ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Bestaat reïncarnatie?

En, bestaat er volgens jou een leven na dit leven?…
door Tsenne Kikke - dinsdag 30 april 2019 14:50

Eén van de vele aforismen die in het begin  van vorige eeuw in Gurdjieff's school op de muren prijkte, was: “Geloof niets of niemand, zelfs niet jezelf.’ En, een andere was: ‘Waarheid kan enkel in de vorm van een leugen tot de mensen worden gebracht.’

"Bestaat reïncarnatie?", was de vraag...

Natuurlijk kan geen mens daarop een eerlijk antwoord geven. Nochtans houdt iedereen van ons er een eigen mening op na, ... alsof het dé waarheid is. Toegegeven: het is niet gemakkelijk om het mogelijke onbestaande zodanig te omschrijven opdat het in de menselijke verbeeldings- en overtuigingswereld vaste vorm verkrijgt.

Bovendien zijn het vooral de mensen, die voor zichzelf op een meest hardnekkige manier niet kunnen aanvaarden dat er na hun dood niets meer van hen bestaat, die aan zaken, zoals: een leven aan de andere zijde, een hiernamaals, wedergeboorte, of reïncarnatie geloof hechten. Net zoals de rode indianen er rotsvast van overtuigd waren dat ze na hun overlijden in 'het land van de vele tipi’s' of 'Eeuwige Jachtvelden' terechtkwamen. Absurd, misschien? Niet voor hen.

Ikzelf ben bereid geloof te hechten aan het bestaan van het fenomeen 'reïncarnatie', zolang we daarbij maar beseffen dat we dan allemaal eerder hebben geleefd, om dan nu onze geschonken tijd in deze hel - te midden van miljoenen of miljarden duivelse individuen - door te brengen; een hel, van waaruit weinigen kunnen ontsnappen, en we er dan maar een hemel op aarde van moeten trachten te maken; dit, onder de heerschappij van Moeder Natuur.

Voor haar is er maar één reden voor ons bestaan, namelijk: zorgen voor de Onsterfelijkheid van de Mensheid - en, om die reden draait alles omheen seks.

Bovendien dient al wat op aarde geboren wordt als voeding voor al het andere leven - waardoor, bijvoorbeeld, de zwakkeren door de sterken worden geconsumeerd. Maar zelfs deze laatsten moeten - in het proces dat 'evolutie' wordt genoemd - ooit plaats ruimen voor de nakomelingen.

Onderwijl kunnen de doden de doden begraven. Tenslotte kan stof - net zoals het in het Bijbelse Scheppingsverhaal wordt vermeld - enkel en alleen tot datzelfde stof wederkeren. Tot wat anders?

En, hoe we - vanuit de zogenaamde 'zielenzee' - in deze Hel zijn beland, werd er natuurlijk ook in beschreven...

Na de verstoting uit het Paradijs, en nadat de mensen 'kleren' kreeg, zei Hij tot de vrouw: "Zeer zwaar zal ik maken de lasten van uw zwangerschap: met pijn zult gij kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, hoewel hij over u heerst."

Commentaar: dit is een belangrijke zin, die zeer veel dingen verklaard!

Nota: zoals ik reeds eerder vermeldde, zijn er weinig mensen - inclusief priesters - die maar iets van het Scheppingsverhaal snappen. Stel maar eens aan anderen de vraag: "Op de hoeveelste dag werd de mens gecreëerd?", en aanhoor hun verkeerd antwoord. Toch denken ze het te weten...:-)

En tot de man heeft Hij gezegd: "Omdat gij hebt geluisterd naar uw vrouw en hebt gegeten van de boom die Ik u had verboden, zal de grond vervloekt zijn omwille van u! Zwoegend zult gij van hem eten, alle dagen van uw leven. Distels en doornen zal hij voortbrengen, met veldgewas moet gij u voeden. In het zweet zult ge werken voor uw brood, tot gij terugkeert naar de grond, waaruit gij zijt genomen: gij zijt stof, en tot stof keert gij terug."

Kan het nog duidelijker worden uitgedrukt?.... Toegegeven: velen willen het maar niet snappen. Toch zijn er enkelen die kunnen 'ontsnappen', naar het schijnt. Gurdjieff legde dat op zijn manier uit via het metafoor van de 'Twee Rivieren'...

“Het kan nuttig zijn om het leven van de mens in het algemeen met een grote rivier te vergelijken. Deze rivier ontstaat uit verschillende bronnen en vloeit uit in twee afzonderlijke stromen. Met andere woorden: in deze rivier ontstaat er een scheiding der wateren, en we kunnen het leven van eender welke mens vergelijken met één van de waterdruppels waaruit deze levensrivier bestaat.

Moeder Natuur heeft in elke druppel een innerlijk subjectief en gelijkaardige eigenschap ingepland: een eigenschap, die we kunnen vertalen als: 'vechten met zijn eigen ontkennende deel’ van waaruit ‘iets’ kan ontspruiten, die aan elke mens de mogelijkheid geeft om aan die splitsing van de levenswateren, ofwel de ene stroom, ofwel de andere te kiezen.

Er zijn dus in het leven van de mensheid twee richtingen: een actieve en een passieve. De wetten zijn overal dezelfde. Deze twee wetten, deze twee stromingen, ontmoeten elkaar voortdurend. Dan kruisen ze elkaar, dan lopen ze parallel. Ze onderhouden elkaar wederzijds, de ene is onmisbaar voor de andere; maar, ze vermengen zich nooit.

Het is altijd zo geweest, en het zal altijd zo blijven.

Nu kan het leven van alle gewone mensen tezamen aanzien worden als één van deze rivieren waarin elk leven, of het nu van een mens is of van eender welk ander levend wezen, voorgesteld wordt als een druppel, en de rivier zelf, is een schakel in de kosmische keten."

- Wordt in de rubriek 'Eclecticus' vervolgd onder de hoofding 'Suffering and The Two Rivers' -

En voor de enkelingen, die misschien kunnen ontsnappen:

“Zie. Ik zend u als schapen tussen wolven.
Weest dus omzichtig als slangen en argeloos als duiven.
Neemt u in acht voor de mensen.”
- Matheüs Hfst. 10, 16-17 -

Wil je over dit Bijbels thema meer over weten? Ga dan naar de blog, getiteld '10 meest interessante privé-sessies waaruit jij kan kiezen!'. Daarin vind je:

10) Het Bijbelse Scheppingsverhaal: Over Genesis is echt heel" weinig geweten. De meeste mensen hebben het misschien eens enkele malen in hun jeugdjaren gelezen, maar zijn zich niet bewust van het feit dat die metaforisch opgestelde tekst waarheden kan bevatten die geen mens - inclusief priesters en schriftgeleerden - écht begrijpt. Ik bedoel noch het 'wiskundige' ervan, noch al hetgeen achter al de woorden verscholen zit. Stel, bijvoorbeeld, aan eender wie de vraag: "Op de hoeveelste dag werd de eerste mens geschapen?", en ik kan jou garanderen dat zelfs 99% van de zogenaamde 'katholieken', 'christenen', en zelfs de 'betweters' het juiste antwoord daarop niet weet. Interesse? Lees eerst de 3 eerste hoofdstukken van Genesis, vooraleer je jezelf inschrijft! Het zal ons enorm véél tijd besparen. Tenslotte is een uurtje heel snel voorbij.

Oké, zoals reeds vermeld, kan het wel ietwat uitlopen zonder dat je er extra voor moet betalen. :-)

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Niet enkel en alleen om de kosten te helpen dragen, maar vooral om een budget te vergaren waardoor deze website naar buiten toe beter kan worden gepromoot.. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro tot en met 500 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden.

- En, je kunt je ook als eclecticus inschrijven! -

(Meer info daarover ?)

( - Ook op: kllk hier - )

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht