ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Buiten ruimte, materie en tijd: parapsychologie

Originele titel: PSI - Resümee

Paul Uccusic

Buiten ruimte, materie en tijd: parapsychologie Type: Hardcover
Uitgever:
Gewicht: Onbekend
Aantal Pagina's: 271
ISBN: 90-257-1020-4
ISBN-13: 978-90-257-1020-0
Categorie: Parapsychologie
Richtprijs: € 22,5

Korte Inhoud


Solide informatie die beoogt een brug te slaan tussen objectieve wetenschap en de subjectieve benadering van verschijnselen, welke vaak gekleurd is door vooroordelen. Onder meer worden in Europa weinig bekende onderzoekingen hierin gepubliceerd, ontdaan van de vaak ingewikkelde en/of voor meerdere uitleggingen vatbare terminologie. Uitstekende inleiding voor hen, die zich willen oriënteren op het gebied van parapsychologie, niet in het minst door de uitvoerige literatuur- en bronvermelding. Ook als handboek waardevol: een 100-tal oude tijdschriften worden vermeld, alsmede adressen van parapsychologische instituten in de gehele wereld (inclusief hun leiders, telefoonnummers en eventuele periodieken). Een register op persoon en onderwerp sluit het boek af.

Uittreksel


Blz. 7: Inleiding

De overvloed aan literatuur over buitenzintuiglijke waarneming (BZW), PSI of ESP (extra sensory perception) maakt dit werk noodzakelijk. Ik zal u uitleggen waarom. Ik heb ten eerste niet veel op met grote woorden over 'objectieve wetenschap'. Wetenschap is, zoals ook elk ander mensenwerk, altijd subjectief. Nergens treedt dit verschijnsel zo duidelijk naar voren als bij de kwantumfysica en de parapsychologie: allebei terreinen, waarop onderzoekers in de 'voorste linies' strijden. Wat lag meer voor de hand dan zoeken naar een brug?

Ten tweede bestaat er een overvloed aan oppervlakkige literatuur over dit thema. Gebrekkige en ondoordachte boeken op parapsychologisch terrein bezorgen een wetenschap, die nog jong is en het al moeilijk genoeg heeft erkenning te vinden, een slechte naam. Het feit dat deze literatuur er is, betekent dat er niet weinig belangstelling is van de zijde van de kopers van boeken over het onderwerp. Informatie wordt dus gevraagd. En hoe solider die is, hoe beter - niet voor de parapsychologie, die zich daaraan niet hoeft te storen, maar voor de informatieconsument : die heeft uiteindelijk het recht waar voor zijn geld te krijgen.

Ten derde bestaat er een barrière van topografische aard, die hinderlijker is dan men zou vermoeden : de Atlantische Oceaan. Wat aan de overzijde wordt ontdekt, hoeft niet noodzakelijkerwijze tot Europa door te dringen - en omgekeerd. Maandenlang heb ik in Europa gezocht naar literatuur van Amerikaanse parapsychologen en parafysici - en ben uiteindelijk zelf enkele weken naar Amerika gegaan om te vinden wat in Europa maar karig aanwezig was.

Ten vierde bestaat er een wijd verbreide slechte gewoonte: iedereen die op de een of andere manier ooit eens met de parapsychologie in aanraking is gekomen, houdt zich min of meer voor deskundige en schrijft boeken. Maar wetenschappelijke publicaties die ernstig genomen moeten worden, leest men nauwelijks, tenminste minder dan over, bijvoorbeeld, de theoretische natuurkunde.

Daar komt ten vijfde het voortdurende geldgebrek bij, waarmee onderzoekers op het terrein van de buitenzintuiglijke waarneming bij voortduring te kampen hebben. Er bestaat bijvoorbeeld geen centrale databank, zoals voor de wetenschappelijke takken natuurkunde, scheikunde en medicijnen in vele landen al lang geleden werd ingevoerd; er zijn bijna geen instituten, lectoren, hoogleraren. Men moet zich door de in het aanhangsel gegeven adressen niet om de tuin laten leiden: papier is - zoals we nog zullen zien - geduldig.

Ten zesde is de terminologie op het gebied van het psi-onderzoek hoogst verward. Enerzijds bestaan er geen bindende begrippen, omdat deze wetenschap zelf (tot nu toe) niet erg bindend is (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de natuurkunde, waarin 'energie' en dergelijke nauwkeurig omschreven grootheden zijn); anderzijds doet menig geleerde moeite om nieuwe termen aan te dragen - en vergroot daarmee alleen maar de woordenballast. Dit boek wil in die wirwar van terminologieën geen opruiming houden, dat kan zijn taak niet zijn. Met dit boek wordt veeleer geprobeerd dit gebied ook voor leken en geleerden op andere - vooral natuurkundige - gebieden begrijpelijk te maken, doordat gepoogd wordt moeilijk begrijpbare zaken te overbruggen. De 'Einstein van de parapsychologie', die zijn geniale stempel kan drukken op het samensmeden van het hele complex van terminologieën, is er nog steeds niet. Misschien helpt dit boek hem te vinden.

Ten zevende heersen er, ten gevolge van het gebrek aan een bindende theoretische fundering, verschillende meningen. Vooroordelen worden vaak verwisseld met feiten en de basisopstelling schijnt te zijn: cuius regio, eius religio. Ofwel: in het Zwarte Woud dient men de opvatting van de daar gevestigde professor X te aanvaarden en verbreiden, op de Lüneburger Heide echter die van professor Y.

Handicap nummer acht is de tomeloze fantasie van veel auteurs (en geleerden). Hoewel de rol van de fantasie bij ontdekkingen en vernieuwingen zeker niet onderschat mag worden, leidt het natuurlijk nergens toe wanneer men slechts meningen verkondigt. De Amerikaanse boekenmarkt op occult gebied is daar een afschrikwekkend voorbeeld van. Speculeren is geenszins een kunst, dat weet iedere ook maar enigszins begaafde scribent ; moeilijk echter is het jezelf te dwingen tot wetenschappelijk relevant, maar vaak ronduit vervelend spitwerk, daar de tijd, middelen en wegen toe te vinden en tevens de eenmaal als juist erkende weg consequent te volgen.

Geleerden zijn ook maar mensen - en waarom zou men een oud pad, waarlangs men rustig verder kan sloffen, verlaten? Wie zou zo willen eindigen als Wilhelm Reich, die meende dat hij de eigenlijke functie van het orgasme had ontdekt, daaruit de consequenties trok, en daarom uit 'zijn' partij, 'zijn' wetenschap en 'zijn' sociale systeem werd gestoten om uiteindelijk in de gevangenis ten onder te gaan? Wilhelm Reich, een van de grootste psycho-analytici van de eeuw, wordt door de gevestigde wetenschap en de gevestigde politiek in Oost en West halsstarrig doodgezwegen. Maar engagement hoort er nu eenmaal bij, ook in de wetenschap. Komt het door de onbewuste angst voor onaangename gevolgtrekkingen, die misschien eens gemaakt zouden moeten worden, dat men zo vijandig tegenover de parapsychologie staat? De lauwen onder u zal ik uitspuwen, heeft Christus eens gezegd. Hij rekende echter niet met de tragen van de 20e eeuw: met de luie en overschatte mensen met hun inadequate methodes die de beslissingen moeten nemen; met hen, die het geld van ons allen over de balk smijten voor kernbommen, milieuvernietiging en energieverspilling. Omdat het het gemakkelijkst is, laat men de parapsychologie verhongeren - en omdat het 'nuttige effect' niet zichtbaar is - zo is dat toch? De aanwijzingen dat men in de VS en de Sovjet-Unie intensief psi-onderzoek bedrijft voor strategische doeleinden, worden steeds talrijker; maar onder de gezagsdragers op het terrein van economie en politiek leeft er nauwelijks belangstelling voor de parapsychologie.

Honorton, een van de jonge Amerikaanse psychologen, waarschuwt voor de gevaren van een door de staat gesteund onderzoek. Hij meent dat de schokkende ontdekkingen van de parapsychologische wetenschap - en in de parapsychologie is bijna alles schokkend - vooral voor militaire doeleinden misbruikt zouden kunnen worden. Ik weet niet of dat een juiste redenering is; uiteindelijk wordt op deze wereld dag in dag uit de een of andere wetenschappelijke verovering misbruikt, van tetraethyllood in de benzine tot kernsplitsing.

Recensie

door Tsenne Kikke
Het boek dateert van 1975 en tot op heden heeft het nog geen herdruk verkregen. Je zult het dus op de tweedehandse markt moeten vinden.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht