ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: vooraleer een mens kan 'ontwaken', moet hij weten dat hij slaapt

Hoe kan men aan andere mensen vertellen dat ze slapen?. Weet jij het?
door Tsenne Kikke - woensdag 20 november 2013 3:43

“Mensen hebben ogen maar zien niet,” is één van de honderdtallen onbegrepen uitspraken van Jezus.

Reeds eerder maakte ik daarvan melding - en weet, dat slechts één van de meer dan 20.000 maandelijkse bezoekers er iets van begrepen heeft, misschien. Maar, opgeven doe ik niet - want: je weet nooit. Misschien bereik ik ooit één iemand.

Ook geeft de wetenschap ons het bewijs dat die woorden over ‘ogen’ en ‘zien’ voor 100% kloppen. De ogen laten fotonen door, die je gerust kunt vergelijken met minuscule rasters van een zwart-wit foto in een krant, of met pixels op een tv- of computerscherm.

Het zijn de hersenen die die fotonen opvangen en er een beeld van maken. Het zijn dus de hersenen die bepalen wat we zien. Zelfs indien we tweedimensionale beelden op een tv-scherm bekijken, zijn het de hersenen die er driedimensionale van maken, met als gevolg dat we diepte ervaren en een trein vanuit de verte zien aankomen, enzovoorts.

Natuurlijk kunnen we het brein bedriegen. Denk, bijvoorbeeld, aan de diverse grappige testen - illusies genoemd - die op het internet rondcirculeren.

Ook kunnen woorden ons brein voor de gek houden. Suggestie, autosuggestie en hypnose zijn daarvan prachtige voorbeelden. Onder hypnose, schreef ik al, kan men van jou een kakelende kip maken, die op een podium voor een groot publiek ‘eieren legt’. Onder diepe hypnose kan men met jou alles aanvangen wat je maar wil – ook dingen die je absoluut niet wilt. Op het einde kan elke hypnotiseur jou de suggestie inpraten dat alles uit jouw geheugen wordt verwijderd en dat je dus niet meer weet wat er met jou onderwijl is gebeurd.

Met de ogen kan een mens dus niet ‘zien’, toch niet in de letterlijke betekenis van het woord, en het brein kan worden beïnvloed en je zelfs dingen laten ‘zien’ die er helemaal niet zijn.

Andere kernwoorden van diezelfde Jezus kunnen door gewone stervelingen ook nooit begrepen worden, tenzij men ‘niet meer slaapt’. Gurdjieff verduidelijkte het zelfs en sprak over een ‘hypnotische slaap’. De kernwoorden, waarover ik het nu heb, zijn: “Word wakker!” - “Ontwaak!”  en “Ontslaap!”.

Voor alle mensen, die in de veronderstelling leven dat ze klaarwakker zijn, hebben deze woorden geen enkele waarde. Dit gold zelfs voor Jezus’ eigen apostelen, waaraan gevraagd werd om tijdens de laatste avond ‘wakker te blijven’, en meermaals in slaap vielen, met als gevolg dat Jezus het opgaf en alleen terug naar boven ging, om te bidden.

Anders gezegd: indien Jezus zijn eigen mensen niet kon bereiken, wat kan ik dan met mijn schrijven verwachten? Dus: verwacht ik niets. Maar..., een mens weet nooit.

De hamvraag is dus: “Hoe kunnen we bepaalde mensen laten inzien dat hun ogen niet kunnen zien en dat hun brein niet te betrouwen valt?”

Ondergeschikte vragen, die daaruit volgen, zijn - bijvoorbeeld: “Hoe kan ik bepaalde mensen laten inzien dat ze het slachtoffer zijn van hun eigen droom- en verbeeldingswereld? Werelden, die het gevolg zijn van hun onbewuste Slaap?”.

Plato’s Grot beschrijft zeer goed de toestand waarin elke mens leeft. Anderzijds besef ik, dat misschien één op de zoveel honderdduizenden mensen aan al hetgeen ik schreef enige aandacht zou willen hechten, en wenst te ‘ontwaken’ – of, noem het: ontsnappen uit die metaforische Grot.

De hypnotische slaap, waarover Gurdjieff sprak, zorgt er dus voor dat we niet enkel en alleen met de ogen niet kunnen zien, met de oren onmogelijk kunnen horen, maar - wegens identificatie – ons onmogelijk van het bewustzijn van ons brein kunnen onthechten. Om die reden kent de mens slechts twee van de vier bewustzijnstoestanden, zijnde de slaaptoestand en het zogenaamde ‘wakend bewustzijn’. Deze laatste, hoe mooi het ook klinkt, is gewoonweg het verlengde van de slaaptoestand. Mensen, die ouder dan 70 zijn, zijn beter in staat om mentaal hun leven te overschouwen, en te beseffen dat alles een soort van droom is geweest. Ze weten nog zeer goed dat ze ooit naar het kleuteronderwijs zijn geweest, maar de herinnering daaraan doet zich voor als een droombeleving.

Om te beginnen - en, om tegelijkerijd te eindigen: hoe kunnen we mensen laten (in)zien dat ze voor 100% afhankelijk zijn van hun brein én van de inhoud ervan? Wijzig die inhoud (via suggestie, autosuggestie, of (zelf)hypnose) en hetgeen we ‘zien’, of ‘ervaren’, ondergaat ongekende wijzigingen.

Negen tekeningen

Onderstaande 9 tekeningen werden door een kunstenaar opgemaakt onder invloed van LSD; dit, als onderdeel van een test uitgevoerd door de Amerikaanse regering tijdens het gestoei met psychotomimetische drugs in de late jaren 1950. De kunstenaar kreeg een dosis LSD van 50ug (nota: een microgram is gelijk aan 0,000 001 gram) - en, een doos met kleurpotloden en gewone potloden. Zijn onderwerp was de arts, die hem de prik gaf.

Het eerste tekenen begon 20 minuten na de eerste dosis. Later werd hem een tweede dosis van 50ug toegediend. Bekijk de beelden en tracht te beseffen wat ik met deze blog precies bedoelde...

Commentaar


Gepost op: 20/11/2013 18:40:32

Een stoffelijk lichaam breekt andere stoffelijke lichamen af (de vorm) en gebruikt enkel die stoffelijke elementen die het nodig heeft om zichzelf (zijn eigen vorm) in stand te houden. Een lichaam wordt geboren, groeit, blijft enige tijd relatief constant en wordt bij de dood terug afgebroken in stoffen die naar de aarde terugkeren. Het proces van de dood wordt overwonnen door dat de lichamen zich op de een of andere wijze kunnen voortplanten op basis van celdeling en groei, geslachtelijk of ongeslachtelijk. De drijvende kracht (het leven!) die lichamen actief maakt, zijn innerlijke instinctieve prikkels die op een of andere wijze organismen geschikt laten reageren op hun omgeving opdat ze zichzelf in stand kunnen houden. Dit gebeurt op basis van zintuigen die zich bevinden in een oceaan van kosmische en aardse invloeden (energetische trillingen) waaruit zij volgens hun aard dat selecteren wat hun lichamelijke organische essentie wekt en in stand houd (wat als een vorm van organische zelfherinnering kan worden gezien). We mogen niet vergeten dat ook de zintuigen en ons lichaam (en dus ook onze hersenen!) uit energetische trillingen bestaan. Trillingen zijn discontinue en hebben dus een begin en een einde, zowel wat betreft de intensiteit en de duur.  Nu kan de vraag gesteld worden hoe uit deze discontinue wereld continue  visuele beelden (ook de hersenen zijn een beeld!) en geluidsbeelden (melodieën) kunnen worden gevormd (NB: Is het daarom dat men in Genesis 1 spreekt van ‘beeld’ en ‘gelijkenis’?!). Denk bijvoorbeeld aan foto’s die uit stippen bestaan die ‘wij’ niet opmerken of aan gestalten die wij vormen uit een ogenschijnlijke chaos van stippenpatronen en die allen berusten op fotonen die discontinue trillingspakketjes zijn, kwanta genaamd, en die vergaan en opnieuw ontstaan als een elektron van energieniveau (discontinue baan of kwantumvelden) verandert; of aan woorden en zinnen of tonen en melodieën die gevormd worden uit discontinue  moleculaire trillingen in de lucht. Maar wat is die ‘wij’? … Zeker niet dat wat onze persoonlijke naam draagt of wat we gewoontegetrouw ten onrechte ‘ik’ noemen …      

Kunnen we als mens een gelijkaardig proces onderkennen (zoals hierboven summier is beschreven voor het stoffelijke niveau) wat betreft onze emotionele en geestelijke potentie? En zo ja, wat houd dit dan allemaal ten diepste in voor ons totale wezen of ‘zijn’? ‘In’ en ‘door’  wat zijn déze  energetische processen die in soort (dus naar hun aard) lijken te verschillen van stoffelijke processen, georganiseerd geraakt en in relatie gekomen met die andere soort vormen (organisch en anorganisch) die wij kennen, beseffende dat ook gewaarwordingen, emoties en gedachten dus ook een soort patronen of gekristalliseerde vormen zijn van georganiseerde kennis (gekristal-liseerde ervaringen). [NB: Is ‘God sprak’ … (Genesis 1 …) en ‘In het begin was het Woord …’ (Johannes 1 …) een verwijzing hiernaar?]

Anders gesteld: “De kosmos schijnt in al zijn geledingen (transformaties) te berusten op georganiseerde vormen van verschillende soorten energetische informatie”. Deze kunnen we ook zien als wetmatige transformatievormen of verdichtingen van bewustzijn die met elkaar in verbinding kunnen treden op basis van de juiste wetmatige verhoudingen. Als we dit verbindings- en kristallisatieproces dat zich aan de oppervlakte van het bewustzijn lijkt af te spelen als concept niet aanvaarden, kan het probleem van wat bewustzijn is, niet worden opgelost. Het uitwerken (uitkristalliseren) hiervan moet iedereen zelf doen.

Het eerste inzicht dat hieruit kan voortkomen, is dat ‘alles gebeurt’ en dat wij dus niets zelf kunnen doen. (Zie ‘Op zoek naar het wonderbaarlijke’ blz. 32-33). Deze illusie opgeven, is het begin van ontwaken. Het boek ‘Op zoek naar het wonderbaarlijke’ (waarin Ouspensky op briljante wijze de leer van Gurdjieff tracht samen te vatten) is bij dit alles een uitstekende gids, maar hulp van een leraar die deze kennis tot op zekere hoogte belichaamt, is hierbij onontbeerlijk. Angelus is hiervoor de aangewezen persoon.  

Gurdjieff heeft alle landen en plaatsen bezocht waarin essentiële kennis voornhanden was en zich eigengemaakt. Hij heeft uit alle systemen (kabbala, soefisme, vedanta, boeddhisme, christendom, gnosis, filosofie, metafysica, ... , het beste en essentiële uitgehaald en het traditionele en dogmatisch dat overbodig was, verworpen en dit alles gecombineerd met het beste en essentiële uit wat de ‘moderne’ westerse wetenschap toen te bieden had (ik denk hierbij onder andere aan Gurdjieff’s  ‘Waterstoftabellen’ en hun relatie met de ‘Tabel van Mendeljev’; de ontwikkeling van de ‘Kwantummechanica’ en Gurdjieff’s leer over ‘Het Octaaf’; de ‘Relativiteitstheorie’ en Gurdjieff’s leer over ‘de Tijd’ in ‘Beëlzebubs verhalen aan zijn kleinzoon’). Het ‘Enneagram’ is het symbool bij uitstek waarin de leer van Gurdjieff is gecomprimeerd en dat kan gebruikt worden als middel tot ‘zelfherinnering’ of ‘ontwaken.       

PS: Als je de houtskooltekeningen bekijkt, dan kun je jezelf de vraag waar kunstenaars als Picasso, Braque, Klee, Miro, enz., hun mosterd gehaald hebben. Waren zij onder invloed of werkte dit proces onderbewust in hen zonder uitwendige middelen als LSD?   

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht