ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Het aardse leven

Klaas Rozemond

Het aardse leven Type: Paperback
Uitgever: Veen Magazines
Gewicht: Onbekend
Aantal Pagina's: 208
ISBN: 90-8571-200-9
ISBN-13: 978-90-8571-200-8
Categorie: Filosofie
Richtprijs: € 19,95

Korte Inhoud


Wat is mijn wereldbeeld? Hoe kan ik over de wereld nadenken? Bestaat God? Hoe is de wereld ontstaan? Waar komt het leven vandaan? Wat is de plaats van de mens in de wereld? Hoe kan een mens gelukkig worden? Dit zijn de oervragen van de filosofie en ieder mens zou wel willen beschikken over de antwoorden. In Het aardse leven gaat filosoof Klaas Rozemond op zoek naar die antwoorden. Hij laat zich daarbij inspireren door het atomisme van Epicurus en Lucretius uit de klassieke oudheid en door de moderne natuurwetenschappen. Zo ontstaat een levenshandleiding voor weldenkende mensen, waarbij Rozemond verschillende godsdienstige en wetenschappelijke ideeën over het ontstaan van de wereld, het leven en de mens afweegt.

Uittreksel


Blz. 7: Ik zou heel graag willen beschikken over een wereldbeeld waarmee ik alles kan verklaren. Met zo'n wereldbeeld zou ik kunnen uitleggen hoe alles is ontstaan en waar alles naartoe gaat en ook wat mijn plaats in de wereld is en hoe ik in overeenstemming met die plaats kan leven. Ik zou zo'n wereldbeeld kunnen zoeken in de filosofie, de religie en de wetenschap. Mijn zoektocht zou kunnen beginnen bij de eerste filosofen die de wereld vanuit één oerstof probeerden te verklaren of bij de religieuze geschriften die beschrijven hoe God de wereld heeft geschapen of bij de wetenschappelijke theorieën over het ontstaan van het heelal. Vervolgens kan ik proberen om met behulp van filosofie, godsdienst en wetenschap mijn eigen wereldbeeld samen te stellen. Hoe denk ik dat de wereld in elkaar zit en welke conclusies trek ik daaruit voor mijn eigen leven?

Wanneer ik een onderzoek naar een wereldbeeld op die manier zou uitvoeren, dan zou ik op diverse problemen stuiten. Sinds het begin van het menselijk denken zijn er talrijke filosofieën geformuleerd over de wereld en de plaats van de mens daarin. Die filosofieën zijn niet allemaal even begrijpelijk en vaak zijn ze van commentaren voorzien door latere filosofen die uiteenlopende interpretaties verdedigen. Ook de Bijbel, de Koran en andere godsdienstige geschriften bevatten geen handzame wereldbeelden, maar allerlei verhalen die nader moeten worden uitgelegd om er een bruikbaar wereldbeeld van te kunnen maken. Wetenschappelijke theorieën zijn alleen toegankelijk voor getrainde specialisten en wie zich in bepaalde theorieën probeert te verdiepen, komt al snel tot de ontdekking dat ze niet als overzichtelijke wereldbeelden zijn geformuleerd, maar als complexe modellen die specifieke natuurverschijnselen trachten te verklaren.

Het onderzoek naar een bruikbaar wereldbeeld is zo veelomvattend dat ik er misschien maar beter niet aan kan beginnen. Ik heb de tijd niet om al die filosofieën, religies en theorieën te doorgronden en wanneer ik daar wel de tijd voor zou hebben, dan zou ik wel eens tot de conclusie kunnen komen dat er heel veel verschillende wereldbeelden zijn die allemaal iets anders zeggen over de wereld en de plaats van de mens daarin. En waarom zou ik zo'n wereldbeeld ook nodig hebben? De meeste mensen leven zonder wereldbeeld, ze nemen het leven zoals het zich aandient en ze proberen er het beste van te maken. Daarvoor hebben ze geen opvattingen nodig over hoe alles in elkaar zit en hoe ze moeten leven. Ze denken niet alleen dat het onmogelijk is om een beeld te vormen van de wereld en de mens, maar ook dat het overbodig is om dat te doen. Mensen kunnen veel beter zonder wereldbeeld leven. Een uitgebreide zoektocht naar een wereldbeeld weerhoudt ze er alleen maar van om het leven te nemen zoals het is.

Misschien leven de meeste mensen zonder een uitgewerkte voorstelling van de wereld, maar toch blijft er iets aan me knagen. Allereerst zit er iets paradoxaals in de opvatting dat ik het leven 'moet nemen zoals het is' of 'zoals het zich aandient'. Die opvatting roept immers de vraag op hoe het leven zich aandient en wat het leven is zoals ik het neem. Ik zou kunnen betogen dat het leven zich aandient in mijn geboorte, familie, opvoeding, opleiding, geliefde, werk en dood. Dat is het aardse leven, maar daar is heel veel meer over te zeggen dan dat ik het moet leven zoals het zich aandient. Ik heb bijvoorbeeld op bepaalde momenten keuzes gemaakt over de opleiding die ik wilde volgen en het werk dat ik wilde doen. Om tot die keuzes te komen moest ik nadenken over de vraag hoe ik mijn leven wilde besteden. Verder blijkt uit dit levensverhaal dat geboorte en dood onvermijdelijke onderdelen van mijn leven zijn. Hoe ik leef wordt mede bepaald door het antwoord op de vraag waar ik vandaan kom en waar ik naartoe ga. Is er bijvoorbeeld een leven na de dood en word ik in een hiernamaals door mijn Schepper beoordeeld op mijn aardse daden? Als ik die vragen met 'ja' beantwoord, moet ik misschien anders leven dan wanneer ik ervan uitga dat er geen Schepper is en dat mijn leven ophoudt bij de dood.

Ik zou een rudimentair wereldbeeld kunnen opstellen waarin globale antwoorden worden gegeven op algemene vragen: is er een leven na de dood, bestaat er een God die alles heeft geschapen en als er geen God is, hoe zijn de wereld, het leven en de mens dan ontstaan en hoe zullen wereld, leven en mens zich verder ontwikkelen? En welke gevolgen hebben de antwoorden op deze vragen voor de manier waarop ik leef?

Recensie

door Tsenne Kikke
Het denken en nadenken over de essentie van het leven en het bestaan behoort tot de genetica van de mens. Filosofie is een vaak dat doorheen alle tijdperken van de mensheid werd beoefend als een belangrijk vak. Vele mensen voelen zich tot dit vak aangetrokken, maar het is niet steeds eenvoudig om de essentie van de filosofie te vatten, terug te vinden en door het grote aantal bomen ziet men vaak het bos niet meer. Verhelderende boeken zijn er wel vaker, maar even vaak vinden we niet de helderheid van de belangrijkste werken en filosofen die hun tijd en het denken door de eeuwen heen wisten te kleuren en tekenen.

Met dit boek krijgen we wel degelijk de basis die je werkelijk nodig hebt om die belangrijke vragen van het leven benaderd te zien worden door de grote denkers van de geschiedenis en van de filosofische wereld, door de eeuwen heen terug te vinden, die op hun manier een tijdloze waarde hebben, en die door de geschiedenis nog steeds de frisse benadering bevatten die de denkers van vandaag nog steeds weten te beïnvloeden.

We krijgen een geschiedenis van de filosofie doorheen het overlopen van de verschillende periodes, waaruit we de belangrijkste werken onder ogen krijgen, met een bredere duiding van zowel de besproken filosoof als zijn belang in het denken doorheen de eeuwen. Het is werkelijk een zeer duidelijke en toegankelijke manier om kennis te maken met de basis en de fundamenten van het denken, en dit op een zeer overzichtelijke en begrijpelijke manier.

Beschouw dit als een referentiewerk dat je zal aanzetten tot het verdiepen van de materie op een bewuste manier. Subliem om dit canon uitgewerkt te hebben. Prachtwerk ...

- Patrick Vandendaele -
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht