ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Over menstypen en het Enneagram

Menstypen definiëren is één van de meest moeilijke ondernemingen, gewoonweg omdat mensen zo wisselvallig zijn.
door Tsenne Kikke - vrijdag 28 februari 2020 20:02

Indien je er ooit eens aan denkt om aan Zelfkennis te doen - in 2021, misschien? - dan is het goed te beseffen dat je enkel en alleen kunt groeien vanuit de plaats waarop je nu op de Ladder van Evolutie, of op die van Involutie, daadwerkelijk staat.

Ook moet je beseffen dat men jou wel kan gidsen, maar dat niemand jouw Weg voor jou kan afleggen. Je moet het dus zélf 'doen'. Geen 'doen' van het een of ander ikje dat een nieuwjaarresolutie maakt om er nooit aan te beginnen, o neen. Ik heb het dus over een 'doen' dat je nog niet kent, en dus moet aanleren. Wees gerust: geen mens kan 'doen' in de ware betekenis van het woord, al denkt eenieder van wel.

"Ik Ben de Weg!"

Zeer veel naïeve mensen zouden bij het aanhoren van Jezus' woorden: "Ik Ben de Weg!", uit volle borst anderen op een meest aanmoedigende manier uitroepen: "Komaan! Laten we hem volgen, want hij is de Weg!".

Natuurlijk verwacht geen enkele bewust denkende mens dat je die woorden verkeerdelijk vertaald. Jezus wilde daar gewoonweg mee zeggen dat hij de Weg was, basta. Zo kon hij ook beweren, dat hij het Leven is, de Liefde, het Licht, Ik Ben die Ben, en zo meer. Hij verwees dus naar een Toestand van Zijn en verwachtte dus niet dat de een of andere lichtgelovige hem als een schaapje - op weg naar de een of andere slachtbank - zou volgen. Integendeel: Jezus had genoeg aan handen met zijn 12 leerlingen. Voor hem was kwaliteit véél belangrijker dan kwantiteit.

Indien je dus jarenlang aan Zelfkennis 'doet', zal je misschien ooit eveneens van jeZelf kunnen zeggen: "Ik ben de Weg!", verwijzend naar jouw Toestand van Zijn.

Een mens, bestaande uit 1001 ikjes - de mens, die nu de ene is, en binnen enkele minuten een totaal anders iemand, kan nooit van zichzelf zeggen dat hij de Weg Is. Wel de persoon met de 1001 uitwegen, uitvluchten, of excuses, ... om naar niet te 'zijn', die hij/zij zou kunnen 'zijn'.

Over menstypen

Indien je de vorige teksten over 'menstypen' grondig hebt gelezen, en enkele malen hebt herlezen, dan begrijp je hoogstwaarschijnlijk wat hierna volgt. Uit de teksten heb je kunnen afleiden, dat alle mensen die je op deze Aarde ontmoet, en nog zult ontmoeten, tot het menstype-1 behoren. Om die reden spreek ik veelal over: "99,99% van de mensheid..."

Ter herhaling: Mens nummer één is de mens bij wie het zwaartepunt van zijn psychische leven in het bewegingscentrum ligt. Het is de mens van het fysieke lichaam, de mens in wie de bewegings- en instinctfuncties voortdurend de overhand hebben op de emotie- en denkfuncties.

Ben je een 1.1.1? Een 1.2.1? Een 1.2.2?... Of, een ... ?

Natuurlijk zijn er verschillende soorten menstypen-1. De ene is emotioneel, de ander eerder intellectueel ingesteld, en dan zijn er nog menstypen-1 wiens instinctcentrum de overhand heeft, en dus veel intuïtiever zijn dan de denkers en de gevoelsmensen.

Anders gezegd: Menstype-1 kan in drie sub-groepen worden onderverdeeld, zijnde:

1) Mensen, die meestal in hun hoofd zitten: de denkers, ook wel hoofdmensen genoemd.
2) Mensen, wiens zwaartepunt in de buikstreek ligt: de emotionelen, de buikmensen.
3) Mensen, wiens zwaartepunt in het intuïtieve ligt: de instinctieven, de intuïtieven.

Daarom had ik het over onderverdelingen, zoals: menstype-1.1.1 - menstype-1.2.1 - menstype-1.3.1 - menstype-1.1.2 - menstype-1.1.3, menstype-1.2.2, enzovoorts, enzovoorts.

Waar worden die cijfers vandaan gehaald?

Wegens het feit dat alle mensen die je kent, en nog zult leren kennen, menstypen-1 zijn, is het eerste cijfer gemakkelijk uitgelegd. Menstypen-2 en -3 zul je in wezen zelden of nooit in jouw leven ontmoeten, tenzij je kloosters en Oosterse yogascholeb bezoekt.

Het tweede cijfer kan men vinden door er, bijvoorbeeld, het enneagram bij te betrekken; een symbool, dat Gurdjieff indertijd vanuit het Oosten in het Westen heeft geïntroduceerd. Dat eeuwenoude symbool wordt ook bij bepaalde Soefi-orden aangewend, teneinde een verbinding te maken tussen de 'drie verdiepingen' van het lichaam; een thema, dat ik eveneens reeds eerder heb besproken. Het enneagram belichaamt onder meer de Wet van Zeven en de Wet van Drie. Maar, alles, maar ook alles wat je over het Enneagram leest, is niet van Gurdjieff afkomstig. Kortom: mensen weten er weinig van af. Ook, omdat Gurdjieff er niet zoveel over vertelde.

Iets over dat Enneagram

In de jaren '60 van vorige eeuw heeft de in 1931 geboren Boliviaan, Oscar Ichazo, handig gebruik gemaakt om er de zogenaamde 'Negen persoonlijkheidstypen' op aan te brengen. De Chileense psychiater Claudio Naranjo, één van Ichazo's leerlingen, doceerde zijn begrip van het enneagram aan een aantal jezuïeten, die het op hun beurt vervolgens verder verspreidden.

Volgens hen bestaan er negen verschillende hartstochten, die dankzij het enneagram worden weergegeven. Zeven daarvan zijn vernoemd naar de traditionele christelijke doodzonden: woede, trots, afgunst, hebzucht, gulzigheid, lust en luiheid. Angst en bedrog werden door Ichazo toegevoegd om het geheel te vervolledigen.

Tracht te beseffen dat Oscar Ichazo het op eender welk negenpuntig stersymbool had kunnen plaatsen, maar hij koos nu eenmaal voor het Enneagram. Misschien, opdat het geheel op iets mystieks zou lijken. 'k Weet het niet.

Naranjo adopteerde Ichazo's persoonlijkheidstypologie en werkte het systeem verder uit. Hij voegde aan elk type een Freudiaans verdedigingsmechanisme toe en hij bracht de typen in verband met de officiële classificatie van psychiatrische stoornissen (DSM-III).

In elk geval begon Ichazo, wegens gebruik van psychedelische middelen, na een tijdje te flippen. Zo beweerde hij, dat hij instructies had ontvangen van Metatron, de prins der aartsengelen, en in contact stond met alle voorgaande meesters van 'De School'. Wie zich bij 'Arica' aansloot, kreeg toegang tot goddelijke energie of genade, die 'Baraka' werd genoemd, een soefiterm. De leden konden elkaar Baraka toezenden door in lotushouding tegenover elkaar te zitten en in elkaars linkeroog te kijken. Het was ook mogelijk via mantra's en meditatie in contact te komen met engelen die de leden konden helpen hun ego te overstijgen. Dat was noodzakelijk - want, wie in zijn ego bleef steken, kon niet reïncarneren en worden opgeslorpt door de maan.

Anderzijds is dat symbool van de 'Negen persoonlijkheidstypen', ook wel ' Negen Enneatypen' genoemd, dermate ingeburgerd, dat ik me verplicht voelde om dat Enneagram in deze tekst erbij te halen om hetgeen ik tracht te verklaren beter te kunnen uitleggen.

Op Wikipedia lezen we er het volgende over...

Het diagram bestaat uit negen basismodellen van ons gedrag. Elk mens herkent de negen modellen meestal wel in zijn eigen leven, maar er is er bij de meesten wel één dat dominant is. Het dominante model verklaart waarom wij ons op een bepaalde manier gedragen of een bepaalde kijk op de wereld hebben.

De typering van elk van de negen modellen is een beschrijving van behoeftes, aannames en positieve en minder positieve drijfveren om situaties in het leven aan te gaan. Het type bepaalt in belangrijke mate de bril die opgezet is om problemen te bezien.

Inzicht in het enneagram beoogt mensen te helpen zichzelf en anderen te begrijpen, en in het bijzonder waarom mensen op een bepaalde manier op elkaar reageren. Ook wil het een handvat geven om naar persoonlijke groei te zoeken.

Type EEN is de Perfectionist: realistisch, consciëntieus, grondig en principieel.
Type TWEE is de Helper: warm, betrokken, hulpvaardig en verzorgend.
Type DRIE is de Presteerder: energiek, optimistisch, zelfverzekerd en doelgericht.
Type VIER is de Romanticus: gevoelig, warm en scherpzinnig.
Type VIJF is de Waarnemer: introvert, leergierig, analytisch en inzichtelijk.
Type ZES is de Loyalist: verantwoordelijk, betwijfelend, betrouwbaar en loyaal.
Type ZEVEN is de Avonturier: energiek, levendig en optimistisch.
Type ACHT is de Baas: direct, onafhankelijk, zelfverzekerd en beschermend.
Type NEGEN is de Vredestichter: ontvankelijk, goedaardig en ondersteunend.

Natuurlijk zijn er veel meer persoonlijkheidstypen. Zo kunnen we er de Gokker, de Dief, de Vleier, de Opschepper, de Luiaard, de Roddelaar, de Introvert, de Extravert, en nog vele anderen aan toevoegen, maar het enneagram heeft nu eenmaal 9 punten, en geen 999. Nogmaals: toch zal ik de Negen Enneatypen gebruiken, om datgene wat ik tracht te omschrijven, beter uit te leggen.

Bekijk onderstaande illustraties, waarop duidelijk te zien is hoe elk menstype-1 in drie subdivisies kan worden ondergebracht.

Zo behoren Enneamenstypen-1.2, -1.3 en -1.4 tot de Emotionele groep;
Enneamenstypen-1.5, -1.6 en 1.7 tot de groep van Hoofdmensen, en
Enneamenstypen-1.8, -1.9, en -1.1 tot de Instinctieve groep.

Daaruit volgt, dat indien je tot de Emotionele groep behoort, je een menstype-1.2 bent;
Indien je eerder een hoofdmens bent, ben je een menstype-1.3, en
Indien je eerder intuïtief bent ingesteld, dan ben je een menstype-1.2.

Hetzelfde geschiedt om dat derde cijfer te bepalen. Zo kun je dus een 1.2.3 zijn - of, een 1.3.2, enzovoorts.

Dit allemaal: niet om mensen in kastjes te plaatsen, maar gewoonweg om elkaar beter te kunnen begrijpen van zodra we het over 'een mens' hebben.

Natuurlijk kunnen we er dan ook nog de Astrologische Typen aan toevoegen...

Een Boogschuttertype 1.1.3, zal dan ook sterk verschillen van Boogschuttertype 1.3.1. En, een 1.1.3 Maagdtype heeft dan ook geen uitstaan met die Boogschuttertype 1.1.3.

Hopelijk heb je iets aan deze ietwat rudimentaire tekst gehad, vooral indien je ooit aan Zelfkennis wenst te doen.

In wezen zou iedereen van bovenvermelde zaken volledig op de hoogte moeten zijn, welk beroep men ook uitoefent. Zo zijn er, bijvoorbeeld, menstypen die ziek-zijn veinzen, en anderen die de waarheid spreken. Weer anderen willen niet genezen, enzovoorts. Artsen, werkgevers, sociale diensten, rechters, advocaten, en zo meer, zouden de verschillen moeten kunnen zien tussen het ene menstype en het andere.

Zo zijn rebelse mensen meestal hoofdmensen. Ze kunnen dan ook halsstarrig zijn, koppig en hardnekkig volhouden. Heb je de woordjes 'hals', 'kop' en 'harde nek' opgemerkt? Maar, zoals je zonet hebt gelezen is een 1.3.1 (instinctiever, primitiever) niet gelijk aan een 1.3.2 (emotioneler, boosaardiger) of aan een 1.3.3 (verstandelijker, meer geslepen). En, als deze menstypen dan ook nog eens Rammen of Stieren zijn, dan moet je zeker oppassen voor hun soms driftige buien en uitlatingen. :-)

Oefening: Over de man die ontevreden was, omdat hij geen koekjes kreeg. Met welke menstypen hebben we hieronder te maken?...

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 13-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht