ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Zelfkennis begint met zelfaanvaarding

Bijvoorbeeld: het aanvaarden dat men niet 'één' is, en zo meer.
door Tsenne Kikke - vrijdag 9 februari 2018 18:42

Neem nieuwjaarresoluties, bijvoorbeeld, of eender welk ander voorbeeld: alles wijst er op dat de mens zijn eigen beloften zelden of nooit kan nakomen. Eén ikje maakt een belofte, maar 'de rest van het lichaam' volgt die niet op. Ooit ook al eens ervaren?

Dan hebben we nog in het beste geval de zogenaamde mañana-ziekte, waardoor zaken worden uitgesteld; vooral, het niet nakomen van zo'n gegeven belofte. Vandaag beginnen we er niet aan, morgen misschien wel, of volgende week. Ook als eens meegemaakt?

Van zodra je daarover bewust begint na te denken, kan een mens tot het besef komen dat hij in wezen weinig of geen controle over het eigen lichaam heeft. En, als jij het niet onder controle hebt, zal het jou regeren.

Jou?... Over welke 'jou' kunnen we het hebben? En zo belanden we bij de hoofdvraag: "Wie of wat ben jij?".Enig idee?...

Ben jij één van de 6 à 7 hoofdpersoonlijkheden? Of, één van jouw honderdtallen kleine ikjes?

Over die diverse persoonlijkheden en ikjes heb ik het reeds tientallen malen gehad. Niet, dat ik er tot nog toe al iemand mee heb bereikt, maar anderzijds kan elke druppel een rotsachtige bodem dieper uithollen, nietwaar? Indien men het in zichzelf toelaat, natuurlijk. Jij misschien niet, maar veel mensen lezen niet graag datgene wat ik zonet heb vermeld, noch al hetgeen hieronder nog volgen zal. :-)

Nochtans is een bewuste zelfaanvaarding een zeer goed begin om ooit aan Zelfkennis te gaan doen; want, een mens kan slechts groeien (1) vanuit de toestand, en (2) vanop de plaats waarin hij zich momenteel bevindt. Dus niet vanuit een denkbeeldige. Toch zijn er mensen die aan zichzelf eigenschappen toekennen die ze in wezen niet bezitten.

Toegegeven: aan Zelfkennis doen, zijnde: 'het kennen van het Zelf', is één van de moeilijkste opdrachten die een mens aan zichzelf kan geven. Want, dat Zelf heeft niets te maken met die persoonlijkheden, noch met al die ikjes, omdat het niet lichaamgebonden is, maar wél in dat lichaam kan huizen.

Ik ben die ben

'To be, or not to be'... Ofwel 'is' een mens, ofwel is hij niet. Kan het nog op een véél eenvoudigere manier worden uitgedrukt?

Misschien wel... Door, bijvoorbeeld, de vraag te stellen: "Kan een veelheid tegelijkertijd een 1-heid zijn?". Ter herhaling...

Waarom mensen nooit één en dezelfde kunnen zijn

Heel vaak, bijna in ieder gesprek, kwam Gurdjieff (honderd jaar geleden) terug op het ontbreken van eenheid in de mens. "Eén van 's mensen grootste vergissingen," zei hij, "een vergissing, die wij ons voortdurend voor ogen moeten houden, is zijn illusie met betrekking tot zijn 'Ik'.

De mens zoals wij hem kennen, de 'mens-machine', de mens die niet kan 'doen', en met wie en door wie alles 'gebeurt', kan geen duurzaam en enkelvoudig 'Ik' hebben. Zijn 'ik' verandert even snel als zijn gedachten, zijn gevoelens en zijn stemmingen en hij maakt een kapitale fout wanneer hij zichzelf altijd als een en dezelfde persoon beschouwt; in werkelijkheid ir hij altijd iemand anders, nooit degeen die hij een ogenblik tevoren was.

De mens heeft geen duurzaam en onveranderlijk 'Ik'. Iedere gedachte, iedere stemming, iedere wens, iedere gewaarwording zegt 'Ik'. En in elk van deze gevallen schijnt het als vanzelfsprekend te worden aangenomen dat dit 'ik' het Geheel, de ganse mens, toebehoort en dat een gedachte, een wens of een afkeer de uitdrukking is van dit Geheel.

In werkelijkheid bestaat er niet de minste grond voor deze veronderstelling. Iedere gedachte en iedere wens van de mens verschijnt en leeft geheel los en onafhankelijk van het Geheel. Het Geheel drukt zichzelf nooit uit, om de eenvoudige reden dat het als zodanig niet bestaat, behalve stoffelijk als een ding en abstract als een begrip. De mens heeft geen individueel 'Ik'. In plaats daarvan zijn er honderden en duizenden op zichzelf staande kleine 'ikken' die elkaar meestal in het geheel niet kennen, nooit met elkaar in contact komen, of integendeel: elkaar vijandig gezind zijn, elkaar wederkerig uitsluiten en onverenigbaar zijn.

Iedere minuut, ieder ogenblik zegt of denkt de mens 'Ik'. En iedere keer is zijn 'ik' iets anders. Nu eens is het een gedachte, dan een wens, vervolgens een gewaarwording, opnieuw een gedachte, enzovoorts, tot in het oneindige. De mens is een veelheid. Zijn naam is legio.

De afwisseling van 'ikken', hun voortdurende klaarblijkelijke strijd om de oppermacht, wordt beheerst door toevallige uiterlijke invloeden. Warmte, zonneschijn, mooi weer, roepen onmiddellijk een hele groep van 'ikken' op; koude, mist, regen, een andere groep 'ikken', andere associaties, andere gevoelens en andere handelingen. Niets in de mens is bij machte deze verandering van 'ikken' te beheersen, voornamelijk omdat de mens er zich geen rekenschap van geeft, of er geen idee van heeft; hij leeft altijd in het laatste 'ik'.

Sommige 'ikken' zijn natuurlijk sterker dan andere. Maar dit komt niet door hun eigen bewuste kracht; zij zijn geschapen door de kracht van toevalligheden, of door mechanische uiterlijke prikkels.

Opvoeding, nabootsing, lectuur, de hypnose van godsdienst, kaste en tradities, of de magische aantrekkingskracht van de nieuwste leuzen scheppen heel krachtige 'ikken' in de persoonlijkheid van de mens die hele reeksen van andere zwakkere 'ikken' beheersen. Maar hun kracht is enkel de kracht van de 'rollen' in de centra. En alle 'ikken' waaruit iemands persoonlijkheid is opgebouwd hebben dezelfde oorsprong als deze 'rollen': zij zijn beide het resultaat van invloeden van buitenaf; en beide worden in beweging gezet en beheerst door nieuwe invloeden van buitenaf.

De mens heeft geen individualiteit. Hij heeft geen enkelvoudig, groot 'Ik'. De mens is verdeeld in een veelheid van kleine 'ikken'."

Nota: De 'rollen' worden in psychologische lezingen beschreven als apparaten waarop in ieder centrum de indrukken worden geregistreerd. Het beeld is ontleend aan de wasrollen van een ouderwetse fonograaf - of denk aan draaiorgelboeken. Het geheel van indrukken die op deze wijze zijn vastgelegd, vormt voor de mens het materiaal voor zijn associaties.

En ieder afzonderlijk klein 'ik' kan zichzelf bij de naam van het Geheel noemen, handelen in naam van het Geheel, instemmen of afwijzen, beloften doen en besluiten nemen waarmee een ander 'ik', of het Geheel, te maken zal krijgen. Dat verklaart waarom mensen zo vaak besluiten nemen en ze zo zelden uitvoeren.

Iemand besluit vanaf de volgende dag vroeg op te staan. Een 'ik', of een groep 'ikken', neemt dit besluit. Maar opstaan behoort tot het domein van een ander 'ik', dat het er volslagen oneens mee is en misschien zelfs helemaal niets van het besluit afweet. Natuurlijk blijft de man de volgende morgen doorslapen en 's avonds zal hij opnieuw besluiten vroeg op te staan.

In sommige gevallen kan dit heel onaangename gevolgen voor iemand hebben. Een kleine, toevallige 'ik' kan op een gegeven ogenblik iets beloven, niet aan zichzelf, maar aan iemand anders, louter uit ijdelheid, of voor de grap. Dan verdwijnt het. Maar de mens, dat wil zeggen: het hele samenstel van andere 'ikken', die er volkomen onschuldig aan zijn, moet misschien zijn ganse leven voor deze grap betalen. Het is de tragedie van de mens dat iedere kleine 'ik' het recht heeft cheques te tekenen en wissels te trekken, en dat de mens - dat wil zeggen: het Geheel, ze moet honoreren. 's Mensen hele leven bestaat soms uit het inlossen van de schuldbekentenissen van kleine, toevallige 'ikken'."

Bron: 'Op Zoek naar het Wonderbaarlijke' - geschreven door P. D. Ouspensky, één van Gurdjieff's 'vlijtige' leerlingen.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht