ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Het geheim van de twee Jezuskinderen

Hans Stolp

Het geheim van de twee Jezuskinderen Type: Hardcover
Uitgever: Ankh-Hermes
Gewicht: 340 gram
Aantal Pagina's: 168
ISBN: 90-202-0435-1
ISBN-13: 978-90-202-0435-3
Categorie: Christendom
Richtprijs: € 17,95

Korte Inhoud


Een oud geheim komt aan het licht: tweeduizend jaar geleden waren er twéé kinderen die beide Jezus heetten. Over het ene kind vertelt het Evangelie van Mattheus, over het andere het Evangelie van Lucas. Het ene kind stierf toen het twaalf jaar oud was en inspireerde het andere, ja, leefde in dat andere kind voort. De Essenen kenden dit geheim, evenals middeleeuwse schilders als Rafaël en Michelangelo. Ook Leonardo da Vinci vertelt - voor wie ogen heeft om te zien - over de twee Jezuskinderen. En honderd jaar geleden was het Rudolf Steiner die dit geheim weer in de openbaarheid bracht. In dit boek wordt dit oude, esoterische geheim toegelicht. Het is een geheim dat diep ontroert en een nieuw zicht geeft op de gestalte van Jezus.

Uittreksel


Blz. 7: Een persoonlijk woord vooraf

Dit boek gaat over een van de grootste mysteriën der mensheid: het feit dat er tweeduizend jaar geleden niet één kind geboren werd dat Jezus heette en redder van de mensheid zou worden, maar twéé kinderen die beide Jezus heetten en door de Essenen werden verwacht als de twee Messiassen die komen zouden: een Priester-Messias en een Koning-Messias ...

Toen ik nu alweer jaren geleden voor het eerst over dit geheim hoorde, kon ik dat niet bevatten en ging het mij te ver. Maar nu, na jaren daarmee geleefd te hebben, heeft mijn hart dit geheim omarmd en bevestigd. Met heel mijn hart wéét ik: dit is waar. En daarom geef ik graag gehoor aan de impuls die ik innerlijk ervaar om nu met dit geheim naar buiten te treden en het ook voor anderen toegankelijk te maken. Dat is de reden waarom ik dit boek schrijf.

Aan u, mijn lezeressen en lezers, wil ik, voor u met lezen begint, iets vragen. Ik vraag u niet of u dit geheim meteen geloven en aanvaarden wilt. Ik weet immers heel goed dat mij dat vroeger zelf niet mogelijk was, zo veelomvattend, zo groots is het, wat met dit geheim op ons toekomt. Ik wil u alleen maar vragen om dit geheim niet meteen als onzin af te wijzen, maar het een tijdlang in uw hart mee te dragen. Op een zeker moment zal uw eigen hart u dan wel aangeven, of dit geheim een verrijking voor uw innerlijk leven is, of niet.

Door zelf op deze manier met dit geheim om te gaan, werd ik innerlijk zoveel rijker dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. Want mede dankzij dit geheim kreeg ik op een heel nieuwe manier een verbinding met Jezus Christus.

Als kind wist ik al dat het geheim van Jezus Christus anders was dan ons in de kerk verteld werd. Nu kreeg ik eindelijk inzicht in de diepere, verborgen werkelijkheid van het Christusgeheim. En dat op een manier waarvan mijn hart en mijn hoofd béide zeiden: Ja, zo moet het gegaan zijn. Wat is dat groots!

Van harte wens ik u eenzelfde ervaring toe.

Recensie

door Tsenne Kikke
In dit boek wil de auteur laten zien dat er in onze tijd langzaam aan een einde komt aan het oude, kerkelijke christendom en dat de mens overgaat naar een hogere vorm, waarbij hij leert hoe hij de weg naar binnen kan gaan. Werken van grote meesters waarop de twee Jezuskinderen samen worden afgebeeld tonen aan dat het om een oud 'weten' gaat.

De lezer kijkt vanuit de herinneringen van Jozef mee naar de jeugd en het leven van twee Jezuskinderen. Aan het woord zijn Jozef uit het Evangelie van Mattheus en Jozef uit het evangelie van Lukas. De eerste vertelt over zijn vrouw Maria en over hun zoon Jesjoe, die de belichaming van heel de aardse wijsheid lijkt te zijn. De tweede beschrijft zijn leven in Nazareth, met de door de hemel geïnspireerde Maria-Sophia en met Jezus, van wie een hemels licht uitgaat. De twee echtparen ontmoeten elkaar in Nazareth en de twee Jezuskinderen raken bevriend. Als Jesjoe sterft, leeft zijn ziel op wonderbaarlijke wijze voort in Jezus.

In een boekpresentatie kwam een verschil van interpretatie tussen de schrijver en John van Schaik te voorschijn. De laatste stelde in, ietwat ongemakkelijk en bijna verontschuldigend voor zijn afbraak van het zojuist door Hans Stolp mooi opgebouwde - hij eindigde zijn bijdrage dan ook door te zeggen dat hij "aan het einde van Latijn was gekomen" - , dat de twee jonge kinderen afgebeeld in, bijvoorbeeld, het schilderij van Maria en Elizabeth van de Meister van Nürnberg in plaats van menskinderen vanwege hun aura's of elders hun vleugels net zo goed engelen zouden kunnen zijn. Deze engelachtige uitbeelding van de Jezuskinderen, en zeker die van het Lucas-kind, hoeft echter niets af te doen van Hans Stolp's uitleg van dit geboorteverhaal. In het kader van het Vijfde Evangelie wordt immers verteld dat het unieke, van menselijk karma onberoerd en daarom volledig onschuldig wezen dat, na een soort incorporatie als Krishna, voor het allereerst zich als mens in de Lucas-Jezus incarneerde, als engelwezen al driemaal, door Christus bezield, zegenrijk in de ontwikkeling van de mensheid op aarde had ingegrepen.

Het sluitstuk van dit deel en het boek zelf vormt het hoofdstuk "Het geheim van de twee Maria's". Dit geheim wordt beschreven als "de eenwording van ons lagere ik en ons hoger zelf," en wel op grond van de eenwording van de stiefmoeder van Jezus van Nazareth (waarin de lagere ik van Eva was geïncarneerd), na een indringend gesprek met haar stiefzoon vlak voor diens doop in de Jordaan, met de al gestorven eigenlijke moeder van de Lucas-Jezus (de Maria-Sophia, waarin het hogere ik van Eva was geïncarneerd). Volgens Hans Stolp is het vooral deze, als het ware nu menselijk volmaakte Maria, die samen met Johannes de Evangelist, waarmee zij langere tijd in Efeze verbleef, het nieuwe esoterische christendom kan inspireren.

Het is een toegankelijke vertelling van het mysterie van Jezus Christus - mijns inziens - geput uit ene rijke verbeeldingswereld - waardoor de diepere betekenis - à la Hans Stolp - van het Evangelie werkzaam kan worden...

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht