ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Allerzielen: voor mensen die in het bestaan van een ziel geloven…

Beschik jij over een persoonlijke ziel?
door Tsenne Kikke - donderdag 2 november 2023 6:03

Al in de tiende eeuw werden alle gestorven kloosterbroeders herdacht tijdens een gedenkdag op 2 november, ingevoerd door abt Odilo van Cluny (961 of 962 - 1049). Tweehonderd jaar later werd deze datum als een officiële feestdag ingevoerd door paus Johannes XIX. Hij wilde daarmee alle gelovige zielen herdenken en gelovigen aanzetten tot het bidden voor hun eigen zielenheil.

Wat de ziel betreft, kunnen we, onder andere, in 1 Thessalonicenzen 5 : 23 het volgende lezen: "De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam, moge ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus." Natuurlijk zal elke mens het met een klein deel van zijn wezen op z'n eigen manier vertalen...

Volgens de rooms-katholieke kerk beschikt elke mens over een ziel, maar omdat iedereen in het leven zondigt, zijn alle zielen even zondig. Natuurlijk zijn er tussen de zwart-wit uitersten miljoenen tinten van grijs.

Welnu, als iemand komt te overlijden, zou de vergrijsde ziel in de eerst plaats naar het Vagevuur gaan, waar ze moet gelouterd worden, vooraleer ze tot God in de hemel kan opstijgen. Ben je té zondig geweest, dan wacht de hel van waaruit er geen bevrijding mogelijk is, maar in het vagevuur is er voor de sterfelijke ziel hoop én bestaat er de mogelijkheid om achteraf toch nog in de hemel een plaatsje te kunnen veroveren. Je moet het allemaal maar willen geloven natuurlijk. Het houdt alleszins het bestaan van een paus, kardinalen, priesters en andere geestelijken, evenals kerken, en zo meer, in stand. Maar langzaam beginnen tegenwoordig gewone stervelingen druppelsgewijze te beseffen dat al die geestelijken ook maar gewone mensen zijn, en dus op velerlei manieren zondigen. Wie zei alweer: "Word wakker!" - "Ontslaap!" - "Ontwaak!"? Toegegeven: geen mens die het begrijpt - want, anders zou men het toepassen, nietwaar?

Het woordje 'Vagevuur' stamt af van het Middelnederlandse 'vâgen', in de betekenis van schoongeven, reinigen, zuiveren. En 'vuur' verwijst naar een alchemistisch proces, waardoor datgene wat wordt gezuiverd, kan transformeren. Houd daarbij wel rekening dat water slechts bij 100 graden kookt, niet eerder. Er komen dus voor de 'bouwmeesters' - zijnde: mensen die constant aan hun Innerlijke Zelf werken - geen inspanningen aan te pas, maar wel superinspanningen. En, materieel succes heeft er niets mee te maken. Denk bijvoorbeeld aan: "Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat."

In wezen gaan alle zielen naar het Vagevuur. Anderzijds vinden we er in de Bijbel weinig of niets van. Wel zou volgens sommigen in een brief van Paulus zogezegd naar dat vagevuur worden verwezen. Zo staat er in 1 Korintiërs 3:9-17...

"Wij zijn Gods medewerkers, gij zijt Gods akker, Gods bouwwerk. Naar de mij gegeven genade heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar laat iedereen toezien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus. Of men nu op deze grondslag verder gaat met goud, zilver, kostbare stenen, of hout, hooi en stro, van ieders werk zal de kwaliteit aan het licht komen. De grote dag zal het aantonen, want deze verschijnt met vuur, en het vuur zal uitwijzen wat ieders werk waard is. Houdt het bouwwerk dat iemand optrok stand, dan zal hij loon ontvangen. Verbrandt het, dan zal hij schade lijden; hijzelf zal gered worden, maar, om zo te zeggen, door het vuur heen. Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig, en die tempel zijt gij."

Maar deze tekst is voor veel Bijbelwetenschappers omstreden als theologische basis voor een zogenaamd 'vagevuur'.

Anderzijds, vinden we in de Bijbel een tekst, die niet naar een Vagevuur verwijst, maar eerder naar het brengen van een Zoenoffer. Zo lezen we in 2 Makkabeeën 12:38-45 we het volgende...:

"Judas trok zijn leger samen en ging naar de stad Adullam. Daar de sabbat aanbrak, reinigden ze zich naar gebruik en vierden daar de sabbat. De volgende dag wijdden Judas en zijn mannen zich aan de dringende taak de lijken van de gevallenen te bergen en ze bij hun verwanten in hun familiegraf bij te zetten. Daarbij ontdekte men onder de kleren van al de gevallenen amuletten van de afgoden van Jamnia, dingen dus die de joden volgens de wet niet mogen bezitten. Toen was het voor allen duidelijk, waarom ze gesneuveld waren. Allen prezen de Heer, de rechtvaardige rechter, die het verborgene aan het licht brengt. Maar ze baden en smeekten ook, dat de zonde, door de gevallenen bedreven, geheel mocht worden vergeven. De edele Judas vermaande het volk zich van zonde vrij te houden; met eigen ogen hadden ze bij de gevallenen de gevolgen van de zonde kunnen aanschouwen. Daarna hield hij onder zijn soldaten een inzameling die tweeduizend drachmen zilver opbracht. Hij zond dat geld naar Jeruzalem voor een zondeoffer. Dat was een mooie en edele daad, ingegeven door de gedachte aan de verrijzenis. Want, als hij niet gehoopt had, dat de gevallenen zouden verrijzen, dan was het nutteloos en dwaas geweest voor de overledenen te bidden. Bovendien overwoog hij, dat voor degenen die godvruchtig ontslapen een heerlijke beloning is weggelegd; inderdaad een heilige en vrome gedachte! Daarom liet hij voor de overledenen een zoenoffer opdragen, opdat ze van hun zonde zouden worden vrijgesproken."

Kortom, mensen die durven nadenken, kunnen zichzelf misschien de vraag stellen: "Bestaan zaken als hel, vagevuur, hemel, ziel en geest effectief?" Veel heeft te maken met de menselijke verbeeldingswereld, geloof en bijgeloof want, geen mens kan met 100% zekerheid die vraag beantwoorden. Sorry, beste lezer, jij misschien wel...

Het is dan ook niet verwonderlijk dat daaruit Halloween is ontstaan, dat elk jaar op 31 oktober wordt gevierd. De naam is een verbastering van het Engelse ‘All-Hallow-Even', dat 'Allerheiligenavond' betekent, die de komst van Allerheiligen aankondigt.

En natuurlijk bestaan er bestaan er - naast Allerzielen - dan ook nog de ondoden en andere zielloze wezens, die eveneens de menselijke verbeeldingswereld aanspreken...

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En, voel jij je geroepen om Spiritualia te sponsoren?
Klik dan op deze link. Alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Indien je zo'n (bak)steentje bijdraagt, ook eventueel via een aankoop of een Zoek&Vind abonnement, mogen we jouw naam hieronder publiceren? Laat het ons weten! -

Ook kan je dus in onze webshop iets aankopen, waaronder:
Archetypen vragenlijst
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er...: Eclecticus!

En, dan heb je nog ...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie… 
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Een Cursus in Wonderen - A Course in Miracles: een introductie.

Interesse in Kabbala en de Boom des Levens?

Pssst! Jij, ja jij! Leren werken met Runen?… De handleiding is beschikbaar!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht