ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Test-Aankoop versus Pfizer

Zet het programma LifeRewards® de patiënt aan om Champix aan zijn arts te vragen? Volgens Test-Aankoop is dit het geval. Pfizer beweert het tegendeel.
door Tsenne Kikke - donderdag 7 juni 2007 3:04

We drukken dit Persbericht van de firma Pfizer af, als reactie op het recentelijke persbericht van Test Aankoop, gewoonweg omdat we op een zo onpartijdig mogelijke manier elke levende ziel willen bijstaan om zichzelf te ontdoen van eender welke vorm van verslaving. In dit geval gaat het over roken. Natuurlijk weten wij niet hoe doeltreffend het product Champix® op ons lichaam inwerkt, en hoe 'gezond' of 'ongezond' het voor de mens is. Noch zijn wij bevoegd om over de aanpak van de firma Pfizer te oordelen, met het risico om tegelijkertijd te veroordelen. Test-Aankoop acht zich hierin wél bevoegd.

In dit nieuwsbericht geven je gewoonweg een idee van de reden waarover de 'strijd Test-Aankoop versus Pfizer' precies gaat. We doen dan ook beroep op jouw gezond verstand, wetende dat zowel Test-Aankoop evenals Pfizer hier, bewust of onbewust, aan naambekendheid kunnen doen. Hier volgt het Persbericht van Pfizer:

In december 2006 stelde de firma Pfizer, een nieuwe farmacologische behandeling voor rookstop, 'Champix®' genaamd, ter beschikking van de artsen. Gezien roken zowel een fysische als een psychologische verslaving inhoudt biedt Pfizer tevens een gratis begeleidingsprogramma aan, 'LifeRewards®' genaamd. Pfizer wenst op die manier alle kansen op slagen te geven aan diegene die wenst te stoppen met roken door een innoverend geneesmiddel aan te bieden dat zijn superioriteit heeft aangetoond en door een gepersonaliseerde psychologische steun voor te stellen.

In tegenstelling met de beweringen van 'Test Aankoop', bestaat het begeleidingsprogramma LifeRewards® sinds maanden, en maakt Pfizer geen enkele publiciteit voor dit programma naar het grote publiek toe, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks. Enkel de professionelen in de gezondheidszorg kregen informatie over dit initiatief.

Dit begeleidingsprogramma is optioneel en totaal vrijblijvend. Het kan enkel door artsen worden aangeboden aan mensen die wensen te stoppen met roken nadat de beslissing werd genomen om een farmacologische behandeling met Champix® in te stellen.

Pfizer benadrukt nu dat het dus fout is te zeggen dat het programma LifeRewards® de patiënt aanzet om Champix aan zijn arts te vragen. Bovendien spreken cijfers dit ten andere tegen vermits we het aantal personen die vandaag in België stoppen met roken met behulp van Champix® kunnen schatten op 22.000 terwijl er maar 700 het LifeRewards® programma in combinatie volgen.

De patiënt kan de begeleiding met LifeRewards® op elk moment stopzetten via een simpele oproep op een gratis telefoonnummer. Dit programma werd in samenwerking met rookstop-experten op Europees niveau opgesteld en werd zeer positief onthaald zowel door verschillende Belgische opinieleiders als patiëntenassociaties. Pfizer werd zelfs gefeliciteerd om niet enkel een geneesmiddel voor rookstop aan te bieden maar voor het eerst tevens een psychologisch begeleidingsprogramma, een absolute vereiste voor een efficiënte therapie.

"Uit onderzoek weten we dat begeleiding het effect van farmaca verhoogt. Persoonlijke face-to-face ondersteuning werkt daarbij het best. We weten echter dat ook o.a. internetgestuurde support niet inefficiënt is. Het LifeRewards®- programma is een ondersteuningprogramma dat de roker helpt en steunt in zijn rookstop. Het is geen informatieprogramma dat de ambitie heeft om de patiënten te informeren over het product. Ik zie dan ook niet de link tussen LifeRewards® en het al dan niet verder nemen van Champix®,"zei Professor Herwig Boudrez, verbonden aan UZGent.

Dr. Jean-Pierre Hoengenaert voegt hier aan toe: "Het ondersteuningsprogramma is een duidelijk in praktijk brengen van wat we bij rookstop al sinds jaar en dag intensieve ondersteuning noemen en in alle guidelines naar voor gebracht wordt."

Gisteren heeft het Britse (geneesmiddelen)agentschap NICE het belang van de terugbetaling van rookstopmiddelen benadrukt en erkent het de meerwaarde van Champix® ten opzichte van alle bestaande farmacologische behandelingen.

Het Persbericht eindigde met de woorden: "Het is betreurenswaardig dat Test Aankoop juist vandaag 31 mei, Werelddag zonder Tabak, de aandacht van de consumenten tracht te verleggen in plaats van gebruik te maken van deze campagne om rokers te stimuleren om te stoppen."Informatief: Iets meer over Champix®

Champix® is een tablet met de werkzame stof varenicline. In Amerika en Engeland is het bekend onder de naam 'Chantix'. Rokers raken verslaafd aan nicotine, een chemische stof in tabak. Nicotine is werkzaam in het zenuwstelsel, waar de stof hecht aan receptoren en ervoor zorgt dat er een chemische transmitter, dopamine, vrijkomt, een stof die ertoe bijdraagt dat roken als aangenaam wordt ervaren. De werkzame stof in Champix®, varenicline, kan hechten aan sommige van deze receptoren, de a4ß2 nicotinerge acetylcholinereceptoren. Bij de hechting aan deze receptoren werkt varenicline op twee manieren: de stof werkt als nicotine (partiële agonist), wat de symptomen van hunkering helpt verlichten, maar zij werkt ook tegen nicotine (antagonist) door de plaats van nicotine over te nemen, wat de aangename effecten van roken helpt verminderen.

De tabletten van 0,5 mg varenicline zijn wit, die van 1,0 mg vaalblauw. De tabletten worden heel ingenomen met water. Ze kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen. De patiënt moet eerst de datum aangeven waarop hij of zij wil stoppen. De behandeling met Champix® begint 1 à 2 weken voor die datum. De behandeling start met eenmaal daags een tablet van 0,5 mg gedurende 3 dagen; vervolgens wordt gedurende 4 dagen tweemaal daags een tablet van 0,5 mg ingenomen. Daarna neemt de patiënt tweemaal daags een tablet van 1 mg in tot het einde van de behandeling (12 weken). Bij aanvang van de behandeling is een speciale verpakking met de juiste hoeveelheden van de tabletten in beide concentraties verkrijgbaar.

Voor patiënten die de dosis van tweemaal daags 1 mg niet of slecht verdragen, kan de dosis worden verlaagd tot tweemaal daags 0,5 mg. Patiënten met ernstige nierproblemen moeten eenmaal daags een tablet van 1 mg Champix® innemen. Is de patiënt gestopt met roken, dan kan de arts aan het eind van de eerste periode van 12 weken besluiten de behandeling voort te zetten gedurende nog eens 12 weken. De arts kan de toediening van het geneesmiddel ook geleidelijk afbouwen.

De meest voorkomende bijwerkingen (geconstateerd bij meer dan 1 op de 10 patiënten) zijn misselijkheid, of een gevoel van misselijkheid, slapeloosheid, of moeite om de slaap te vatten, abnormaal dromen en hoofdpijn. Champix® mag niet worden gebruikt door mensen die mogelijk overgevoelig zijn voor varenicline, of enig ander bestanddeel van het middel. Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) is tot de conclusie gekomen dat de effectiviteit van Champix®, als middel om patiënten te helpen bij het stoppen met roken, voldoende is aangetoond en dat de risico's van roken groter zijn dan die van het geneesmiddel. Het bracht een positief advies uit voor goedkeuring van het in de handel brengen van Champix®.

De visie van Test-Aankoop

Test-Aankoop heeft al vaker de door de farma-industrie gestuurde 'informatiecampagnes' aan de kaak gesteld, die in feite neerkwamen op verdoken reclame voor geneesmiddelen. Alle middelen lijken goed om marktaandeel te vergroten en de verkoop van nieuwe geneesmiddelen aan te zwengelen.

Nu protesteert Test-Aankoop dus tegen de lancering van een zogenaamd 'begeleidingsprogramma' voor rokers door de firma Pfizer. Volgens Test-Aankoop komt deze actie vooral neer op promotie voor het geneesmiddel Champix® van Pfizer. Test-Aankoop meent dat de overheid maatregelen moet nemen om paal en perk te stellen aan dergelijke vormen van desinformatie. Een schrijven in die zin werd verstuurd naar het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. De laatste vondst van de farma-industrie is het ontwikkelen van zogenaamde 'begeleidingsprogramma's' of 'ondersteuningsprogramma's' voor patiënten. Zo laat geneesmiddelenfabrikant Pfizer weten dat de firma een 'interactief ondersteuningsprogramma via het internet' met de naam LifeRewards® aanbiedt aan rokers aan wie de arts het nieuwe antitabaksmiddel van de firma voorschrijft . Voor Test-Aankoop kunnen dergelijke initiatieven niet door de beugel.

De zogenaamde 'ondersteuningsprogramma's' voor patiënten, afkomstig van de producenten van geneesmiddelen, kaderen in de globale strategie van de farma-industrie om hun greep te versterken op het vlak van gezondheidsinformatie. Het programma van Pfizer met betrekking tot Champix® is daar een voorbeeld van. Dergelijke begeleidingsprogramma's zijn een slinkse vorm, niet enkel van reclame, maar tevens van druk op de patiënten, om ervoor te zorgen dat ze de voorgeschreven geneesmiddelen trouw blijven slikken. Voor Test-Aankoop is het echter duidelijk dat patiënten eerst en vooral nood hebben aan betrouwbare en volstrekt onafhankelijke informatie, afgestemd op hun reële noden.

'Rookstopmiddel Champix': schoolvoorbeeld van onvolledige 'informatie'?

Wanneer men bij een rookstoppoging ondersteuning door medicatie overweegt, dan zijn vandaag de producten op basis van nicotine eerste keus. De nicotinepreparaten, zoals patches, kauwgum, et cetera, zijn de geneesmiddelen waarvan de balans 'baten-risico's' het gunstigst lijkt. Maar die informatie zal men vergeefs zoeken in het persbericht van Pfizer. Het persbericht steekt de loftrompet over Champix® en haalt hierbij de studies aan waarbij het middel wordt vergeleken met een placebo of met bupropion (Zyban). Te noteren valt, dat de firma het niet nodig heeft geacht het nieuwe middel rechtstreeks te vergelijken met nicotinepreparaten, terwijl deze toch worden beschouwd als de referentiebehandeling.

Verschillende gezondheidstijdschriften aangesloten bij de ISDB (International Society of Drug Bulletins, die de medische bladen groepeert die echt onafhankelijk zijn van de farma-industrie) hebben bedenkingen geuit met betrekking tot de therapeutische waarde van Champix®. De balans tussen baten en risico's van varenicline lijkt niet gunstiger dan die van nicotinesubstitutie. De werkzaamheid van varenicline moet worden genuanceerd door de bijwerkingen van het middel: misselijkheid, slaapstoornissen of hoofdpijn komen frequent voor. Bovendien is toxiciteit voor het hart op lange termijn niet uitgesloten. Er is dus geen reden om af te stappen van nicotinesubstitutie als eerst keus. Indien bij een poging tot rookstop de hulp van medicatie nodig wordt geacht, dan kan het gebruik van Champix® alleen worden overwogen als laatste redmiddel, wanneer eerdere pogingen met nicotinesubstitutie hebben gefaald.

De 'informatie' afkomstig van de bedrijven is in essentie gericht op de promotie van de eigen middelen. Het gebruik van de term 'informatie' is in deze context naar het schijnt misleidend, wat volgens Test-Aankoop uiteindelijk neerkomt op reclame.

Nabericht - 5 juli 2011: Een nieuwe studie door Amerikaanse en Britse onderzoekers wekt twijfel over de veiligheid van Varenicicline, een populair middel dat helpt stoppen met roken - in Europa te koop onder de merknaam Champix, in de VS Chantix. Gezonde rokers van middelbare leeftijd die Champix nemen, hebben een 72 procent hoger risico op ernstige hartproblemen dan proefpersonen die een placebo innemen.

Dat schrijven de onderzoekers, onder leiding van Sonal Singh van de Johns Hopkins-universiteit in Baltimore, in het medische vakblad Canadian Medical Association Journal. De wetenschappers hebben zelf geen onderzoek met patiënten gedaan, maar ze hebben een zogeheten 'meta-analyse' uitgevoerd, waarbij ze de resultaten van veertien eerdere studies bij elkaar hebben gelegd.

Singh roept de regulerende overheidsinstanties nu op om rekening te houden met de nieuwe bevindingen. Er is reden tot ongerustheid, volgens de onderzoeker, die erop wijst dat je ook kunt stoppen met roken zónder varenicicline. "Dit is een bijkomende reden om Chantix helemaal te vermijden," vindt Singh.

"Mensen willen stoppen met roken om hun risico op hart- en vaatziekten te verminderen,' zegt Singh, 'maar in dit geval nemen ze een geneesmiddel dat nu net het risico verhoogt op de problemen die ze proberen te vermijden."

Commentaar


Tsenne Kikke Gepost op: 8/06/2007 1:18:29
Tsenne Kikke Ik weet niet wat jouw mening is, maar in mijn opinie moet Test-Aankoop terug naar zijn eigen wortels gaan, naar het begin, en de consument opnieuw beschermen door hem van dingen bewust te maken. Onrechtvaardigheden en wanverkopen mogen we niet tolereren. Maar de laatste jaren is het alsof Test-Aankoop ‘meer haar op zijn tanden heeft gekregen’ en uitgegroeid tot een soort van ‘vakbond’, die ons op de duur nog zal gaan vertellen wanneer we niet of wel moeten gaan staken (lees: dingen ja dan neen aankopen). De consument ‘beschermen’ en ‘bewust maken’ heeft geen uitstaans met mensen, dingen of firma’s aan te vallen. Je opinie van iets weergeven, is één ding, maar zelfs ‘oordelen’ en ‘veroordelen’ hebben hun grenzen. Elke aanval is een uiting van agressiviteit en je beschermt geen mens door je agressief te gedragen, integendeel. Mijn inziens zijn alle oorlogen zo begonnen…

H. van Dodeweerd Gepost op: 25/09/2008 15:56:35
H. van Dodeweerd Ik krijg de indruk dat Champix in België er eerder was dan in Holland.Er is hier GEEN reclame gemaakt en je kon hulp krijgen die op de bijsluiter stond.Hebben we niet gedaan, zijn met drie gestopt, 1 in okt. 2007, en 2 in januari 2008, met resultaat tot op heden.De bijwerkingen zijn niet mis, maar we hebben het er voor over gehad.

Berre Bien Gepost op: 26/06/2009 21:47:42
Berre Bien Test aankoop zal wel redenen hebben om te doen wat ze doen, maar ik vind dat er voor Champix en Pfizer een standbeeld moet worden opgericht. Ben na 30 jaar roken, gestopt met behulp van Champix. Ik heb Champix slechts 3 weken ingenomen, geen bijwerkingen gehad en we zijn nu 5 maanden rookvrij. Respect Pfizer...

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2019 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht