ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Pelgrimage - Een spirituele reis

Originele titel: Ian Bradley

Pilgrimage

Pelgrimage - Een spirituele reis Type: Hardcover
Uitgever: Kok
Gewicht: 910 gram
Aantal Pagina's: 223
ISBN: 90-435-1685-6
ISBN-13: 978-90-435-1685-3
Categorie: Spiritualiteit
Richtprijs: € 25,5

Korte Inhoud


In dit prachtig geïllustreerde geschenkboek laat Bradley zien welke rol pelgrimstochten en -plaatsen hebben gespeeld in de Europese cultuur en historie. Daarnaast is er tevens alle aandacht voor de spirituele functie en inhoud van pelgrimsreizen. De auteur geeft uitleg bij het ontstaan van pelgrimstochten aan de hand van de allereerste pelgrimstocht van de Joden tijdens de exodus uit Egypte. Andere voorbeelden worden ontleend aan het leven van Jezus: Hij trok de heuvels in om te bidden. Verder is er ook aandacht voor de meer moderne vormen van pelgrimage, zoals die naar Santiago, Iona, Ierland, Wales en Assisi.

Uittreksel


Blz. 17: Enkele definities van pelgrimeren

Het pelgrimeren is een praktische en aantoonbare manier van zoeken. Het is een zekere weg om overtuigingen en toewijding te beproeven. Het legt antwoorden bloot die diep van binnen verborgen lagen. Ook al levert het lichamelijk ongemak op, het biedt geestelijke geruststelling en troost. Je kunt met God wandelen en praten, in grotendeels ononderbroken perioden. Geef Hem een centimeter en Hij laat je de kilometer zien. Leg die ene kilometer af, en Hij zal je de rest van je levensreis vergezellen. - David Baldwin

We hebben geen souvenirs nodig om te bewijzen dat we een pelgrimsplaats hebben bezocht, maar de weg ernaartoe kan ons aansporen over eeuwigheidswaarden na te denken op een manier die in onze dagelijkse omgeving en bij onze dagelijkse activiteiten niet mogelijk is. De gids met pelgrimsbestemmingen is niet eindig, want het zijn de pelgrims zelf die de pelgrimage maken en zonder gebed en meditatie is een bezoek aan een schrijn slechts een bezoek en zijn de bezoekers slechts toeristen. - Pilgrimage and Beyond

Pelgrimsreizen symboliseren de ervaring van de homo viator die, zodra hij de moederschoot verlaat, op reis gaat door de tijd en ruimte van zijn bestaan. Dit is de fundamentele ervaring van het volk Israël dat op weg gaat naar het beloofde land van redding en vrijheid; de ervaring van Christus die vanuit Jeruzalem opsteeg naar de hemel, om daarmee de weg naar de Vader open te stellen; de ervaring van de kerk die in heel de geschiedenis op weg is naar het hemelse Jeruzalem; de ervaring van de gehele mensheid die gericht is op hoop en volheid.

Elke pelgrim zou het volgende moeten belijden: 'Door Gods genade ben ik een mens en een christen; door mijn daden ben ik een groot zondaar; door mijn situatie als pelgrim zonder dak boven mijn hoofd behoor ik tot de laagste soort die dwaalt van plaats naar plaats. - The Great Pilgrimage in the jubilee

Word je een pelgrim, dan trek je je terug uit de ene samenleving en sluit je je aan bij de andere. Word je een pelgrim, dan ruk je je los van de standaardmanier van denken. Als pelgrim richt je je op het onbekende. In een tijdperk dat wordt gekenmerkt door individualisme en hoogmoed streeft de pelgrim naar nederigheid: onderweg bestaat er geen klassenonderscheid. Mensen aanvaarden je om wie je bent, niet om wat je vertegenwoordigt. - Eivind Luthen

Een pelgrim worden moet worden verstaan als een manier om naar het leven zelf te kijken: voortdurend in beweging en bereid om los te komen van vastgeroeste ideeën over jezelf en anderen, los te komen van levensstijlen die geen respect tonen voor de aarde als gemeenschap voor alle levende wezens. De pelgrim beseft dat er een verandering moet worden ondergaan, en dat men naar huis terugkeert met een groter geloof en inzicht in het leven. Het uiterlijke fysieke landschap in al haar diversiteit waar de mensen doorheen trekken, wordt in de traditie van de pelgrim beschouwt als een beeld van het innerlijke landschap dat elk mens met zich meedraagt. - Arne Bakken

Een pelgrimsreis is niet hetzelfde als een rondreis. Het is een persoonlijke uitnodiging van God, die bestaat uit zijn offer en afhangt van de aanvaarding door de pelgrim. Gods roeping kan divers zijn maar het doel blijft hetzelfde: het gaat om een individuele oproep om God beter te leren kennen. Een pelgrimsreis is een spirituele reis waarbij de pelgrim vol vreugde ja' zegt tegen Gods uitnodiging.

Een geslaagde pelgrimsreis gaat om het bewust achterlaten van problemen en om het zich richten op de poging God beter te leren kennen, het hart te laten verlangen naar speciale genadegaven, lofprijzingen, smeekbeden en dankzeggingen. - What is a Pilgrimage?

We komen anders terug. Daar ben ik zeker van. Maar dat is dan ook de reden waarom je een pelgrimsreis gaat maken, om het heilige te vinden, om God al gaande tegen te komen en door die ervaring voorgoed een ander mens te worden. - Kanunnik Trevor Dennis tijdens een inleiding op een pelgrimsreis naar Rusland.

Recensie

door Tsenne Kikke
Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel is vooral de wetenschapper Bradley aan het woord. Hij omschrijft pelgrimeren heel ruim als het verlaten van het dagelijks leven voor een reis op zoek naar geestelijk welzijn. Dat kan op heel verschillende wijzen.

Hij beschrijft eerst de historische ontwikkeling van het pelgrimeren. Als goed protestant besteedt hij veel aandacht aan de Bijbelse wortels en de vroegchristelijke geschiedenis. Als kenner van de Keltische spiritualiteit schetst hij het belang van pelgrimeren in de Keltische traditie. Hij laat zien hoe pelgrimeren een booming business was tijdens de Middeleeuwen. Jeruzalem, Rome en Santiago de Compostela waren de drie grote pelgrimsoorden, maar ook dichterbij ontstonden bloeiende pelgrimspraktijken. De Canterbury Tales van Chaucer zijn daarvan een welsprekend bewijs. De reformatie vormde een breuk. Luther en Calvijn hadden het niet zo begrepen op deze uiting van devotie. In de protestantse landen werd de bedevaartpraktijk dan ook onderdrukt. Niet alleen in Groot-Brittannië, maar ook in Nederland. Nederlandse katholieken weken uit naar bedevaartsoorden net over de grens van de Republiek: Kevelaer in Duitsland en Scherpenheuvel in Vlaanderen.

In de negentiende eeuw ontstond er een eerste revival. En ook nu is pelgrimeren in. De drie klassieke bedevaartsoorden zijn nog steeds trekpleisters, maar ook nieuwere Maria-oorden als Lourdes, Fatima en Medjugorge. Het is ook niet alleen een rooms-katholiek verschijnsel. Naar Santiago gaan minstens zoveel protestanten en randkerkelijken op weg als verstokte katholieken. De Lutherse kerk van Noorwegen heeft eind vorige eeuw een pelgrimsweg naar Trondheim uitgezet en enige predikanten vrijgesteld om in de zomer groepen pelgrims te begeleiden. Gemeentereizen in het voetspoor van Paulus, Mozes en Christus mogen op een grote belangstelling rekenen. En Bradley ziet in vredesdemonstraties ook een nieuwe verschijningsvorm van de pelgrimage. In het slothoofdstuk van dit deel doet hij parochies en gemeenten zeven suggesties aan de hand om dichtbij huis mensen een pelgrimservaring te laten beleven. Als eerste noemt hij de kruisweg, voor een rooms-katholiek zoals ik zo'n vanzelfsprekende vorm dat je hem bijna over het hoofd zou zien. De wortels van de kruisweg liggen in de oudchristelijke bedevaarten naar het heilig land waar pelgrims in Jeruzalem de plekken van Jezus' lijden en dood bezochten. Toen zij thuiskwamen plaatsten zij schilderijen of afbeeldingen om die ervaring opnieuw te beleven. Andere suggesties zijn: een minipelgrimage door het kerkgebouw langs zeven staties; labyrinten; spirituele wandelingen, gebedstochten, openluchtvieringen en virtuele pelgrimages. Wat dit laatste betreft, tijdens een Community Week op Iona heeft de staf een keer een virtuele pelgrimage georganiseerd voor degenen die slecht ter been waren. Met een PowerPoint voorstelling van de verschillende plekken, die de pelgrimage aandoet en met de bezinnende teksten die daar gelezen worden, hadden de deelnemers toch een heel bevredigende ervaring.

In het tweede deel beschrijft Bradley dertien bekende en minder bekende bedevaartsplekken die hij zelf ook als pelgrim heeft bezocht. Klassieke oorden als Rome en Santiago, Britse bestemmingen als St Andrews, Iona en St Davids, katholieke Maria-oorden als Czestochowa (Polen), Medjugorge (Kroatië) en Lourdes, protestantse bestemmingen als Nidaros (Trondheim) en Taizé en de nieuwe St Cuthbert's Way van Edinburgh naar Lindisfarne. Telkens geeft hij informatie over de historische plek, maar ook persoonlijke ervaringen. In het hoofdstuk over Iona geeft hij ook enige resultaten van een onderzoekje naar de motieven van de bezoekers, die hij studenten heeft laten houden onder vrijwilligers, gasten van de beide centra en dagjesmensen.

Ik heb het boek met veel plezier gelezen. Het geeft een goed inzicht in de aantrekkingskracht van pelgrimeren en de vele verschijningsvormen.

- Jan Maasen -
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht