ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Wordt ware Kennis aan de mens verborgen gehouden?

Enig idee waarom kennis niet aan iedereen kan toebehoren en om die reden Zelfkennis zich richt tot enkelingen?
door Tsenne Kikke - zaterdag 22 februari 2020 5:05

100 jaren geleden, in 1915 om precies te zijn, stelde Ouspensky aan Gurdjieff de vraag waarom kennis zo zorgvuldig mogelijk verborgen wordt gehouden. "Waarom zijn de mensen, die deze kennis bezitten, niet bereid haar ter beschikking te stellen van de hele mensheid ter wille van een betere en meer afdoende bestrijding van misleiding, kwaad en onwetendheid?"

"Er zijn twee antwoorden op deze vraag," antwoordde Gurdjieff. "In de eerste plaats wordt deze kennis niet verborgen gehouden, en in de tweede plaats kan zij juist door haar aard nimmer algemeen bezit worden. Wij zullen eerst de tweede van deze uitspraken bekijken. Daarna zal ik u bewijzen dat 'kennis' (met nadruk op dit woord) veel toegankelijker is voor hen die haar kunnen opnemen dan gemeenlijk verondersteld wordt; maar, de grote moeilijkheid is dat de mensen haar niet wensen, of niet kunnen opnemen."

"Vóór alles dient men echter te begrijpen dat kennis niet aan allen kan toebehoren, zelfs niet aan velen. Dat is een wet. U begrijpt dit niet omdat u niet beseft dat kennis, evenals alles in de wereld, materieel is. Zij is materieel en dit betekent dat zij alle kenmerken van de materie bezit.

Eén van de eerste kenmerken van de materie is dat zij altijd beperkt is, dat wil zeggen: de hoeveelheid materie op een bepaalde plaats en onder bepaalde omstandigheden is begrensd. Zelfs het zand in de woestijn en het water in de zee vormen een bepaalde en onveranderlijke hoeveelheid. Indien kennis materieel is, betekent dit derhalve dat er op een bepaalde plaats en in een bepaalde tijd een bepaalde hoeveelheid van bestaat.

Men kan dus zeggen dat in de loop van een bepaalde tijdsperiode, bijvoorbeeld een eeuw, de mensheid een bepaalde hoeveelheid kennis ter beschikking staat. Maar wij weten, zelfs uit de gewone waarneming van het leven, dat de kennis-materie totaal verschillende hoedanigheden bezit al naar gelang er kleinere of grotere hoeveelheden van worden opgenomen. In grote hoeveelheden en op een bepaalde plaats opgenomen - door één mens bijvoorbeeld of door een kleine groep mensen - brengt zij zeer goede resultaten voort; in kleine hoeveelheden opgenomen door iedere enkeling van een groot aantal mensen heeft zij geen enkel gevolg; of zij geeft zelfs negatieve resultaten, geheel tegenovergesteld aan de verwachte.

Indien dus een bepaalde hoeveelheid kennis onder miljoenen mensen wordt verdeeld, zal iedere enkeling slechts heel weinig ontvangen, en deze kleine hoeveelheid zal niets in zijn leven of in zijn begrip der dingen veranderen. En hoe groot het aantal mensen ook is die deze geringe hoeveelheid kennis ontvangen, zij zal niets in hun leven veranderen, dit misschien alleen nog maar moeilijker maken.

Maar, indien daarentegen grote hoeveelheden kennis in een klein aantal mensen geconcentreerd zijn, dan zal deze kennis zeer rijke vruchten dragen. Van dit standpunt uit bezien, is het veel voordeliger dat de kennis bewaard blijft onder een klein aantal mensen en niet onder de massa wordt verstrooid.

Als wij een bepaalde hoeveelheid goud nemen om daarmee een aantal voorwerpen te vergulden, moeten wij weten, of berekenen, hoeveel voorwerpen er precies met deze hoeveelheid goud verguld kunnen worden. Als wij het voor een groter aantal proberen te gebruiken, zullen deze ongelijkmatig en alleen op bepaalde plekken met goud worden bedekt en zullen zij er veel lelijker uitzien dan toen zij nog helemaal niet verguld waren; feitelijk verliezen wij dan ons goud.

De verdeling van kennis berust op precies hetzelfde beginsel. Indien kennis aan iedereen wordt gegeven, krijgt niemand iets. Wanneer zij gereserveerd wordt voor enkelen, zal eenieder genoeg ontvangen om deze niet alleen te behouden, maar ook te vermeerderen.

En Gurdjieff vervolgde met de woorden:

"Op het eerste gezicht lijkt deze theorie heel onrechtvaardig omdat de positie van hen aan wie als het ware kennis wordt ontzegd opdat anderen een groter deel kunnen ontvangen, heel droevig lijkt en onverdiend harder dan zij zou moeten zijn. In werkelijkheid echter is dat helemaal niet zo; en in de verdeling van de kennis zit niet de minste onrechtvaardigheid.

Het is namelijk zo dat het overgrote deel van de mensheid helemaal geen kennis wenst; zij weigeren hun deel ervan en nemen zelfs niet het aandeel dat hun bij de algemene verdeling ten behoeve van het leven van alledag wordt toegekend. Dit blijkt in het bijzonder in tijden van massale verdwazing, zoals oorlogen, revoluties, enzovoorts, wanneer de mensen plotseling zelfs het kleine beetje gezond verstand dat zij hadden, schijnen te verliezen en volslagen automaten worden die zich overgeven aan vernietiging op grote schaal, met andere woorden: zelfs het instinct lot zelfbehoud verliezen. Dientengevolge wordt, om het zo uit te drukken, een geweldige hoeveelheid kennis niet opgeëist, en deze kan verdeeld worden onder hen die de waarde ervan beseffen.

Daarin ligt niets onrechtvaardigs, omdat zij die kennis ontvangen niets nemen van wat aan anderen toebehoort, anderen van niets beroven; zij nemen enkel wat anderen als nutteloos hebben verworpen en wat in ieder geval verloren zou gaan als zij het niet namen.

Het vergaren van kennis door sommigen is afhankelijk van het verwerpen van kennis door anderen.

Er zijn perioden in het bestaan der mensheid, die in het algemeen samenvallen met het begin van het verval van culturen en beschavingen, waarin de massa onafwendbaar haar verstand verliest en alles begint te vernielen wat in eeuwen en duizenden jaren van cultuur is opgebouwd. Zulke perioden van massale verdwazing, vaak samenvallend met geologische rampen, klimaatveranderingen en soortgelijke planetaire verschijnselen, maken een geweldige hoeveelheid kennis-materie vrij. Dit maakt het op zijn beurt nodig dat deze kennis-materie wordt vergaard omdat zij anders verloren zou gaan. Zo valt de arbeid van het vergaren van verstrooide kennis-materie vaak samen met het begin van het verval en de vernietiging van culturen en beschavingen.

Deze kant van het vraagstuk is duidelijk. De massa wil en zoekt geen kennis, en haar leiders proberen in hun eigen belang de angst voor en afkeer van alles wat nieuw en onbekend is te versterken. De slavernij van de mensheid berust op deze angst. Men kan zich zelfs moeilijk in volle omvang de afschuwelijkheid van deze slavernij voorstellen. De mensen begrijpen niet wat zij verliezen. Maar om de oorzaak van deze slavernij te begrijpen, is het voldoende na te gaan hoe de mensen leven, wat het doel van hun bestaan, het onderwerp van hun verlangens, hartstochten en aspiraties is, wat zij denken, waar zij over praten, wat zij dienen en aanbidden.

Zie eens waaraan de beschaafde mensheid van onze tijd haar geld besteedt; wat, de oorlog buiten beschouwing gelaten, de hoogste prijs opbrengt; waar de grootste menigten zich verzamelen. Als wij een ogenblik hierover nadenken, wordt het duidelijk dat de mensheid zoals zij nu is, met de interessen van waaruit zij leeft, niets anders kan verwachten dan wat zij nu heeft. Maar zoals ik reeds gezegd heb, het kan niet anders.

Stelt u zich eens voor dat de hele mensheid een half pond kennis per jaar krijgt toebedeeld. Indien deze kennis onder allen wordt verdeeld, zal ieder zo weinig ontvangen dat hij de dwaas blijft die hij was. Maar dankzij het feit dat slechts heel weinigen deze kennis wensen, kunnen zij die haar nemen, laten wij zeggen, ieder een grein krijgen, en zodoende de mogelijkheid verwerven verstandiger te worden. Niet allen kunnen verstandig worden, ook al zouden zij het willen. En als zij verstandig werden, zou het niets helpen, want er bestaat een algemeen evenwicht dat niet kan worden verstoord.

Dat is één aspect. Het andere is, zoals ik al heb gezegd, het feit dat niemand iets verbergt; er bestaat geen enkele geheimzinnigheid. Maar het verwerven of overdragen van ware kennis vereist veel arbeid en grote inspanning, zowel van hem die ontvangt als van hem die geeft. En zij, die deze kennis bezitten, doen al het mogelijke om haar door te geven en mede te delen aan een zo groot mogelijk aantal mensen, hun de benadering ervan te vergemakkelijken en hen in staat te stellen zich voor te bereiden tot het ontvangen van de waarheid. Maar aan niemand kan tegen zijn wil kennis met geweld worden opgedrongen en, zoals wij gezien hebben, bij een onbevooroordeeld onderzoek van het leven van de gemiddelde mens, van hetgeen zijn dagen vult en van de dingen waar hij belang in stelt, blijkt onmiddellijk dat we degenen die kennis bezitten er niet van mogen beschuldigen dat zij die verbergen, haar niet aan anderen willen overdragen, of de mensen niet willen aanleren wat zij zelf weten.

Wie kennis wenst, moet zélf de eerste pogingen doen om de bron ervan te vinden en deze te benaderen, daarbij gebruikmakend van de hulp en de aanwijzingen die aan allen gegeven worden maar die de mensen in de regel niet willen zien of erkennen. Kennis kan niet tot de mensen komen zonder inspanning van hun kant. Dit begrijpen ze heel goed wanneer het om gewone kennis gaat, maar in het geval van hogere kennis - indien zij al de bestaansmogelijkheid ervan erkennen - menen zij iets anders te mogen verwachten.

Iedereen weet heel goed dat er, bijvoorbeeld, verscheidene jaren van ingespannen arbeid nodig zijn om Chinees te leren; iedereen weet dat het vijf jaar duurt voordat men de beginselen van de geneeskunde onder de knie heeft en misschien wel tweemaal zo lang voor de schilder- of muziekstudie. En toch bestaan er theorieën die beweren dat de mensen zonder enige inspanning hunnerzijds, zelfs in de slaap, kennis kunnen verwerven. Alleen al het bestaan van zulke theorieën verklaart nog eens te meer waarom kennis de mensen niet kan bereiken. Bovendien is het van essentieel belang te begrijpen dat de zelfstandige pogingen van de mensen om iets in deze richting te bereiken evenmin resultaten kunnen opleveren. Een mens kan alleen kennis verwerven met de hulp van hen die haar bezitten. Dit moet het allereerst worden begrepen. Men moet leren van hem die weet!"

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 13-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

Commentaar


WAARzegger Gepost op: 23/02/2020 16:28:50
WAARzegger

Velen mogen deze tekst tienmaal, honderdmaal of duizendmaal lezen, ... noch zullen ze de woorden niet kunnen begrijpen. Be-grijp-en, in de betekenis van: 'in het dagelijkse leven toepassen'. Het waarom ervan werd in het lang en in het breed overduidelijk uitgelegd. Herlees, indien nodig, hetgeen er afgedrukt staat. Het is dan ook de hoofdreden waarom er zo weinigen aan Zelfkennis doen, zijnde: 'het Kennen van het Innerlijke Zelf'. En jawel: het spijtige is dat het zo is, gewoonweg omdat het niet anders kan.

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht