ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Op Goede Vrijdag werd de kruisiging en dood van Jezus herdacht

'Opstanding' versus 'verrijzenis' of 'herrijzenis'…
door Tsenne Kikke - zondag 31 maart 2024 20:40

Christenen vieren Pasen vanuit hun geloof dat Jezus op de zondag na zijn kruisiging uit de dood is opgestaan. Verwar 'christendom' niet met het 'katholicisme, dat eerder tot al de andere -ismen behoort. En, hoeveel christenen ken je die leven naar Christus' voorschriften? 'k Denk dat je ze misschien op één vinger kunt tellen: met de nadruk op 'misschien'.

Tussen haakjes: heb jij op Goede Vrijdag heel eventjes die kruisiging en de dood van Jezus in jezelf herdacht?...

Het meest merkwaardige is, dat die dood en herrijzenis, verrijzenis of opstanding - centrale thema's in het christendom - in alle vier canonieke evangeliën van het Nieuwe Testament op verschillende wijzen worden naverteld.

De bewering dat Jezus na zijn dood opnieuw tot leven zou zijn gekomen ('opgestaan' of 'verrezen/herrezen uit de dood') is omstreden. In de Nederlandse taal wordt de term 'opstanding' voornamelijk gehanteerd door protestanten en de term 'verrijzenis' (of 'herrijzenis') voornamelijk door katholieken. Doch, geloof me of niet: geen één van hen is in staat om het daadwerkelijk te begrijpen, tenzij ze het op zichzelf kunnen toepassen - of, de nodige kennis aangereikt hebben gekregen. Op die 'parels' komen we later terug...

Toegegeven: sinds de Verlichting is het voornaamste probleem dat opstanding uit de dood natuurwetenschappelijk niet mogelijk is. Volgens veel gelovigen kon dit gebeuren omdat het een wonder was, en daarom een bewijs dat Jezus daadwerkelijk de Messias (Grieks: christos, de gezalfde), dan wel de Zoon van God, zou zijn geweest. Volgens veel theologen is de opstanding van Jezus niet historisch bewijsbaar, doch eerder een zaak van geloof. En, ja: geen enkel geloof is een écht weten.

De oudste bron, waarin verwezen wordt naar die dood en herrijzenis van Jezus, is Paulus' oudste brief, zijnde: de 'Eerste brief aan de Tessalonicenzen' (uit 50 n.Chr.).

Enkele jaren later, waarschijnlijk in het jaar 55 n.Chr., geeft hij in de' Eerste brief aan de Korintiërs' meer details over Jezus' opstanding (1 Kor. 15:3–8). Paulus herhaalt hier wat hij de Korintiërs had verteld toen hij de gemeente stichtte, en zelf ook weer van anderen overgeleverd had gekregen. Hij schrijft dat Jezus is gestorven voor de zonden, werd begraven, en op de derde dag is opgewekt en verschenen aan achtereenvolgens: Kefas, meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, Jacobus, alle apostelen en tot slot aan Paulus, die zich onwaardig achtte omdat hij voordien christenen had vervolgd. Paulus geeft geen details van de opstanding van Christus, maar noemt hem wel een 'levendmakende geest' (pneuma zôöpoioun).

Uit het betoog van Paulus (Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 1:35-58) blijkt dat wie op dezelfde manier als Jezus opstaat een geestelijk lichaam krijgt. Dit lichaam heeft het vergankelijke en aardse achter zich gelaten en is geschikt voor een hemels en onsterfelijk bestaan. Hoewel Paulus vooral over de kwaliteit van dit lichaam spreekt, en niet over de materiële samenstelling ervan, moet hierbij bedacht worden dat 'pneuma' in de oudheid werd voorgesteld als de allerfijnste stof uit de hoogste regionen van de kosmos en dus verbonden werd met de goddelijke wereld - in Gurdjieff's taal: op z'n minst Wereld-12.

De latere vier canonieke evangeliën in het Nieuwe Testament van de evangelisten (die, net als Paulus geen ooggetuigen waren) verhalen uitvoerig over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus:

- Matteüs 27:32–28:15 (geschreven rond de jaren 80-90).
- Marcus 15:21–16:8 (geschreven rond het jaar 70).
- Lucas 23:26–24:43 (geschreven rond het jaar 80).
- Johannes 19:17–20:18 (geschreven rond het jaar 90).

Jezus gaf de Geest - niet de Ziel... (op elk miljoen zijn er misschien een paar mensen die dit écht begrijpen.)

Even afdwalen

Waarom slechts vier evangelisten? Dit is te danken aan kerkvader Ireneüs van Lyon (ca. 140-202 na Chr.). Hij gaf aan elke evangelist een symbool: de gevleugelde mens stond voor Mattheüs; de gevleugelde leeuw voor Marcus; de gevleugelde os voor Lucas, en de adelaar voor Johannes. In de wereld van de Astrologie staan ze beter bekend onder de namen Waterman (Lucht), Leeuw (Vuur), Stier (Aarde) en Schorpioen (Water).

Deze vier dieren komen op drie plaatsen voor in de Bijbel, namelijk tweemaal in Ezechiël en eenmaal in de Openbaring aan Johannes. De eerste vermelding is in het bekende openingsvisioen van Ezechiël: "De gezichten en vleugels van de vier wezens zagen er zo uit: hun vleugels raakten elkaar, en omdat ze aan elke kant een gezicht hadden, hoefden de vier wezens zich niet om te draaien als ze zich voortbewogen. Hun gezichten leken van voren op het gezicht van een mens en van rechts op de muil van een leeuw, van links op de kop van een stier en van achteren op de bek van een adelaar."

Irenaeus zag dus in de vier dieren een symbool van de majesteit van Christus. De leeuw beeldt de koninklijke macht uit, het rund Jezus’ priesterschap, de menselijke figuur de menswording van Jezus, en de adelaar de Heilige Geest, die zijn vleugels over de kerk spreidt (Adversus Haereses). In de vroegste afbeeldingen van de vier dieren staan deze rond de troon van Christus.

Wat de vier evangelisten betreft... Mattheüs werd verbonden met de mens vanwege het geslachtsregister aan het begin van het Evangelie. Marcus werd afgebeeld als een adelaar omdat zijn Evangelie begint met de verwijzing naar Jesaja en daarmee aangeeft dat Jezus de Geest van God heeft. Lukas begint zijn Evangelie met de geschiedenis van Zacharias, en daarom wordt hij verbonden met de stier, aangezien een stier een offerdier was. Tot slot wordt Johannes afgebeeld als een leeuw, omdat hij aan het begin van zijn Evangelie vol vertrouwen de Zoon als Woord van God afschildert (Adversus Haereses 3.11.8).

Tussen haakjes: Augustinus van Hippo (354-430) kwam tot een andere koppeling tussen de vier dieren en de vier evangelisten. De leeuw verwijst volgens hem naar Mattheüs, de mens naar Marcus, de stier naar Lukas en de adelaar naar Johannes. Daarna kwamen er nog andere indelingen voor - maar, genoeg afgedwaald....

De gerechtelijke procedure tegen Jezus en zijn executie worden behalve door de nieuwtestamentische geschriften ook genoemd door Josephus en Tacitus. Deze beweren echter niet dat hij uit de dood zou zijn opgestaan.

Naast Jezus werden volgens alle vier evangeliën twee anderen meegekruisigd. In Matteüs en Marcus worden zij 'léstaì' genoemd, wat 'dieven' of 'bandieten' betekent. In Lucas worden zij 'kakoúrgoi' genoemd: 'misdadigers'. Johannes noemde hen 'állous dúo' ('twee anderen').

Volgens Matteüs 27:44 en Marcus 15:32 bespotten beide dieven Jezus, terwijl Johannes niets vermeldt over wat de twee anderen zouden hebben gezegd. Maar, volgens Lucas spotte een van de twee misdadigers met Jezus, terwijl de andere hem verdedigde en daarna Jezus vroeg om na de dood aan hem te denken, waarop Jezus antwoordde: "Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn."

Door de eeuwen heen hebben katholieken de neiging gehad om zich volkomen te focussen op de versie van Lucas en de andere drie evangeliën te negeren. De 'slechte misdadiger' kreeg de naam 'Gestas', en de 'goede misdadiger' 'Dismas'.

Rond de middag werd het opeens in het hele land donker, drie uur lang (volgens Matteüs, Marcus en Lucas). Tijdens zijn zes uren aan het kruis zou Jezus verschillende uitspraken hebben gedaan, die de 'kruiswoorden' worden genoemd. Over welke die precies waren, spreken de evangeliën elkaar tegen.

Om drie uur 's middags hoorden omstanders Jezus hard roepen (niet volgens Johannes, waarin hij gewoon sprak), waarna hij stierf.

Soldaten staken volgens Johannes een speer in zijn zij. Volgens Marcus en Matteüs scheurde het 'voorhangsel' in de tempel doormidden nadat Jezus overleed, volgens Lucas ervoor - en, Johannes vernoemt dit niet. Alleen Matteüs schreef dat er een aardbeving plaatsvond, waarbij rotsen scheurden, graven opengingen en vele doden tot leven kwamen en zich in Jeruzalem aan mensen kenbaar maakten. Volgens Johannes gingen er wel vier profetieën in vervulling door wat er gebeurde.

Graflegging

De evangeliën verschillen enigszins in hun vertelling van hoe het lichaam van Jezus aan Pilatus werd gevraagd en door hem werd vrijgegeven, hoe en door wie het in welke graftombe werd gelegd, wanneer hij gebalsemd werd - of, zou worden gebalsemd, en door wie, en welke vrouw of vrouwen uit Galilea hierbij betrokken zouden zijn geweest, en op wat voor manier en op welk moment...

Jezusverschijningen na de opstanding

Jezus zou op de eerste dag van de week zijn opgestaan uit de dood. De evangeliën spreken elkaar tegen wat betreft het aantal personages en wie dat waren, wat er precies gebeurde en de volgorde van gebeurtenissen, wat er werd gedaan en gezegd en door wie.

Anderhalve dag na zijn dood aan het kruis (Goede Vrijdag) zou Jezus uit de dood zijn opgestaan (Paasfeest), waarna hij in de veertig dagen tussen Pasen en zijn Hemelvaart zijn leerlingen uitlegde dat alles wat gebeurd was moest gebeuren om God's plan ten uitvoer te brengen. Hij beloofde de Heilige Geest te sturen om de discipelen in herinnering te brengen wat hij hen had gezegd en dat zij zijn leer moesten verspreiden over de hele wereld. Vijftig dagen na zijn dood vond de uitstorting van de Heilige Geest plaats: Pinksteren (pentacost = 50 in het Grieks)

- In 1 Korintiërs, de vier evangeliën en de Handelingen staat dat Jezus na zijn opstanding verschenen is aan verschillende personen.

- Wat betreft de verschijning van Jezus aan de apostel Paulus: op drie plaatsen in Handelingen en een plaats in 1 Korintiërs gaat het om een verschijning, maar in Galaten 1:16 om "een openbaring in mij [Paulus]".

- In de Openbaring van Johannes 1:12–20 verschijnt Jezus aan Johannes van Patmos.

Vrijwel geen historicus betwijfelt het dat de historische Jezus werd gekruisigd. Waarom en hoe dat precies is gebeurd, blijft echter omstreden. Jezus' opstanding wordt bovendien als een geloofskwestie beschouwd in plaats van een historisch feit, net als de overige wonderen in het Nieuwe Testament.

Bron: Wikipedia

Enkele fragmenten uit de Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs Hfst.15:

- "Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. En het laatst van allen is Hij ook verschenen aan mij, de misgeboorte. Ja, ik ben de minste van de apostelen, niet waard apostel te heten, want ik heb Gods kerk vervolgd. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Ik heb harder gewerkt dan alle anderen, niet ik, maar de genade van God met mij. Maar of zij het nu zijn of ik, dat verkondigen wij en dat hebt gij geloofd."

- "En als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgestaan, hoe kunnen dan sommigen onder u beweren, dat er geen opstanding van de doden bestaat? Als er geen opstanding van de doden bestaat, is ook Christus niet verrezen. En wanneer Christus niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud en uw geloof eveneens."

- "Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn."

- "Wat hebben zij, die zich voor de doden laten dopen hieraan, als er in het geheel geen doden worden opgewekt? Waarom laten zij zich nog voor hen dopen?"

- "Wat baat het mij dat ik in Efeze om zo te zeggen met de wilde beesten gevochten heb, als de doden niet verrijzen? Laat ons dan maar eten en drinken, want morgen gaan we dood. Maak uzelf niets wijs: ‘slechte omgang bederft goede zeden'. Wordt weer nuchter en bezonnen, en zondigt niet meer. Sommigen hebben blijkbaar geen besef van God. Het spijt me dat ik het moet zeggen."

- "Maar, zal iemand vragen, hoe verrijzen de doden? Met wat voor lichaam? Een dwaze vraag! Ook wat gij zelf zaait moet eerst sterven voor het tot leven komt, en wat gij zaait is slechts een graankorrel of iets dergelijks, en heeft nog niet de vorm die het zal krijgen. God geeft er een lichaam aan zoals Hij dat gewild heeft, en wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. Ook is niet alle vlees hetzelfde, er is verschil tussen het vlees van mensen en dat van dieren en dat van vogels en van vissen. En er zijn hemelse lichamen en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die van de aardse. De luister van de zon is anders dan die van de maan, en die van de sterren is weer anders; zelfs de ene ster verschilt van de andere in schittering. Zo is het ook met de opstanding van de doden; wat gezaaid wordt in vergankelijkheid, verrijst in onvergankelijkheid; wat gezaaid wordt in geringheid en zwakte, verrijst in heerlijkheid en kracht."

- "Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam verrijst. Zoals er een natuurlijk lichaam bestaat, bestaat er ook een geestelijk lichaam. In deze zin staat er geschreven: De eerste mens, Adam, werd een levend wezen. De laatste Adam werd een levendmakende Geest. Maar het geestelijke komt niet het eerst; het natuurlijke gaat vooraf, daarna komt het geestelijke. De eerste mens, uit de aarde genomen, is aards; de tweede is uit de hemel. Zoals die eerste mens van aarde zijn alle aardse mensen, zoals de hemelse mens zullen alle hemelsen zijn. En gelijk wij het beeld van de aardse hebben gedragen, zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse mens. Ik bedoel dit, broeders: vlees en bloed kunnen niet delen in het koninkrijk van God en het vergankelijke heeft geen aandeel in de onvergankelijkheid. En nu deel ik u een mysterie mee: wij zullen niet allen sterven, maar wel allen van gedaante veranderen, opeens, in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal weerklinken en de doden zullen verrijzen in onvergankelijkheid, en wij, wij zullen van gedaante veranderen. Want dit vergankelijke moet met onvergankelijkheid worden bekleed en dit sterfelijke met onsterfelijkheid. En wanneer dit vergankelijke met onvergankelijkheid is bekleed en dit sterfelijke met onsterfelijkheid, dan zal het woord van de Schrift in vervulling gaan: De dood is verslonden, de zege is behaald! Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw angel? De angel van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij gedankt, die ons de overwinning geeft door Jezus Christus, onze Heer. Daarom, geliefde broeders, weest standvastig en onwankelbaar, en gaat altijd voort met het werk des Heren; gij weet toch dat uw inspanning, dankzij Hem, niet vergeefs is."

Tot besluit

Enkel en alleen indien je aan Zelfkennis doet, gebaseerd op de leerstellingen van Gurdjieff, zult je in staat zijn de bovenvermelde woorden te be-gijp-en. Ik verwijs naar een begrijpen, waarbij een mens in staat is om het op en in zichzelf toe te passen. Maar de gewone mens, die in de vaste overtuiging leeft dat hij enkel en alleen dat vergankelijke, en dus dat tijdelijke lichaam is: een lichaam, waarmee hij zich heeft vergroeid, zal nooit, maar ook nooit, dat geestelijk lichaam - of noem het 'spiritueel' of 'mentaal lichaam' - in zichzelf kunnen kristalliseren, waardoor het niet zal 'verrijzen' of 'opstaan'.

Anders gezegd: zoals er een natuurlijk lichaam bestaat, bestaat er ook een geestelijk lichaam - maar, dat moet worden aangemaakt. Daarom staat er: "Maar het geestelijke komt niet het eerst; het natuurlijke gaat vooraf, daarna komt het geestelijke." Doch, dat komen, komt dus niet automatisch, vanzelf...

Nog anders gezegd: vlees en bloed kunnen niet delen in het koninkrijk van God en het vergankelijke heeft geen aandeel in de onvergankelijkheid.

Denk ook aan Jezus' woorden: "Laat de doden de doden begraven..."

Eerlijk gezegd, is het voor hun eigen goed dat de meeste mensen dit allemaal niet kunnen be-grijp-en. Dus, hoe minder er wordt prijsgegeven, hoe beter. Denk, bijvoorbeeld, aan de parels...

Meer hierover vindt men natuurlijk wel in de rubriek Eclecticus, enkel gericht tot mensen die bereid zijn in zichZelf te investeren. En, zoals je misschien reeds weet, is Spiritualia - in de 17 jaar van haar bestaan - er tot nog toe nooit in geslaagd één persoon aan te trekken. Nochtans hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen deze website bezocht... Vreemd, hé! :-)

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En, voel jij je geroepen om Spiritualia te sponsoren?
Klik dan op deze link. Alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Indien je zo'n (bak)steentje bijdraagt, ook eventueel via een aankoop of een Zoek&Vind abonnement, mogen we jouw naam hieronder publiceren? Laat het ons weten! -

Ook kan je dus in onze webshop iets aankopen, waaronder:
Archetypen vragenlijst
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er...: Eclecticus!

En, dan heb je nog ...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie… 
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Een Cursus in Wonderen - A Course in Miracles: een introductie.

Interesse in Kabbala en de Boom des Levens?

Pssst! Jij, ja jij! Leren werken met Runen?… De handleiding is beschikbaar!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht