet je er iets meer over te vertellen? Laat het ons weten via 'Mijn Commentaar' hier onderaan.

Interessante, reclameloze bijdragen, met een meerwaarde voor onze lezers, komen in onze rubriek Encyclopedia Spiritualia terecht, waarvan hier de link!

Stel je interesse in reclame en naar meer naambekendheid? Klik dan even op deze Zoek&Vind link.

Commentaar


Gepost op: 9/10/2012 14:03:03

De hoeveelheid berekende energie in één kubieke meter ruimte, rekening gehouden met de kortst mogelijke golflengte (de Plankgolflengte = 10-33 cm), is veel en veel groter dan de totale energie van alle materie in het ons nu bekende universum. Zoals wel bekend is de formule voor energie: E = mc². Hierin komt tot uitdrukking hoe ontzettend belangrijk de factor ‘licht’ is, een factor waarvan alle kwaliteiten (zie in de rubriek  ‘Nieuws’ het laatste gedeelte van het artikel van 6-10- 2012 met de naam ‘Dimensies’.) en functies bijlange niet zijn doorgrond.   

Licht en bewustzijn (en dus ook ‘leven’) zijn in wezen synoniem. Er is zelfs een formule voorgesteld voor bewustzijn en die is als volgt: C = hf. In deze formule staat ‘C’ voor ‘bewustzijn’, ‘h’ voor de ‘constante van Planck’, en ‘f’ voor ‘frequentie’. Er is ook de formule: E= hv. In deze formule staat ‘v’ voor frequentie. Dit geeft aan dat energie in wezen synoniem is voor bewustzijn.    

Alles wat wij waarnemen is vergankelijk en valt onder het proces dat wij ‘geboren worden’, ‘leven’ en ‘dood’ noemen. Uit de formule ‘C = hf’ kun je dus afleiden dat geboorte, leven en dood abstracties zijn van het bewustzijn. ‘C’ geeft ons de gewaarwording en idee dat er zo iets bestaat als vaste materie die bestaat uit ondeelbare vaste deeltjes, maar ‘hf’ toont het golfkarakter aan van de twee onscheidbare delen van deze vergelijking aan de linker en rechterzijde van het = teken. Hierdoor ligt in deze formule verborgen dat wat wij materie noemen, en zelf golven en frequenties, abstracties zijn van het bewustzijn zelf.

In ‘Op zoek naar het wonderbaarlijke’ staat de volgende uitspraak van Gurdjieff vermeld: “Materie is altijd hetzelfde, maar materialiteit is verschillend. De verschillende graden van materialiteit zijn rechtstreeks afhankelijk van de hoedanigheid en de eigenschappen van de energie die zich in een geven punt openbaart. Materie of substantie verondersteld noodzakelijkerwijs het bestaan van ‘kracht’ of ‘energie’. Dit impliceert echter niet de noodzakelijkheid van een dualistische wereldopvat-ting. De begrippen materie en kracht zijn eveneens even betrekkelijk als al het andere. In het Absolute, waarin alles één is, zijn materie en kracht ook één. Maar wij beschouwen materie en kracht in dit verband niet als werkelijke beginselen van de wereld als zodanig, maar als eigenschappen of kenmerken van de door ons waargenomen verschijnselen.”

“Alles in dit heelal kan worden gewogen gemeten. Het Absolute is even materieel, even weeg- en meetbaar als de maan en de mens. Als het Absolute God is, wil dit zeggen dat God gewogen en gemeten, in zijn samenstellende delen ontbonden, ‘berekend’ en in een formule uitgedrukt kan. Maar het begrip ‘materialiteit’ is even betrekkelijk als al het andere.”   

Met ander woorden: “De huidige conclusies die volgen uit moderne wetenschappelijke onderzoeken over ruimte en materie, waren aan Gurdjieff meer dan honderd jaar geleden al bekend. Hij zelf noemde dit ‘oude kennis’. Dit stemt tot nadenken, nietwaar!

NB: In het licht van wat hier is naar voren gebracht, kunnen de uitspraken van  Gurdjieff over de ‘hogere lichamen’ in een beter begrijpbare context worden geplaatst. Toch weet ik uit eigen ervaring dat dit begrijpen niet kan gerealiseerd worden zonder een leraar in deze materie. Via deze site wordt de mogelijkheid geboden om aan deze ‘noodzakelijkheid’ tegemoet te komen.            


Tsenne Kikke Gepost op: 10/10/2012 3:37:24
Tsenne Kikke

Beste Eagle, voor de zoveelste maal: hartelijke dank voor jouw inbreng. Laten we 'hopen' - hoe ongepast hopen ook is - dat er één mens is die er iets van begrijpt en er dan ook iets mee 'doet'. :-)

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht