ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Survivalgids voor 2012

Originele titel: Uberlebenskodex für die Wendezeit 2012

Peter Ruppel

Survivalgids voor 2012 Type: Paperback
Uitgever: Ankh-Hermes
Gewicht: 140 gram
Aantal Pagina's: 120
ISBN: 90-202-0412-2
ISBN-13: 978-90-202-0412-4
Categorie: Weetjes allerlei
Richtprijs: € 9,9

Korte Inhoud


De wereld staat bol van de speculaties en ideeën over wat ons eind 2012 allemaal te wachten zou staan. Ze variëren van een apocalyptische eindtijd tot een nieuwe fase in de ontwikkeling van de mensheid. De Maya hebben in hun kalender een aanwijzing nagelaten voor een omslag in het jaar 2012. Gemeenschappelijke noemer is in ieder geval dat 2012 als keerpunt in de evolutie van onze planeet wordt beschouwd. De mensheid zal in deze tijd voor moeilijke maar ook interessante uitdagingen komen te staan. De ervaren auteur Peter Ruppel geeft een korte inleiding in deze boeiende materie, biedt heel wat achtergrondinformatie over 'keerpunt 2012' en beschrijft aan de hand van enkele praktische oefeningen hoe we ons psychisch en lichamelijk op de nu nabije toekomst kunnen voorbereiden.

Peter Ruppel studeerde bedrijfseconomie en promoveerde in de sociale psychologie. Hij werkte een aantal jaren als assistant-professor bedrijfs- en communicatiewetenschappen aan een Amerikaanse universiteit. Vervolgens was hij werkzaam in de IT-sector en had een eigen bedrijf voor medische software. Hij is de auteur van 'Maya 2012: Geheimes Wissen und Prophetie'.

Uittreksel


Blz. 21: Profetische bronnen

In alle heilige geschriften staan verwijzingen naar een eindtijd of overgangstijd. In de christelijke traditie is meteen een heel boek in het Nieuwe Testament aan dit thema gewijd: Openbaring. Hindoeïsme en boeddhisme kennen ook een dergelijk ingrijpend tijdperk. Inheemse volken, vooral in Amerika, waarschuwen de witte man onophoudelijk en ook in het huidige channelwereldje hoor je vele uitspraken over rampen in de eindtijd. Laten we eerst eens naar de christelijke geschriften van ons cultuurgebied kijken, voordat we ons aan andere culturen wagen. We doen dat echter heel schetsmatig, om vervolgens zo snel mogelijk op zin, doel en mogelijke overlevingshulpmiddelen in te gaan.

Bijbel en Apocalyps

In het Nieuwe Testament vinden we meerdere plaatsen waarin Christus over het 'einde der tijden' spreekt. Is daarmee de eindtijd of overgangstijd bedoeld - en wat wil de Heilige Schrift daarmee dan precies zeggen? Deze vraag wordt de facto niet beantwoord, er worden slechts horrorscenario's geschilderd. Ik heb de Lutherbijbel uit 1912 voor me liggen en uit deze bron zal ik hierna graag citeren. De taal van deze bijbeluitgave is heel ouderwets, soms ook hortend, maar heeft ook haar charme.

[b]Wat zal er gebeuren?[/b ]

Apostel Paulus schreef in zijn tweede brief aan Timoteüs: 'Weet dit dat in de laatste dagen moeilijke tijden zullen aanbreken; want de mensen zullen zijn vol eigenliefde, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, den ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onkuis, wreed, tot het goede ongezind, verraders, overmoedig, opgeblazen, die meer den wellust lief hebben dan God ...' (2 Timoteüs 3:1-4)

Mensen met een dergelijk karakter bestonden er kennelijk altijd al. Opvallend voor de moderne tijd lijkt echter, dat zulke mensen steeds vaker belangrijke posities in de politiek, economie, wetenschap en cultuur bekleden. Misschien was dat wel altijd al zo, maar toch lijkt het karakter van de machthebbers tegenwoordig steeds gemakkelijker te doorzien.
Bij Matteüs kunnen we verder lezen: 'En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en ... velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.' (Matteüs 24:4-7)

Oorlogen worden overal gevoerd, niet gelijke tegen gelijke, maar de sterke onderwerpt de zwakke. Ook hier wordt tegen verleiders en valse profeten gewaarschuwd, zoals ook op vele andere plaatsen: 'Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar vanbinnen zijn zij roofgierige wolven.' (Matteüs 7:15)

En in de tweede brief van Petrus lezen we: 'Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen ...' ( 2 Petrus 2:1)

En Matteüs gaat verder met de waarschuwing: `Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.' (Matteüs 24:24)

Deze passages worden door institutionele bijbeluitleggers graag gebruikt om tegen andersdenkenden of zogenoemde sekten ten strijde te trekken. Tegenwoordig zijn leugens en verkeerde voorstellingen van zaken een existentieel gevaar voor de mens geworden, niet alleen in de politiek, maar ook in de media. In het bijzonder op het gebied van voeding, geneeskunde en religie heerst een volstrekt verkeerde informatievoorziening. Er is hier niet genoeg plaats om zelfs maar een begin van een beschrijving te geven, maar hieronder toch een paar trefzinnen.

. Elke oorlog van de laatste eeuwen werd met een leugen of zelfs met een voorgewende terreuraanslag gerechtvaardigd.

. Van een groot deel van de geneesmiddelen die vandaag de dag worden verstrekt is bekend dat we er niets aan hebben, maar de bijwerkingen maken een permanente patiënt van de mens.

. Politici en andere functionarissen praten alles recht wat de rijken rijker en de armen armer maakt. Kortom: met leugen en bedrog wordt een gigantische macht opgebouwd en misbruikt.

Volledig op dezelfde lijn, maar niets ontziend tot het bittere einde op de gevolgen wijzend, staat in Openbaring: `En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, bereken het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.' (Openbaring 13:16-18)

Dit is de meest geciteerde passage uit Openbaring. Hier wordt gezinspeeld op het huidige streven contant geld af te schaffen en alle betalingen in geld per pinpas of via internet te verrichten, of slechts met behulp van een geïmplanteerde RFID-chip (merkteken op de rechterhand of het voorhoofd). Openbaring werd volgens huidig wetenschappelijk inzicht door Johannes (die niet identiek is met de favoriete apostel van Jezus) ongeveer honderd jaar na Christus op Patmos geschreven.

Openbaring wordt ook Apocalyps genoemd en staat boordevol met de ergste horrorscenario's, die Steven Spielberg (Jurassic Park) en nu ook Roland Emmerich (Independence Day) in hun filmscripts zouden kunnen verwerken. Roland Emmerich heeft een film gemaakt met de titel 2012, die sinds eind 2009 in de bioscoop draait. In deze film zal beslist geen steen op de andere worden gelaten. Als je zin hebt om te testen of je nog verdrongen angsten voor een eindtijdscenario hebt, kan ik je deze film aanraden. Ikzelf zal me niet aan deze test blootstellen, omdat mijn zenuwen veel te zwak zijn.

Zijn we slachtoffers of medescheppers?

Het is, denk ik, nu tijd om onze principiële houding ten opzichte van voorspellingen te bespreken. Serieuze profetie, die natuurlijk ook bestaat, wordt niet bedreven om angst te veroorzaken. Angst is bijna altijd onproductief en wordt gebruikt om te manipuleren. Wanneer een vader zijn luie zoon voorspelt dat hij zijn eindexamen niet zal halen als hij niet ophoudt met computerspelletjes te doen, dan is dat een goedbedoelde voorspelling die soms zelfs iets uithaalt.

Recensie

door Tsenne Kikke
'Survivalgids...' De titel trok me alleszins aan. Maar bij nader inzicht gaat het helemaal niet over 'Overleven' - wel, over al de mogelijke natuurrampen die ons kunnen overkomen. Indien ze geschieden, natuurlijk. De vraag is dus: welke ramp zouden we moeten overleven.

Kortom: het is een boekje voor doemdenkers: het ondersteunt de dingen die hun brein zijn opgesloten - dit, ondanks het zeer goede nieuws, zijnde: dat er 2012 geen Apocalyps zal zijn, maar dat 2012 het begin van een nieuwe fase voor de mensheid zal inluiden. En, Peter Ruppel kan het misschien weten.

Eerst geeft hij ons dus een lijst van allerlei mogelijke rampen, om uiteindelijk te schrijven dat de toekomst er misschien positiever zal uitzien, zolang je meewerkt. De kosmos - schrijft hij - eist nu eenmaal onze actieve medewerking in alle scheppingsprocessen, enzovoorts.

De inhoud leest vlot, dat wel. In wezen staat het boordevol met teksten die uit andere boeken werden gekopieerd, voornamelijk uit de Bijbel. Ook vertrekt de auteur vanuit bepaalde uitgangspunten, alsof die de énige waarheden zijn. Zo spreekt hij over trillingsverhogingen van het stoffelijke lichaam, en ook over die van het astrale lichaam. Hij geeft oefeningen om de chakra's te ontwikkelen, en schrijft over fijnstoffelijke lichamen alsof iedereen daarover bewust beschikt.

Het is slechts op de allerlaatste pagina waar je tot het besef komt waarom dit boekje werd uitgegeven. 'Survivalgids voor 2012' (ver)leidt je naar zijn website, waar je - van zodra je daarop verzeilt - uitgenodigd wordt zijn boek 'Maya 2012: Geheimes Wissen und Prophetie', want daar staat alles in, natuurlijk.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht