ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Indien je opnieuw zou geboren worden, zal je dan dezelfde dingen doen?

Wist je, dat er mensen zijn die denken dat ze uit eigen beweging dingen kunnen 'doen'?
door Tsenne Kikke - donderdag 4 juni 2020 20:35

Dezelfde dingen doen?... Alsof een mens kan 'doen'. En, als jij écht in reïncarnatie gelooft; hoe zal je er dan uitzien? Natuurlijk weet jij dat niet - gewoonweg, omdat je ook dán het product zult zijn van de versmelting van een zaadcel met een eicel, en daardoor dingen van zowel jouw ouders evenals van al jouw voorouders zult overerven. En, nog erger is, dat de planeten jou zullen kleuren terwijl je nog in de moederschoot bevindt en jouw geboorte afwacht.

Kortom: niets van het huidige jij zal er nog in dat lichaam weer te vinden zijn, gegarandeerd. Of, denk je van wel? Zo ja: welke van de vele huidige persoonlijkheden - of, welke van de honderdtallen ikjes?... Geen mens kent zichZelf. Ooit de vraag: "Wie of wat ben ik?" gesteld? Ik bedoel: indien je jouw tijdelijk, en dus vergankelijk lichaam eventjes wegdenkt.

Oké, daar is veel moed voor nodig. Weinigen verlangen naar een écht antwoord op die vraag. Eén op de 100.000; misschien? Een mens zou aan Zelfkennis moeten doen, vind ik. Zijnde: 'Het Kennen van het Innerlijke Zelf' - of, noem het 'Ziel'. Interesse: contacteer DIMschool vzw. :-)

Dat, wat het thema 'reïncarnatie' betreft... Veel meer hoeven we er momenteel niet aan toe te voegen, tenzij je jouw Ware Ik in jouw stoffelijke lichaam hebt gekristalliseerd.

En, wist je dat sommige mensen in de vaste overtuiging leven dat ze kunnen 'doen'. Ik bedoel: een doen, in de ware betekenis van het woord, tenzij je denkt dat alle automatische gedragspatronen, zoals eten, drinken, werken, vrijen, gaan slapen, enzovoorts, iets met dat 'doen' te maken hebben. Anders gezegd: omdat een mens kan kiezen of hij een kopje thee zal klaarmaken of een tas koffie, verstaat hij daaronder dat hij kan 'doen'. In wezen zijn het de hersenen die voor hem bepalen hoe hij op een prikkel moet ageren of reageren. Aan jou wordt er dus niets gevraagd - achteraf, misschien.

Dit alles is moeilijk te begrijpen, totdat je voor jezelf meemaakt dat je in een bepaalde situatie totaal anders reageerde dan hetgeen je je voordien had voorgesteld. De hoofdreden daarvan is, dat het mechanische niveau van bewustzijn eerder aanleunt bij de slaap- en droomtoestand dan bij een hoger niveau waarvan er twee bestaan, en geen mens kent. Eigenlijk kan een mens onmogelijk zijn huidige bewustzijnsniveau waarin hij zich bevindt ontstijgen, tenzij hij 'ontwaakt'. Wie zei alwaar: "Ontwaak!" - "Word wakker!" - "Ontslaap!"?

Over de Slaap ...

... drukte ik reeds eerder de volgende tekst af. Neem de woorden alsjeblieft niet als een belediging op, maar vertaal ze als 'prikkels', die jou eventueel kunnen doen na-denken.

Nadat Gurdjieff de vier bewustzijnstoestanden had uitgelegd, zei hij het volgende:

"Om te begrijpen wat het verschil is tussen de bewustzijnstoestanden, keren wij terug tot de eerste bewustzijnstoestand, de slaap. Deze is volkomen subjectief. De mens is verzonken in dromen. Of hij zich deze al dan niet herinnert, doet er weinig toe. Zelfs wanneer enkele reële indrukken - geluiden, stemmen, warmte, kou, de gewaarwording van het eigen lichaam - tot hem doordringen, wekken deze slechts fantastische subjectieve beelden in hem op. Dan ontwaakt hij.

Op het eerste gezicht is dit als een totaal andere bewustzijnstoestand. Hij kan zich bewegen, met andere mensen spreken, plannen maken, gevaren zien en deze vermijden, enzovoorts. Ogenschijnlijk bevindt hij zich in een betere toestand dan toen hij sliep. Maar als wij hier wat dieper op ingaan, als wij een blik in zijn innerlijke wereld werpen, zijn gedachten en de drijfveren van zijn handelingen nagaan, dan zullen wij zien dat hij in vrijwel dezelfde toestand verkeert als toen hij sliep.

Het is zelfs erger - want, in de slaap is hij passief, dat wil zeggen: hij kan niets doen. In de waaktoestand, daarentegen, kan hij voortdurend iets doen en de gevolgen van al zijn handelingen hebben hun weerslag op hemzelf en op zijn omgeving. En toch herinnert hij zichzelf niet. Hij is een machine, alles gebeurt met hem. Hij kan de stroom van zijn gedachten niet stopzetten, hij kan zijn verbeelding, zijn gevoelens, zijn aandacht niet beheersen. Hij leeft in een subjectieve wereld van 'ik hou van', 'ik hou niet van', 'ik vind het prettig', 'ik vind het niet prettig', 'ik verlang', 'ik verlang niet'; dat wil zeggen: in een wereld, waarin hij meent te houden van of niet te houden van, te verlangen of niet te verlangen. Hij ziet de werkelijke wereld niet. De werkelijke wereld gaat voor hem schuil achter de muur der verbeelding. Hij leeft in slaap. Hij slaapt. Wat 'helder bewustzijn' genoemd wordt, is slaap, en een slaap, die veel gevaarlijker is dan de slaap 's nachts in bed.

Laten wij een gebeurtenis nemen uit het leven van de mensheid. Oorlog bijvoorbeeld. Er woedt op dit ogenblik een oorlog (nota: deze woorden dateren van 1915). Wat betekent dat? Het betekent, dat miljoenen slapende mensen proberen miljoenen andere slapende mensen te vernietigen. Dit zouden zij natuurlijk niet doen als zij ontwaakten. Alles wat er gebeurt, komt voort uit deze slaap.

Beide bewustzijnstoestanden, slapen en waken, zijn even subjectief. Alleen door zichzelf te herinneren, kan de mens werkelijk ontwaken. En dan krijgt het hele hem omringende leven voor hem een ander aanzicht en een andere betekenis. Hij ziet dat dit het leven is van slapende mensen, een leven in slaap. Alles wat de mensen zeggen en alles wat zij doen, zeggen en doen zij in slaap. Dit alles kan geen enkele waarde hebben. Alleen ontwaken en wat tot ontwaken leidt, heeft in werkelijkheid waarde.

Hoe vaak heeft men mij hier niet gevraagd, of er een einde aan oorlogen gemaakt kan worden. Zeer zeker kan dat. Hiervoor is alleen maar nodig dat de mensen ontwaken. Dat lijkt een kleinigheid. Het is echter het allermoeilijkste wat er bestaat, omdat deze slaap wordt veroorzaakt en in stand gehouden door het hele ons omringende leven, door alle levensomstandigheden.

Hoe te ontwaken? Hoe aan deze slaap te ontkomen? Dit zijn de belangrijkste levensvragen waarvoor een mens zich ooit gesteld kan zien. Maar eerst is het nodig van het feit zelf van de slaap overtuigd te zijn. Dat is echter alleen mogelijk door te proberen te ontwaken."

Verschillen mensen van elkaar?...

Bovenvermelde woorden sprak George Ivanovich Gurdjieff honderd jaar geleden uit. Het lichaam zélf is een perfecte machine: het reguleert zichzelf. Maar, omdat de mens dermate met dat lichaam is vergroeid, leeft hij in de hypnotische veronderstelling dat hij dat lichaam is.

Op een bepaald moment maakte Ouspensky de volgende opmerking: "De mensen zijn zo verschillend. Ik geloof niet dat men ze allemaal onder eenzelfde noemer kan onderbrengen. Er zijn wilden, er zijn gemechaniseerde mensen, er zijn intellectuelen, er zijn genieën."

"Zeer juist," zei Gurdjieff, "de mensen verschillen heel veel van elkaar, maar dat wat de mensen werkelijk van elkaar onderscheidt, kent u niet en kunt u niet zien. Het verschil waar u over spreekt, bestaat eenvoudig niet. Dat moet u goed begrijpen. Alle mensen die u ziet, alle mensen die u kent, alle mensen die u nog zult leren kennen, zijn machines, werkelijke machines die enkel reageren op uiterlijke invloeden, zoals u zelf zei. Zij worden als machines geboren en als machines sterven zij. Wat hebben wilden en intellectuelen hiermee te maken? Zelfs nu, op dit ogenblik terwijl wij hier met elkaar zitten te praten, proberen verscheidene miljoenen machines elkaar te vernietigen. Wat voor onderscheid bestaat er tussen hen? Waar zijn de wilden en waar de intellectuelen? Zij zijn allemaal gelijk ...

Maar er bestaat een mogelijkheid om machine-áf te worden. Daaraan moeten wij denken en niet over de verschillende soorten machines die er bestaan. Natuurlijk zijn er verschillende machines: een auto is een machine, een grammofoon is een machine, een geweer is een machine. Maar wat zegt dat? Alles is hetzelfde - het zijn allemaal machines."

- "Wat is uw mening over de moderne psychologie?", was Ouspensky's volgende vraag.

"Voordat wij het over psychologie hebben, moeten wij duidelijk weten op wie deze betrekking heeft en op wie niet," zei hij. "Psychologie heeft betrekking op mensen, op menselijke wezens. Welke psychologie" (hij legde de nadruk op dit woord) "kan er bestaan met betrekking tot machines? Mechanica, geen psychologie, is er nodig voor de studie van machines. Daarom beginnen wij met de mechanica. Het is nog een heel lange weg naar de psychologie."

- "Kan men ophouden een machine te zijn?"...

"Dát is dé vraag," zei Gurdjieff „Als u dit soort vragen meer gesteld had. zouden wij misschien verder zijn gekomen met onze gesprekken. Het is mogelijk op te houden een machine te zijn, maar daartoe is het allereerst nodig de machine te kennen. Een machine, een werkelijke machine kent zichzelf niet en kan zichzelf niet kennen. Wanneer een machine zichzelf kent, is ze geen machine meer, tenminste niet zo'n machine als ze eerst was. Zij begint reeds verantwoordelijk te worden voor haar daden."

- "Dit wil dus volgens u zeggen dat een mens niet verantwoordelijk is voor zijn daden?".

"Een mens," (alweer nadruk op dit woord) "is verantwoordelijk. Een machine niet."

Kortom: In wezen kan een mens niets 'doen'. Het énige wat hij kan doen, is: alles wat hem overkomt, ondergaan. Of, hou jij er anderen dingen op na, gebaseerd op eigen levenservaring?

Zelfs pauzen, zijnde plaatsbekleders van Jezus Christus op Aarde, kunnen uit hun rol vallen. Ook zij kunnen niet 'doen'.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Man has no individual I. But there are, instead, hundreds and thousands of separate small "I"s, very often entirely unknown to one another, never coming into contact, or, on the contrary, hostile to each other, mutually exclusive and incompatible. Each minute, each moment, man is saying or thinking, "I". And each time his I is different. just now it was a thought, now it is a desire, now a sensation, now another thought, and so on, endlessly.

Man is a plurality. Man's name is legion.”

- G.I. Gurdjieff -

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we in december 2019 zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er Eclecticus.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht