ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Hoeveel mensen ken je die op een bewuste manier door het leven gaan?

Bewustzijn is een begrip dat op tientallen manier kan worden vertaald, en men achteraf nog niet aan de weet komt wat het precies zou kunnen inhouden.
door Tsenne Kikke - zaterdag 9 juni 2018 19:10

"Geef het heilige niet aan de honden en werp uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij ze niet met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren." - Mattheüs Hfst.7 - vers 6 -

Waarheid kwetst. Niet, omdat het de bedoeling heeft om te kwetsen, maar gewoonweg omdat mensen heel snel denken dat ze worden aangevallen, daarbij automatisch het gevoel wordt opgeroepen dat ze werden gekwetst, met het gevolg dat men jou zou willen vertrappelen en verscheuren.

Om die reden dient men tegenwoordig zeer goed op te passen met wat men zegt en schrijft. Daar bedoel ik mee: dat men zich enkel en alleen tot de juiste doelgroep zou moeten kunnen wenden. Nog anders gezegd: tot lezers, die ten volle kunnen appreciëren wat je publiceert, en er misschien iets mee kunnen en willen aanvangen. Hopelijk begrijp je dat dit totaal onmogelijk is op een website zoals deze; een website, die elke maand dankzij Google door duizenden en duizenden wordt bezocht.

De vorige blog begon met de woorden: "Mag ik veronderstellen dat je - omdat je deze Spiritualia website bezoekt - ook interesse stelt in het spirituele deel van de mens?..." - zeer goed wetende, dat veronderstellen geen al te goede zaak is. In het Engelse woordje 'assume' komt dit zeer goed tot zijn recht.

Uit dat woordje 'Assume', geschreven als 'Ass-u-me', kunnen we duidelijk uitmaken dat 'veronderstellen' ervoor zorgt dat het zowel van jou als van mij een ezel maakt.

Anders gezegd: In wezen had ik moeten uittypen: "Omdat je deze Spiritualia website bezoekt, weet ik pertinent dat  je interesse stelt in het spirituele deel van de mens."

Wat waarheid betreft...

... omdat het soms kwetsend kan overkomen, zijn er slechts weinigen die de waarheid willen leren kennen. Vooral de waarheid over zichzelf. Noteer daarbij dat deze tekst - alles wat volgt dus - dermate zal worden opgesteld, dat je die kunt lezen en herlezen..., totdat je het sap van elk woord begint te proeven. Slik dan pas door, niet eerder. Morgen, overmorgen, of volgende week, zal je beter begrijpen wat ik zonet uittypte.

Ikzelf kan het niet nalaten om sommige waarheden naar buiten toe te verkondigen, omdat het - volgens mij - de énige manier is om ooit die éne (lees vorige blog) aan te kunnen trekken. En, als ik daarin - net als Osho, Gurdjieff, en de zovele anderen - niet slaag, heb ik het tenminste 'geprobeerd' - zeer goed wetende, dat proberen alle kansen op een succesvol slagen uitsluit. Probeer maar eens een potlood op te tillen.

Gedaan? Mentaal, misschien. En, neen, ik vroeg je niet om een potlood op te tillen, maar enkel en alleen om het te proberen... Net zoals je je zou proberen jezelf te ontlasten wanneer jouw darmen verstropt zijn; op voorhand wetende dat het nogmaals toch niet zal lukken.

Natuurlijk zijn er vele waarheden, maar ditmaal zal ik het voor de honderdste maal over het thema 'bewustzijn' hebben, en het zo voorzichtig mogelijk aanbrengen. Want, indien ik nu zou schrijven dat geen enkele mens geen enkele seconde van de dag op een bewuste manier door het leven gaat, zouden velen nu al afhaken, nietwaar?

Over bewustzijn

Elk dier - en alles wat leeft - beschikt over bewustzijn, en hoe beter die ontwikkeld is, hoe groter de kans dat het in de eigen omgeving kan overleven - maar, het heeft geen zelfbewustzijn. Noch heeft een dier een begrip van tijd, en verblijft daarom altijd in het zogenaamde 'hier-en-nu', zonder zichzelf daarvan bewust te zijn. Mocht een dier over taal beschikken, zou het dan ook niet tegen zichzelf kunnen zeggen: "Dit is een prachtige omgeving: morgen/volgende week/volgend jaar kom ik hier terug." Geen ander levend wezen dan de mens kan in de Tijd uitstijgen, en zich mentaal opnieuw in het verleden verplaatsen of zichzelf in een toekomst projecteren.

Wel roepen beelden bij dieren associaties op, doch die hebben betrekking op de zogenaamd' 'onderste verdieping'. Ook weet ik dat ik 'ruimtetijd' had moeten uittypen, omdat ruimte en tijd onmogelijk van elkaar mogen gescheiden worden, maar laten we nu niet gaan muggenziften. :-)

Weet, dat het lichaam van elke mens gemakshalve  in drie zogenaamde 'verdiepingen' kan ingedeeld worden. Namelijk: in een denkcentrum, een emotiecentrum en in een instinctcentrum (voor hen die het reeds weten: in een instinct- en bewegingscentrum). Met andere woorden: in een bovenverdiep, een middenverdiep en een benedenverdiep. Het sekscentrum laat ik momenteel achterwege.

Zeer veel dieren, bijvoorbeeld, hebben alleen maar een instinctcentrum, en anderen - de 'hogere diersoorten' - beschikken daarenboven nog over een emotiecentrum, een middenverdiep dus. Of: twee 'verdiepingen', maar geen enkel dier heeft een denkcentrum, gelijk aan die van een mens, geen enkel.

Anders gezegd: dieren hebben geen zelfbewustzijn - en, als ze stervende zijn, beseffen ze dus niet wat sterven is. Ze ervaren wél het stervensproces, evenals het eventuele lijden, maar kunnen er geen betekenis aan geven. Nogmaals: omdat dat denkcentrum, de 'bovenste verdieping', ontbreekt. Hoe dat voor hen aanvoelt, weet ik niet. Net zoals ik niet weet wat een appel of tomaat ervaart van zodra men erin bijt, jij wel?

Ondanks het feit dat een mens wel degelijk over 'drie verdiepingen' beschikt, zijn er heel weinig mensen die voor zichzelf kunnen realiseren hoe onbewust ze het leven beleven. Doch, omdat ik jou niet wens te kwetsen, beste lezer, heb ik het hier natuurlijk niet over jou, maar over al de anderen. :)

Aan al die anderen vroeg ik een tijdje geleden om de graad van hun bewustzijnsniveau voor zichzelf vast te stellen, weet je nog? De opdracht op zichzelf was poepsimpel, en luidde als volgt:

Tracht verschillende malen per dag eventjes bewust te zijn door heel bewust een maaltijd te verorberen, beginnende bij het ontbijt. Wees jezelf voor 100% bewust van al jouw handelingen, van het feit dat je op een stoel aan een tafel zit, van jouw voeten die op de grond staan, dat je aan het kauwen bent, ademhaalt, van een drankje geniet, dat je het voedsel voelt binnenglippen, enzovoorts.

Zolang de maaltijd duurt, blijf je dus zowel bewust van jouw aanwezigheid op die stoel, van de omgeving waarin je je bevindt, van al jouw handelingen, van de geluiden om je heen, et cetera. Laat je vooral niet door jouw gedachten afdwalen - want, dan hebt je een nul op 100 behaald. En, van zodra je de maaltijd heel bewust hebt verorberd, zonder dat je werd afgeleid, en zonder een woord te hebben geuit - omdat je jezelf voor 100% op de maaltijd aan het concentreren bent geweest - mag je jezelf terug op de automatische piloot afstellen. Tot aan de eerstvolgende maaltijd - want, dan ben je opnieuw een heel korte tijd voor 100% bewust.

Punten

Indien je elke dag van 3 maaltijden geniet, kan je dus 3 'goede punten' aan jezelf toekennen - of, drie nullen. Na dertig dagen waren er dan 90 punten te verdelen. Voeg er nog enkele dagen aan toe, opdat je die 100 kunt bereiken. Op de laatste dag tel je de punten, die je behaald hebt, op.

Nota: indien je de Test aanvaardt, maar er niet aan begint, mag je gerust aan jezelf een 0 op 100 geven. :-)

Natuurlijk kan je jezelf in de loop van de dag op verschillende manieren trainen om stilaan bewuster en bewuster te worden. Niet door er nieuwe zaken aan toe te voegen, maar door gewoonweg alle dagdagelijkse dingen te blijven doen, maar dan wel bewust.

Bijvoorbeeld...:

Zeg tegen jezelf: "Ik zit op een stoel, en nu ga ik rechtstaan. Nu loop ik de trap af en ga naar de keukken. Nu maak ik voor mezelf een drankje klaar. Nu sip of van dat drankje. Nu rinkelt mijn telefoon. Ik neem bewust op en luister. Het is mijn moeder. Nu luister ik aandachtig naar hetgeen ze me te vertellen heeft. Heel bewust antwoord ik haar met "......." Het gesprek is nu afgelopen, en ik drink nogmaals van mijn drankje. Ik zet de tv aan en besluit om met deze oefening te stoppen."

Tracht dit eens meermaals per dag te doen - en, als je 's avond het licht hebt uitgedaan, en in jouw bedje ligt, overloop jouw dag nog eens, en stel voor jezelf vast hoeveel maal je erin bent geslaagd om bepaalde delen van jouw dag op een 'bewuste' manier te hebben beleefd. :-)

In elk geval kan je aan jezelf met-ter-tijd een Graad van Bewustzijn toekennen. Eenmaal gedaan, laat het me weten - en zal ik jou een andere, even gemakkelijke opdracht geven, zoals: "Tracht 1 op 100 te behalen..., " - en, als je daarin bent geslaagd: "10 op 100", enzovoorts, totdat je 100 op 100 behaalt.

Vervolg: dd. maandag, 11/6/2018

Eigenlijk was dat niet eerlijk. Het was niet eerlijk om aan mensen een opdracht te geven waarvan men op voorhand weet dat weinigen - lees: geen mens - daarin kan slagen - laat staan: eraan beginnen. Anderzijds is het de énige manier om (1) mensen te duiden op het feit dat ze 'slapen', en (2) om mensen uit de juiste doelgroep te bereiken. Het zijn zij, die aan zichzelf de vraag kunnen stellen: "Hoe word ik meer bewust?" - en, misschien contact willen opnemen met DIMschool vzw. :-)

Het probleem is - indien we het als een probleem wensen te aanschouwen - dat van elke 1.000 bezoekers op deze website er misschien eentje bij zou kunnen zijn, die de opdracht daadwerkelijk uitvoert. Maar het kan ook 1 op de 10.000 zijn, hetgeen dichter bij de waarheid ligt. En, nogmaals: het zal die ene niet lukken om 100 op 100 te behalen - 1 of 2 op 100 misschien wel; hetgeen op zichzelf nog immer geen garantie is om ooit aan Zelfkennis te gaan doen.

De Slaap

Ook over de slaap heb ik het meermaals gehad, doch door er over te lezen, komt men niet het het besef ervan. Zo liet ik Gurdjieff eerder eens aan het woord:

"Om te begrijpen wat het verschil is tussen de bewustzijnstoestanden, keren wij terug tot de eerste bewustzijnstoestand, de slaap. Deze is volkomen subjectief. Tijdens de nachtelijke slaap is de mens verzonken in dromen. Of hij zich deze al dan niet herinnert, doet er weinig toe. Zelfs wanneer enkele reële indrukken - geluiden, stemmen, warmte, kou, de gewaarwording van het eigen lichaam - tot hem doordringen, wekken deze slechts fantastische subjectieve beelden in hem op. Dan ontwaakt hij.

Op het eerste gezicht is dit als een totaal andere bewustzijnstoestand. Hij kan zich bewegen, met andere mensen spreken, plannen maken, gevaren zien en deze vermijden, enzovoorts. Ogenschijnlijk bevindt hij zich in een betere toestand dan toen hij sliep. Maar als wij hier wat dieper op ingaan, als wij een blik in zijn innerlijke wereld werpen, zijn gedachten en de drijfveren van zijn handelingen nagaan, dan zullen wij zien dat hij in vrijwel dezelfde toestand verkeert als toen hij sliep.

Het is zelfs erger - want, in de slaap is hij passief, dat wil zeggen: hij kan niets doen. In de waaktoestand, daarentegen, kan hij voortdurend iets doen en de gevolgen van al zijn handelingen hebben hun weerslag op hemzelf en op zijn omgeving.

En toch herinnert hij zichzelf niet. Hij is een machine, een machine die reageert op uiterlijke invloeden. Alles gebeurt met hem. Hij kan de stroom van zijn gedachten niet stopzetten, hij kan zijn verbeelding, zijn gevoelens, zijn aandacht niet beheersen. Hij leeft in een subjectieve wereld van 'ik hou van', 'ik hou niet van', 'ik vind het prettig', 'ik vind het niet prettig', 'ik verlang', 'ik verlang niet'; dat wil zeggen: in een wereld, waarin hij meent te houden van of niet te houden van, te verlangen of niet te verlangen. Hij ziet de werkelijke wereld niet. De werkelijke wereld gaat voor hem schuil achter de muur der verbeelding. Hij leeft in slaap. Hij slaapt. Wat door de mens 'helder bewustzijn' genoemd wordt, is slaap, en een slaap, die veel gevaarlijker is dan de slaap 's nachts in bed.

Laten wij een gebeurtenis nemen uit het leven van de mensheid. Oorlog bijvoorbeeld. Er woedt op dit ogenblik een oorlog (nota: deze woorden dateren uit 1915 en zijn dus nog immer actueel). Wat betekent dat? Het betekent, dat miljoenen slapende mensen proberen miljoenen andere slapende mensen te vernietigen. Dit zouden zij natuurlijk niet doen als zij ontwaakten. Alles wat er gebeurt, komt voort uit deze slaap."

Matteüs, hoofdstuk 26 ...

Jezus tot hen: “In deze nacht zult ge allen aanstoot aan Mij nemen. Want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Maar na mijn verrijzenis zal ik u voorgaan naar Galilea.” Toen zei Petrus: “Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik nooit.” Jezus zeide: “Voorwaar, Ik zeg u: nog deze nacht voor het kraaien van de haan, zult gij Mij driemaal verloochenen.” Petrus antwoordde hem: “Al moest ik met U sterven, in geen geval zal ik U verloochenen.” In diezelfde geest spraken ook al de leerlingen.

In de hof van Olijven

Toen Jezus met hen aan een landgoed kwam dat Getsémane heette, sprak Hij tot zijn leerlingen: “Blijft hier zitten, terwijl Ik ginds ga bidden.” Petrus en de twee zonen van Zebedeüs nam Hij echter met zich mee. Hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen sprak Hij tot hen: “Ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt met Mij.”

Nadat Hij een weinig verder was gegaan, wierp Hij zich plat ter aarde en bad: “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet zoals Ik wil, maar zoals Gij wilt.” Toen ging hij naar zijn leerlingen en vond hen in slaap; en Hij sprak tot Petrus: “Ging het dan uw krachten te boven een uur met Mij te waken? Waakt en bidt, dat gij niet op de bekoring ingaat. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.”

Hij verwijderde zich voor de tweede keer en weer bad Hij: “Vader, als het niet mogelijk is dat die beker voorbijgaat zonder dat Ik hem drink: dat dan uw wil geschiede.” En teruggekomen vond Hij hen weer in slaap, want hun oogleden waren zwaar. Hij liet hen met rust, ging weer heen en bad voor de derde maal, nogmaals met dezelfde woorden.

Daarna ging Hij naar zijn leerlingen en sprak tot hen: “Slaapt dan maar door en rust uit! Nu is het uur gekomen, waarop de Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van zondaars. Staat op, laten we gaan; mijn verrader is nabij.”

Vergelijk “Slaapt dan maar door en rust uit!" met "Staat op, laten we gaan...", en je zou kunnen beseffen wat er met die slaap werd bedoeld. In elk geval: Petrus en de twee anderen slaagden niet in de gegeven opdracht. En, ja, zoals je weet, zal Petrus hem tot driemaal toe verloochenen. Weet daarbij, dat één ikje een belofte kan geven, en dat geen één van al de anderen die belofte zullen nakomen. Zo zit de mens nu eenmaal in elkaar. Net zoals die ene, die aan zichzelf belooft om aan Zelfkennis te gaan doen, daar waar geen één van de honderdtallen anderen daartoe echt bereid is. :-)

Nog iets: hoe ouder een mens is geworden, hoe moeliijker te 'ontwaken', omdat het besef van 'een eventuele hypnotische slaap' totaal ontbreekt. Anderzijds wil 'moeilijker' niet zeggen dat het onmogelijk is... Denk, bijvoorbeeld, aan 'de goede moordenaar aan het kruis', die zich op het laatste moment 'bekeerde', hoogstwaarschijnlijk omdat de ogen open gingen; ogen, waarmee hij eindelijk kon 'zien'.

Och, de Bijbel staat vol van zulke metaforen, teneinde mensen bepaalde dingen te laten 'inzien'. Om die reden maak ik er meermaals handig gebruik van - en, zo nu en dan deel ik daarbij enkele namaakparels uit. Nooit echte, wees gerust.

Vervolg dd. 13/6/2018

Wat is bewustzijn? Geen mens die daarop een degelijk antwoord kan geven. Anderzijds zullen 1.000 filosofen en wetenschappers er 1.000 verschillende antwoorden, theorieën, of filosofieën op nahouden.

Heel toevallig verscheen eergisteren op 'Eos Wetenschap' de tekst; 'Wat is bewustzijn?'..., gevolgd door: 'Wetenschappers beginnen een mysterie te ontsluieren waar filosofen zich al eeuwenlang het hoofd over breken,' en met de vraag de eerstvolgende magazine aan te kopen.

Vooraleer ik daarop de 1.001-ste theorie weergeef; dit, dankzij gebruikmaking van enkele metaforen, moet je in de eerste plaats in staat zijn om mijn teksten over menstypen voor 100% te kunnen begrijpen. Niet voor 99% dus.

Tussen haakjes: eigenlijk zijn die teksten niet van mijzelf afkomstig, maar gekopieerd uit de leerstellingen van George Ivanovitch Gurdjieff.

Je moet weten, dat bepaalde menstypen over een hogere vorm van bewustzijn kunnen beschikken dan de gewone sterveling. Ik spreek nu waarschijnlijk over 0,01% van de mensheid. Maar, zelfs 0,01% van 7 miljard aardbewoners geeft ons nog altijd een groot getal, té groot zelfs. Reken het maar eens voor jezelf uit, en omdat weinigen zichzelf deze moeite zullen getroosten... : 7.000.000.000 x 0,01 = 70.000.000. Daarom vermeldde ik het woordje 'waarschijnlijk', omdat het werkelijke percentage veel, véél kleiner is. Hoe klein? 0,001? 0,0001? 0,00001?

Kortom: omdat we dit nooit of te nimmer met alle zekerheid kunnen  bepalen, moeten we voortgaan op de zaken die we wél kunnen 'weten'; rekening houdende, dat er een weten is van menstype-1, menstype-2, enzovoorts. Een menstype-1 kan dus nooit het 'weten' bezitten van een menstype-4, bijvoorbeeld. En, als ik schrijf 'nooit', betekent dit dan ook 'nooit'.

Een Jezus, bijvoorbeeld, richtte zich enkel en alleen tot menstypen-1, -2, en -3, die in zichzelf de aangeboren eigenschap bezaten om tot een hoger type uit te groeien. Om die reden omringde hij zich met slechts 12 leerlingen, en niet met 120, 1.200, 12.000, of met veel meer. Tevens was de kans groot, dat er ook in die tijd weinig mensen rondliepen met die aangeboren gave, of mogelijkheden. Het is niet voor niets dat hij zei: "Laat de doden de doden begraven".

Op de vraag "Wat is bewustzijn?" moeten we in de eerste plaats weten over welk niveau van bewustzijn we het hebben. Hebben we het over het bewustzijn van menstypen-1, -2, en -3? Of, over het bewustzijn van menstype-5, -6, of -7?

Oeps!... Er viel nog zeer veel uit te schrijven, maar om de één of andere reden nam ik zonet het besluit om het hier af te ronden

- Wordt dus niet meer vervolgd -

Hoe de ene persoonlijkheid de andere kan verdringen....

En?... Vind je deze Spiritualia website ietwat interessant?...

Interessant genoeg om die te sponsoren; dankzij een bijdrage van 2 euro/maand, zijnde: 24 euro? Meer mag ook, natuurlijk! Laat het ons in elk geval weten door bovenaan naar 'Berichten' te gaan, - of, door op deze link te klikken. Alvast bedankt - want, daarmee blijft Spiritualia online!

Overleven is belangrijk, maar er zijn véél meer centjes nodig om deze website naar buiten toe beter te kunnen promoten!

En, indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden. En jawel: indien je geen behoefte hebt aan klandezie of naambekendheid kan het ook volledig gratis natuurlijk.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht