ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

CrimeDoc van Family7: krijgt de Nederlandse Het 6de Zintuig concurrentie ?

Tsenne Kikke Auteur
Tsenne Kikke

Geplaatst op
zondag 18 oktober 2009 19:08

In Het 6de Zintuig krijgen paragnosten de kans zichzelf te bewijzen. In CrimeDoc mag iedereen meedoen. Ook jij dus. Hoeveel mensen lopen er niet met de vraag rond of er ja dan neen leven is na de dood? Velen onder ons hoeven zichzelf die vraag niet meer te stellen, omdat ze het weten. Voor de ene groep is het antwoord negatief, voor de andere: positief. En beide groepen hebben gelijk, zeggen ze. In die tweede groep bevinden zich bovendien mensen, die geloven dat we contact kunnen hebben met overledenen. Sommigen hebben er zelfs hun beroep van gemaakt en noemen zich, bijvoorbeeld: 'spiritistische mediums'. Nu krijgen ook zij dé kans om zich te bewijzen. Ik verwacht een enorme opkomst. Meer concreet ...

Op 31 oktober zendt de Christelijke zender Family7 de eerste aflevering uit van de nieuwe serie CrimeDoc. Deze aflevering staat in het teken van de Deventer Moordzaak. Aan de kijkers wordt gevraagd om tot God te bidden om de waarheid aan het licht te brengen. Volgens de zender: 'HIJ weet wat er gebeurd is en het minste wat we kunnen doen is Hem in deze om raad en inzicht vragen.' De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zijn de drie getuigen die nog niet zijn gehoord.

Zo lezen we verder op de website van Family7:

In CrimeDoc roept Family7 christenen op mee te bidden om de échte waarheid in de Deventer Moordzaak boven water te krijgen.

Voor de in 1999 gepleegde moord op de Weduwe Wittenberg werd Ernest Louwes in hoger beroep door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld. Hij heeft zijn gevangenisstraf inmiddels achter de rug, maar heeft altijd beweerd onschuldig te zijn. Nu, tien jaar later, is er tot op de dag van vandaag niemand geweest die zich als dader gemeld heeft. Is Ernest Louwes terecht veroordeeld? Zijn de verhalen op internet waar over het povere onderzoek naar een andere verdachte, zoals bijvoorbeeld 'de klusjesman'? Of kan het zijn dat er een derde in het spel is. Iemand die tijdens het onderzoek nooit in beeld kwam?

CrimeDoc pretendeert niet zelf met een oplossing te kunnen komen. CrimeDoc gaat uit van Psalm 43:3 "Zend uw licht en uw waarheid..." Maar ook van Jeremia 33:3 "Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet."

De duisternis probeert de echte dader anoniem te houden. Deze kiest ervoor om de rest van het leven in zijn/haar eigen gevangenis rond te lopen. De Bijbel leert ons dat de waarheid vrij maakt.

Wij roepen u op met ons mee te bidden dat Gods licht gerechtigheid zal voortbrengen (ef. 5:9) en dat de duisternis ontmaskerd zal worden. Indien onze God u door gebed iets laat zien of duidelijk maakt, schroom dan niet dit te melden via [email protected]. Wij zullen discreet met deze informatie omgaan. In alle gevallen zal CrimeDoc zich houden aan de Nederlandse wetgeving en zeker niet de rol van de politie overnemen.

- Einde bericht op website -

De zaak 'weduwe Jacqueline Wittenberg':

De weduwe Jacqueline Wittenberg werd op 23 september 1999 in haar woning in Deventer vermoord. Twee maanden later werd de accountant van de vrouw, Ernest Louwes, gearresteerd. De verdenking jegens Louwes concentreerde zich in eerste instantie op twee aspecten. Uit telefoongegevens was gebleken dat Louwes op de dag van de moord als laatste telefonisch contact had gehad met de weduwe en op dat moment in Deventer was. Bovendien zou uit een geurproef zijn gebleken dat er een verband bestond tussen Louwes en het veronderstelde moordwapen. Louwes verklaarde dat hij ten tijde van het plegen van dit telefoongesprek bij de A28 was en niet in Deventer.

Ondanks die aanwijzingen achtte de rechtbank te Zwolle niet wettig en overtuigend bewezen dat Louwes de moord had gepleegd. Het sprak hem in maart 2000 vrij. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof te Arnhem in december 2000 echter anders. Louwes werd veroordeeld wegens moord en kreeg een straf van twaalf jaar. Louwes stelde hiertegen beroep in cassatie in. Dit cassatieberoep werd verworpen. Na enige tijd - Louwes had inmiddels een aantal medestanders vergaard die van mening waren dat het dossier aantoonde dat hij onschuldig was - werd bij de Hoge Raad der Nederlanden een herzieningsverzoek ingediend door mr. Boksem, Louwes' toenmalige advocaat.

In juli 2003 wees de Hoge Raad dit herzieningsverzoek toe, omdat was gebleken dat de geurproeven onbetrouwbaar waren geweest en het veronderstelde moordwapen niet het echte was. Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch diende de zaak dus opnieuw te beoordelen. Daarbij besliste de Hoge Raad tevens dat de gevangenisstraf van Louwes werd geschorst zoals de wet voorschrijft, zodat Louwes voorlopig op vrije voeten kwam.

Tijdens de nieuwe behandeling ter terechtzitting bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch kwam het Openbaar Ministerie met nieuw DNA-bewijs gegenereerd door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) dat van de blouse van de weduwe Wittenberg afkomstig was. Op grond van dat nieuwe bewijs kwam het gerechtshof 's-Hertogenbosch in februari 2004 tot het oordeel dat Louwes tòch terecht veroordeeld was, en werd de uitspraak van het Arnhemse gerechtshof gehandhaafd onder verbetering van gronden (dat wil zeggen verbetering van het bewijs). Het eerder genoemde mes was al als bewijs komen te vervallen. Het DNA-onderzoek werd in plaats daarvan als bewijs opgenomen, hoewel datgene wat het meest sluitende bewijs zou zijn geweest, namelijk het echte moordwapen, nog steeds niet boven water was gekomen.

Ook de gevangenisstraf van twaalf jaar werd door het hof in stand gelaten en Louwes werd direct weer gevangen genomen. Het cassatieverzoek tegen het arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch werd op 22 februari 2005 door de Hoge Raad afgewezen.

Het DNA-bewijs is door het hof toegelaten na een bevestiging dat justitie al de jaren de blouse waarop het DNA gevonden is, altijd goed bewaard heeft. Dit proces-verbaal, chain of custody, is ondertekend door twee rechercheurs die vanaf het begin bij de zaak betrokken waren. De een had echter enige maanden ervoor aan de officier van justitie in een brief verklaard niet op de hoogte te zijn waar de blouse zich bevond (er kan dus in de tussentijd van alles mee gebeurd zijn), en de ander heeft later verklaard kort na de ontdekking van de moord niet meer betrokken te zijn geweest bij de zaak. Hoofdofficier Tomesen heeft aan de rechter verklaard "dat deze tweede rechercheur ten onrechte het PV heeft getekend, maar dat dat niets afdoet aan de inhoud ervan". Een aangifte tegen deze rechercheurs is nooit in behandeling genomen door het OM. Via een artikel 12-procedure wordt alsnog geprobeerd de rechercheurs te vervolgen voor meineed.

Op 31 januari 2006 maakte het Ministerie van Justitie bekend dat een nieuw oriënterend onderzoek zou worden gestart. Aanleiding daartoe was een verzoek van professor Peter van Koppen, aangevuld met gegevens die waren verzameld door Maurice de Hond c.s. die er op zouden wijzen dat er fouten in het strafrechtelijke onderzoek waren gemaakt. De Hond beoogde nader onderzoek naar mogelijk voor Louwes ontlastende feiten, en nader onderzoek naar de rol die iemand die bekend staat als "de klusjesman" van de weduwe bij de moord gespeeld zou kunnen hebben.

Een verzoek van de huidige advocaat van Louwes, mr. Geert-Jan Knoops, bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is schijnbaar niet-ontvankelijk verklaard, hoewel deze uitspraak naar het schijnt niet is gepubliceerd.

Op 31 maart 2006 werd DNA-bewijs - waarop Louwes eerder werd veroordeeld - opnieuw beoordeeld door dr. Kenny van de Britse Forensic Science Service (FSS). De waardering van dit nieuwe onderzoek verschilt. Lex Runderkamp van het NOS-journaal meende dat het NFI te hard van stapel was gelopen en te harde conclusies had getrokken. Rechtspsycholoog Peter van Koppen deelde echter mede dat het FSS-onderzoek nog belastender was voor de veroordeelde dan het eerdere NFI-onderzoek. Ook mr. Machielse, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad, kwam op 20 maart 2007 tot de conclusie dat het FSS-onderzoek belastender was voor Louwes dan het NFI-onderzoek waarop de veroordeling was gestoeld.

In juni 2006 besliste het Openbaar Ministerie naar aanleiding van het eigen oriënterend onderzoek dat er geen aanwijzingen waren voor een gerechtelijke dwaling die een volledig nieuw onderzoek zouden rechtvaardigen. Het oriënterend vooronderzoek dat het college van procureurs-generaal liet uitvoeren, leidde volgens het OM niet tot andere conclusies dan die de strafrechter eerder al had getrokken. Deze kwamen erop neer dat fiscaal-jurist Ernest Louwes de dader is, en zou zelfs tot meer DNA-sporen geleid hebben (onder de nagels van het slachtoffer) die in de richting van Louwes wijzen. Van betrokkenheid van een ander dan Louwes bij de moord was niet gebleken. Het eindrapport van het OM is eind 2007 openbaar gemaakt.

Onduidelijk is waarom het OM een aantal getuigen die belastende verklaringen hebben afgelegd tegen de "klusjesman" opnieuw niet heeft willen horen.

Advocaat Knoops heeft in juli 2006 een nieuw herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge Raad. Bij een procedure bij de Hoge Raad der Nederlanden wordt door een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie allereerst een zogenaamde "conclusie" (een afdoeningsadvies) ingediend. In de Deventer Moordzaak is op 20 maart 2007 door Advocaat-Generaal mr. Machielse geconcludeerd dat het DNA-bewijs niet tot herziening kan leiden. Mr. Machielse acht het echter wenselijk dat een raadsheer van de Hoge Raad als raadsheer-commissaris een aantal verbalisanten (politiemensen) nog nader hoort, alvorens te beslissen op het herzieningsverzoek.

Op 5 juni 2007 heeft de Hoge Raad bij tussenarrest beslist een raadsheer-commissaris uit eigen midden te benoemen teneinde de door Advocaat-Generaal Machielse voorgestelde verbalisanten te horen. Deze verbalisanten zijn op 29 augustus 2007 gehoord door raadsheer-commissaris Van Dorst. Op 31 oktober 2007 werd bekend dat de Hoge Raad ook de klusjesman als getuige wil horen. Uiteindelijk wijst de Hoge Raad op 18 maart 2008 het herzieningsverzoek af. Louwes kondigde direct na de uitspraak aan dat hij blijft strijden om zijn gestelde onschuld te bewijzen.

Omdat hij zijn straf had uitgezeten, werd Louwes op 22 april 2009 vrijgelaten.

Maurice de Hond kwam in 2006 met een nieuwe getuigenverklaring van een medewerker van de begraafplaats in Deventer. Deze medewerker zou de klusjesman met een etui hebben zien lopen in de buurt van het graf van de weduwe, en hebben gezien dat de klusjesman de begraafplaats weer verliet zonder dit etui. De Hond hield er op basis van deze getuigenverklaring rekening mee dat het moordwapen in het graf verborgen lag. Tests met een metaaldetector wezen uit dat er inderdaad iets van metaal onder de steen lag.

Het Openbaar Ministerie weigerde aanvankelijk onderzoek te doen bij het graf, maar in een kort geding dwong De Hond verwijdering van de grafsteen af. Diezelfde dag nog, op 9 november 2006, werd de steen op het graf gelicht. Er werd geen mes gevonden maar een stuk oud ijzer. Ook werd vastgesteld dat de grafrust niet eerder was geschonden. Niettemin is het echte moordwapen waarmee de weduwe Wittenberg om het leven is gebracht - dat in feite het meest cruciale bewijs gevormd zou hebben bij het verkrijgen van meer zekerheid in deze hele zaak - nooit gevonden.

Volgens Maurice de Hond c.s. blijft er twijfel over de schuld van Ernest Louwes en is een ander de dader. Deze 'andere persoon', Michaël de Jong, ook wel eens de klusjesman genoemd, heeft samen met zijn vriendin zijn verklaringen omtrent zijn bezigheden op de avond van de moord, zijn alibi, tot twee maal toe veranderd en het stemt nog steeds niet overeen met het telefoonverkeer van hem en zijn vriendin (daarentegen lijken veel feiten die Louwes in zijn eigen verklaring over waar hij op de avond van de moord was heeft genoemd wel overeen te stemmen met de werkelijkheid). Hier komt bij dat De Jong volgens een aantal getuigen diezelfde avond een afspraak met de weduwe omtrent een regeling van financiële zaken had, hoewel hier geen sluitend bewijs voor is en De Jong dit zelf altijd ten stelligste heeft ontkend.

Ook over de aanschaf van een mes drie dagen na de moord hebben De Jong en zijn vriendin aanvankelijk onjuiste verklaringen afgelegd. Hoewel zij eerst vertelden dat hij een magneetstrip had gekocht, hebben zij in 2007, nadat de betreffende winkel de verkoop van zo een magneetstrip had ontkend, die verklaring omgezet in de aanschaf van een mes.

Volgens het schriftkundigenechtpaar Waiszvisz is de partner van De Jong de schrijfster van twee briefjes die de politie schijnbaar op een dwaalspoor moesten brengen. De gang van zaken rondom het onderzoek naar deze briefjes in 2006 door het OM roept volgens sommigen veel vragen op. De rechercheurs die het onderzoek hebben uitgevoerd, hebben ontkend daar iets van te weten. De bijbehorende processen-verbaal zijn op belangrijke onderdelen aantoonbaar onjuist. In 2009 is een rijksrechercheonderzoek gestart naar het verloop van dit onderzoek.

Het bij voortduring aanwijzen van de De Jong als dader heeft desondanks uiteindelijk tot gevolg gehad dat Maurice de Hond door de rechter is veroordeeld zijn smaad te staken op straffe van een dwangsom. De Jong en zijn vriendin hebben tevens een civielrechtelijke zaak lopen tegen De Hond. Hierin veroordeelde de rechtbank te Amsterdam hem op 25 april 2007 wegens smaad tot het betalen van ? 120.000 schadevergoeding. Het hoger beroep in deze zaak is in oktober 2008 behandeld, en in april 2009 gelastte de rechter De Hond tot een schadevergoeding van ? 45.000 aan De Jong en zijn vriendin.

Ook de rentenier Wim Dankbaar zet zich voor Louwes in. Hij en andere burgers richten zich met name op het hier boven genoemde onderzoek door Justitie naar de bij de plaats van het misdrijf aangetroffen briefjes en het vergelijkend handschriftonderzoek dat in het kader van het oriënterend onderzoek is verricht. Dit handschriftonderzoek zou volgens Dankbaar zijn vervalst om te verhullen dat de vriendin van de klusjesman de twee anonieme briefjes heeft geschreven. Inmiddels loopt er naar aanleiding van de aangiftes over deze kwestie een onderzoek van de Rijksrecherche naar de gang van zaken rond deze schrijfproeven.Conclusie: Als ik het goed begrijp, doet Family7 een oproep aan iedereen om, via het gebed, de 'ware dader' te ontmaskeren waarbij men ervan uitgaat dat Louwes onschuldig was. Dit betekent dus, dat men er op aanstuurt om - dankzij de 'inspiratie van bovenaf' - meer dingen over die zaak aan de weet te komen.

Anders gezegd: in wezen tracht men dan ook om op deze manier niet enkel en alleen meer aandacht naar zich toe te trekken, niet enkel an alleen oude koeien uit de gracht te halen (à propos: heeft men de toelating van Louwes verkregen?) - maar ook, om van gewone mensen 'channelers', kanalen-van-het-hogere, 'mediums', of welke naam men er ook wil aan geven, te maken.

Laten we dan ook maar op een bewuste manier mee op die kar springen. Dus, beste mensen, als er iemand onder jullie gaven in zichzelf ontdekt - en die dan ook verder wenst te ontwikkelen - nodigen we je uit om door ons op een meest professionele manier te worden opgeleid.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht