ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Gurdjieff's metaforisch verhaal over de magiër en de schapen

Ditmaal hebben we het nogmaals over de zogenaamde 'Slaap' en over enkele andere zaken.
door Tsenne Kikke - donderdag 26 maart 2020 15:20

Het thema van de film 'The Matrix' (ooit gezien?) draaide omheen de oeroude vraagstelling in de filosofie: 'Is de wereld een illusie?'. Plato besteedde hier al aandacht aan via zijn allegorie van de grot.

The Matrix

De Matrix is een computersimulatie van de wereld zoals deze was in 1999, gemaakt om mensen onder controle te houden. Neo wordt gecontacteerd door een groep rebellen onder leiding van Morpheus. Morpheus geeft Neo de keuze om uit de Matrix te ontsnappen naar de 'echte wereld', of als onwetende terug te keren en er te blijven. Neo kan dus kiezen tussen 'wakker worden' (rode pil), of blijven voortslapen (blauwe pil) en de rest van zijn leven in een wereld van illusie door te brengen.  

De 'echte wereld' is in de toekomst, hoewel niemand weet welk jaar het is. Wat Morpheus wel weet is dat ergens in de 21e eeuw kunstmatige intelligentie werd uitgevonden die de macht van de mensheid uiteindelijk overnam. Mensen dienen nu als herbruikbare energiebron voor de machines. De Matrix is een illusie om hen onwetend en kalm te houden.

Natuurlijk is de Matrix slechts een film. Ik bedoel daarmee, dat er (1) geen rode pil bestaat, en (2) er geen blauwe nodig is. Net zoals er geen duivel hoeft te bestaan om de mens te verleiden en te laten zondigen: men doet het wel geheel spontaan uit zichzelf.

Tevens laat de 'werkelijkheid' ons zien dat alles wat leeft voeding is voor alles wat leeft. Bovendien gaat daarbij zelfs geen greintje energie verloren - want, zelfs het afgestorvene dient als mestvoeding voor alles wat tijdelijk blijft nabestaan.

Maar, in welke mate kunnen mensen op een bewuste manier die zogenaamde 'werkelijkheid' ontwaren? Kan een mens die slaapt, maar het niet beseft, Jezus' woorden: "Laat de doden de doden begraven" écht be-grijp-en?

En, wie snapt Gurdjieff's uitspraak: "De mens kan geboren worden, maar om geboren te worden moet hij eerst sterven, en om te sterven moet hij eerst ontwaken."?

In het boekje 'Gurdjieff: de mens en zijn werk' schreef Martin Ekker daarover het volgende:

Gurdjieff: "Er is niets nieuws in het denkbeeld van slaap. Vrijwel sinds het begin der schepping is de mensen voorgehouden, dat zij slapen en dat zij moeten ontwaken. Hoeveel keer wordt dit bijvoorbeeld niet in de Evangeliën gezegd? 'Ontwaakt', 'waakt', 'slaapt niet'. Christus' discipelen sliepen zelfs toen hij voor de laatste maal bad in de hof van Gethsemane...

In alle ernst, men heeft mij verscheidene malen gevraagd waarom er in de Evangeliën niets over slapen wordt gezegd. En dat terwijl er bijna op iedere pagina over wordt gesproken. Dit bewijst eenvoudig dat de mensen de Evangeliën slapend lezen."

Martin Ekker: Bij een andere gelegenheid spreekt Gurdjieff over de aard van onze slaap en de krachten die ons verhinderen te ontwaken: "Er zijn duizenden dingen die een mens verhinderen te ontwaken, die hem in de macht van zijn dromen houden. Om bewust te kunnen handelen met het doel te ontwaken, is het nodig de aard van de krachten te kennen die de mens in zijn slaaptoestand houden.

Allereerst moeten wij beseffen dat de slaap waarin de mens leeft geen natuurlijke maar een hypnotische slaap is. De mens is gehypnotiseerd en deze hypnotische toestand wordt voortdurend in hem in stand gehouden en versterkt. Het is alsof er krachten zijn waarvoor het nuttig en voordelig is de mens in een hypnotische toestand te houden om hem te verhinderen de waarheid te zien en zich van zijn positie rekenschap te geven."

Martin Ekker: Gurdjieff illustreert dit met het verhaal van de magiër en de schapen:

"Er is een Oosters verhaal over een zeer rijke magiër die heel veel schapen bezat. Deze magiër was erg gierig. Hij wilde geen herders in dienst nemen en ook wilde hij geen omheining aanbrengen om de weidegronden waarop zijn schapen graasden. Daardoor verdwaalden zijn schapen dikwijls in het bos, vielen ze in de afgrond en bovenal liepen ze weg want ze wisten dat de magiër hun vlees en hun huid wilde hebben en daar voelden ze niets voor.

Tenslotte vond de magiër een oplossing. Hij hypnotiseerde zijn schapen en suggereerde ze ten eerste dat ze onsterfelijk waren en het hun helemaal geen kwaad deed wanneer ze gevild werden - integendeel, het was heel goed voor hen en zelfs plezierig; ten tweede dat hij een goede meester was die zijn kudde zo lief had dat hij bereid was er alles in de wereld voor te doen; en in de derde plaats dat, ook al zou hun iets overkomen, dit in geen geval juist nu, op deze dag, zou gebeuren en dat ze zich daarom er niet bezorgd over hoefden te maken. Voorts suggereerde de magiër zijn schapen dat ze helemaal geen schapen waren; sommige suggereerde hij dat ze leeuwen, andere dat ze adelaars, weer andere dat ze mensen en nog andere dat ze magiërs waren.

En hiermee verdween al zijn zorg en getob over zijn schapen. Ze liepen nooit meer weg maar wachtten kalm het tijdstip af waarop de magiër hun vlees en huid zou opeisen."

Martin Ekker: Het 'werken aan onszelf' om zonder spanning uit deze hypnotische slaap te ontwaken, vereist grote inspanning. Deze inspanning is echter van een geheel andere aard dan de inspanningen die wij ons in het gewone leven getroosten wanneer wij de tanden op elkaar zetten om een begeerd doel te bereiken of om te vervullen wat wij als onze plicht beschouwen.  Het is veeleer precies het tegendeel, een inspanning zonder spanning, die er juist op gericht is ons te bevrijden van de volkomen nutteloze spanningen waarin wij voortdurend gevangen zitten.

Het is een bereid zijn, een uiterste intensiteit en sensitiviteit zonder forceren, een open zijn voor en ruimte geven aan wat echt is in onszelf en buiten ons. Maar juist door haar subtiliteit is deze inspanning zo moeilijk voor ons, want zij vereist een grote innerlijke waakzaamheid. Daardoor is, naast de ernst waarmee wij ons inzetten, vooral de kwaliteit van onze inspanningen zo belangrijk voor onze vorderingen.

Dit geldt speciaal met betrekking tot de twee nauw met elkaar verbonden polen waar het 'werken aan onszelf in het begin en gedurende lange tijd om draait: zelf-herinnering en zelf-kennis.

Ter aanvulling -  om de onderliggende gedachte ietwat beter te kunnen begrijpen, misschien - een citaat uit boek 'Over de grenzen van de psychologie' van Osho:

"George Gurdjieff vertelde vaak het volgende verhaal. Een tovenaar, die ver weg in de bergen woonde, had veel schapen. Om geen dienaren nodig te hebben en zelf ook niet op de schapen te hoeven passen - dan zou hij ze elke dag moeten zoeken als ze in het bos verdwaald waren - hypnotiseerde hij alle schapen en vertelde aan elk schaap een ander verhaal. Hij gaf ze elk hun eigen denkwijze.

Tegen het ene zei hij: “Je bent geen schaap, je bent een mens. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je op een dag geslacht wordt zoals de andere schapen. Zij zijn schapen, maar jij hoeft niet meer bang te zijn om naar huis terug te komen.” Tegen sommige zei hij: “Jij bent een leeuw, geen schaap”, en tegen anderen: “Jij bent een tijger” - en vanaf die dag had de tovenaar rust; de schapen gedroegen zich volgens het denkpatroon dat hun ingeprent was.

Als hij een schaap slachtte - elke dag doodde hij een schaap, als voedsel voor zichzelf en zijn familie - keek het schaap, dat geloofde dat het een leeuw of een mens of een tijger was, gewoon toe en lachte stilletjes: “Dat overkomt alleen een schaap.”

Maar ze waren niet meer bang zoals vroeger. Toen bibberden alle schapen als hij een schaap slachtte en vroegen zich angstig af: “Morgen is het misschien mijn beurt. Hoe lang heb ik nog te leven?” Daarom vluchtten ze vroeger het bos in: om te ontsnappen aan de tovenaar.

Maar nu vluchtte geen enkel schaap meer. Ze waren immers tijgers of leeuwen - of, welke identiteit hij hen ook ingeprent had."

George Ivanovitch Gurdjieff: "Ik heb eens een verhaal gehoord over een land waar de wolven de zaken van de schapen behartigden. Ze regeerden over hen, ze beheerden hun gerechtelijke en bestuurlijke zaken, ze hielden de schapenuniversiteiten draaiende en hun wollige kerken. Het was heus zo gek nog niet wat de wolven deden, maar de schapen waren nooit helemaal tevreden.

Op een dag hield een eekhoorn op doorreis halt in dat land en na de standpunten van de wolven en de klachten van de schapen te hebben aangehoord, dacht hij bij zichzelf: "Ik zie de positie van beide partijen en kan hun individuele logica volgen en het is zo simpel: wolven snappen niks van schapen en vice versa."

De wandeling

Laten we besluiten met een iets plezantere noot: een stadswandeling met de schapen over de Brienenoordbrug bekijken, lekker meezingen, en doen alsof we niets gelezen hebben.

Herman Van Veen - Opzij, opzij, opzij

Opzij, opzij, opzij
maak plaats, maak plaats, maak plaats
we hebben ongelofelijke haast
opzij, opzij, opzij
want wij zijn haast te laat
we hebben maar een paar minuten tijd

we moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan
en weer doorgaan
we kunnen nu niet blijven
we kunnen nu niet langer blijven staan

een andere keer misschien
dan blijven we wel slapen
en kunnen dan misschien als het echt moet
wat over koetjes, voetbal
en de lotto praten
nou dag tot ziens, adieu, het ga je goed

we moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan
en weer doorgaan
we kunnen nu niet blijven
we kunnen nu niet langer blijven staan

Opzij, opzij, opzij
maak plaats, maak plaats, maak plaats
we hebben ongelofelijke haast
opzij, opzij, opzij
want wij zijn haast te laat
we hebben maar een paar minuten tijd

we moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan
en weer doorgaan
we kunnen nu niet blijven
we kunnen nu niet langer blijven staan

Een andere keer misschien
dan blijf ik wel even staan
en kunnen dan misschien als het echt moet,
wat over koetjes, kindren en de mannen praten,
nou dag tot ziens, adieu het gaat je goed.

we moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan
en weer doorgaan
we kunnen nu niet blijven
we kunnen nu niet langer blijven staan

Opzij, opzij, opzij
maak plaats, maak plaats, maak plaats
we hebben ongelofelijke haast
opzij, opzij, opzij
want wij zijn haast te laat
we hebben maar een paar minuten tijd

we moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan
en weer doorgaan
we kunnen nu niet blijven
we kunnen nu niet langer blijven staan

Een andere keer misschien ...

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden. -

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht