ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

DIMschool's Zelfkennis à la Gurdjieff voor Beginnelingen

Ter kennismaking: enkele uittreksels uit 'Gurdjieff: de mens en zijn werk' van Martin Ekker.
door Tsenne Kikke - zondag 24 juni 2018 18:51

Deze vorm van Zelfkennis, enkel en alleen gegeven door DIMschool vzw, richt zich vooral tot mensen die hunkeren om het mysterie van het eigen zijnswezen en die van de wereld te doorgronden. Indien je bereid bent om met de Gurdjieff-filosofie kennis te maken, zijn boekjes zoals 'De mens en zijn  mogelijke evolutie' van Ouspensky, en 'Gurdjieff: de mens en zijn werk' van Martin Ekker echte aanraders. Want, vooraleer jezelf tot DIMschool te richten moet je op voorhand weten waaraan je begint. Hieronder publiceerde ik dan ook enkele uittreksels uit het laatstgenoemde...: om 'er de smaak van te 'pakken te krijgen'. Hopelijk kan je de tegenwerkingen in jezelf overwinnen om nadien de gehele inhoud van het boekje in te lezen... :-)

Tussen haakjes: sinds 2005 ben ik een 'vrijwillige blogger', maar ondertussen heb ik het voorzitterschap van DIMschool vzw aanvaard; een functie, die vanaf 1 juli in werking treedt.

De mens een wezen met onvoorstelbaar grote mogelijkheden

Volgens Gurdjieff is de mens, iedere mens, van nature toegerust met onvoorstelbaar grote mogelijkheden. Door deze tot ontwikkeling te brengen, kan hij volgroeien tot een Mens in de ware zin van het woord. Dit is het hoge doel waartoe ons dit leven is geschonken.

Deze mogelijkheden zijn echter slechts als kiem in ons aanwezig en kunnen alleen verwerkelijkt worden door een doelgericht en zinvol 'werken aan onszelf'.

De grondslagen waarop dit 'werken aan onszelf' berust, zijn voor ons vrijwel geheel verloren gegaan; ja, vaak vermoeden wij zelfs niet dat er zo iets bestaat - of, zou kunnen bestaan. De factoren die onze vorming bepalen: opvoeding, onderwijs en maatschappelijk milieu, zijn niet hierop gericht, met het gevolg dat de mens uitgroeit tot een 'mens' tussen aanhalingstekens, zoals Gurdjieff het uitdrukt, een karikatuur vergeleken bij wat hij kan en zou moeten zijn.

Begrijpen vóór alles noodzakelijk

Begrijpen is dus een eerste vereiste van de vierde weg. Maar dit begrijpen gaat veel dieper dan louter met ons denkvermogen assimileren en verwerken. Het is een met ons hele wezen ervaren van de waarheid en juistheid van iets; dan pas kunnen wij werkelijk begrijpen.

Dat begrijpen kan alleen hand aan hand met onze innerlijke groei verworven worden. "Begrijpen", zegt Gurdjieff, "berust op de verhouding tussen weten en 'zijn', is de resultante van deze twee."

Het wezenlijke verschil tussen weten en begrijpen zal ons duidelijk worden wanneer wij denken aan praktische activiteiten zoals autorijden of typen; op deze gebieden beseffen wij maar al te goed dat er een lange weg ligt tussen louter weten wat wij moeten doen en het zo ten volle in ons hele wezen assimileren dat wij het ook feilloos kunnen doen.

Daarom kunnen ons van de ware kennis omtrent onszelf en de wereld aanvankelijk slechts fragmenten worden toevertrouwd. Maar wanneer wij met deze zinvol gekozen fragmenten werken en woekeren, zullen zij geleidelijk aan tot levende ervaring worden en de mogelijkheid in ons ontwikkelen tot meer en meer en meer begrijpen.

Evolutie

De evolutie waarin de mens, meer dan in iets anders, belang zou moeten stellen, is zijn eigen innerlijke evolutie.

"De evolutie van de mens," zegt Gurdjieff, "kan worden opgevat als de ontwikkeling in hem van die vermogens en mogelijkheden die nooit vanzelf, dat wil zeggen mechanisch, tot ontwikkeling komen." En bij een andere gelegenheid: "Wanneer wij over evolutie spreken, dienen wij van meet af te begrijpen dat er geen mechanische evolutie mogelijk is. De evolutie van de mens is de evolutie van zijn bewustzijn. En de evolutie aan het 'bewustzijn' kan zich niet onbewust voltrekken. De evolutie van de mens is de evolutie van zijn wil en de evolutie van de 'wil' kan niet ongewild tot stand komen. De evolutie van de mens is de evolutie van zijn vermogen tot doen en 'doen' kan niet de vrucht zijn van hetgeen 'gebeurt'."

Hogere kennis verbonden aan hoger bewustzijn

Deze verbondenheid heeft tot gevolg, dat ware kennis nooit kan worden verkregen door het uitsluitend bestuderen van de ons omringende zintuiglijk-waarneembare wereld; een wereld, waarvan wij als het ware de toevallige erbuiten staande toeschouwers zouden zijn. Met de genoemde scheiding die zozeer ons denken beheerst, is het streven verbonden om bij onze waarnemingen zoveel mogelijk elke subjectieve factor buiten te sluiten teneinde daardoor tot 'objectieve' kennis te komen.

De hogere kennis waar Gurdjieff over spreekt, is van een geheel andere orde. Zij is gebonden aan een verruiming van ons bewustzijn en niet kenbaar door middel van op ons normale kenvermogen stoelende methoden van onderzoek en analyse. Ouspensky schrijft in zijn meergenoemde boek: "Eén ding is mij zelfs toen reeds onomstotelijk duidelijk geworden, namelijk dat geen verschijnsel van een hogere orde, dat wil zeggen een verschijnsel dat uitgaat boven het gebied van de gewone dagelijks waarneembare dingen kan worden waargenomen of onderzocht met de gewone middelen in een gewone bewustzijnstoestand."

Het overdragen van ware kennis

Daarom ook is ware kennis niet overdraagbaar in de gebruikelijke zin. Alleen de weg erheen kan ons gewezen worden, waardoor wij er hand aan hand met de verruiming van ons bewustzijn in kunnen doordringen. "Het verwerven of overdragen van ware kennis," zegt Gurdjieff, "vereist veel arbeid en grote inspanning, zowel van hem die ontvangt als van hem die geeft. En zij die deze kennis bezitten, doen al het mogelijke om haar door te geven aan een zo groot mogelijk aantal mensen, hun de benadering ervan te vergemakkelijken en hen in staat te stellen zich voor te bereiden tot het ontvangen van de waarheid."

Geloof op gezag onnodig en ongewenst

Wij geven ons er zelden rekenschap van hoezeer vrijwel al onze persoonlijke kennis aan anderen ontleend is. Dergelijke kennis moge in het technische vlak van nut zijn, zodra het gaat om ons eigen wezen en onze relatie tot het grote geheel van de ons omringende wereld, kan dergelijke op goedkope wijze verkregen kennis die niet berust op werkelijk begrijpen, alleen maar steriel zijn; in de zin dat zij geen bijdrage kan leveren voor onze groei tot bewustwording en innerlijke vrijheid.

Gurdjieff noemt de door hem gegeven weg de 'vierde weg', ter onderscheiding van de 'traditionele' wegen van de 'fakir', de 'monnik' en de 'yogi". En hij legt er de nadruk op dat wij op deze weg niets moeten doen zonder te begrijpen waarom wij het doen. "Er is geen 'geloof' vereist op de vierde weg", zegt hij; "integendeel, geloof van welke aard ook is in strijd met de vierde weg. Wat verlangd wordt, is eenvoudig een weinig vertrouwen en ook dat slechts voor korte tijd; want hoe eerder iemand alles wat hij hoort, begint te verifiëren, des te beter is het voor hem."

Alles 'gebeurt'   

Eén van de ideeën waar Gurdjieff telkens weer op terugkomt, betreft de mechaniciteit van onze manifestaties. Het is een illusie dat wij, zoals wij zijn, zouden kunnen doen. Werkelijk doen vereist een heel ander 'zijns'niveau dan dat waarop wij gewoonlijk leven. Bij ons is het zo dat ons denken, voelen en handelen vrijwel geheel worden bepaald door invloeden van buitenaf, dat 'het' in ons denkt en 'het' voelt en alles met ons 'gebeurt', op precies dezelfde manier als 'het' regent of 'het' vriest.

'Slaap' en ontwaken

Wij gaan volgens Gurdjieff slaapwandelend door het leven. "Het zal u verbazen", zegt hij, "indien ik u zeg dat het voornaamste kenmerk van het 'zijn' van de moderne mens - een kenmerk dat alles verklaart wat in hem ontbreekt - de slaap is. De moderne mens leeft in slaap, in slaap wordt hij geboren en in slaap sterft hij... Wat 'helder bewustzijn' genoemd wordt, is slaap en een slaap die veel gevaarlijker is dan de slaap 's nachts in bed... Alles wat de mensen zeggen en alles wat zij doen, zeggen en doen zij in slaap. Dit alles kan geen enkele waarde hebben. Alleen ontwaken en wat tot ontwaken leidt, heeft in werkelijkheid waarde...

Hoe te ontwaken? Hoe aan deze slaap te ontkomen? Dit zijn de belangrijkste levensvragen waarvoor een mens zich ooit gesteld kan zien. Maar eerst is het nodig van het feit zelf van de slaap overtuigd te zijn... Een mens kan niet uit zichzelf ontwaken. Zij die willen ontwaken, "moeten iemand vinden en hem huren om hen wakker te maken en te beletten weer in slaap te vallen. Anders is het onmogelijk te ontwaken."

"Er is niets nieuws in het denkbeeld van slaap. Vrijwel sinds het begin der schepping is de mensen voorgehouden, dat zij slapen en dat zij moeten ontwaken. Hoeveel keer wordt dit bijvoorbeeld niet in de Evangeliën gezegd? 'Ontwaakt', 'waakt', 'slaapt niet'. Christus' discipelen sliepen zelfs toen hij voor de laatste maal bad in de hof van Gethsemane... In alle ernst, men heeft mij verscheidene malen gevraagd waarom er in de Evangeliën niets over slapen wordt gezegd. En dat terwijl er bijna op iedere pagina over wordt gesproken. Dit bewijst eenvoudig dat de mensen de Evangeliën slapend lezen."

Bij een andere gelegenheid spreekt hij over de aard van onze slaap en de krachten die ons verhinderen te ontwaken: "Er zijn duizenden dingen die een mens verhinderen te ontwaken, die hem in de macht van zijn dromen houden. Om bewust te kunnen handelen met het doel te ontwaken, is het nodig de aard van de krachten te kennen die de mens in zijn slaaptoestand houden.

"Allereerst moeten wij beseffen dat de slaap waarin de mens leeft geen natuurlijke maar een hypnotische slaap is. De mens is gehypnotiseerd en deze hypnotische toestand wordt voortdurend in hem in stand gehouden en versterkt. Het is alsof er krachten zijn waarvoor het nuttig en voordelig is de mens in een hypnotische toestand te houden om hem te verhinderen de waarheid te zien en zich van zijn positie rekenschap te geven."

Gurdjieff's dood

Op 29 oktober 1949 sterft Gurdjieff op 72-jarige leeftijd in Parijs. Hiermee is het leven afgesloten van een mens die zijn leven heeft gewijd aan het helpen van anderen op de weg naar bevrijding. En die dit deed op de hem eigen unieke wijze, met ongelooflijke vindingrijkheid en altijd onnavolgbaar.

De volledige inhoud lezen van 'Gurdjieff: de mens en zijn werk', kan via deze link. Doen!!! (indien dit in jouw macht ligt, natuurlijk.)

En?... Vind je deze Spiritualia website ietwat interessant?...

Interessant genoeg om die te sponsoren; dankzij een bijdrage van 2 euro/maand, zijnde: 24 euro? Meer mag ook, natuurlijk! Laat het ons in elk geval weten door bovenaan naar 'Berichten' te gaan, - of, door op deze link te klikken. Alvast bedankt - want, daarmee blijft Spiritualia online!

Overleven is belangrijk, maar er zijn véél meer centjes nodig om deze website naar buiten toe beter te kunnen promoten!

En, indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden. En jawel: indien je geen behoefte hebt aan klandezie of naambekendheid kan het ook volledig gratis natuurlijk.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht