ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Geestelijke groei

Originele titel: Responding to God's work in our lives

D.M. Lloyd-Jones

Geestelijke groei Type: Paperback
Uitgever: Kok
Gewicht: 245 gram
Aantal Pagina's: 192
ISBN: 90-8865-063-2
ISBN-13: 978-90-8865-063-5
Categorie: Religie
Richtprijs: € 15,25

Korte Inhoud


Het onderwerp 'geestelijke groei' geniet een toenemende belangstelling. Vanuit de puriteinse traditie geeft D.M. Lloyd-Jones zijn visie op geestelijke groei. Aan de hand van het hogepriesterlijk gebed uit Johannes 17 beschrijft hij het proces van heiligmaking, vanaf de eerste werkingen van de Heilige Geest in het hart tot aan de eeuwige heerlijkheid met God.

Uittreksel


Blz. 7: Neem de tijd om geheiligd te zijn

Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. (Johannes 17 vers 17)

Deze woorden zijn een opmerkelijke en veelomvattende smeekbede van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus voor de Hem omringende volgelingen en discipelen en naast hen voor al Zijn volgelingen en discipelen van alle tijden en plaatsen. Wij hebben vers 17 gedetailleerd verklaard, omdat het een van de cruciale smeekbeden is in het hogepriesterlijk gebed, dat onze Heere gebeden heeft en dat is opgetekend in Johannes 17.

Hij toont Zijn zorg voor deze mensen; niet alleen voor henzelf als personen, maar ook omdat Hij hen in de wereld achterlaat met een opdracht. Hij herinnert Zijn Vader eraan dat zoals Deze Hem in de wereld heeft gezonden, Hij hen nu in de wereld zendt; het is om die reden dat Hij bidt dat zij bewaard mogen worden voor de boze en verder met nadruk smeekt om hun heiligmaking. We hebben met name gekeken naar de wijze van heiligmaking zoals die hier door de Heere wordt onderwezen en zoals die overal in de Schriften wordt onderwezen. 'Heilig ze', zegt Hij, 'in Uw waarheid'. Breng hen in het koninkrijk van de waarheid en houd hen daar, zodat de waarheid in hen zal doorwerken en hen zal beïnvloeden en hun heiligmaking zal teweegbrengen.

Verder hebben wij ons tot het uiterste ingespannen om te benadrukken dat de voortgang in de heiligmaking uiteindelijk en onvermijdelijk afhangt van ons inzicht in de inhoud van deze waarheid. Onze Heere zegt: 'Uw woord is de waarheid'. Hieruit volgt dat men om geheiligd te worden het Woord moet onderzoeken en geloven. We hebben gezien dat het een verheven en waarachtig Woord is, dat kan worden verdeeld in bepaalde thema's. Het Woord in zijn geheel bevordert onze zaligmaking, maar er zijn bepaalde facetten, bepaalde accenten van uitzonderlijk belang en betekenis, waarvan wij er zes hebben overdacht. Deze wil ik noemen als de zes belangrijkste facetten van de verheven waarheid van onze zaligheid. Allereerst is er de waarheid over God Zelf; daarmee moeten we altijd beginnen. Alles wat samenhangt met ons heil, heeft betrekking op onze relatie tot God. Zalig gemaakt zijn is niet in de eerste plaats gelukkig zijn, het is niet in de eerste plaats een ervaring; het wezen van de zaligheid is dat wij in een goede verhouding tot God staan. Vanaf het begin is Gods grote belofte met betrekking tot de zaligheid deze: 'Ik zal U tot een God zijn en Gij zult Mij tot een volk zijn'. Dus als wij de neiging hebben om onze zaligheid te bezien anders dan direct in verband met onze kennis van God en onze verhouding tot Hem dan is dit een verkeerde neiging. We moeten altijd voorzichtig zijn, zodat we de geringste verleiding vermijden en we moeten onszelf voortdurend wijzen op het gevaar van een gevoelsmatige benadering.

Ik weet dat we daaraan onmiddellijk zouden kunnen toevoegen dat er een even groot gevaar is te rationeel te zijn. Laten we bedenken dat dat waar is, maar dat het gevaar te gevoelsmatig te zijn misschien toch sterker aanwezig is. We leven in een moeilijke wereld. Het zijn barre tijden; we zijn allemaal moe van de oorlogen en van de onzekerheid die op de laatste wereldoorlog is gevolgd. Het verlangen van deze tijd is naar wat vrijheid en rust. We verlangen daar gevoelsmatig naar en dat is een goede zaak, maar we moeten erg voorzichtig zijn dat we het niet op de eerste plaats stellen en ons niet meer realiseren dat wat de christen uiteindelijk kenmerkt en onderscheidt van zijn medemensen is, dat hij iemand is die in een bepaalde verhouding tot God staat. Het verheven dogma van God, het Wezen en de hoedanigheid van God, moet al het andere overheersen. Het doel van de Bijbel is God aan ons te openbaren en ons in gemeenschap te brengen met Hem. Dat is het eeuwige leven. Waarom? Opdat ik gelukkig zou worden? Nee! 'dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt' (Johannes 17 vers 3). Dat leidt tot onmetelijk geluk en de grootst voorstelbare gelukzaligheid, maar er zijn ook tijden waarin het leidt tot beving en vrees en waarin het ons tot Christus brengt.

Toen we dit in ogenschouw genomen hadden, gingen we verder met het onderzoek van het leerstuk van de zonde zodat we de mens zouden kunnen zien zoals hij werkelijk is in het oog van God. Dat bevordert onze heiligmaking. Hierna beschouwden we wat God gedaan heeft voor ons als zondaren, het dogma van het zenden van Zijn Zoon in deze wereld en met name van Zijn dood aan het kruis, die verbazingwekkende daad waardoor wij werden verworven en verzoend, verlost en gered. Dat alles is absoluut noodzakelijk voor het leerstuk van de heiligmaking. Daarnaast benadrukten wij dat we het kruis nooit moeten beschouwen als iets dat hoort bij de eerste fase van ons christelijk leven; we moeten nooit in de veronderstelling verkeren dat we het kruis achter ons hebben gelaten. Nee, we gaan niet van het kruis naar de heiligmaking, maar we vinden onze heiligmaking in het kruis. We zijn verworven door het kostbare bloed van Christus; we zijn niet van onszelf. Dat is heiligmaking.

Na het fundamentele thema van onze val te hebben aangegeven, zagen we vervolgens hoe de Schrift, vooral als het gaat over de heiligmaking, ons bekendmaakt met het verheven dogma van onze vereniging met Christus en met feit dat wij in Christus zijn.

Recensie

door Tsenne Kikke
De auteur stelt Johannes 17:17 centraal: het hogepriestelijk gebed met de volgende woorden: 'Heilig ze in Uw waarheid, Uw woord is de waarheid'. De laatste jaren is geestelijke groei 'in'. De schrijver neemt de praktische insteek rond dit onderwerp. Hoe groei je in je geloof? Hoe heilig je je in het geloof? We moeten de oude mens afleggen (leven in zonde) en steeds meer het beeld van God uit dragen (een nieuwe mens worden). We moeten ons hart open stellen zodat de Geest in ons kan wonen en wandelen. Vervolgens verwoordt de schrijver het werk van de Heilige Geest, de begeerte die de geest bij de gelovige bewerkt en hoe we ons laten vervullen en laten regeren door de Geest. Hoe wij leven en ons wapenen tegen de duivel die ons lichaam aanzet tot zondige daden in woorden en gedachten. Dit boek geeft evenwichtige aandacht aan ons doen en laten. De auteur (1899-1981) was predikant in de Westminster Chapel in Londen en publiceerde een groot aantal boeken. Verzorgde uitgave; duidelijke druk.

- J.W. Toebes -

Geestelijke groei is een onderwerp dat veel christenen boeit, maar dat tegelijk veel vragen oproept. Want is groei iets waar je zelf invloed op hebt? Of is je groeiproces volledig afhankelijk van God? In het boek 'Geestelijke groei' beantwoordt de Engelse predikant Martyn Lloyd- Jones deze vragen op trefzekere wijze.

Als schrijver is Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) nog steeds erg geliefd. De populariteit van deze 'moderne puritein' is niet verwonderlijk. Zijn schrijftrant is helder, authentiek. En wat vooral opvalt: hij volgt in alles de Bijbel. Of zoals hij zelf schrijft: 'Onze visie op het leven is een eenheid en wordt volledig bepaald door het onderwijs van de Bijbel.'

Bij zo'n houding ligt het gevaar van starheid en fanatisme op de loer, maar daar kun je Lloyd-Jones nergens op betrappen. Hij schrijft niet bekrompen, maar vanuit een oprechte passie voor de waarheid. Hij is werkelijk enthousiast over de schatten die hij heeft ontdekt. Alsof hij zijn ontdekkingen over geestelijke groei gewoonweg niet voor zichzelf kon houden en dit boek wel móest schrijven.

Rode draad in het boek is het hogepriesterlijk gebed van Christus in Johannes 17. En met name de woorden: 'Heilig ze in Uw waarheid. Uw woord is de waarheid.' Levensheiliging is het werk van de Heilige Geest, stelt Lloyd- Jones. Maar dat betekent niet dat heiliging buiten onze verantwoordelijkheid om gaat. Om heilig te leven, hoeven we niet eerst in geestesvervoering te raken. Levensheiliging begint bij de keuze om God te zoeken in gebed. Elke dag weer, ook als je je dor en kil voelt. 'Wacht niet tot u bewogen wordt; beweeg zelf en dan zult u de aanwezigheid van de Geest ervaren.'

De Heilige Geest is geen energie of vloeistof die binnenstroomt en ons voor altijd in extase brengt, maar een Persoon, benadrukt Lloyd-Jones. De Heilige Geest woont als een gast in ons en verlangt ernaar om ons te heiligen (Jak. 4:5). 'Wat u en ik ook mogen doen, de Heilige Geest woont in ons en Hij weet alles. Hij, de Gast Die in ons woont, is met ons in iedere handeling en in iedere gedachte en niets is erger dan Hem volkomen te vergeten en te negeren.'

Veel aandacht besteedt Lloyd- Jones aan Christus' gebed om eenheid in Johannes 17. Volgens de schrijver bidt Christus hier niet om kerkfusies, maar om eenheid die gegrond is in heiligmaking. 'Eenheid is geen zaak van aantallen of grote organisaties of van een mammoetkerk', aldus Lloyd-Jones.

'We hebben geen grote kerk nodig, maar een zuivere kerk, een heilige kerk, een ware christelijke kerk. Daarom ben ik niet geïnteresseerd in wat voor gesprek of oproep ook die de mechanische, uiterlijke of structurele eenheid stelt boven de eenheid die is gegrond op de heiligmaking. Dat is de eenheid waar de Here om bidt. Dat we één mogen zijn, zoals God en Christus één zijn, in die mystieke, heerlijke en volmaakte eenheid.'

En die hartenkreet is misschien wel actueler dan ooit. Een waardevol boek.

- Gertjan de Jong -
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht