ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De onbezweken trouw van Christus

Originele titel: Ruth Bryan

Handfuls of purpose

De onbezweken trouw van Christus Type: Hardcover
Uitgever: Kok
Gewicht: 510 gram
Aantal Pagina's: 313
ISBN: 90-8865-148-5
ISBN-13: 978-90-8865-148-9
Categorie: Christendom
Richtprijs: € 24,9

Korte Inhoud


Dit is een vervolg op 'De onuitsprekelijke heerlijkheid van Christus'. In dit nieuwe deel van het werk van de schrijfster Ruth Bryan (1805-1860), een Britse methodiste, zijn brieven en een dagboek over de periode 1846-1853 opgenomen. Ruth heeft te maken met de ziekte en het sterven van haar moeder en haar eigen gezondheid is ook broos. In haar dagboekaantekeningen en brieven komt haar grote geloofsvertrouwen naar voren; ze weet zich in alles afhankelijk van de Heer. Ze kent haar Bijbel goed en er worden in deze brieven en dagboeken veel teksten aangehaald uit de breedheid van de Schrift. Ze deelt dat met haar vrienden en vriendinnen en getuigt zo van haar geloof.

Uittreksel


Blz. 151: Het is wonderlijk hoe Hij mij antwoordt in kleine dingen, en zo laat blijken dat mijn 'begeerte voor Hem is, en mijn zuchten voor Hem niet verborgen is' (Ps. 38:10). Het ziet er werkelijk naar uit dat er een eind komt aan mijn financiële nood. Heere, bewaar mij deze maand voor het kwade, en voor elke strik die voor mij gelegd zou kunnen worden.

26 februari. Ik zie duidelijk dat noch mijn oude noch mijn nieuwe mens verbeterd kan worden: de ene is te slecht, de andere te goed. Er bestaat niet zoiets als het oplappen of opmaken van de oude mens, zodat die er beter uitziet; hij is dan nog steeds 'verdorven door zijn begeerlijkheden der verleiding' (zie Ef. 4:22); en de nieuwe mens heeft geen oplap of opmaak nodig, want hij is 'geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid' (Ef. 4:24). Er is niets voor de oude mens dan het kruis, en niets voor de nieuwe mens dan 'alleszins op te wassen in Christus' (Ef. 4:15). Heiligste Trooster, oefen mijn geestelijke zintuigen om te onderscheiden tussen goed en kwaad, en om niet te proberen ze met elkaar te verwarren of te vermengen, maar om te verstaan dat 'hetgeen uit het vlees geboren is, vlees is', en dan ook volgens zijn natuur zal handelen; en dat 'hetgeen uit de Geest geboren is, geest is', en zijn bron zal nastreven!

17 maart. Dierbare Jezus! Ik omhels U als algenoegzaam voor mij, en als alles wat ik nodig heb voor mijn werk en welzijn. Gij zijt de Rotssteen van mijn hart; ik voel dat U het bent. Mijn hoop en verwachting rusten op U; mijn geloof richt zich op U; mijn liefde vindt haar kalmte in U, en gaat door U tot de Vader uit. Van mijn zonden zijt Gij de Verlosser; onder mijn beproevingen zijt Gij mijn ondersteuning; en van mijn vreugden zijt Gij de zoetheid en kroon! Ik verlang dat lieve heiligen U meer kennen, U meer genieten en minder te doen hebben met mijn 'ik', dat een en al verlies en ellende is.

1 april. Een zoete uitvloeiing van de Geest der aanneming, in bed; zodat ik met zoetheid kon zeggen: 'Abba, Vader.'

2 april. Ik ben zojuist naar de Toevlucht geweest, en vond het een voorrecht. Mijn geest worstelde zeer in het gebed. Ik had veel verlangen dat deze of die ziel gezegend zou worden, hoewel ik voelde dat ik waarlijk een onnutte dienstmaagd ben! Maar werk Gij, lieve Heere, omwille van Uw grote Naam. O, 'ontwaak, arm des HEEREN!' (Jes. 51:9). Christus Gods, kom tevoorschijn, als in vorige dagen. Wij hebben vroeger in diezelfde plaats kracht gevoeld en hebben tijden gehad om nooit te vergeten. Hernieuw de vorige barmhartigheden. 'Maak Uw werk weder levend' (Hab. 3:2, Eng. vert.), waar het begonnen is, en maak Uw doden levend, die nooit eerder iets gevoeld hebben. Mijn ziel is opnieuw in vlam gezet door verlangens voor deze jonge vrouwen.

3 april. Ik heb vanavond ds. C. gehoord, met veel zalving en zoetheid, over Jesaja 61:10. Het was een tijd van zoete verkwikking voor mijn ziel; Jezus was alles in alles. O, dat ik vernieuwingen mocht ontvangen in de 'eenvoudigheid die in Christus is' (2 Kor. 11:3)! Ds. C. is een vader in Christus. Hij lijkt bijna rijp te zijn voor de heerlijkheid. Hij sprak op zoete wijze over de geschiktheid, schoonheid en volheid van Christus - volheid van genade en volheid van heerlijkheid. En hij sprak over de vreugde, de kleding en de sieraden van de Kerk - 'de dingen die met de zaligheid gevoegd zijn' (Hebt 6:9), een zachtmoedige en stille geest. En ik zie nu, zoals ik nog nooit eerder zag, hoe veel mensen denken dat het genoeg is om gekleed te zijn, en door zielstraagheid de sieraden veronachtzamen, die tot heerlijkheid des Heeren zijn. Heere, maak mij levend, zo bid ik U, en geef zielenijver; en de lieflijkheid des Heeren mijns Gods zij over mij (zie Psalm 90:17).

6 april. Ik heb groot profijt gehad van ds. C. Zeer dierbaar is Jezus; en een leven van geloof in Hem, door de kracht van de Heilige Geest, is zeer gezegend, wereldoverwinnend, satanoverweldigend en zondeonderwerpend. Maar gewis, 'mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden waren bijkans uitgeschoten' (Ps. 73:2). Bijna allen om mij heen zijn zo geheel in beslag genomen door de werkingen van het 'ik', dat ik bijna verleid werd om af te keren van het heilige gebod dat mij overgegeven was', en ook die kant op te zien. Maar hierom 'zijn er diepe onderzoekingen des harten geweest' (zie Richt. 5:16). Ik zonk vele jaren weg in de put van het verderf, en ging door het dal van de schaduw des doods; maar de Heere heeft mij daar uitgebracht. Waarom zou ik dan terug willen keren? Ik zou mijn bevinding niemand willen opleggen; met Gods hulp wil ik ook niet proberen mij te conformeren aan hun bevinding; maar mijzelf overlaten in de formerende hand van mijn God, Die mij tot vrijheid geroepen heeft. 'Waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid' (2 Kor. 3:17). Zij die door de Zoon vrijmaakt zijn, zijn waarlijk vrij; ik voel het, laat ieder die wil het dan maar tegenspreken. 'Jehovah heeft gezegevierd'; Zijn gevangene is 'vrij'. Dierbare Jezus, bewaar mij voor verstrikking in enig juk der dienstbaarheid (Job 17:9)!

8 april. Sommige lieve vrienden stellen liefdevol voor dat ik opnieuw van huis ga. Ik voel mij klein en beschaamd. De Heere belone hen; en make en houde mij nederig. Malvern is de plaats waaraan gedacht wordt. Ik neem aan dat het daar heel mooi is. Ik heb alles aan de Heere bevolen.

Recensie

door Tsenne Kikke
Ruth Bryan (1805-1860) was dochter van een predikant. Over haar natuurlijke leven is erg weinig bekend; over haar geestelijk leven des te meer. Zij onderhield namelijk een uitgebreide correspondentie met verschillende personen, waarin zij zich in het hart laat blikken. Ook hield zij een dagboek bij, waarin zij vooral aantekeningen maakte over haar geestelijk leven.

Op verzoek van lezers van 'De onnaspeurlijke rijkdom van Christus' verschijnen de dagboeken van Ruth Bryan in het Nederlands. De brieven van Ruth Bryan hebben een gunstig onthaal gekregen. Van diverse zijden werd verzocht ook haar dagboeken in het Nederlands te vertalen.

Ruth wist met haar brieven de harten van velen te raken. In haar dagboeken kijken we haarzelf in het hart. Op dezelfde eenvoudige, eerlijke en ontroerende wijze waarop ze anderen raad gaf in haar brieven, beschrijft ze haar zielstoestand in haar dagboeken. Voor God's aangezicht belijdt ze haar tekorten, bidt ze om God's overvloedige genade, bezingt ze de liefde van Christus en wenst ze voor Hem te leven.

Het eerste deel van Ruth's dagboek besloeg de jaren 1822 - 1848. Dit tweede deel handelt over de periode 1846 - 1853.

Haar woordkeus is gepast en duidelijk; haar onderwijs is doeltreffend en Bijbels; haar geloof is zuiver en geworteld in Christus; en haar leven is beproefd en gekenmerkt als behorend tot Jezus' schapen. Het is een interessant boek voor eenieder die voor 100% naar het Boek wenst te leven, eventueel aan een aandoening lijdt, in armoede leeft en geloof hecht in het huwelijk met de Christus ...

Is dit boekje iets voor jou? Lees het bovenstaand uittreksel en indien het jou ja dan neen aanspreekt, ken je jouw antwoord.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht