ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Een Koninklijke troostbrief

H.F. Kohlbrugge

Een Koninklijke troostbrief Type: Hardcover
Uitgever: Kok
Gewicht: 770 gram
Aantal Pagina's: 391
ISBN: 90-8865-053-5
ISBN-13: 978-90-8865-053-6
Categorie: Christendom
Richtprijs: € 39,9

Korte Inhoud


De theoloog Dr. H.F. Kohlbrugge legde hoofdstuk 1-4 van de eerste brief van Petrus aan zijn gemeente uit. Deze 35 preken werden uitgegeven en spoedig vertaald in het Nederlands. Antiquarisch zijn zij moeilijk te verkrijgen. Er verscheen slechts één druk. Na 150 jaar is deze indrukwekkende verklaring weer verkrijgbaar. Voor deze nieuwe uitgave is de bestaande vertaling door T. van Es en H. Boele gecontroleerd en gecorrigeerd aan de hand van het Duitse origineel.

Kohlbrugge daalt ongekend diep af in de Schrift en weet de dingen verrassend nieuw te belichten. Steeds wordt het geloof aangespoord tot de hoogste activiteiten vindt het de weldadigste rust in de belovende en werkende God.

Uittreksel


Blz. 105: De leer die naar vlees leert wandelen, is een zaad als dat van de natuurlijke geboorte; de dood is erin, en wat daaruit ontvangen en geboren wordt, is de dood onderworpen met al zijn overleggingen, bewegingen en werken. Het is het woord van de duivel, waarin Gods Woord wordt nageaapt, maar waarin niets duurzaams is - het smelt als was en als sneeuw voor de Zon der gerechtigheid. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, maar hun weg zal vergaan. Daarentegen is de leer van Christus een zaad dat het eeuwige leven in zich heeft: het heeft de zegen van dit leven en geeft het eeuwige leven aan hen, in wie dit zaad geworpen wordt. Dit zaad doet een mens geboren worden die voor God leeft in Christus Jezus; want het werkt in de mens geen geloof zonder werken, dat bij zichzelf dood is, maar een levend geloof in God, waardoor de mens in God gelooft, God en de broeder beleeft. 'Want een iegelijk die liefheeft Dengene Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is. Ook is dit zaad Gods Woord, zodat dit alléén vrucht voortbrengt, opdat het niet van de mens verwacht of verlangd worde; maar de zaad zelf brengt het tot stand, tenminste, indien het in ons is. Wie het weet, dat hij uit Gods Woord wederom geboren is, zal zich met zijn wedergeboorte niet 'inzetten tegen Gods Woord en bevel, maar zal zich daaronder buigen en daarnaar doen. Ook zal hij weten, dat hij zó het langst zal kunnen volhouden en eindelijk de overwinning der liefde zal behalen. Daartoe behoeft hij vooraf geen kracht op te doen, maar zich alleen aan dit Woord te houden, dat blijvende vrucht voortbrengt. Dit Woord toch houdt zich wel staande, want het blijft eeuwig, maar haat, nijd, toorn, tweedracht en alles wat uit vlees is en zich aankant tegen de Geest, moet teniet gaan; dit Woord daarentegen zal het veld behouden.

Dit zegt nu de apostel vanuit het Woord en hij verheft het daarom zozeer, opdat wij indachtig zouden blijven aan het middel, waardoor wij wederom geboren zijn. Want wie meent wederom geboren te zijn, weet niets van de kracht van het middel, waardoor de wedergeboorte tot stand wordt gebracht. Daarom kan hij ook met allerlei vlees boeleren, aan de broeder en de gemeente van God ergernis geven, in twist en onenigheid met de broeder leven en zich van het Woord van God naar eigen begeerte allerlei beelden van waarheid, als even zovele beelden van was maken, waarnaar hij het Woord heden op deze wijze draait en morgen weer anders. Wie daarentegen werkelijk uit het levende zaad, uit het Woord van God, dat eeuwig blijft, wederom geboren is: in die blijft ook het zaad, zodat hij niet zondigen, dat is, niet met de wereld boeleren kan, ook het Woord, als het hem tot broederlijke liefde en tot vergeving aanspoort, kan noch wil tegenstaan; maar de waarheid van Christus is in hem, zodat hij in het licht wandelt en ook doet naar zijn gebed: 'Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren' Hij kent het Woord, het levende, het Woord van God, het eeuwig blijvende, waaruit hij wederom geboren is.

Recensie

door Tsenne Kikke
Uit hetgeen je reeds hierboven onmiddellijk hebt kunnen afleiden, is het duidelijk dat de inhoud van dit werk niet zomaar voor iedereen toegankelijk is. Deze inhoud, origineel in het Duits geschreven, is tenslotte meer dan 150 jaar oud. Met andere woorden: het zijn geen preken naar de smaak en geest van deze tijd. Het zijn geen preken die aangenaam zijn voor het vlees. Het zijn preken die afbreken, terechtwijzen, bestraffen, ja pijn doen, maar ook opbeuren, bemoedigen en vertroosten. De verslagen en verbroken geest vindt hier in ruime mate voedsel en leert op God te hopen.

In de periode van 27 juli 1851 tot en met 18 december 1853 hield Dr. H.F. Kohl¬brugge voor zijn gemeente te Elberfeld 35 preken over de eerste vier hoofdstukken van de eerste Petrusbrief. Het tweede hoofdstuk sloot hij af op 14 december 1851. Reeds het volgende jaar werd het eerste hoofdstuk in het Duits uitgegeven, vrijwel direct daarna, in datzelfde jaar, gevolgd door het tweede. De drukkosten kwamen daarbij gedeeltelijk voor rekening van Kohlbrugge. Ook de Franse en Engelse vertaling werden ter hand genomen en een gedrukte uitgave daarvan verscheen al spoedig. Kohlbrugge schreef daarover in december 1852 aan Johannes Wichelhaus: 'In Parijs verschijnt aan het eind van deze maand een zeer goede vertaling van mijn Petruspreken, en een niet minder goede Engelse in Londen'. De Franse uitgave van hoofdstuk 1 en 2 vermeldt echter in 1853 op de titelpagina; deze uitgave kreeg geen herdruk. Waarschijnlijk liep de verkoop niet zo naar wens en zullen om diezelfde reden hoofdstuk 3 en 4 nooit in het Frans verschenen zijn. Dat geldt niet voor de Engelse uitgave. Daar was de eerste uitgave van 1855 met daarin het eerste hoofdstuk al snel uitverkocht waarop in 1855 de tweede en een jaar later de derde druk volgde.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht