ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Spirituele genezing

Mogelijk ook bekend als gebedsgenezing of paranormale genezing.

Spirituele alternatieve geneeswijzen kenmerken zich door het geloof in het bovennatuurlijke, en in de helende kracht die eventueel vanuit het paranormale uit kan gaan. Om die reden wordt het soms ook 'paranormale genezing' genoemd.

Men gaat ervan uit dat bij sommige ziektes geen medicijnen of operaties nodig zijn.  Uiteindelijk is dit een uitgangspunt indien men het besluit neemt naar een bedevaartplaats te trekken, zoals naar Lourdes, bijvoorbeeld.

Veel soorten spirituele therapie maken gebruik van diverse soorten bovennatuurlijke levensenergie: van dierlijk magnetisme en kosmische energie tot het goddelijke. Het kan zowel op mensen evenals op dieren worden toegepast.

Genezers, die niet met hun eigen krachten werken noemen zichzelf, bijvoorbeeld, 'kanalen van het hogere' omdat ze zichzelf als doorgeefluiken ervaren.

De meest bekende spirituele alternatieve geneeswijzen en therapiesoorten zijn, onder andere: handoplegging, magnetisme en reiki.

  • Magnetiseren, of handoplegging, is een spirituele geneeswijze waarbij energie via de handen wordt overgebracht naar de cliënt. Magnetiseurs gaan ervan uit dat men wordt omgeven door een energieveld, dat bij blokkades voor gezondheidsklachten zorgt.
  • Met Reiki behandelt men door middel van handoplegging zowel geestelijke als spirituele en lichamelijke klachten. Behalve een behandelmethode biedt het ook een zelfhulpmethode en een levensvisie tot zogenaamde 'spirituele verlichting'.

Sjamanen - en, de zogenaamde Filipijnse genezers - behoren ook tot deze categorie. Vooral deze laatste groep worden meestal als charlatans aangeduid. Het is een feit, dat ze geen weefsels uit het menselijke lichaam halen, maar wel orgaanweefsels en bloed van dieren gebruiken. Maar het is het resultaat dat telt: vele mensen ervaren een heling dankzij het zogenaamde placebo-effect, gebaseerd op suggestie en/of auto-suggestie, dat dan weer als 'geloof' wordt vertaald.

Nochtans hebben de Filipijnse genezers deze orgaanweefsels nodig om er de aandoening in op te vangen. Anders gezegd: deze hulpmiddelen werken als het ware net als sponsen, die de dingen op een overdrachtelijke manier, dankzij de gaven van de genezer, in zich opslorpen.

Gebedsgenezing, ook spirituele genezing gernaamd, is het pogen mensen te genezen door tussenkomst van een religieus geïnspireerde genezer of predikant, die via het aanroepen van bovennatuurlijke of goddelijke krachten tot het herstel van lichamelijke of psychische aandoeningen tracht te komen. Het omvat een groot scala aan gebruiken in verschillende culturen, die naast, of soms in plaats van de geneeskunde, worden toegepast.
 
Ook in het Nieuwe Testament staan voorbeelden van hoe Jezus Christus zieken en blinden genas, en zijn volgelingen opriep om dit ook te doen. Zo staat in Matteüs 10, de verzen 7 en 8: "Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit". Marcus 16:17 vermeldt, sprekende over de volgelingen van Jezus: "Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden". Voor zover het betrekking heeft op zieken die zelf christen zijn, wordt in Jakobus 5:9 een oproep gedaan om de 'oudsten der gemeente' tot zich te roepen 'opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren'.

Maar, indien we enige waarde hechten aan de woorden "Niet ik, maar jouw geloof heeft jouw gered/genezen", kan men tot de vaststelling komen dat het lichaam, door de hersenen aangestuurd, in staat is zichzelf te helen. Men moet gewoonweg het juiste hulpmiddel vinden om het brein tot actie te laten overgaan, en het hoe - om dat ontstekingsmechanisme in gang te brengen - is natuurlijk bij elke mens verschillend.

Bron: Wikipedia

Organisaties gespecialiseerd in spirituele genezing


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in spirituele genezing op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht