ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De Rooms-Katholieke Kerk

Hans Wortelboer

De Rooms-Katholieke Kerk Type: Hardcover
Uitgever: Kok
Gewicht: 1385 gram
Aantal Pagina's: 815
ISBN: 90-435-1121-8
ISBN-13: 978-90-435-1121-6
Categorie: Christendom
Richtprijs: € 55

Korte Inhoud


Een zeer uitgebreid boek over het instituut Rooms-Katholieke Kerk. Met informatie over:

- Ontstaan, stichting en uitbouw van de kerk

- Leer

- Ambten (Inclusief beschrijving Pausen)

- Bestuur

- Uitgebreid register van personen, plaatsen, zaken en begrippen.

De onwetendheid over het instituut van de Rooms-Katholieke Kerk is groot, zowel buiten als binnen de Kerk. Gebrek aan belangstelling in een geseculariseerde cultuur en religieuze schaamte en zelfs allergie voor het instituut zijn de oorzaken van deze onwetendheid. Inzichtelijke gegevens over het Instituut zijn voor het grotere publiek nauwelijks meer voorhanden, ook nu het individuele verlangen naar religieuze zingeving zich steeds sterker aandient en ook de behoefte aan kennis over het instituut van de Kerk weer toeneemt. Sinds kort is er wel informatie beschikbaar op internet en de cd-roms, maar door het summiere karakter en een lexicografische rangschikking geven ze geen inzicht in de samenhang.

In dit handboek, dat een compleet overzicht tracht te geven van het instituut van de Rooms-Katholieke Kerk, gaat het om de gegevens en de samenhang. Daarom zijn de historische en actuele gegevens er thematisch in gerangschikt en verschaft een uitgebreid register daarnaast lexicografische ingangen naar die thematische verbanden. Het boek is objectief en zakelijk van stijl en opgezet vanuit de overtuiging, dat daarmee het debat en de meningsvorming over het instituut van de grootste wereldgodsdienst en veruit de grootste niet-gouvernementele organisatie in de wereld zijn gediend.

Uittreksel


Blz 6: Het (boek) is niet lexicografisch of encyclopedisch opgezet, maar thematisch in hoofdstukken ingedeeld langs de hoofdlijnen van het instituut van de Kerk. Personen, feiten en begrippen - hier en daar toegespitst op België en Nederland - komen dus thematisch aan de orde, maar zijn ook separaat buiten het thematisch verband terug te vinden via het uitgebreide personen- en zakenregister. Daarmee kan niet alleen worden opgezocht maar ook worden doorgezocht.

Van een apart hoofdstuk over de geschiedenis van de Kerk en haar instituut is afgezien. Is het al amper doenlijk om in een boek een verantwoord en tegelijk bruikbaar historisch overzicht van de tweeduizend jaar oude Kerk te geven, in een hoofdstuk is het volstrekt uitgesloten. Dan is het logischer om de verschillende hoofdstukken van een historische paragraaf te voorzien. Op die manier komt het historische perspectief van de feiten beter tot zijn recht dan in een algemeen hoofdstuk over de kerkgeschiedenis. Dat geldt met name voor de hoofdstukken over de geloofs- en zedenleer, de verbreiding, de liturgie, de religieuze gemeenschappen en bewegingen, de Oosters-Katholieke Kerken, de hiërarchie, de organisatie, de theologie en het kerkelijk recht. De andere hoofdstukken zijn op zichzelf al historische overzichten van even zovele aspecten van de Kerk, namelijk die over de stichters, de bronnen, de concilies, de kerkvaders en kerkleraren, de ketterijen en schisma’s en de heiligen. Eigenlijk geldt dat ook voor het hoofdstuk over de Paus, dat vrijwel geheel bestaat uit een historische paragraaf over de 262 pontificaten.

Recensie

door Tsenne Kikke

Hier is werk van gemaakt! Alhoewel het bijzonder geschikt is voor mensen die zich tot het priesterschap geroepen voelen, raad ik dit boek aan eenieder aan die alles wenst aan de weet te komen over het interne reilen en zeilen van de Kerk. Nochtans geeft Johan .B. te Velde, pastor in Leeuwarden, scherpe kritiek op dit werk.

Hij schrijft, onder andere: ˜Op pagina vijftien worden wijdingsmacht en apostoliciteit met elkaar vereenzelvigd, terwijl het verschillende zaken zijn. Bij de beschrijving van de namen van de Bijbelboeken hanteert de schrijver de namen die nog in de Petrus Canisius-vertaling te vinden zijn, maar sinds begin jaren zestig veranderd zijn en vanaf de Willibrordvertaling in Nederland niet meer gebruikt worden. Ook de godsnaam wordt onjuist weergegeven (p. 23). In het hoofdstuk dat gewijd is aan de liturgie zijn veel fouten en onnauwkeurigheden te vinden. De Congregatie voor de Eredienst en de Regeling van de sacramenten wordt op p. 163 'Congregatie voor de riten' genoemd. Ten onrechte stellen p. 117 en p. 166 dat het Tweede Vaticaans Concilie bepaald heeft dat de celebranten aan het altaar met hun gezicht naar de gelovigen staan gericht. P. 168 spreekt over epistel en evangelie en wisselende tussenzangen, maar de liturgische boeken na het Tweede Vaticaans Concilie spreken over eerste lezing, antwoordpsalm, tweede lezing, alleluiavers en evangelielezing. Ook de veranderingen in de kleding van de priester (p. 172; stool niet gekruist, maar recht afhangend) en de juiste dracht van de diaken (stool niet over rechter- maar over linkerschouder, p. 702) zijn de schrijver ontgaan. Het eventueel gezamenlijk te bidden dankgebed na de communie (p. 169) dat de auteur vermeldt is in de geschiedenis van de r.-k. liturgie onbekend. Bij de vermelding van oecumenische diensten op p. 167 zal wel 'geen geldige eucharistievieringen' bedoeld zijn. Ook bij de beschrijving van het kloosterleven (p 207-232) is er nogal wat fout gegaan. Op p. 210 vinden we de onjuiste mededeling dat vrouwelijke kloosterlingen alleen de tijdelijke geloften afleggen. Op p. 218 en 219 wordt van de Dominicanen en de Franciscanen vermeldt waar zij zich in Nederland bevinden. Van de eerstgenoemden vermeldt de auteur te weinig en van de laatsten te veel standplaatsen. De lezer kan alleen maar vermoeden en vrezen dat er veel ongecontroleerde informatie in dit handboek te vinden is."

Ondanks deze - waarschijnlijk gerechtvaardigde kritiek - is het tóch een boek die ik eenieder, die in dit thema interesse stelt, aanraad. Hopelijk komt er dan binnenkort een 'gewijzigde' versie.

Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht