ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Handboek Astrologie

George Bode

Handboek Astrologie Type: Paperback
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 650 gram
Aantal Pagina's: 478
ISBN: 90-215-6861-6
ISBN-13: 978-90-215-6861-4
Categorie: Astrologie
Richtprijs: € 27,95

Korte Inhoud


'Handboek Astrologie' dient een drievoudig doel. Wie uit interesse met de astrologie wil kennismaken, krijgt een helder en overzichtelijk beeld van het onderwerp in zijn geheel. Voor de beginnende astroloog is het een brede, degelijke introductie in het astrologische stelsel van tekens, huizen, planeten en aspecten. En voor de meer gevorderden is het een nuttig overzichtswerk, dat bovendien aandacht geeft aan recente ontwikkelingen als de plaats van de zogeheten Zwarte Lichten, en dat tevens een nieuwe kijk geeft op de oorsprong van het eeuwenoude astrologische kennissysteem. Dat maakt de kennis uit dit boek direct toepasbaar in de praktijk.

Uittreksel


Blz. 303 - De grote as van de Maanellips is de Zwarte Maan-as. Aan de ene kant, op de grootste afstand van de aarde en aan de zijde van het onbezette brandpunt (L2), ligt het punt dat Zwarte Maan wordt genoemd; recht ertegenover, op de kleinste afstand van de aarde en aan de zijde van het bezette brandpunt, ligt het punt dat Priapus wordt genoemd. De aarde verenigt dus drie astronomische assen en is op die wijze 'gevangen' tussen zes asuiteinden of polen.

Binnen dit geheel hebben wij dus te maken met twee lege brandpunten, waarvan elk kan worden opgevat als tegenpool van de aarde, als een soort antiaarde. Deze tegenpolen zijn echter niet aan elkaar gelijk! Het lege brandpunt van de Maanbaan kan in dit opzicht worden beschouwd als een protoaarde, als een gegeven dat voorafgaat aan de schepping - een soort concept van de aarde in het stadium voor de schepping of desnoods een bewustzijn waaruit dit concept is ontstaan. Het lege brandpunt van de Zonnebaan vertegenwoordigt dan een aarde die er nog niet is, een meta-aarde - in ieder geval een aarde die zal ontstaan doordat het geschapene zich verenigt met de schepping. De eerste aarde is wat wij gewoonlijk Moeder Aarde noemen, de tweede aarde wordt over het algemeen aangeduid als Prinses Aarde!

Moeder Aarde schenkt ons een aarde waarvan wij afhankelijk zijn, maar die andere aarde is er een die afhankelijk is van ons.

Deze laatste is de 'onzichtbare aarde' uit het vorige hoofdstuk. Het is een aarde die wij eerst in ons bewustzijn constitueren, dat is uit één stuk opbouwen in tegenstelling tot construeren, alvorens zij kan verschijnen, terwijl de aarde waarop wij rondlopen door een ander bewustzijn dan het onze is geconstitueerd en ons altijd vreemd zal blijven.

Eigenlijk draait, maar dan op een ander niveau, de hele hedendaagse milieuproblematiek rond dit gegeven! De mens heeft zijn onafhankelijkheid van de aarde reeds geproclameerd zonder hem al echt verworven te hebben, en weet dus niet wat hij ermee aan moet. Door zijn techniek en technologie is hij het stadium van directe afhankelijkheid van Moeder Aarde gepasseerd, maar de verantwoordelijkheid die hij daardoor moet nemen. vanwege de eraan inherente 'ontaarding', kan hij niet aan. Wij bevinden ons in een eigenaardig tussenstadium met een Plutoprincipe (machtsstreven en destructie van al het oude), waarvan de planeet al ontdekt is, en een Persephoneprincipe (uitbalancering van de negatieve kanten van Pluto), waarvan de planeet nog niet ontdekt is. Een nog niet ontdekte planeet werk namelijk wel in de mensen zelf, in het 'publiek', maar niet op het vlak van de door diezelfde mensen gevestigde maatschappij.

Beide zwarte lichten werken al sinds zo'n tweehonderd jaar wel in die maatschappij en vanaf de ontdekking van Pluto in een zeer verhevigde mate. De Zwarte Maan representeert de Staat, dat is de onpersoonlijke structuur achter de natie; de Zwarte Zon vertegenwoordigt, tegenover de Staat. de publieke opinie, dat is de optelsom van alle wilsimpulsen die onder de anonieme massa leven - de anonieme massa, want dat is hoe het volk in de onpersoonlijke optiek van de Staat eruitziet. Nog ten tijde van Napoleon was de Staat 'een luttel ding', aldus Ortega y Gasset in zijn Opstand der horden, en nog honderd jaar eerder kon Lodewijk XIV, de Zonnekoning, zeggen: 'De Staat, dat ben ik.' Het oprijzen van de Staat, zoals wij die kennen, hopt parallel met het groeien van het belang en het toenemen van de kracht van de publieke opinie. Er zijn veel meer van dit soort voorbeelden te geven, waar dit ene zal voldoende duidelijk maken dat het oprijzen van de zwart( richten al langere tijd aan de gang is; in dit verband verwijs ik naar Zwarte Maan, Zwarte Zon, Drakenkop (Uitg. Vulcanus).

De betekenissen van de zwarte lichten kunnen volledig aan de astronomische structuur worden ontleend, wat ik in het bovengenoemde boek het gedaan. Een andere weg om tot hetzelfde resultaat te komen, veel simpeler maar 'wetenschappelijk' wat minder solide, is de volgende. De Zwarte Maan kan worden opgevat als de tegenpool van de Maan en zal dus invloeden belichamen welke tegengesteld zijn aan die van de Maan. Tegenover bet reproduceren, reageren en in stand houden van de Maan, een cirkel gang die zich eeuwig herhaalt, representeert de Zwarte Maan het principe van de weigering. Zij weigert die herhaling en zij weigert om die reden het massale, het middelmatige, het gewone, de doorsnee - zij verafschuwt alle: wat veel voorkomt alsook de veelheid op zich. In tegenstelling tot de Maan die het leven in stand houdt, wil de Zwarte Maan het bewustzijn waarborgen. Het mag niet verminderen, laat staan wegzakken, door het optrede van te veel herhaling en de daarmee verbonden elementen van sleur en routine. Bovendien schept zij door haar weigering ruimte voor het exceptionele, het zeldzame, het ongewone, het exclusieve, het unieke en, negatief voor het ongehoorde. Daarom kan men de Zwarte Maan ook beschouwer als het principe van de uniciteit!

Maar tussen het weigeren van het gewone en het verschijnen van bij voorbeeld het exceptionele ligt altijd een lege periode; derhalve wordt Zwarte Maan ook met leegheid geassocieerd. Veelheid en volheid sluiten el kaar uit in de ogen van de Zwarte Maan! Zij bewerkstelligt een soort samen trekking rond het diepste punt van elke kern en daarom is de leegte van de Zwarte Maan niet zo maar een leegte, een ontbreken, maar een middel to intensivering. Alle energie wordt in of rond één punt verzameld, soms voor alsnog zonder doel of motief. Men kan haar dan ook aanduiden als het principe van de intensiteit!

Recensie

door Tsenne Kikke
Dit handboek van de Amsterdamse astroloog, die sinds 1957 met astrologie bezig, en die jaren een eigen praktijk heeft, biedt misschien aan de meer gevorderde extra informatie. De auteur richt zich vooral op 'zeer oude bronnen'. Hij gaat bijvoorbeeld uit van zes elementaire kwaliteiten, zijnde: warm, koud, droog, vochtig, licht en donker; een benadering, die we bij weinig traditionele, noch hedendaagse astrologen tegenkomen. De twaalf dierenriemtekens worden goed beschreven en bij het hoofdstuk over de huizen vinden we tevens voorbeelden voor het berekenen van de ascendant. Dit laatste is heden ten dage overbodig, zelfs indien je over een eenvoudig computerprogramma beschikt.

Planeten en aspecten die ze met elkaar maken worden besproken en er is een aanzet tot het duiden van de horoscoop. Door de veelheid aan onderwerpen bij een dergelijk handboek kan er meestal niet al te uitgebreid op alle onderdelen worden ingegaan, maar de geïnteresseerde lezer zal door de schrijfwijze van Bode zeker gestimuleerd worden om verder te grasduinen in deze materie.

Laten we eerlijk blijven... Mijn inziens is het misschien een zeer goed naslagwerk, maar niet voor de beginnende astroloog. Het kan hem enkel en alleen meer in verwarring brengen. De meer gevorderde daarentegen is dan weer in staat om dieper in de materie in te gaan, omdat hij misschien reeds het koren van het kaf kan scheiden. In elk geval is de gevorderde in staat om voor zichzelf uit te maken of hij ja dan neen iets met de extra informatie kan aanvangen.

Maar de haren van elke zogenaamde 'echte astroloog' zullen gegarandeerd hoog oprijzen van zodra hij dingen leest over de Zwarte Maan, Zwarte Zon, Persephone, de Diamant, en dergelijke meer.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht