ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Tamiflu vaccin nu ook voor zwangere vrouwen: pro of contra ? - Deel 2

De boodschap is: zorg voor een optimaal immuunsysteem door een gezonde leefwijze.
door Tsenne Kikke - zaterdag 19 september 2009 3:23

Wel of niet vaccineren?

Volgens de Internationale Gezondheidsregelgevingen (IHR) van de Constitutie van de WHO (artikel 21 en 22), die in juni 2007 van kracht werden, heeft de directeur-generaal van de WHO (mevrouw Chan) het recht om internationaal een noodsituatie voor de gezondheid af te kondigen. In dat geval kan besloten worden tot quarantaine, reisbeperkingen en gedwongen vaccinatie, waarbij alle landen die het verdrag met de WHO ondertekend hebben, verplicht zijn deze maatregelen uit te voeren. In het geval van een noodsituatie voor de gezondheid kan in de VS de FEMA (Federal Emergency Agency) actief worden.

De FEMA, die samenwerkt met het Department Homeland Security, heeft grote bevoegdheden, kon al eens oefenen bij mega-orkanen zoals Rita en Katrina en is betrokken bij o.a. de opslag van de vaccins. In noodsituaties kan het leger worden ingezet en kan zelfs de Martial Law (krijgswet) van kracht worden.

In het reeds eerder vermelde artikel van Chossudovsky kan men lezen hoe al enige tijd systematisch gewerkt is aan de voorbereidingen van de Martial Law.

Er zijn signalen dat vaccinatie straks verplicht wordt gesteld. Voeg daaraan toe, zoals we al schreven, dat de farmacie wettelijk gevrijwaard is van iedere vorm van aansprakelijkheid en dat er volledig wordt voorbijgegaan aan het voorzorgsprincipe. Intussen ligt in de VS het wetsvoorstel klaar voor een totale herziening van de gezondheidssector, waar Obama onlangs zeer dringend 800 miljard dollar voor vroeg, noodzakelijk om 'te voorkomen dat de VS anders failliet zouden gaan'. In dit wetsvoorstel is een artikel opgenomen (sectie 1711) waarin staat dat de overheid 'preventieve vaccinaties' verplicht kan stellen.

Eenieder zal op basis van informatie een eigen keuze dienen te maken en alles zorgvuldig af te wegen. Wij hebben getracht informatie naar voren te brengen die ontbreekt bij de overheidskanalen en de reguliere media.

In Nederland wil zich inmiddels bijna een kwart van de verpleegkundigen (24,6%) niet laten vaccineren. Nog eens 22 procent twijfelt, blijkt uit een onderzoek onder 600 zorgverleners. Ab Osterhaus reageert hierop als volgt: 'Ik vind de negatieve opstelling van de neestemmers onder de verpleegkundigen niet in de haak vanwege hun beroepscode. Daarin staat dat zij de taak hebben hun patiënten te beschermen. Maar,' voegt hij eraan toe, 'als de griep eenmaal losbarst in september of oktober, dan wil echt iedereen worden gevaccineerd.' (Telegraaf, 29 juli 2009)

Is het ook mogelijk dat deze weigeraars misschien wel de beste bescherming geven aan de patiënten, indien er werkelijk iets mis is met de vaccins? Is het ook mogelijk dat de druk die steeds opnieuw wordt uitgeoefend op de burger om zich toch vooral te laten vaccineren wel eens door velen als 'negatief' beschouwd kan worden? Marc Van Ranst: 'Als dit virus muteert tot een heel erge griep, kan een massavaccinatie een goed idee zijn. Daar hebben we ook een plan voor, op basis van de knowhow die we hebben van verkiezingen.'

Samenvattend:

De snelheid waarmee de WHO alarmfase 6 afkondigde, haar regelmatig anticiperen op een pandemie, het Airforce 2025-onderzoeksrapport, het tot leven wekken van het 'Spaanse griepvirus', de vergaderingen van de WHO achter de schermen en het niet prijsgeven van notulen, de rol van de Bilderbergclub, de steekhoudende artikelen en waarschuwingen van gezaghebbende auteurs, het snel produceren van vaccins, de eenzijdige informatie en soms ook desinformatie die verspreid wordt, de twijfelachtige achtergronden van een aantal farmaceutische bedrijven en hun relatie tot overheidsinstanties, de rol van bepaalde regeringen (speciaal die van de VS), het niet hanteren van het voorzorgsprincipe en de volledige vrijwaring van de farmacie van iedere vorm van aansprakelijkheid voor het geval er iets misgaat, de veel te korte testperiode, de inhoud van het vaccin en de mogelijke bijwerkingen, het voortdurend opkloppen van de angst en het propageren van vaccinatie door instanties die belang hebben bij de verkoop ervan en het speculeren op een mogelijke vaccinatieplicht: men hoeft geen specialist te zijn om op te merken dat hier iets buitengewoon ernstigs aan de hand is. De ongerustheid onder de bevolking is meer dan begrijpelijk. Maar juist nu is het zaak het hoofd koel te houden. De werkgroep is van mening dat er meer aan de hand is dan 'irrationeel' gedrag van 'leken'.

Het lijkt erop dat de motoren van een vernietigende machine zijn opgestart, die zich tegen de mensheid wil keren. Maar dat hoeft niet zo te zijn. De mens heeft de unieke kracht van de geest, de gave van samenwerken, wijsheid en creativiteit. Mevrouw Chan van de WHO mag dan wel zeggen dat virussen niet slim zijn, maar wij wel, zij houdt er kennelijk geen rekening mee, dat slimheid doorzien kan worden. De opgestarte machine kán gestopt worden, voordat ze de wereld over dendert. Als we bereid zijn samen te werken vanuit een geweldloze maar krachtige levenshouding, vredelievend maar doortastend én tegelijkertijd in staat zijn deze misdadige handelingen te ontmaskeren, kunnen we veel, zeer veel. Zij die de schepping desacraliseren en streven naar hún wereldorde, zullen ongetwijfeld te maken krijgen met een voor hen onbekende kracht, een kracht die niet opgeslagen kan worden in het Pentagon of in de stalen laden van de farmacie. Het is de kracht van bewustzijn en liefde die alles kan keren. Mits we ons ervoor willen inzetten.

Wat kunnen we doen?

Wij mensen worden ons ervan bewust, dat er meer aan de hand is en zijn bereid alles te onderzoeken. De werkgroep wil dit artikel afsluiten met een aantal voorstellen. Voor wie zich niet wil laten vaccineren of nog geen besluit genomen heeft, informeer en steun elkaar. Verspreid, waar enige openheid is voor dit onderwerp, informatie. Gebruik ook internet om uw omgeving te informeren.

Informeer uw media, lokaal en landelijk, stel vragen aan politici en overheden. Stel uw bedrijf op de hoogte van uw bevindingen en breng ook daar de discussie op gang. Vooral in de zorgsector kan dit verschil maken.

Zorg voor een optimaal immuunsysteem door een gezonde leefwijze. Onderzoek de mogelijkheid van colloïdaal zilver als immuunversterker en de beschermende werking van o.a. vitamine D van de zon (met mate opnemen). Een sterk immuunsysteem is onze bescherming. Zeker als het virus muteert tot een pathogene stam, kan een pandemie gevaarlijke vormen aannemen. Dat mag niet ontkend worden. Maar juist dan zou men zich kunnen afvragen waar de voorkeur naar uitgaat. Vaccineren of niet vaccineren, dat is de kwestie. Laat u nimmer leiden door angst of paniek. In het geval de overheid degenen die zich niet willen laten vaccineren hiertoe toch wil verplichten, is burgerlijke ongehoorzaamheid op collectieve schaal nog altijd een van de mogelijkheden, mits deze op een waardige en geweldloze wijze plaatsvindt. De principes van Gandhi kunnen ons veel leren. Tot slot kan men nog denken aan een grote manifestatie in Den Haag (Binnenhof) of Brussel (voor het EU-gebouw).

Samen staan we sterk. Samen zijn we tot alles in staat. Juist in deze stormachtige tijden. Er is een kracht, groter dan die van alle geavanceerde wapens. Deze kracht komt voort uit het universele levensprincipe zelf, het onmetelijke reservoir van de geest die alles in het universum doordringt en verbindt.

© Werkgroep WijWordenWakker

(1). Robinson, J., De medicijnenmaffia. Geld, ego en macht binnen de farmaceutische industrie, Elmar, Rijswijk 2003, p. 56-57.
(2). Engdahl, F.William, 'Sarkozys Geheimplan: Militarisirung des Gesundheitssytem', in: Kopp Exclusiv, 2009, nr 24.
(3). Messing, M., Worden Wij Wakker? Over de verborgen krachten achter het wereldtoneel, Ankh-Hermes, Deventer 20074, p. 54-55.
(4). Everybody's Business. A Field Guide to the 400 Leading Companies in America, ed. M Moskowitz, R. Levering & M. Katz, Doubleday, New York 1990, p. 189.
(5). Ibid., p. 179-180.
(6). Vandereyken, W. & R. van Deth, Psychiaters te koop? De invloed van de farmaceutische industrie op het psychiatrisch denken en handelen, Cyclus, Garant, Antwerpen/Apeldoorn 2006, p.119.
(7). Scheibner, V., Vaccinatie. Honderd jaar gedegen toont aan dat vaccins het immuunsysteem van het lichaam ondermijnen, Lemniscaat, Rotterdam 2000, p. 320-330.
(8). Röver, D., Baarmoederrhalskanker. HPV-vaccins als een 'deus ex vagina', Ankh-Hermes, Deventer 2009, p. 73-84.
(9). Zie noot 3 p. 201-204, resp. 120-121.
(10) . Cooper, M. W., Die Apokalyptischen Reiter, Pandora, Michaels Verlag, Peiting 20024, p.440-441 (vert. van Behold a Pale Horse)
(11). Cf. Estulin, D., De ware geschiedenis van de Bilderbergconferentie, Kosmos/Z&K, Utrecht/Antwerpen 2007.
(12). Cf. Alibek, K. & S. Handelman, Biohazard. The Chilling True Story of the Largest Covert Biological Weapons Program in the World - Told from the inside by the Man Who Ran It, Delta, Random House, New York 2000.
[b]Begrippenlijst[/b]

Vaccinatie: Vaccinatie komt van het Latijnse woord vacca, dat 'koe' betekent. De arts Edward Jenner ontdekte in de 18de eeuw dat de voor mensen ongevaarlijke koepokken bescherming gaven tegen de gevaarlijke pokken die bij de mens kunnen voorkomen. In de 19de eeuw ontdekte Louis Pasteur dat kippen die met een oude kweek van kippencholerabacillen werden ingespoten, daarna niet meer vatbaar waren voor vers gekweekte bacillen. Omdat Pasteur een overeenkomst zag met het inenten met koepokken, noemde hij dit proces vaccineren, een begrip dat nu nog gehanteerd wordt.

Virus: Het Latijnse woord virus betekent 'vergif' of 'venijn'. Bij vaccinatie wordt getracht om via tegengif een schadelijk virus (gif dus) in de mens te doden. Virussen behoren tot de kleinste organismen, vele zijn nuttig, andere schadelijk of zelfs gevaarlijk. Eén menselijke cel biedt plaats aan miljoenen virussen. Een virus vermenigvuldigt zich enkel in een levende cel, de gastheer. Als ankerplaats gebruiken virussen o.a. eiwitten, koolhydraten of vetten op onze celwand. Zo richten hepatitisvirussen zich specifiek op onze levercellen. Virussen kunnen zeer snel muteren. Onze moderne leefwijze en de toenemende globalisering zijn oorzaak van de snelle verspreiding van virussen. Het kwaadaardige ebolavirus en Westnijlvirus zijn daar voorbeelden van.

Immuunsysteem: Het immuunsysteem beschermt het lichaam tegen infecties. Maakt uit zichzelf witte bloedcellen en antilichamen/antistoffen aan om een binnengekomen ziekteverwekkende stof die het immuunsysteem niet als lichaamseigen herkent (antigeen), af te weren. Antigenen kunnen gifstoffen zijn, virussen, bacteriën (kleine eencellige organismen, waarvan er duizenden soorten zijn), schimmels en protozoën (eencelligen), maar ook weefsel en cellen van getransplanteerde organen. Vermenigvuldigt een virus zich, dan nemen de antigenen een andere vorm aan om herkenning tegen te gaan, 'antigene drift' genoemd. Bij ingrijpende mutaties ('antigene shift') is er geen voldoende immuniteit meer en kan het virus een epidemie teweegbrengen, bijvoorbeeld een griepepidemie.

Griepepidemie: Griep is het populaire woord voor influenza, afkomstig van het Latijnse werkwoord influo, dat 'in iets uitstromen', '(onopgemerkt) binnendringen' betekent. Griepvirussen van verschillende soort kunnen veel ellende veroorzaken. De seizoensgriep eist jaarlijks wereldwijd honderdduizenden doden. Epidemie komt van het Grieks epi (onder) en demos (volk). Het virus komt 'onder de bevolking'. Een griepvirus is tussen de 80 en 100 miljoenste millimeter 'groot'. Vogels zijn het belangrijkste reservoir van een griepvirus, mede veroorzaakt door de dieronwaardige bio-industrie. Vogelgriep verwijst naar een reeks van virussen die vooral vogels (met name eenden, zwanen, ganzen en kippen) treffen. Soms echter kunnen deze virussen ook andere dieren besmetten, zoals varkens, maar ze kunnen ook overspringen op mensen. Sinds 1997 (Hongkong) heeft het vogelgriepvirus A- H5N1, meestal aangeduid als H5N1, voor het eerst andere dieren en zelfs mensen geïnfecteerd. Er ontstaan dan ernstige ziektes bij mens en dier, waarbij dieren vaak massaal worden afgeslacht. Drie keer werd de wereld getroffen door een influenzapandemie: in 1918 (H1N1, ten onrechte 'Spaanse Griep' genoemd); in 1957 (H2N2) en in 1968 (H3N2). De 'Spaanse griep' eiste tussen de 20 en 30 miljoen doden.

Pandemie:Als het griepvirus over de hele wereld reist en hele bevolkingsgroepen infecteert, is er sprake van een pandemie, van het Griekse pan (alle(n) en demos (volk). In het volksgeloof verbond men een dergelijke uitbraak met het geloof dat dit van buitenaf werd veroorzaakt, vaak door demonen. Er breekt dan paniek uit, een plotselinge algehele angst bij de hele bevolking. Een grieppandemie is een wereldwijde griepepidemie, veroorzaakt door een nieuw griepvirus (subtype van het influenza A-virus), dat zich op dezelfde wijze als de normale griep verspreidt: via hoesten en niezen. Omdat het virus nieuw is, herkent het immuunsysteem dit niet meteen en heeft (even) weinig weerstand. Het is de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die volgens 'wetenschappelijke criteria' bepaalt wanneer er sprake is van een pandemie, hoe ze bestreden dient te worden en welke maatregelen er genomen moeten worden. De WHO is een onderafdeling van de in 1947 opgerichte Verenigde Naties, waar de machtige oliebaron John D. Rockefeller een sleutelrol in speelde en die niet veel later ook 'denktanks' oprichtte als de Council on Foreign Relations (CFR) en de Trilaterale Commissie, waaruit heel wat presidenten, secretarissen-generaal van de VN en NAVO worden gerekruteerd. Bij een pandemie heeft de WHO als centraal beleid: vaccinatie. Andere mogelijkheden komen niet ter sprake.

Auteur: Marcel Messing - ©Werkgroep WijWordenWakker

Disclaimer: De werkgroep is niet aansprakelijk voor de gevolgen van beslissingen die mensen nemen naar aanleiding van het lezen van dit artikel. Het is altijd raadzaam een arts te raadplegen bij ongerustheid en/of bepaalde symptomen.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht