ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel - 2 Koningen 1

Dr. H. Jagersma

Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel - 2 Koningen 1 Type: Hardcover
Uitgever: Kok
Gewicht: 400 gram
Aantal Pagina's: 224
ISBN: 90-435-1521-3
ISBN-13: 978-90-435-1521-4
Categorie: Christendom
Richtprijs: € 37,5

Korte Inhoud


Dit tweede deel van de commentaar op 2 Koningen deel 1 verschijnt in de serie `Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel¿, onder redactie van Dr. H. Jagersma en Dr. K.A.D. Smelik. Gedetailleerde wetenschappelijke discussie en vaktaal worden vermeden, zodat deze serie behalve voor theologen ook voor een brede lezerskring toegankelijk is. De auteurs schenken veel aandacht aan de literaire techniek en de theologische relevantie van de tekst. In dit kader worden ¿ indien mogelijk ¿ ook verbanden met onder andere het Nieuwe Testament en de Rabbijnse literatuur zichtbaar.

Uittreksel


Blz. 9: Inleiding

Een aantal van de in deze inleiding te bespreken onderwerpen zijn eerder ook al in de inleidingen op 1 Koningen 1 en 1 Koningen 2 aan de orde gekomen. Deze onderwerpen zullen ook in dit deel weer worden behandeld, maar dan speciaal toegespitst op de inhoud van 2 Koningen.

Naam, plaats en functie in de Hebreeuwse Bijbel

Oorspronkelijk werden de beide boeken 1 en 2 Koningen in de Hebreeuwse Bijbel en ook in de Joodse traditie (zie bBaba Bathra 14b) onder de titel 'Koningen' samen als één boek weergegeven. De indeling in 1 en 2 Koningen komt in de Hebreeuwse Bijbel pas aan het eind van de vijftiende eeuw van onze jaartelling tot stand.

De dan ontstane scheiding tussen deze beide boeken is echter niet op zakelijke en inhoudelijke gegevens gebaseerd. Dit laatste is al duidelijk merkbaar bij de overgang van 1 Koningen naar 2 Koningen (zie daarvoor bij de uitleg van 2 Kon. 1:1-18).

De thematiek van de beide boeken van de Koningen laat de poging zien om de inwoners van de beide koninkrijken Juda en Israël onder de monarchie te doen leven als het volk van God in het (beloofde) land. Afgezien van dit laatste aspect staat daarin ook steeds weer op de voorgrond, hoe God met zijn volk in tijden van voorspoed en tegenslagen omgaat. Deze thematiek wordt in het tweede boek Koningen uitgewerkt vanaf het laatste optreden van Achazja als koning van Israël in 2 Kon. 1:1-18 tot en met het verhaal over de begenadiging van Jojakim in 2 Kon. 25:27-30.

Achtergrond en karakter

Evenals 1 Koningen bestaat ook dit tweede deel van de Koningen voor een groot deel uit verhalen. Vrij algemeen wordt aangenomen dat zowel deze als ook de andere verhalen in de Bijbel literair en artistiek kwalitatief tot de allerbelangrijkste voortbrengselen van de wereldliteratuur behoren. Voor een goed verstaan van de bij de uitleg in deze commentaar gevolgde methode is het daarom nodig bijzondere aandacht aan de betekenis, functie en structuur van al deze verhalen te besteden.

Voordat we daartoe overgaan, is het nodig eerst nog op twee andere aspecten van de in de Bijbel voorkomende verhalen te wijzen. In de eerste plaats dat deze verhalen hun oorsprong in de oude oosterse wereld hebben en verder dat deze in eerste instantie waren bestemd voor een publiek dat noch lezen noch schrijven kon.

Wat die oude oosterse achtergrond aangaat, moet vooral worden gewezen op de grote rol die verhalen daar als paraenetisch (vermanend) en didactisch hulpmiddel speelden. Deze verhalen dienden namelijk als een leidraad voor het leven. Zo worden daarin dikwijls allerlei (levens)vragen door middel van een al of niet aan de werkelijkheid ontleend verhaal beantwoord. Vooral de vorm van een dialoog, zoals we die onder andere in 2 Kon. 5:15b-19a tussen Elisa en Naäman vinden, wordt daarvoor graag gekozen. Wanneer latere generaties deze verhalen dan hoorden of lazen, vonden zij daarin iets van zichzelf terug. Evenals op andere plaatsen in de Bijbel hoorden zij dus ook in de boeken van de Koningen niet zozeer een verslag over het leven van hun vroege voorouders, maar in de allereerste plaats iets van hun eigen levensverhaal. Het is ook hun en onze eigen geschiedenis die in de verhalen over het leven in de tijd van de koningen wordt overgeleverd. Bovendien zijn veel van deze verhalen architectonisch zo knap geredigeerd, dat het alleen al om die reden moeilijk denkbaar is dat deze als voornaamste doel hadden om een historisch verslag te geven.

Behalve dit alles bestond en bestaat er in het oude Nabije Oosten, in tegenstelling tot onze westerse wereld, een sterke neiging tot aanschouwelijkheid en concrete voorstelling. Zo worden bijvoorbeeld ontmoetingen tussen God en mensen en tussen mensen onderling niet, zoals dat bij ons meestal het geval is, in abstracte zin maar zo beeldend en kleurrijk mogelijk onder woorden gebracht. Een heel goed voorbeeld daarvan vinden we onder meer in het verhaal van 2 Kon. 8:9-13, waarin Elisa in Damascus een ontmoeting en gesprek met Hazaël heeft.

Recensie

door Tsenne Kikke
Het bijbelboek 2 Koningen is een logisch vervolg op 1 Koningen. De scheiding in twee boeken is pas van de vijftiende eeuw. In de inleiding op dit eerste deel van 2 Koningen besteedt de auteur veel aandacht aan de relatie met 1 Koningen, aan de historische verhalen die op de eerste plaats profetische verhalen zijn, aan de opbouw en indeling van het boek, aan de relatie met de bijbelboeken Kronieken, aan de relatie met het Nieuwe Testament en aan de theologie van dit bijbelboek. Na een uitgebreide literatuurlijst volgt perikoopsgewijs het eigenlijke commentaar op de afzonderlijke hoofdstukken. Door het ontbreken van theologische vaktaal en discussies over details is het een zeer toegankelijk commentaar op dit bijbelboek. Een toegankelijkheid die overigens voor de hele commentaarreeks geldt. Zowel vakmatig als bij de prediking, in leerhuizen en bijbelstudiegroepen, alsook bij privéstudie zal er een dankbaar gebruik van kunnen worden gemaakt.

De logica zegt, dat men aan twee voorwaarden dient te voldoen vooraleer dit boek aan te schaffen. Ten eerste, moet men interesse stellen in het onderwerp, maar nog belangrijker is, dat men eerst Deel 1 zou moeten hebben gelezen.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht