ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De race naar Armageddon

Originele titel: Racing towards Armageddon

Michael Baigent

De race naar Armageddon Type: Paperback
Uitgever: Kosmos
Gewicht: Onbekend
Aantal Pagina's: 288
ISBN: 90-215-4548-9
ISBN-13: 978-90-215-4548-6
Categorie: Religie
Richtprijs: € 19,95

Korte Inhoud


In 'De race naar Armageddon' laat Michael Baigent aan de hand van de geschiedenis van het Midden-Oosten en diverse Bijbelteksten zien dat letterlijke interpretaties van zowel joodse als islamitische en chistelijke fundamentalisten gevaarlijk zijn. Bij zijn analyse gaat Baigent diep in op het Bijbelboek Openbaring van Johannes, waarin de gebeurtenissen voorafgaand aan de Wederkomst van Christus worden onthuld.

Volgens Openbaring 16:16 zal in Armageddon een grote slag plaatsvinden tussen Gods volk en Gods vijanden, tussen goed en kwaad. Christelijke fundamentalisten zijn ervan overtuigd dat dit staat te gebeuren. Baigent waarschuwt hiertegen en bepleit een krachtig weerwoord aan het fundamentalisme. Voor het te laat is...

Uittreksel


Blz. 15: Voorwoord

Leg de weg naar Armageddon haastig af en ga struikelend in de richting van de zelfvernietiging. Armageddon! De bloedige veldslag tegen de antichrist; wanneer van bovenaf de rode mist van een immense vuurstorm zal neerdalen om alle levende schepselen in een geruststellend lijkende omhelzing te nemen terwijl de oorlogsgod grijnzend toekijkt.

Volgens de gecompliceerde en verraderlijke tekst van het laatste boek in het Nieuwe Testament, het boek Openbaring, zal tijdens het aanbreken van het wereldeinde een boekrol met zeven zegels worden geopend. Met ieder zegel zal een nieuwe verschrikking op de mensheid worden losgelaten. Eerst zal een machtige draak - later vereenzelvigd met de Satan - verschijnen. Vervolgens zal een monsterachtig beest met zeven onheilspellend oprijzende koppen en tien horens opduiken. Tot slot zal een dienaar van het beest zijn opwachting maken, een 'valse profeet' (16:13) - de antichrist - om met zijn internationale satanische leger tegen dat van God te strijden. Al deze satanische krachten zullen worden samengebracht 'op een plaats die in het Hebreeuws Harmagedon heet' (16:16).

Plotseling zal vanuit de hemel een wit paard verschijnen met als ruiter een hemelse krijger die omschreven wordt als 'Het Woord van God' (19:13) en die door velen wordt geïnterpreteerd als Christus. Hij zal de 'hemelse legermacht' (19:14) aanvoeren in de onmetelijke en in bloed gedrenkte veldslag die uitbarst tegen de achtergrond van wereldlijke plagen en aardbevingen. De drie satanische bondgenoten zullen worden verslagen: het beest en de valse profeet zullen levend in brandende zwavel worden geworpen en hun aanhangers door het zwaard van de hemelse ruiter worden doorboord. Volgens het boek Openbaring zal God geen krijgsgevangenen maken, behalve - vreemd genoeg - Satan die schielijk in een bodemloze put zal worden opgesloten. De rust die op de chaos volgt, zal een duizendjarige periode van vrede inluiden.

Maar in een wonderlijke en onverklaarde plotwending zal Satan aan bet einde van die duizendjarige vrede voor korte tijd uit zijn gevangenis worden vrijgelaten. Klaarblijkelijk een daad van genade, die echter ogenblikkelijk zal leiden tot een nieuwe, ver om zich heen grijpende oorlog.

Het lijkt een bijzonder wrede grap die God met de nu zo vreedzame bewoners van de wereld uithaalt. God speelt met Satan zoals een kat met een gevangen, reeds verminkte muis omgaat. Want ook dit nieuwe satanische leger zal spoedig worden vernietigd, waarna een glanzend nieuw Jeruzalem vanuit de wolken zal neerdalen - een Jeruzalem van waaruit Je¬zus voor eeuwig zal regeren over een wereld waarin de dood niet meer voorkomt.

Persoonlijk heb ik me altijd afgevraagd waarom Jezus en God, voor wie immers op voorhand vaststond dat ze zouden overwinnen, zich vóór die tijd zoveel moeilijkheden op de hals halen.

Voor mij lijkt het erop dat ze, door al dat uitstel in te bouwen, in feite hebben samengespannen met het beest, de valse profeet en Satan. Het is allemaal zo zinloos en er wordt nodeloos zo verschrikkelijk veel extra schade en leed aangericht.

Maar zinloos is het niet voor naar schatting 59 procent van de Amerikanen die volgens enquêtes nog steeds geloven in de komst van de slag van Armageddon. Om nog maar te zwijgen over de miljoenen christenfundamentalisten over de hele wereld die er precies zo over denken. Het is dan ook zo dat fundamentalistische predikers al jaren bezig zijn dit soort praat aan de man te brengen in teksten waaruit iedere zweem van twijfel over de letterlijke interpretatie van de Openbaring is uitgebannen. Zoals John Hagee, een vooraanstaande fundamentalistische prediker uit Texas: Armageddon is een waarachtige, bestaande strijd en de antichrist is een bestaande. levende persoon.'

Uitspraken als deze maken duidelijk dat de fundamentalistische prediking in dienst staat van de angst - angst voor de komende veldslag en angst om niet te behoren tot de zijde van Jezus en dus niet in aanmerking te komen voor de duizendjarige vrede.

Angst is voor deze mensen alles en iedere kans wordt aangegrepen om die angst verder uit te zaaien. In januari 2007 hield de fundamentalistische evangelist en voormalig presidentskandidaat Pat Robertson zijn televisiepubliek voor dat in datzelfde jaar een immense terroristische aanval op de Verenigde Staten zou worden gepleegd waarin miljoenen mensen de dood zouden vinden. Hij beweerde dat God hem dit persoonlijk had verteld maar, zo voegde hij er bij nader inzien aan toe: 'Ik zeg niet dat het een nucleaire aanslag zal zijn, de Heer heeft niet gezegd dat het nucleair zou zijn.' Een geruststellende gedachte, dat wel.

Een dergelijke instelling verschilt niet zo heel veel van die van de islamitische zelfmoordterrorist die ervan overtuigd is na zijn dood rechtstreeks naar het paradijs te gaan om de gunsten van 72 jonge vrouwen te genieten, genietingen die hij dankzij zijn beperkende geloofsovertuiging tijdens zijn leven moest missen.

Deze slag van Armageddon en de terugkeer van Christus zullen volgens duizenden christelijke fundamentalistische predikers spoedig plaatsvinden. Zelfs zijn velen ervan overtuigd dat onze huidige militaire bemoeienissen met het Midden-Oosten samenhangen met dit verzengende einde. In Openbaring is Babylon de bron van alle kwaad en zal dit uiteindelijk worden verwoest; nu ligt Babylon natuurlijk in Irak dat in handen is gevallen van troepen van de VS en zijn bondgenoten. Voor christen¬fundamentalisten zijn het verband en de betekenis overduidelijk.

Maar de christenfundamentalisten zijn niet de enigen die in een finale veldslag geloven. Ook moslims spreken met toenemende nadruk over de komst van hun verlosser, de Mandi, die - met steun van Jezus - zal strijden tegen de demonische krachten van de dajjal, de islamitische antichristfiguur. Van speciaal belang is het door veel moslims gekoesterde geloof dat de Mandi zal regeren vanuit Jeruzalem, door veel moslims gezien als aan hen toebehorend. Moslims die deze overtuigingen aanhangen verwachten dat de veldslag ophanden is, wat hun politieke handelingen beïnvloedt. En die, op hun beurt, beïnvloeden ons aller leven.

In tegenstelling tot het voorgaande geloven Joodse fundamentalisten niet in een ophanden zijnde veldslag. Het is echter moeilijk te begrijpen hoe hun einde zónder iets dergelijks kan komen. Zij geloven er namelijk in dat wanneer de Messias komt, hij de Tempel zal herbouwen naar bet voorbeeld van de tempel van Salomo, volgens de Bijbel de allereerste tempel waar de antieke religie van de Israëlieten in Jeruzalem werd gevierd.

Recensie

door Tsenne Kikke
'De race naar Armageddon' aanschouwt en vergelijkt drie religies, namelijk de islam, het jodendom en het christendom, met de nadruk op het christendom en haar rol in het hedendaagse Amerika. Baigent noemt deze drie religies zelfs een 'Siamese drieling' omdat ze zoveel punten met elkaar gemeen hebben en in wezen uit elkaar zijn gegroeid.

In elk geval is dit geen boek voor fundamentalisten, noch voor protestanten of anglicanen. Het richt zich vooral tot lezers die belang hechten aan al de bestaande samenzweringstheorieën. En ook tot die mensen, die geloven dat Zionisten onze wereld regeren. Zelfs kunnen sommige fanatieke christenen zich misschien door de inhoud aangevallen voelen.

Baigent waarschuwt om de religieuze teksten niet al té letterlijk op te nemen en toont ons hoe we cataclysmen voor onszelf kunnen vermijden.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht