ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Effectief leidinggeven

Originele titel: Leader effectiveness training

Dr. Thomas Gordon

Effectief leidinggeven Type: Paperback
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 460 gram
Aantal Pagina's: 237
ISBN: 90-215-4857-7
ISBN-13: 978-90-215-4857-9
Categorie: Opleidingen
Richtprijs: € 19,95

Korte Inhoud


Wie leiding geeft in een bedrijf, voorzitter is van ene vereniging of vergaderingen leidt, moet samenwerken en overleg plegen met anderen teneinde een gemeenschappelijk doel te bereiken. Daarvoor zijn speciale vaardigheden nodig. Met moet problemen en conflicten kunnen oplossen, weerstanden tegen verandering weten te verminderen en mensen kunnen motiveren.

In 'Effectief leiding geven' wordt de succesvolle communicatiemethode van dr. Thomas Gorddon toegepast op de communicatie tussen leidinggevende en ondergeschikten. De 'Gordonmethode®' gaat uit van een leiderschapsstijl waarin de groep centraal staat. Door ruimte te geven aan ieders eigen inbreng voelt men zich in zijn waarde gelaten, wordt machtsstrijd vermeden en wordt de motivatie bevorderd. Leiding geven volgens het Gordon-principe betekent beter overleg. Betere samenwerking, effectieve besluitvorming, grotere productiviteit en een goede werksfeer.

Thomas Gordon (1918-2002) was een Amerikaans klinisch psycholoog. Hij is de geestelijk vader van de Gordon-methode, die vooral bekend is van het communiceren met kinderen, maar ook goed toepasbaar binnen relaties en op het werk.

Uittreksel


Blz. 13: Hoe u een effectief leider kunt worden

Het woord leadership verscheen naar verluidt pas rond het jaar 1800 in de Engelse taal. Vervolgens duurde het nog honderd jaar voor de sociale wetenschap het fenomeen leiderschap serieus begon te bestuderen. De afgelopen eeuw hebben onderzoekers echter hun best gedaan de verloren tijd in te halen. Ze bogen zich over de vraag hoe mensen in leidinggevende posities terechtkomen, hoe ze die posities behouden, hoe ze 'volgers' aantrekken, hoe ze groepsprestaties beïnvloeden en wat effectief leiding geven inhoudt. Er is een uitgebreid overzicht van het onderzoek naar leiderschap dat een bibliografie bevat van meer dan drieduizend onderzoeken die 150 bladzijden beslaat! Het thema leiderschap is duidelijk intensief bestudeerd.

Nu de meeste geheimen van het concept leiderschap zijn ontrafeld, kunnen we vrij precies omschrijven wat er voor nodig is om goed leiding te geven. Uit de duizenden onderzoeken kunnen we een model voor effectief leiderschap afleiden, gebaseerd op de uitkomsten van grondig onderzoek van velerlei organisaties en groepen. Een van de doelstellingen van dit boek is dit model beschikbaar te maken voor al die mensen die zich in een leidinggevende positie bevinden - bij de overheid, in industriële en handelsondernemingen, op kantoren en instituten, in profit- en non-profitinstellingen, op school en in het gezin. De meeste mensen brengen een groot deel van hun leven door in groepen - in hun werk, in de kerk, bij het sporten en als ze leren. En het lijkt erop dat elke groep hoe dan ook een leider nodig heeft. Maar leiders kunnen een groep maken of breken. Hun houding en hun gedrag hebben een grote invloed op de groepsprestatie en ook op het plezier dat groepsleden eraan beleven; dat weet iedereen uit eigen ervaring met docenten, bestuurders, opzichters, commissievoorzitters, trainers, managers, geestelijken en gekozen autoriteiten. Een feit dat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat in onze samenleving bijna iedereen wel eens in een situatie terechtkomt waarin hij of zij een groep moet leiden. De meeste mensen worden bijvoorbeeld ouder - een leidinggevende positie ten opzichte van de kinderen. Ook de docent geeft leiding (aan zijn klas). Dit geldt eveneens voor iedereen die wordt gekozen om een commissie of projectgroep te leiden, die voorzitter wordt van een vrijwilligersorganisatie of die als leider de verantwoordelijkheid op zich neemt voor jeugdwerk of sportactiviteiten.

Hoevelen van al die mensen die zo'n leidinggevende rol op zich nemen, vinden dit een ervaring die echt voldoening schenkt? Hoevelen van hen kunnen hun optreden in die functie werkelijk een 'geslaagd karwei' noemen? Hoevelen ondervinden vervelende tegenwerking of zelfs vijandigheid, jaloezie en een weinig vriendelijke bejegening wanneer ze gewetensvol proberen leiding te geven? En hoevelen zeggen ten slotte: 'Dat nooit meer!?'Als leiding geven een slechte ervaring blijkt, is dat meestal te wijten aan de onbekwaamheid van de leider zelf. En aangezien slechts weinig mensen ooit speciaal zijn getraind in effectief leiding geven, is het geen wonder dat leiding geven zo vaak moeilijk, afmattend en teleurstellend is. Onderzoek heeft uitgewezen dat een van de voornaamste redenen waarom leiders falen, is dat ze terechtkomen in functies waarin ze nauw moeten samenwerken met anderen. Omdat ze nooit zijn getraind in de vaardigheden die nodig zijn voor het opbouwen van goede relaties en teams die functioneren als een groep, zijn ze niet in staat gebruik te maken van de creativiteit van de groepsleden. Ze falen omdat ze niet weten hoe ze moeten samenwerken op grond van gelijkheid of partnerschap. Een tweede doel van dit boek is dan ook leiders te laten zien welke speciale vaardigheden en methoden ze moeten leren om het huidige model voor effectief leiderschap te gebruiken. Het is niet voldoende alleen het model te begrijpen; om het toe te passen moeten leiders ook de vaardigheden onder de knie krijgen.

Neem bijvoorbeeld een belangrijk begrip als 'wederzijdse behoeftevervulling', dat in hoofdstuk 3 nader wordt uitgewerkt. Onderzoek heeft uitgewezen dat iemand effectief leiding geeft wanneer zijn medewerkers het gevoel hebben dat hun behoeften worden vervuld terwijl hij datzelfde gevoel heeft wat betreft zijn eigen behoeften. Dit wordt wel een 'eerlijke sociale ruil' genoemd. Maar hoe krijgt een leider dit voor elkaar? Wat moet hij precies doen om zo'n begerenswaardige situatie van wederzijdse behoeftevervulling te creëren? De meeste boeken over leiderschap geven geen antwoord op dit soort vragen. Toch bestaan er wel gerichte methoden om conflicten over behoeften op te lossen en tot zo'n noodzakelijke eerlijke winstverdeling te komen. De belangrijkste daarvan is onze geen-verliesmethode die in de hoofdstukken 9 en 10 wordt uitgelegd en toegelicht. Deze methode om in zes stappen conflicten op te lossen stelt leiders in staat de theorie in praktijk te brengen, en werkelijkheid te laten worden wat volgens onderzoek ideaal is.

Onderzoeksresultaten bevestigen ook steevast het inspraakprincipe, dat wil zeggen dat groepsleden eerder bereid zijn nieuwe ideeën en nieuwe werkmethoden te accepteren als ze in de gelegenheid worden gesteld mee te denken en te beslissen over de uitvoering ervan. De meeste boeken bepleiten weliswaar inspraak voor werknemers als een ideaal dat leiders moeten nastreven, maar slechts weinige vertellen precies hoe ze dit effectief kunnen doen. In hoofdstuk 7 wordt de abstractie 'participerend management' uitgesplitst door te laten zien hoe leiders gebruik kunnen maken van verschillende gradaties van participatie van groepsleden; ook worden specifieke soorten groepsbijeenkomsten beschreven die leiders kunnen gebruiken om participatie aan te moedigen.

Dit is een boek over vaardigheden en methoden: hoe zo te luisteren dat groepsleden praten over hun problemen; hoe zo te praten dat groepsleden rekening houden met uw behoeften; hoe efficiënt vergaderingen te leiden; hoe problemen te herkennen en hoe efficiënt aan goede oplossingen te werken; hoe te reageren als de regels worden overtreden; hoe groepsleden ertoe aan te zetten zichzelf prestatiedoelen te stellen; hoe de evaluatie van prestaties minder bedreigend te maken.

Een aantal van deze methoden en vaardigheden heb ik jaren geleden zelf ontwikkeld toen ik als adviseur samenwerkte met leidinggevende functionarissen in diverse organisaties. Andere (vooral het actief luisteren) heb ik overgenomen van dr. Carl Rogers en anderen die mij hebben opgeleid tot professioneel hulpverlener en ook van collega's met wie ik als praktiserend klinisch psycholoog heb samengewerkt. Met de jaren is mijn vertrouwen in deze vaardigheden steeds meer toegenomen - ik weet dat ze effect hebben. Ik weet ook dat de meeste leiders ze kunnen leren. Deze overtuiging is gebaseerd op het feit dat gedurende meer dan veertig jaar vele duizenden leidinggevende functionarissen zijn opgeleid in het Effectief leiding geven (een cursus in effectief leiderschap), honderdduizenden leerkrachten en schoolhoofden in het Effectief Onderwijzen (een cursus in effectief leraarschap) en meer dan een miljoen ouders (leiders van een gezin) in Luisteren naar kinderen (een cursus die opleidt tot effectief ouderschap).

Recensie

door Tsenne Kikke
In tijden van crisis ligt de focus op grote bedrijven en bedrijven die omvallen, maar er zijn ook bedrijven die overeind blijven of zelfs floreren. Toeval? Geluk? Of effectief leiderschap? Een inspirerende coach, die vertrouwt op het potentieel van zijn werknemers en niet altijd maar controleert, staat namelijk garant voor een hogere productiviteit. In deze managementklassieker van Thomas Gordon wordt duidelijk hoe je communiceert als coach.

In wezen handelt het boek over actief en empathisch luisteren. De inhoud ervan is een beetje aan de 'zachte' kant, alhoewel het stuk over kritiek geven nog altijd erg actueel is en er tot op vandaag de dag misschien geen beter alternatief is die de Ik-boodschap voorstelt.

Inhoudsopgave:

Woord vooraf
Inleiding
1. Hoe u een effectief leider kunt worden
2. Leiding geven is meer dan de leiding hebben
3. Autocratisch of democratisch beslissen
4. Vaardigheden die uw medewerkers helpen hun eigen problemen op te lossen
5. Het dagelijks gebruik van luistervaardigheden
6. Het vervullen van de eigen behoeften
7. Het organiseren van vergaderingen en werkoverleg
8. Conflicten: wie wint en wie verliest
9. De geen-verliesmethode: conflicten omzetten in samenwerking
10. Toepassingsmogelijkheden van de geen-verliesmethode in organisaties
11. Het periodieke planningsgesprek: en nieuwe methode voor het evalueren en verbeteren van prestaties
12. Enkele fundamentele zaken waar leiders mee te maken hebben

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht