ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Het geheime boek der grootmeesters

Originele titel: The templar revelation

Lynn Picknett & Clive Prince

Het geheime boek der grootmeesters Type: Paperback
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 580 gram
Aantal Pagina's: 448
ISBN: 90-215-4910-7
ISBN-13: 978-90-215-4910-1
Categorie: Mystiek & Occult
Richtprijs: € 15

Korte Inhoud


Tijdens hun onderzoek naar de lijkwade van Turijn en het oeuvre van Leonardo da Vinci stuiten Lynn Picknett en Clive Prince op aanwijzingen dat er een geheime, ondergrondse godsdienst heeft bestaan. In een Engelse kerk vinden zij vervolgens het bewijs voor het voortbestaan van deze godsdienst tot op de dag van vandaag.

Deze vondsten vormen het begin van een speurtocht die hen voert tot in het hart van Europese occultisme en de geschiedenis van vrijmetselaars, de katharen en de tempeliers. Cruciaal is hun ontdekking van de centrale rol die (gewijde) seksualiteit binnen deze 'ketterse' stromingen speelde en het belang dat gehecht werd aan het vrouwelijk principe.

Het spoor voert terug naar de eerste eeuw na Christus en heeft een dramatische verandering teweeggebracht in hun visie op de ware aard en motieven van Jezus Christus en de rol die Maria Magdalena en Johannes de Doper hebben gespeeld, een rol die door de rooms - katholieke kerk stelselmatig is ontkend en vervormd.

Uittreksel


Blz. 9: Door Leonardo da Vinci begon de speurtocht die leidde tot dit boek. Ons onderzoek naar dat fascinerende maar raadselachtige genie uit de Renaissance en zijn aandeel in de vervalsing van de Lijkwade van Turijn groeide uit tot een veel breder en veel diepgaander onderzoek naar de 'ketterijen' die heimelijk achter zijn ambities stonden. Wij moesten erachter komen waar hij toe behoorde, wat hij wist en geloofde, en waarom hij bepaalde codes en symbolen gebruikte in het oeuvre dat hij het nageslacht naliet. Daarom willen wij - hoewel wij beseffen dat dit zijn voor en zijn tegen heeft - Da Vinci danken voor de ontdekkingen die hebben geleid tot dit boek.

Het was voor ons aanvankelijk een vreemde gewaarwording verzeild te raken in de ingewikkelde en vaak duistere wereld van geheime genootschappen en heterodoxe geloofsovertuigingen. Tenslotte denken de meeste mensen dat Da Vinci een atheïst en rationalist was. Wij zouden echter ontdekken dat hij dat bepaald niet was. In elk geval moesten we hem al heel spoedig achterlaten en stonden we er alleen voor. De consequenties daarvan brachten ons diep in verwarring. Want wat was begonnen als een bescheiden onderzoek naar enkele belangwekkende maar nauwelijks wereldschokkende culten, zou uitlopen op een onderzoek naar de oorsprong en de geloofswereld van het christendom zelf.

Het was in wezen een reis door tijd en ruimte: eerst voorwaarts vanaf Da Vinci tot de huidige tijd en vervolgens achterwaarts via de Renaissance en de Middeleeuwen naar het Palestina van de eerste eeuw, het toneel van de woorden en daden van onze drie hoofdpersonen - Johannes de Doper, Maria Magdalena en Jezus. Onderweg moesten we hier en daar halthouden om met een totaal nieuw en objectief oog vele groepen en geheime organisaties aan een onderzoek te onderwerpen, zoals de vrijmetselaars, de tempeliers, de katharen, de Priorij van Sion, de Essenen en de cultus van Isis en Osiris.

Natuurlijk worden deze thema's ook in veel andere recente boeken besproken, zoals in The Holy Blood and the Holy Grail (Het heilige bloed en de heilige graal) van Michael Baigent, Richard Leigh en Henry Lincoln - een boek dat aanvankelijk voor ons beiden een bijzondere inspiratiebron vormde - The Sign and the Seal (Het teken, het zegen en de wachters) van Graham Hancock, The Temple and the Lodge (De tempel en de loge) van Baigent en Leigh en, zeer onlangs, The Hiram Key (De sleutel van Hiram) van Christopher Knight en Robert Lomas. Hoewel wij al deze schrijvers dank zijn verschuldigd voor het licht dat zij werpen op ons gezamenlijke onderzoeksgebied, geloven wij niettemin dat geen van hen erin is geslaagd de werkelijke sleutel tot de kern van deze mysteries te vinden.

Dat is nauwelijks verrassend. Onze hele cultuur is gebaseerd op bepaalde vooronderstellingen over het verleden, en dan vooral over het christendom en de figuur en motieven van de stichter ervan. Maar als deze vooronderstellingen onjuist zijn, zullen de erop gebaseerde conclusies ver bezijden de waarheid zijn of althans een verdraaid beeld van de feiten geven.

Toen wij begonnen te beseffen tot welke verontrustende conclusies wij in dit boek kwamen, dachten we dat ze onjuist moesten zijn. Vervolgens kwam er echter een moment dat wij een besluit moesten nemen: moesten wij doorgaan met ons onderzoek en onze conclusies openbaar maken, of moesten wij vergeten dat wij die cruciale ontdekkingen ooit hadden gedaan? Wij besloten door te gaan; tenslotte lijkt dit boek een natuurlijk vervolg te zijn op de hiervoor genoemde boeken, alsof de tijd er rijp voor was.

Bij het naspeuren van de overtuigingen van duizenden 'ketters' door de eeuwen heen ontdekten wij een opmerkelijk consistent beeld. Achter de tradities van vele kennelijk ongelijksoortige groepen liggen dezelfde - of veel op elkaar gelijkende - geheimen. Aanvankelijk dachten wij dat deze genootschappen louter uit gewoonte geheim waren of dat het aanstellerij van ze was - maar nu begrijpen we waarom zij hun kennis verborgen moesten houden voor de autoriteiten en vooral voor de Kerk. De voornaamste vraag is echter niet wat zij geloofden maar of die geloofsovertuigingen al of niet waren gebaseerd op iets substantieels. Want als zij dat waren en als de ketterse ondergrondse inderdaad de ontbrekende sleutel tot het christendom bezat, dan hebben we te maken met een waarlijk revolutionair scenario.

Dit boek geeft onze achtjarige speurtocht op grotendeels nooit eerder in kaart gebracht terrein weer, want al vervaardigden anderen kaarten voor ons om er te komen, zij bleven steken waar wij verder gingen.

Recensie

door Tsenne Kikke
Wat is fictie en wat is realiteit? De ontdekking van de gnostische manuscripten in Nag Hammadi heeft de studie van ontstaan en ontwikkeling van het christendom een enorme impuls gegeven. De vragen zijn: stond het gnostisch-christelijke geloof dichter bij de historische Jezus dan het traditionele geloof, en waar vinden we er nog sporen van? Deze serieuze studie berust op eigen onderzoek en recente literatuur over bijbel en kerkgeschiedenis. De wereld van het oude godsdienstige Israël blijkt zeer divers. De auteurs hypothetiseren dat Jezus en Johannes de Doper priesters van de Isis-en-Osiriscultus en elkaars rivalen waren, dat Maria Magdalena en Jezus de rol van Isis en Osiris vervulden en dat de kerk alles wat hieraan herinnerde, heeft willen uitroeien. Vooral in het Midden-Oosten en Zuid-Frankrijk en bij katharen, Tempeliers, Rozenkruisers en vrijmetselaars vinden we er nog sporen van terug.

De geschiedenis wordt niet herschreven, maar de elementen van de geschiedenis worden anders benaderd en de verbanden worden anders gelegd..., en zo merk je dat de geschiedenis vaak de resultante is van de beschrijving die men er aan geeft.

De auteurs, die alle argumenten zakelijk wikken en wegen en hun hypotheses bouwen op zorgvuldige analyses, bieden spannende lectuur voor al degenen die van dit genre houden. Een boeiend boek met 36 foto's in twee katernen.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht