ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De ziel aan zet

Originele titel: The soul of a leader

Margaret Benefiel

De ziel aan zet Type: Paperback
Uitgever: Ten Have
Gewicht: Onbekend
Aantal Pagina's: 192
ISBN: 90-259-5981-4
ISBN-13: 978-90-259-5981-4
Categorie: Opleidingen
Richtprijs: € 17,5

Korte Inhoud


Margaret Benefiel beschrijft een vorm van leiderschap die naar werkelijke voldoening en succes leidt. Het is voor een succesvol leider niet genoeg als die bezig is met praktische vaardigheden of structurele veranderingen. Effectief, geïnspireerd en ethisch verantwoord leiderschap ontstaat alleen als de leider aandacht schenkt aan de ziel, of met andere woorden: luistert naar de stem van zijn hart.

De auteur behandelt stappen als 'je missie voor ogen houden', 'weerklank vinden' en 'durf te dromen'. Zij baseert zich op intensieve gesprekken met leiders van grote Amerikaanse organisaties. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met vragen die 'het leiderschap van binnenuit' stimuleren.

De Amerikaanse hoogleraar Spiritualiteit en Management, Margaret Benefiel, heeft veel gezaghebbende publicaties op haar naam staan, zoals 'Soul at Work: Spiritual Leadership in Organizations' (2005). Ze geeft regelmatig gastcolleges op Nyenrode Business University.

Uittreksel


Blz. 13: Inleiding

De ziel van de leider

Leiders van tegenwoordig worden gewaardeerd voor hun inzet, besluitvaardigheid, productiviteit en het maken van lange dagen. Maar wat gebeurt er in zo'n omgeving met de ziel van de leider? Meestal verschrompelt deze en sterft, wat leed veroorzaakt bij zowel de leider als de organisatie waarin deze werkzaam is.

De laatste tien jaar vertoont zich het ene schandaal na het andere: in de zakenwereld, in de non-profitsector en binnen religieuze instellingen. Leiders geven toe aan de druk om de cijfers mooier voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn en om kwaliteit ondergeschikt te maken aan winst op de korte termijn of ze zwichten voor de lokroep van hebzucht, lust en macht.

Ondernemingen verliezen hun reputatie en hun klanten. Overheidsinstellingen verliezen het vertrouwen van de burger. Kerken verliezen het vertrouwen van hun leden. Onze wereld vol misstanden heeft dringend behoefte aan leiders met bezieling.

En zelfs als zo'n situatie zich niet voordoet, lopen leiders het risico het slachtoffer te worden van een burn-out. De droom die de leiders aanvankelijk naar hun werk dreef verliest zijn glans.

Leiders ervaren een tredmolen, vermalen als ze worden onder de dagelijkse druk de winst voor het komend kwartaal te moeten verbeteren en de continue klachten van werknemers en kiezers te beantwoorden. Ze vallen ten prooi aan een kennelijk onvermijdelijke middelmaat.

Deze burn-out verspreidt zich vanuit de top naar beneden. Werknemers willen immers werken in een organisatie die integriteit tentoonspreidt. Werknemers haken af als zij niet op één lijn zitten met de doelstelling van een bedrijf. Studies met betrekking tot de betrokkenheid van werknemers laten zien dat in de doorsnee onderneming wereldwijd maar 21 procent van de werknemers volledig betrokken is, 41 procent voldoende doet om mee te komen en 38 procent gedeeltelijk of geheel niet gemotiveerd is.

Afgehaakte werknemers missen motivatie en betrokkenheid ten aanzien van de missie van een onderneming. Dit leidt tot een vermindering van de productiviteit, van de effectiviteit van de organisatie en van het winstvermogen.

De bedrijven met integriteit, die de waarden die ze omhelzen ook vóórleven en hun klanten en werknemers met respect en eerlijkheid behandelen, trekken betere mensen aan, weten deze werknemers betrokken te houden en behalen meer winst.

Hoewel betrokkenheidsstudies voornamelijk gericht zijn op het bedrijfsleven zijn de bevindingen net zo relevant voor de non-profitsector. Ook organisaties zonder winstoogmerk kunnen bij een sterke betrokkenheid van het personeel een hoog moreel peil verwachten, een gering verloop en een grote organisatie-effectiviteit.

Waar kunnen leiders de steun vinden die ze nodig hebben om hun ziel net zo scherp te houden als hun hoofd en lichaam wanneer ze voor uitdagingen als burn-out en vervlakking van integriteit komen te staan? Businessschools zijn niet ontworpen om onderricht te geven in zielzorg. De kenmerkende sfeer binnen bedrijven bevordert de ontwikkeling van het zielenleven niet.

Integendeel, de gangbare bedrijfsopleiding pleegt net zozeer een aanslag op de ziel als het gemiddelde bedrijf.

De beste opleidingen en boeken over leiderschap benoemen vaak de behoefte aan bezieling, maar managementinstellingen en bedrijven bevinden zich in een sfeer die dit thema geen centrale plek toekent.
Al is een groeiend aantal vernieuwende cursussen over leiderschap vanuit bezieling op een aantal scholen als keuzemogelijkheid toegevoegd aan het curriculum, toch zie je vaak dat de zaadjes die deze cursussen planten niet de kans krijgen om tot volle wasdom te komen.

Hun invloed vervaagt zodra de studenten de cursus hebben voltooid en naar andere richtingen doorstromen omdat ze meestal tegen de heersende cultuur indruisen; de groei wordt niet verder gevoed of de basis wordt zelfs volledig tenietgedaan door andere cursussen die de uitgangspunten van dit leiderschap tegenspreken.

Er is meer nodig voor leiderschap vanuit bezieling dan men zich kan voorstellen en het onderwijzen ervan vraagt om voorbeelden en om een ander soort taal dan het sociaalwetenschappelijke jargon dat in de businessopleidingen de boventoon voert.

Cursussen over leiderschap vanuit een innerlijke drijfveer moeten nog gangbaar worden en volledig geïntegreerd raken in het curriculum van een opleiding. Te vaak horen de managers de boodschap dat zij hun ziel moeten verkopen om een effectieve leider te worden. Non-profitorganisaties evenals kerkelijke instellingen apen deze zieldodende praktijken na in hun poging om efficiënt en doeltreffend te zijn (beide overigens prijzenswaardige doelen op zichzelf).

Zoals Ian Mitroff en Elizabeth Denton stellen in A Spiritual Audit of Corporate America, 'Hedendaagse organisaties zijn spiritueel verarmd en veel van hun belangrijkste problemen zijn terug te voeren op deze armoede.'

Zielzorg voor leiders bestaat niet op de plekken waar managers voorbereid worden op hun taak.

Verscheidene invloeden hebben geleid tot deze stand van zaken. De eerste invloed, die van de opkomst van de moderne wetenschap van de afgelopen 350 jaar, heeft ertoe geleid dat de westerse cultuur (welke in toenemende mate het leiderschap in andere delen van de wereld beïnvloedt) zich richt op het uiterlijke ten koste van het innerlijke.

Hoewel de wetenschap vele positieve bijdragen levert aan de westerse cultuur, bijdragen die zelfs de grootste tegenstander van technische vooruitgang zou prijzen, heeft deze beperkte focus ons bijziend gemaakt.

Alan Wallace vat deze situatie bondig samen:

Terwijl de wetenschap eerst de Euro-Amerikaanse samenleving en nu het grootste deel van de wereld heeft verrijkt met voortschrijdend inzicht in de aard van de externe fysieke wereld, zal ik beargumenteren dat het de al bestaande kennis met betrekking tot de aard van de innerlijke werkelijkheid en het bewustzijn heeft verdonkeremaand. In dit opzicht leven we in het moderne westen onwetend in 'de middeleeuwen.

Recensie

door Tsenne Kikke
De auteur, theologe en onder andere gastdocente aan de faculteit business spiritualiteit van Nyenrode, heeft op basis van interviews met bezielde en bezielende leiders een patroon ontdekt in de manier waarop zij invloed hebben op de organisatie. Een verslag van dit onderzoek staat in haar boek 'Soul at work' (2005; niet vertaald in het Nederlands). In de huidige uitgave werkt ze haar conclusies nader uit. Aan de hand van cases bij typisch Amerikaanse bedrijven vertelt ze hoe leiders hun invloedsfeer, hun ziel en hun bezieling (roeping) vinden, en hoe ze doelgericht worden en kunnen blijven. Via de ouderwetse christelijke vergelijking van de drie wegen (loutering, verlichting en vereniging) licht ze het spirituele transformatiepad van leider en organisatie toe. Het achterliggende mechanisme van gemotiveerd leiding geven, is het behoren tot een bepaalde (geloofs)gemeenschap. Ook typisch Amerikaans in de cases is het luid verkondigen dat je iets gedaan hebt dat een succes is (jezelf op tijd een schouderklopje geven). Elk hoofdstuk wordt afgesloten met zelfreflecterende ervaringsvragen over het onderwerp van dat hoofdstuk. Met literatuurverwijzingen in eindnoten.

- Drs. J.J.M. van der Heijden -

Inhoudsopgave
Voorwoord

Inleiding - De ziel van de leider

Deel 1 Het pad kiezen
1. Je hart volgen
2. Samenwerking aangaan
3. Durven dromen

Deel 2 Op de goede weg blijven
4. Je missie voor ogen houden
5. Dankbaar zijn
6. Opkomen voor je ziel

Deel 3 Volhouden tot het eind
7. De spiraal van geweld doorbreken
8. Volhouden tot het einde toe
9. Spirituele raad zoeken

Tot besluit
De ziel van de leider
Vragen

Dankwoord
Noten
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht