ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Esther

Ds. Van de Ketterij

Esther Type: Hardcover
Uitgever: Kok
Gewicht: 840 gram
Aantal Pagina's: 448
ISBN: 90-8865-160-4
ISBN-13: 978-90-8865-160-1
Categorie: Protestantisme
Richtprijs: € 40,5

Korte Inhoud


Verklaring van een Bijbelboek waarover zelden gepreekt wordt. Uit het boek Esther wordt niet zo heel vaak gepreekt. Ds. M. van de Ketterij heeft het boek als Alblasserdams predikant in zijn geheel verklaard in een reeks Bijbellezingen. Deze zijn verklarend en toepassend. Hij legt de tekst uit en trekt van daaruit lijnen naar het dagelijks en geestelijk leven

Uittreksel


Blz. 7: Ten geleide

In de jaren 1950-1952 was er in Alblasserdam een jonge moeder die middels de kunst der stenografie vele Bijbelverklaringen van ds. M. van de Ketterij over Esther en Ruth, woord voor woord, schriftelijk heeft vastgelegd. Zij heeft deze stenografische aantekeningen later minutieus en zeer duidelijk uitgewerkt. Of ze toen ook voor haar ziel reeds ten zegen zijn geweest, is de Heere bekend, daar wij haar verder niet kennen. Ongeveer 60 jaar nadien werden ze mij door een bevriende tussenpersoon toegezonden om voor de druk gereed te maken. Hij verkreeg toestemming van de familie tot uitgave, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. Ik heb hier duidelijk de voorzienige hand mijns Gods over mij in mogen beschouwen, hetgeen mij past hier te vermelden tot Zijn eer en verheerlijking. Het is mijn wens en bede voor die weduwe van omtrent 87 jaar, voor de tussenpersoon en voor mijzelf, maar ook voor de familie, dat het mocht zijn ten voordeel, tot een eeuwige winst, en niet ten oordeel daar er toch slechts tweeërlei uitwerking mogelijk is.

Ik was aangenaam verrast, toen mij door de heer drs. Pieter Rouwendal van De Groot Goudriaan te Kampen, afgelopen jaar werd gevraagd of ik bereid was een aantal Bijbellezingen van ds. M. van de Ketterij voor de druk gereed te willen maken. Toen wist ik nog niet van het bestaan daarvan af. Ik zal trachten in een enkele schets duidelijk te maken waarom ik hierdoor verrast en verblijd was.

Ds. M. van de Ketterij was tijdens zijn leven een zeer geliefd prediker, bedeeld met grote genade én gaven. Tijdens zijn studententijd aan de theologische school was hij onder de docenten en studenten niet alleen een ijverig en zeer geliefd student, maar één van zijn docenten heeft eens gezegd dat M. van de Ketterij zijn beste student was geweest! Hij zal zichzelf zo wel niet gezien hebben, daar hij ook een oog naar binnen gekregen had. Hij had door Gods genade aan hem betoond immers kennis gekregen aan zijn diep gevallen staat, waaraan hij, door een Goddelijk genadewonder aan zijn ziel, was bekend worden. Zijn eerste standplaats als predikant was Alblasserdam, waar hij gedurende bijna 10 jaar Gods Woord heeft verklaard en zijn ambtswerk heeft mogen verrichten.

In mijn jeugd heb ik zelf dominee Van de Ketterij tussen 1950 en 1959, de periode dat hij in Alblasserdam predikant was, verschillende malen beluisterd in voor mij naburige gemeenten, zoals te Rhenen en Ochten, als hij aldaar het woord Gods verkondigde. De kerk was dan altijd overvol! Ik herinner me nog dat hij één van mijn meest geliefde dominees was. En niet alleen ik, maar velen met mij hoorden hem gaarne het woord Gods prediken. Ook al begreep ik toen, als natuurlijk jongeling, noch de diepgang van de val in Adam, waaronder ook ik mede begrepen lag, noch de rijkdom der genade in Christus geopenbaard, maar nog niet aan mij, waarvan de apostel Paulus getuigt, schrijvende in zijn brief aan de Romeinen: 'O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods! Hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! (Rom. 11:33). Ik heb toen nooit kunnen denken, dat juist ik deze Bijbellezingen nog eens voor de druk zou mogen gereed maken.

Het past mij niet te schrijven over de periode dat ds. Van de Ketterij niet gepreekt heeft. De Heere gaat menigmaal onbegrepen wegen, ook met zijn meest geliefde kinderen en knechten, gelijk we dat uit Gods Woord met vele voorbeelden zouden kunnen aantonen. Als we alleen al denken aan Abraham, Jakob, David en vele anderen, en de gebeurtenissen die zich in hun leven hebben afgespeeld. Gebeurtenissen op enigerlei wijze vergelijkbaar met die ds. Van de Ketterij zijn overkomen, of waaraan hij ook zelf een actief aandeel heeft gehad. Maar als we dan zien op hun einde, dan is dat geweest een sterven in de Heere, na bekering en wederkering tot de Heere. Zo ook bij ds. Van de Ketterij, daar de Heere hem in 1988 op zijn sterfbed met Zijn eeuwige liefde is voorgekomen, waarvan hij een ruim getuigenis heeft mogen afleggen, gelijk ds. C. Smits dat beschrijft. Tegen de omstanders getuigde hij toen uit te zien naar Hem, Die zal verlossen van een lichaam der zonde en des doods.

Maar jaren daarvoor was het reeds geschied, dat, na een onvergetelijk ziekenhuisbezoek - Ds. C. Smits noemt dat bezoek een hemels uur, waar ze toen staande nog hebben gezongen Psalm 118:9: `De HEER' wou mij wel hard kastijden. Maar stortte mij niet in de dood, enzovoorts' - aan M. v.d. Ketterij in het ziekenhuis te Dordrecht, door wijlen ds. C. Smits, ds. Joh. van de Poel, ds. D.L. Aangeenbrug en zijn zielenvriend ouderling H. Bas. Hij dacht zelf toen reeds te zullen gaan sterven. Doch ds. Aangeenbrug zei, dat hij er indrukken van had dat de Heere hem zeker nog weer in het ambt zou herstellen. Dat is een profetisch woord geweest, daar hij toen nog in datzelfde jaar door ds. Joh. van de Poel in het ambt is (her)bevestigd te Urk, waar hij nog tien jaar het woord heeft mogen uitdragen en twee proponenten een beperkte opleiding heeft mogen geven.

Recensie

door Tsenne Kikke
Over het Bijbelboek Esther wordt niet veel gepreekt. Deze bundel bevat de drieëntwintig Bijbellezingen over het boek Esther die de oud-gereformeerde ds. Van de Ketterij (1903-1988) in de jaren 1950-1952 in zijn gemeente te Alblasserdam heeft gehouden.

Ds. M. van de Ketterij is geen onomstreden persoon - zo was hij een tijdlang geschorst als gereformeerde dominee - maar als predikant wordt hij zeer gewaardeerd. Zelfs zo zeer dat zijn preken nu nog gebruikt en beluisterd worden. Daarom is het niet raar dat zijn preken over Esther nu gebundeld zijn.

De Bijbellezingen van van de Ketterij zijn niet kort en zeker niet luchtig. Het gaat hier om een stichtelijk woord, met soms kenmerken van een donderpreek. Toch weet de dominee zijn preken wel overzichtelijk en praktisch te houden.

Zijn lezingen verdeelt hij onder in een aantal thema's, waarna hij zijn Bijbellezing afsluit met het antwoord op de vraag hoe we deze informatie kunnen toepassen op ons dagelijks leven. Hij verbindt dus steeds de Bijbelteksten met het dagelijks leven.

Zijn Bijbeluitleggen zijn bevindelijk. Dat zal niet iedereen aantrekken, maar wie er van houdt zal er van kunnen genieten. Van de Ketterij is een goed spreker die de luisteraar meeneemt in zijn uitleg. Je gaat begrijpen waarom deze preken - die al bijna 60 jaar oud zijn - nog steeds kunnen bijdragen aan het geestelijk leven van de toehoorder, of lezer.

De Bijbellezingen of preken, waarin naast de exegese ruime aandacht aan de historische achtergronden wordt besteed, zijn verdeeld in drie of soms vier punten en worden steeds afgesloten met een vaak uitvoerige toepassing die aan het persoonlijk gemoed van de toehoorder appelleert en hem oproept tot bekering. De toon is zowel ernstig en vermanend als troostrijk, maar de geheel in de 'tale Kanaans' verwoorde Schriftuitleg zal slechts een kleine kring van bevindelijke geestverwanten aanpreken; voor hen is deze mooi uitgevoerde bundel een waardevol bezit. Bijbelteksten gecursiveerd en in Statenvertaling.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht