ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Christelijke theologie

Originele titel: Christian theology

Alister McGrath

Christelijke theologie Type: Paperback
Uitgever:
Gewicht: 1060 gram
Aantal Pagina's: 525
ISBN: 90-242-7803-1
ISBN-13: 978-90-242-7803-9
Categorie: Christendom
Richtprijs: € 41

Korte Inhoud


De ideale introductie in alle onderdelen van de christelijke theologie. Herziene en geactualiseerde uitgave! Met dit boek maakt Alister McGrath het christelijke denken over God, Jezus, de mens, kerk en toekomst toegankelijk voor een nieuwe generatie. Voorop staat dat de lezer inzicht krijgt in de christelijke theologie. Bovendien bevat het boek een schat aan informatie over theologen, stromingen en ontwikkelingen die kenmerkend zijn voor de christelijke theologie. De taal waar in dit boek is de schreven is fris en voor iedereen te begrijpen.

- Een modern leerboek, geschreven door iemand die het vak van onderwijzen als geen ander beheerst
- Geknipt voor beginners in de theologie
- Gedetailleerde uitleg van alle sleutelwoorden en begrippen
- Vermijdt ingewikkelde theologische bijzaken
- Bevat een uitgebreide samenvatting van theologische termen en suggesties voor verdere studie
- De ideale introductie in alle onderdelen van de christelijke theologie
- Bedoeld voor zelfstudie, voor cursussen, opleidingen of universiteit

Alistair McGrath doceert al vele jaren theologie aan de Oxford University en is als onderzoeker in de systematische theologie verbonden aan het Regent College in Vancouver.

Uittreksel


Blz. 23: Voorwoord

De Zwitserse theoloog Karl Barth schetst ons een visioen van de christelijke theologie op zijn best. Zij lijkt volgens hem op een Toscaans of Umbrisch landschap, dat ons ontzag inboezemt vanwege de adembenemende uitzichten die ons geboden worden. Zelfs de verste horizon schijnt zeer helder. Barth is slechts één van de vele theologen die benadrukt hebben hoe buitengewoon boeiend de theologiestudie kan zijn. Dit boek is geschreven vanuit de overtuiging dat theologie het meest fascinerende onderwerp is dat iemand ooit zou kunnen bestuderen. Nu het christendom een nieuwe uitbreidingsfase ingaat, vooral rond de Stille Oceaan, zal de bestudering van de christelijke theologie een sleutelrol blijven vervullen in de moderne intellectuele cultuur. Ook is de studie bijzonder vruchtbaar voor ieder die de kernvragen van de Europese reformatie of andere tijdperken in de menselijke geschiedenis bestudeert.

Desondanks meldde een toonaangevend Amerikaans theologisch tijdschrift onlangs dat 'de meeste geestelijken, en zeker de leken, nauwelijks meer theologische werken lezen'. Als hoogleraar theologie aan de Universiteit van Oxford ben ik mij er pijnlijk van bewust dat dit gevoel van enthousiasme en opwinding zeldzaam is onder theologiestudenten aan universiteiten en seminaries. Ze zijn eerder verbijsterd en van hun stuk gebracht door de vaak verwarrende terminologie van de theologie; veel recente publicaties lijken onbegrijpelijk en schijnbaar irrelevant voor de praktische vragen van christelijk leven en werken.

Omdat volgens mij theologie een van de meest dankbare, zinvolle en echt opwindende studierichtingen is, was ik nogal terneergeslagen door deze stand van zaken. Ik vroeg me af of er niet iets aan te doen was. Dit boek, voortgekomen uit tien jaar theologie doceren aan jongerejaars studenten en seminaristen aan de Universiteit van Oxford, is een antwoord op die vraag.

Er is duidelijk behoefte aan een inleiding tot de christelijke theologie op beginnersniveau. De ervaring leert dat er te veel inleidingen bestaan met hopeloos optimistische uitgangspunten wat betreft de voorkennis van hun lezers. Dit is ten dele een weerspiegeling van een cultuuromslag in het Westen. Veel mensen die christelijke theologie willen studeren zijn kortgeleden tot geloof gekomen. Anders dan hun voorgangers van vroegere generaties, bezitten ze weinig overgeërfd begrip van de inhoud van het christelijk geloof, de technische woordenschat, of de hoofdlijnen van het gedachtegoed. Alles moet ingeleid en uitgelegd worden. Dit boek gaat er daarom van uit dat de lezer niets weet van christelijke theologie. Alles wordt zo eenvoudig en duidelijk mogelijk uiteengezet.

Sommigen zullen van mening zijn dat dit werk daarom tekort schiet in subtiliteit en originaliteit. Zulke kwaliteiten zijn waardevol in een andere context, maar ze zijn niet passend voor een boek als dit. Hier heb ik gestreefd naar een eenvoudige wijze van uitdrukken en een heldere uitleg. Originaliteit kan weliswaar haar waarde hebben, maar in een boek als dit zou het verkeerd uitpakken. Originaliteit betekent vernieuwing en ontwikkeling; bij het schrijven van dit boek heb ik juist vermeden mijn eigen ideeën te presenteren, alsof die van enig belang waren. Kortom, didactische overwegingen hebben in alle opzichten prioriteit gekregen.

Het is onvermijdelijk dat door deze aanpak de bespreking van vele grote vragen van de christelijke theologie - vooral methodologische kwesties - tamelijk beperkt is. Als ik mag afgaan op mijn eigen aantekeningen, zou ik minstens vijf keer de omvang van dit boek nodig hebben om ook maar enigszins recht te doen aan dergelijke ingewikkelde vragen. Wat hier wordt aangeboden is echter een inleiding, een schetsmatig overzicht, opdat de lezer de vragen in detail kan gaan bestuderen na enig begrip te hebben gekregen van waar het om gaat. Mijn eigen ervaring geeft mij sterk de indruk dat de student een grotere kans maakt de voornaamste vragen te begrijpen en naar waarde te schatten, als iemand de moeite neemt de achtergrond van de discussie, de vragen waar het om draait en de terminologie toe te lichten. Ik hen ervan uitgegaan dat de lezer geen andere taal dan het Nederlands verstaat. Ieder Latijns, Grieks, Duits of Engels woord dat onderdeel is geworden van de erkende theologenvaktaal wordt uitgelegd en vertaald.

Dit boek is niet prescriptief; het poogt niet zijn lezers voor te schrijven wat zij moeten geloven. Het wil hun uitleggen wat er geloofd wordt en hen in staat stellen hun eigen gedachten te bepalen, door de beschikbare standpunten en de bijbehorende historische achtergronden te beschrijven, opdat ze begrijpen wat de sterke en zwakke kanten ervan zijn.

Helaas is er geen ruimte voor iedere theologische ontwikkeling, iedere stroming of schrijver die men zou willen opnemen in een dergelijk werk. Telkens weer ben ik door ruimtegebrek gedwongen geweest zaken over te slaan die veel lezers hadden verwacht en een minder uitgebreide behandeling te geven aan sommige vragen dan ik had gewild. Ik kan alleen maar mijn verontschuldiging voor dit feit aanbieden. Ik ben mij er zeer van bewust. De selectie van het materiaal - en de manier waarop het is behandeld - is gebaseerd op directe, recente onderwijservaring. Er is zorgvuldig onderzoek gedaan naar de meningen van studenten in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Canada en Australië, om te ontdekken wat een dergelijk boek volgens studenten moet bevatten, wat ze moeilijk te begrijpen vinden en waar dus veel uitleg bij gegeven moet worden.

Recensie

door Tsenne Kikke
De auteur, hoogleraar theologie en dogmatiek in Oxford en Vancouver, wil met dit boek beginners in de theologie inleiden in het denken over God, Jezus, de mens, kerk en toekomst. De klassieke en moderne dogmatiek is het terrein van zijn deskundigheid.

De studie bestaat uit drie delen:

1) Afbakening (over tijdperken, thema's en grote namen in de christelijke theologie).
2) Bronnen en methoden (over de opbouw en de geschiedenis van de theologie, de bijbel, theologische taal enz.).
3) Christelijke theologie (over God, de Drie-eenheid, Christus/christologie, de menselijke natuur, de kerk, sacramenten, hoop en de wereldgodsdiensten).

Deze drie delen zijn onderverdeeld in 16 hoofdstukken, die elk afgerond worden met vijf vragen, die lezers aanzetten tot zelf positiebepalen. Uniek is de informatie over theologie via Internet, naast de kaarten, schema's, de verklarende woordenlijst en het register. Jammer is het ontbreken (op Dordt, Arminius en Gomarus na) van de Nederlandse theologische ontwikkelingen. Een calvinistisch-protestants gerichte, zeer waardevolle bron van kennis over alles wat er in de huidige kerken aan de hand is op het gebied van geloof(sbeleving en formulering).

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht