ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Vergaderd koren

Wulfert Floor

Vergaderd koren Type: Hardcover
Uitgever: Kok
Gewicht: 590 gram
Aantal Pagina's: 279
ISBN: 90-8865-068-3
ISBN-13: 978-90-8865-068-0
Categorie: Christendom
Richtprijs: € 24,9

Korte Inhoud


Hoewel Wulfert Floor (1818-1876) van beroep landbouwer was, heeft hij vele malen ?geoefend?. Vele van deze oefeningen zijn reeds uitgegeven. Het was een grote verassing toen in een archief nog een aantal schriften van Floor werd gevonden, met daarin verschillende nog niet eerder uitgegeven oefeningen. De oefeningen van Floor zijn van een bijzondere inhoud. Enerzijds zijn ze zo eenvoudig, dat iedereen hem kan begrijpen. Anderzijds zijn ze zo diepgravend, dat hij ook geleerden weet te boeien. De oefeningen zijn doordacht van opzet, eenvoudig van taal en rijk van inhoud.

Uittreksel


Blz. 17: Ten geleide

Wulfert Floor, de landbouwer uit Driebergen! Wie van degenen die enigszins bekend zijn in kerkelijk Nederland heeft niet van hem gehoord! In brede kring hebben zijn eenvoudige doch stichtelijke oefeningen ingang gevonden; tijdens zijn leven en tot op heden toe. Nu leven wij reeds in de 21e eeuw, ongeveer 150 jaar nadat de oefeningen uitgesproken werden. Maar nog hebben de oefeningen van oefenaar Wulfert Floor ons zeer veel te zeggen. Reeds toen deze eenvoudige man zijn schetsen voor oefeningen opschreef of uitwerkte, gaf hij onderaan die oefeningen soms zelf aan: 'kan uitgegeven worden, of: 'kan uitgegeven worden met uitbreiding. Hieruit blijkt dat hij het aan hem van God geschonken talent niet onder een korenmaat wenste te zetten. Met een niet zo sterk lichaam heeft hij gewoekerd met de vermogens die de Heere hem verleende. Naast het werk op de boerderij, was hij doordeweeks en 's zondags met grote regelmaat ergens te vinden om te oefenen. Hij was met goed 50 jaar reeds uitgeteerd in des Heeren dienstwerk en kon met Calvijn zeggen: laat mij maar verteerd worden, als ik maar nuttig mag zijn!'

Wulfert Floor bracht een zuivere, bevindelijke leer, sprak naar het hart van Jeruzalem, het Sion Gods, en liet de onbekeerden niet zonder ernstig gewaarschuwd te zijn heengaan. Hij had het talent ontvangen van Zijn Schepper en Weldoener om met zeer weinig woorden zeer veel te zeggen. En dat niet met woorden die de wereld spreekt, maar in de tale Kanakis. Alles wat hij zei, was genomen uit en geheel gebaseerd op Gods Woord en eeuwig blijvend getuigenis, dat vast en zeker is en slechten wijsheid leert. Ik zou zijn oefeningen willen kenmerken als gericht op de inhoud van de woorden van David in Psalm 19:8-10: `De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, den slechte wijsheid gevende. De bevelen des HEEREN zijn recht, verblijdende het hart; het gebod des HEEREN is zuiver, verlichtende de ogen. De vreze des HEEREN is rein, bestaande tot in eeuwigheid; de rechten des HEEREN zijn waarheid, tezamen zijn zij rechtvaardig.

En dat alles geheel en al op grond en tot verheerlijking van het soevereine welbehagen van God de Vader, in de verkiezing van een volk tot het eeuwige leven, in Christus, en dat in- en uitgewerkt in de harten der uitverkorenen door God de Heilige Geest, de grote Werkmeester van het geloof. Deze ellendigen, die in de tijd worden geroepen en getrokken uit de duisternis en gebracht tot Gods wonderbaar licht, zijn de voorwerpen van Gods eeuwige liefde, ze zijn door de Heere gesteld tot vervulling van het lichaam, waar Christus het Hoofd van is, volgens Paulus' woord in Efeze 1:22,23: 'En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen Die alles in allen vervult:

Christus was reeds spelende met de mensenkinderen voor er één van die was, ja, eer dat de aarde, de hemel en de hel geschapen waren, eer de mens gevallen was, was Hij volgens Salomo in Spreuken 8:29-31, Zich reeds vermakende in Zijn toekomstig werk om Zijn bruid een eeuwige verlossing te bereiden en ze uit die ellendige staat te verlossen, want: 'Toen Hij de zee haar perk zette, opdat de wateren Zijn bevel niet zouden overtreden, toen Hij de grondvesten der aarde stelde, toen was Ik een Voedsterling bij Hem en Ik was dagelijks Zijn vermakingen, te allen tijde voor Zijn aangezicht spelende, spelende in de wereld Zijns aardrijks, en Mijn vermakingen zijn met der mensen kinderen: Daarom zegt Hij even verder in de verzen 32-36: 'Nu dan, kinderen, hoort naar Mij; want welgelukzalig zijn zij die Mijn wegen bewaren. Hoort de tucht en wordt wijs, en verwerpt die niet. Wel gelukzalig is de mens die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijner deuren. Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE. Maar die tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan; allen die Mij haten, hebben den dood lief:

Hoe wordt in die enkele woorden uit Psalm 19 en Spreuken 8 duidelijk geschetst wat in ons leven noodzakelijk dient plaats te vinden, zal het wel zijn voor een naderende en nooit meer eindigende eeuwigheid. Een eeuwigheid van eeuwig wel óf eeuwig wee; een derde weg is er niet.

Onze ellende dienen we te kennen, aan welke wij allen onderworpen zijn door onze val en bondsbreuk in Adam, waar we liefhebbers van onszelf, de zonde en de wereld zijn geworden, en daarin en daardoor haters van God en onze naaste, want: 'Die tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan; allen die Mij haten, hebben den dood lief: Voorts is ons nodig de verlossing in Christus te leren kennen, want zonder Gods- en Christuskennis geen zaligheid, volgens Jezus' eigen woord in Johannes 17:3: 'Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. Dit komt overeen met het voorgaande woord uit Spreuken 8:35: 'Die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE: Christus te vinden, is Hem te kennen. Hem te kennen, is de inwoning van de Geest Gods in ons hart te hebben. Ja, het is de Geest van Christus te hebben, zoals Paulus zegt in Romeinen 8:9: 'Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.'

Meer willen we hier niet zeggen van de leer die Wulfert Floor in zijn oefeningen heeft te schrift gesteld. De kleinste schetsen van slechts één of twee pagina's zijn nochtans groot en vol lering in vermaning en waarschuwing voor onbekeerden en vol vertroosting en moedgeving voor de kleinen in genade. Neem en lees! Neem en herlees, deze zólang bewaarde en opgelegde graantjes van de landbouwer uit Driebergen! De Heere zou hiermee uw ziel in het leven kunnen stellen en een einde maken aan een langdurige zevenjarige periode van honger en kommer, totdat de zegeningen des hemels weer nederdalen op de ellendigen des lands! Dan zou de vrucht daarvan ruisen als de Libanon en de ziel mogen zingen, met de dichter van Psalm 68:5:

Uw hoop, Uw kudde woonde daar;
Uit vrije goedheid waart Gij haar
Een vriendelijk Beschermer,
En hebt ellendigen dat land
Bereid door Uwe sterke hand,
O Israëls Ontfermer!
De Heer' gaf rijke juichensstof,
Om Zijne wond'ren en Zijn lof
Met hart en mond, te melden;
Men zag welhaast een grote schaar
...

Recensie

door Tsenne Kikke
Wulfert Floor (1818-1876) was van beroep landbouwer en stichtte in de negentiende eeuw de gelovigen met zijn oefeningen. Door het gebrek aan predikanten kwam deze vorm van geloofsoverdracht veelvuldig voor. Bij toeval werden de nog onbekende teksten van de oefeningen in deze bundel gevonden in het streekarchief te Wijk bij Duurstede. Sommige oefeningen zijn bijna compleet uitgeschreven, maar er waren ook oefeningen bij die beperkt zijn gebleven tot een puntsgewijze samenvatting. Naast de uitleg van de Bijbeltekst werd ook meestal een uitgebreide toepassing voor de hoorders naar voren gebracht.

Het doet ouderwets aan, maar je moet de archaïsch ogende inhoud lezen vanuit de context van de 19e eeuw - en, men is voornemens nog een tweede bundel te laten verschijnen.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht