ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Bezetenheid is geen geestesziekte… - of, toch wel?

Bezetenheid is een zijnstoestand waarbij het lichaam door de een of andere entiteit, zoals een demon of duivel, werd ingenomen.
door Tsenne Kikke - zondag 20 mei 2012 2:51

Bezetenheid valt onder paranormale verschijnselen, omdat niet enkel en alleen mensen en dieren door iets kunnen bezeten zijn, maar ook huizen, kerkhoven, voorwerpen, en zo meer.

Bezetenheid is ook een religieuze term, waarmee dan wordt bedoeld dat iemand door een entiteit, zoals de duivel, demon, of een boze geest, in bezit zou zijn genomen. In het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld, wordt herhaaldelijk melding gemaakt van mensen die door boze geesten zouden zijn bezeten en die vervolgens door Jezus, of zijn volgelingen, daarvan zouden zijn bevrijd.  

Maria Magdalena, ook wel aangeduid als Maria van Magdala, een bekende Nieuwtestamentische volgelinge van Jezus, zou door hem van zeven boze geesten zijn bevrijd.

Bezetenheid kon zich ook uiten via onze droomwereld. Tot ongeveer de achttiende eeuw werden nachtmerries vaak als werk van demonen beschouwd. Tijdens de REM-slaap treedt bij mannen soms een erectie op, en zowel bij mannen als vrouwen rollen de oogbollen, die zich dan vrij snel van links naar rechts bewegen. Men veronderstelde toen dat deze verschijnselen het gevolg waren van een demon, die op de persoon zat.

De oorsprong van het woord 'nachtmerrie' heeft te maken met het oude woord 'mara', dat 'boze geest' betekent. Er was ook een godin die Mara heette. 's Nachts kon ze zichzelf in een witte merrie met blauwe ogen en een rood koord om de hals veranderen. Op schilderijen is Mara soms ook te zien. Meestal wordt ze dan gevolgd door negen veulens of heeft ze negen hoofden, want negen was vroeger het getal van de duivel.

Natte dromen, bijvoorbeeld, verkreeg men omdat men het bezoek had verkregen van zo'n demon. Volgens een middeleeuws joods-christelijk volksgeloof is een succubus een vrouwelijke demon die zich voedt met de energie en/of mannelijke hormonen van haar slachtoffers, vaak met de dood als gevolg. De mannelijke tegenhanger heet een incubus en zoekt vrouwelijke slachtoffers.

In zijn 'De Civitate Dei' uit de 5e eeuw, schreef Augustinus er het volgende over: "Het is een wijdverbreid geloof dat bosgoden en faunen, doorgaans incubi genoemd, herhaaldelijk vrouwen hebben lastiggevallen en met hen gecoïteerd hebben."

In het boek 'Malleus Maleficarum', bekend als de 'Heksenhamer', staat er een passage over het geslachtsverkeer tussen heksen en de duivel. Alleen laagwaardige duivels moesten dit vieze werk opknappen. Omdat duivels alleen maar over een aangenomen, etherisch, luchtachtig lichaam konden beschikken, konden uit het geslachtsverkeer tussen een vrouw en een (mannelijke) incubus geen kinderen voortkomen. Daarom bezocht - volgens Thomas van Aquino - een (vrouwelijke) succubus een man, die onvrijwillig zijn zaad af moest staan. Dit werd door de succubus opgevangen en aan een incubus gegeven. Deze bracht dat in bij een heks die vrijwillig en wellustig meewerkte. Hierdoor zou een nieuwe generatie heksen ontstaan[

Vroeger werden zelfs geestesziektes, zoals schizofrenie, psychopathie en het Down syndroom ook als bezetenheid beschouwd.

In verschillende religies worden verschillende vormen van bezetenheid onderscheiden. Soms spreekt men van een demon of een duivel, maar ook andere paranormale entiteiten worden genoemd. Wanneer een persoon bezeten is door een entiteit/demon kan deze de controle over zichzelf verliezen en gedragstoornissen vertonen. Een minder vergaande vorm is gebondenheid, waarbij de betreffende persoon weliswaar niet is bezeten, maar wel in bepaalde mate door een entiteit/demon wordt beheerst.

Pogingen van geestelijken om de geest, of entiteit uit het lichaam van een bezetene te verdrijven wordt exorcisme, of duiveluitdrijving genoemd. Een priester probeert - door het uitspreken van bezweringen en handoplegging - de bezetene uit de macht van de entiteit te bevrijden.

In het christendom is er een speciale vorm van pastoraat dat zich bezighoudt met het bevrijden van demonische gebonden- en bezetenheid, het zogenoemde 'bevrijdingspastoraat', vergelijkbaar met het exorcisme van de Rooms-katholieke Kerk. Het plechtige, zogenaamde 'grote exorcisme' mag alleen door een priester en met toestemming van de bisschop worden uitgeoefend. 

Men spreekt van exorcisme, wanneer de Kerk in naam van Jezus Christus vraagt dat een persoon of een voorwerp beschermd mag worden tegen de greep van de Satan en aan zijn macht onttrokken zal zijn. Het exorcismegebed gaat terug op Jezus zelf die het heeft toegepast (Marcus 1,23-28). Ook de macht en de taak van de Kerk om exorcisme toe te passen zijn gebaseerd op de woorden van Jezus zelf (Marcus 3,15; 6,7-13; 16,17).

Het exorcisme wordt ook bij de viering van het doopsel in eenvoudige vorm toegepast: "Wij vragen U voor dit kind : laat de invloed van de Boze er geen vat op krijgen; maak het sterk om het kwaad te overwinnen, laat het door de kracht van Jezus' sterven en verrijzen ontkomen aan de macht van de erfzonde."

Klein exorcisme, oftewel: exorcisme van de heilige Michael tegen Satan en de opstandige engelen, gepubliceerd op bevel van Z.H. Leo XIII (vertaling uit het Latijn van het officiële liturgische boek van de Rooms-Katholieke Kerk het Rituale Romanum Tit.XI,Cap.III). Nota : Dit gebed mag enkel door een bisschop of door een priester, of een gewijde exorcist, gebeden worden met toestemming van de Ordinarius als het rechtstreeks over personen wordt uitgesproken.

Indien niet rechtstreeks over personen, dan mag eenieder dit bidden indien hij op redelijke gronden mag vermoeden dat er duivelse invloeden aan het werk zijn. Hij moet dan wel in staat van genade zijn, dus: regelmatig biechten, de zonde willen vermijden en naar de volmaaktheid willen streven, zo niet"zal zijn einde erger zijn dan het begin" (Matt 12:43). Want, 'alleen God door Onze Heer Jezus Christus is sterker dan de duivel'.

In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Gebed tot de heilige aartsengel Michael (geknield te bidden):

"Heilige aartsengel Michael, glorievolle prins der hemelse legermachten, verdedig ons in de strijd tegen de satanische vorsten en machten, tegen de heersers van de wereld der duisternissen, tegen de boze geesten in de lucht (Ef. VI;) Kom de mensen ter hulp, die God naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen heeft en tegen zo'n hoge prijs verlost heeft van de tirannie van de duivel. De heilige Kerk vereert u als bewaker en beschermer, gij aan wie de Heer de verloste zielen toevertrouwd heeft, om ze binnen te leiden in het hemelse geluk. Smeek dus de God van de vrede Satan onder onze voeten te verpletteren, opdat hij de mensen niet meer gevangen houdt in zijn kettingen en de Kerk niet meer vermag aan te vallen. Bied de Allerhoogste onze gebeden aan opdat Gods barmhartigheid snel over ons neerdaalt. Grijp gijzelf de draak, de oude slang - dat is de duivel of Satan - en werp hem geboeid in de afgrond, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden. (Apok.20). N.B. Dit gebed, dat opgesteld werd om de duivel te verdrijven, kan de familie en de gemeenschap voor grote kwalen bewaren als het vurig gebeden wordt, zelfs door de eenvoudigste gelovigen. Gebruik het vooral als ge verwacht dat de duivel optreedt het zij door middel van de boosheid van de mensen, het zij met behulp van bekoringen, ziekten, stormen en rampen van elk soort."

Eigenlijk Exorcisme (wordt rechtstaande gebeden):

"In de naam van Jezus Christus, onze God en onze Heer, en met de bemiddeling van de Onbevlekte Maagd Maria, Moeder van God, van de heilige aartsengel Michael, van de apostelen Petrus en Paulus en van alle heiligen (voor priesters: "en steunend op de heilige macht die ons gegeven werd") ondernemen wij vertrouwvol de strijd tegen de aanvallen en de hinderlagen van de duivel."

Psalm 6: "God rijze op en dat zijn vijanden verstrooid worden, en dat zij die Hem haten op de vlucht gaan. Dat ze verdwijnen zoals rook. En zoals het was wegsmelt voor het vuur, zo mogen de zondaars ten onder gaan voor het aanschijn van God. V. Ziehier het Kruis van de Heer, vlucht vijandige machten R. De Leeuw uit de stam van Judas, de zoon van David, heeft overwonnen. V. Dat uw barmhartigheid, Heer, over ons neerkome. R. zoals wij gehoopt hebben op U. Wij bevelen u weg te gaan, onreine geest, wie ge ook zijt, duivelse kracht, invasie van de helse vijand, met al uw legioenen, verenigingen en sekten, in de naam en door de kracht van Onze Heer Jezus + Christus: wees weggerukt uit de Kerk van God, en verwijderd van de zielen die naar Gods beeld geschapen zijn en verlost werden door het heilig bloed van het Goddelijk + Lam. Van nu af aan, trouweloos serpent, zult ge het niet meer wagen het menselijk geslacht te misleiden, Gods Kerk te vervolgen en de uitverkorenen van God te zeven en te wannen, als tarwe +. Zo beveelt het u de Allerhoogste + God, die gij in uw onzinnige hoogmoed als uw gelijke beschouwt, Hij die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van der waarheid geraken. Zo beveelt u, God de + Vader, zo beveelt u God de + Zoon, zo beveelt u, God de Heilige +Geest. Zo beveelt u de Christus, het eeuwig Woord van God dat vlees + geworden is; die voor het heil van ons geslacht, verloren door uw afgunst, zich vernederd heeft en gehoorzaam geworden is tot de dood. Zo beveelt u, het teken van het Heilig + Kruis en de kracht van alle + mysteriën van het christelijk geloof Zo beveelt u, de machtige Moeder van God, de Maagd + Maria, die sinds het eerste ogenblik van haar Onbevlekte Ontvangenis, door haar nederigheid, uw hoogmoedige kop heeft verpletterd. Zo beveelt u, het geloof van de heilige Petrus en Paulus en van alle andere + apostelen. Zo beveelt u, het bloed van de martelaren en de godvruchtige bemiddeling van alle + heiligen. Welnu, vervloekte draak, en alle duivelse legioenen, wij bezweren u door de levende + God, door de ware + God, do or de heilige + God; door God die de wereld zozeer heeft liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Houd op de mensen te misleiden en het vergif van de eeuwige verdoemenis over hen uit te storten; houd op de Kerk te schaden en haar vrijheid te belemmeren. Ga weg, Satan, uitvinder en meester in alle misleiding, vijand van het heil van de mensen. Maak plaats voor Christus, in wie ge geen van uw werken zult vinden: maak plaats voor de éne, heilige, katholieke en apostolische Kerk, die Christus zelf verworven heeft ten koste van Zijn bloed. Vernedert U onder de machtige hand van God. Beef en vlucht bij onze aanroeping van de heilige en schrikwekkende Naam Jezus, die de hel doet beven; aan wie de hemelse krachten, machten en heerschappijen onderworpen zijn; die de cherubijnen en serafijnen onophoudelijk loven met de woorden: "Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God van de heerscharen".

V. Heer, verhoor mijn gebed.

R. En mijn geroep komen tot U.

V. De Heer zij met U.

R. En met uw geest.

Eindgebed: "Laten wij bidden: God van de hemel, God van de aarde, God van de engelen, God van de aartsengelen, God van de aartsvaders, God van de profeten, God van de belijders, God van de Maagden, God die de macht hebt het leven te geven na de dood, de rust na de arbeid, want er is geen andere God buiten U: en er kan geen andere zijn buiten U; Schepper van al wat zichtbaar en onzichtbaar is, aan wiens Rijk geen einde zal komen; nederig smeken wij Uw goddelijke Majesteit, ons machtig te bevrijden en ongeschonden te bewaren voor elke macht., valstrik, bedrog en boosheid van de helse geesten. Door Christus, onze Heer. R. Amen. Van de listen van de duivel, verlos ons, Heer. Verleen aan Uw Kerk de rust en de vrijheid om U te dienen, wij smeken U, verhoor ons, Heer. Dat Gij U gewaardigt de vijanden van de Heilige Kerk te vernederen, wij smeken U, verhoor ons, Heer.

De plaats wordt met wijwater besprenkeld.

In de Bijbel wordt er op zeer veel plaatsen over 'Bezetenheid' geschreven. Hier zijn enkele voorbeelden...

1. Matteüs 9,32: "Terwijl ze het huis weer verlieten, bracht men iemand bij hem die bezeten was en niet kon spreken."

2. Matteüs 11,18: "Want toen Johannes kwam, en niet at en dronk, zei men: "Hij is door een demon bezeten."

3. Matteüs 12,22: "Toen bracht men een blinde bij hem die bezeten was en niet kon spreken, en hij genas hem, zodat hij weer kon spreken en zien."

4. Marcus 1,23: "Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde:..."

5. Marcus 3,22: "Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: "Hij is bezeten door Beëlzebul," en: "Dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven."

6. Marcus 3,30: "Dit omdat ze gezegd hadden: 'Hij is bezeten door een onreine geest."

7. Marcus 5,2: "Toen hij uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was."

8. Marcus 5,15: "Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetene daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand, dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen, en ze werden door schrik bevangen."

9. Marcus 5,18: "Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven."

10. Marcus 7,25: "Integendeel, er kwam al meteen een vrouw die over hem gehoord had naar hem toe, en zij viel voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een onreine geest bezeten was."

11. Marcus 9,17: "Iemand uit de menigte antwoordde: 'Meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten."

12. Lucas 4,33: "Er was in de synagoge iemand die bezeten was door een geest, een onreine demon, en deze schreeuwde luidkeels:..."

13. Lucas 7,33: "Want Johannes de Doper is gekomen, hij eet geen brood en drinkt geen wijn, en jullie zeggen: "Hij is door een demon bezeten."

14. Lucas 8,27: "Toen hij aan land stapte, kwam hem vanuit de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven."

15. Lucas 13,11: "Er was daar ook een vrouw die al achttien jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan."

16. Johannes 7,20: "U bent bezeten!" riepen de mensen. "Wie probeert u dan te doden?"

17. Johannes 8,48: "De Joden riepen: "Zeggen we soms ten onrechte dat u een Samaritaan bent, en dat u bezeten bent?"

18. Johannes 8,49: "Ik ben niet bezeten," zei Jezus. "Ik eer mijn Vader, maar u eert mij niet."

19. Johannes 8,52: "Toen zeiden de Joden: "Nu weten we zeker dat u bezeten bent! Abraham is gestorven, en de profeten ook, en u zegt: "Wie mijn woord bewaart zal de dood nooit proeven"!

20. Johannes 10,20: "Veel mensen zeiden: "Hij is bezeten, hij is gek. Waarom luisteren jullie nog naar hem?"

21. Johannes 10,21: "Maar anderen zeiden: "Dit zijn niet de woorden van iemand die bezeten is, en een demon kan de ogen van blinden niet openen."

22. Handelingen 16,16: "Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars."

23. Handelingen 19,16: "De man die door de boze geest bezeten was, sprong op hen af en ging hen met zo veel geweld te lijf dat ze naakt en gewond uit het huis wegvluchtten."

Nota: We zijn onze Encyclopedia Spiritualia aan het aanvullen... Heb je zélf ervaringen met het thema 'Bezetenheid' gehad? Of, weet je er iets meer over te schrijven? Laat het ons weten via 'Mijn Commentaar' hier onderaan.

Interessante, reclameloze bijdragen, met een meerwaarde voor onze lezers, komen in onze rubriek Encyclopedia Spiritualia terecht, waarvan hier de link!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht