ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

G. I. Gurdjieff over het bewustzijnsniveau van de (hedendaagse) mens

Het nieuwe jaar is opgestart… Wat denk je van 'ontwaken'? laten we eens bij George Ivanovitch Gurdjieff ten rade gaan.
door Tsenne Kikke - donderdag 23 januari 2020 16:35

Heb je jezelf eens afgevraagd wat het wezenlijke verschil is tussen een primitieve, bijgelovige mens en een ontwikkeld, gelovig iemand?

Ouspensky stelde eens - in 1916 - de volgende uitspraak: "De mensen zijn zo verschillend. Ik geloof niet dat men ze allemaal onder één noemer kan brengen. Er zijn wilden, er zijn gemechaniseerde mensen, er zijn intellectuelen, er zijn genieën."

"Zeer juist," antwoordde Gurdjieff daarop, "de mensen verschillen heel veel van elkaar, maar dat wat de mensen werkelijk van elkaar onderscheidt, kent u niet en kunt u niet zien. Het verschil waar u over spreekt, bestaat eenvoudig niet. Dat moet u goed begrijpen.

Alle mensen die u ziet, alle mensen die u kent, alle mensen die u nog zult leren kennen, zijn machines, werkelijke machines die enkel reageren op uiterlijke invloeden, zoals u zelf zei. Zij worden als machines geboren en als machines sterven zij. Wat hebben wilden en intellectuelen hiermee te maken? Zelfs nu, op dit ogenblik, terwijl wij hier met elkaar zitten te praten, proberen verscheidene miljoenen machines elkaar te vernietigen. Wat voor onderscheid bestaat er tussen hen? Waar zijn de wilden en waar de intellectuelen? Zij zijn allemaal gelijk."

Weinig mensen beseffen hoe 'ziek' ze zijn, omdat ze de overtuigingen in hun brein niet onderzoeken. Praat eens met een 'ontwikkeld' mens, luister naar diens vastgeroeste overtuigingen, en je beseft wat ik bedoel, tenzij je eveneens zijn/haar taal spreekt - maar, dan heb je tenminste een tof gesprek gehad over mutuele onderwerpen.

De mens loopt met 'geleende overtuigingen' rond. Overtuigingen, die hij ooit ergens in het verleden heeft opgedaan, klakkeloos heeft aanvaard, en ervan overtuigd is dat hij met 'waarheden' rondloopt. 7 miljard mensen, betekent: 7 miljard waarheden - 7 miljard betweters. Daarom lopen 7 miljard mensen met levensvragen rond die geen één van hen kan beantwoorden. Zelfs niet op het einde van hun leven...

Ik ga hier even buiten mijn boekje. Nu mag het, misschien, omdat we de zoveelste Nieuwjaar hebben gevierd, en er misschien resoluties werden vooropgesteld. Normaliter schrijf ik bepaalde dingen enkel en alleen voor de eclectici, gewoonweg omdat ik geen mensen wil kwetsen. Het is nu eenmaal een feit dat waarheid kwetst. Anderzijds moet een chirurg iemand eventjes pijn doen vooraleer het lichaam zichzelf - na die operatie - kan helen.

Helen, in de betekenis van geheel worden, één worden. We hebben tienduizenden unieke bezoekers: hopelijk bereik ik dit jaar één iemand...; een iets, waarin ik de laatste 13 jaar dat deze website bestaat geen enkele maal ben geslaagd.

Nochtans schrijf ik dolgraag waarheden, zolang ik me kan richten tot mensen die ervoor open staan. Veiligheidshalve kan ik vermelden dat hetgeen nu volgt niet allemaal mijn woorden zijn, maar die van G.I. Gurdjieff. Ik was dus mijn handen in onschuld. :-) Indien je je gekwetst voelt, wees dan maar boos op die Gurdjieff. Hem kan het toch niet schelen: hij is al zovele jaren dood, tezamen met zijn leer... Het is aan ons om er terug leven in te blazen.

Op bladzijde 158 in het boek 'Op Zoek naar het wonderbaarlijke' lezen we het volgende:

"De mens herinnert zichzelf niet. Hij is een machine, alles gebeurt met hem. Hij kan de stroom van zijn gedachten niet stopzetten, hij kan zijn verbeelding, zijn gevoelens, zijn aandacht niet beheersen. Hij leeft in een subjectieve wereld van 'ik houd van', 'ik houd niet van', 'ik vind het prettig', 'ik vind het niet prettig', 'ik verlang', 'ik verlang niet'; dat wil zeggen, in een wereld waarin hij meent te houden van of niet te houden van, te verlangen of niet te verlangen. Hij ziet de werkelijke wereld niet.

De werkelijke wereld gaat voor hem schuil achter de muur der verbeelding. Hij leeft in slaap. Hij slaapt. Wat 'helder bewustzijn' genoemd wordt, is slaap en een slaap die veel gevaarlijker is dan de slaap 's nachts in bed.

Laten wij een gebeurtenis nemen uit het leven van de mensheid. Oorlog bijvoorbeeld. Er woedt op dit ogenblik een oorlog (Nota: we zijn in het jaar 1916). Wat betekent dat? Het betekent dat miljoenen slapende mensen proberen miljoenen andere slapende mensen te vernietigen. Dit zouden zij natuurlijk niet doen als zij ontwaakten. Alles wat er gebeurt, komt voort uit deze slaap.

Beide bewustzijnstoestanden, slapen en waken, zijn even subjectief. Alleen door zichzelf te herinneren, kan de mens werkelijk ontwaken. En dan krijgt het hele hem omringende leven voor hem een ander aanzicht en een andere betekenis. Hij ziet dat dit het leven is van slapende mensen, een leven in slaap. Alles wat de mensen zeggen en alles wat zij doen, zeggen en doen zij in slaap. Dit alles kan geen enkele waarde hebben. Alleen ontwaken en wat tot ontwaken leidt, heeft in werkelijkheid waarde.

Hoe vaak heeft men mij hier niet gevraagd of er een einde aan oorlogen gemaakt kan worden. Zeer zeker kan dat. Hiervoor is alleen maar nodig dat de mensen ontwaken. Dat lijkt een kleinigheid. Het is echter het allermoeilijkste wat er bestaat omdat deze slaap wordt veroorzaakt en in stand gehouden door het hele ons omringende leven, door alle levensomstandigheden.

Hoe te ontwaken? Hoe aan deze slaap te ontkomen? Dit zijn de belangrijkste levensvragen waarvoor een mens zich ooit gesteld kan zien. Maar eerst is het nodig van het feit zelf van de slaap overtuigd te zijn. Dat is echter alleen mogelijk door te proberen te ontwaken. Wanneer iemand begrijpt dat hij zichzelf niet herinnert en dat zichzelf herinneren tot op zekere hoogte ontwaken betekent, en wanneer hij tegelijkertijd ervaart hoe moeilijk het is zichzelf te herinneren, dan zal hij begrijpen dat hij niet kan ontwaken alleen maar door het te wensen.

Nauwkeuriger uitgedrukt: een mens kan niet uit zichzelf ontwaken. Maar als bijvoorbeeld twintig mensen afspreken dat wie van hen het eerst wakker wordt ook de anderen zal wekken, dan hebben zij al enige kans. Maar ook dat is niet voldoende want alle twintig kunnen tegelijk in slaap vallen en dromen dat zij ontwaken. Er is dus meer nodig. Er moet over hen gewaakt worden door iemand die niet slaapt of niet zo gemakkelijk in slaap valt als zijzelf, of die bewust gaat slapen wanneer dit mogelijk is, wanneer het geen kwaad kan, noch voor hemzelf noch voor anderen. Zo iemand moeten zij vinden en hem huren om hen wakker te maken en te beletten weer in slaap te vallen. Anders is het onmogelijk te ontwaken. Dit moeten wij goed begrijpen.

Het is mogelijk duizend jaar lang te denken, hele bibliotheken vol te schrijven, miljoenen theorieën te ontwikkelen, en dat alles in slaap, zonder enige mogelijkheid tot ontwaken. Integendeel, deze boeken en theorieën, in slaap geschreven en ontwikkeld, wiegen alleen maar anderen ook in slaap, en zo gaat het door.

Er is niets nieuws in het denkbeeld van slaap. Vrijwel sinds het begin der schepping is de mensen voorgehouden dat zij slapen en dat zij moeten ontwaken. Hoeveel keer wordt dit bijvoorbeeld niet in de evangeliën gezegd? 'Ontwaakt', 'waakt', 'slaap niet'. Christus' discipelen sliepen zelfs toen hij voor de laatste maal bad in de hof van Gethsemane. Het staat er allemaal. Maar wordt het begrepen?

Men vat het in overdrachtelijke zin op, beschouwt het enkel als beeldspraak. Het dringt niet door dat het in letterlijke zin opgevat moet worden. En het valt gemakkelijk te begrijpen waarom dit zo is. Om het letterlijk te verstaan, moet men reeds enigszins ontwaakt zijn, of althans proberen te ontwaken.

In alle ernst, men heeft mij verscheidene malen gevraagd waarom er in de evangeliën niets over slapen wordt gezegd. En dat terwijl er bijna op iedere bladzijde over wordt gesproken. Dit bewijst eenvoudig dat de mensen de evangeliën slapend lezen. Zolang iemand diep slaapt en volledig in dromen is verzonken, kan hij zelfs niet denken dat hij slaapt. Indien hij kon denken dat hij sliep, zou hij ontwaken. Zo blijft alles zoals het is. En de mensen hebben er niet het flauwste idee van wat zij verliezen door te slapen.

Zoals ik al gezegd heb, kan de mens zoals hij is, dat wil zeggen zoals de natuur hem heeft geschapen, een van zichzelf bewust wezen zijn. Tot dit doel is hij geschapen en voor dit doel is hij geboren. Maar hij wordt geboren te midden van slapende mensen en natuurlijk valt hij op zijn beurt te midden van hen in slaap juist op het tijdstip dat hij zich van zichzelf bewust zou moeten worden.

Alles spant daartoe samen: de onwillekeurige nabootsing van volwassenen door het kind, hun gewilde en ongewilde suggestie en hun zogenaamde 'opvoeding'. Iedere poging van het kind zelf om te ontwaken, wordt in de kiem gesmoord. Dit is onvermijdelijk.

En eindeloze inspanning en zeer veel hulp zijn nodig om later te ontwaken wanneer zich duizenden tot slapen nopende gewoonten hebben vastgezet. Dit gebeurt uiterst zelden. In de meeste gevallen verliest de mens als kind al de mogelijkheid om te ontwaken; hij leeft zijn hele leven in slaap en sterft in slaap. Bovendien sterven veel mensen lang voor hun lichamelijke dood. Maar over dergelijke gevallen zullen wij het later hebben.

(Einde citaat uit: 'Op Zoek naar het Wonderbaarlijke'.)

Ik schreef het reeds eerder: stel dat je vannacht aan het dromen bent, ik in die droom verschijn, en je in dat moment zeg dat je aan het dromen bent. In die droom zul je me niet geloven. Geen enkel woord. Om dezelfde reden zul je mij nu ook niet kunnen geloven, noch een Jezus, noch een Boeddha, noch een Maharaj, Osho, of een Gurdjieff, indien men jou nu zegt dat je 'slaapt'.

Alles hangt dus af van jouw niveau van bewustzijn. Gurdjieff liet ons daarbij reeds weten: "Kijk naar waar de interesse van mensen uitgaat, aan wat ze hun geld uitgeven, hoe ze hun vrije tijd besteden, waar de grootste menigten zich verzamelen, wat er zich allemaal in de wereld afspeelt, en je hebt een idee van hun niveau van bewustzijn. Als wij een ogenblik hierover nadenken, wordt het duidelijk dat de mensheid zoals zij nu is, met de interesses van waaruit zij leeft, niets anders kan verwachten dan wat zij nu heeft."

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 13-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de echte Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid is er Eclecticus.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht