ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Hoe kan een mens het kaf van het koren in zichzelf scheiden?

Feit is: indien een mens aan zichzelf de vraag 'Wie Ben Ik?' stelt, kan hij daarop onmogelijk een juist antwoord verkrijgen. Het waarom ervan lees je hieronder.
door Tsenne Kikke - dinsdag 24 maart 2020 17:05

In het dagdagelijkse leven is contact maken met de ware 'IK' een unicum. Nochtans beweert de mens altijd die éne, onveranderlijke 'IK' te zijn, en in staat om op het bewustzijnsniveau van de ware standvastige 'IK' te handelen. Niets is minder waar, maar je mag me natuurlijk tegenspreken. Bovendien mag je zelfs geen enkel woord van al hetgeen ik schrijf klakkeloos als jouw waarheid aannemen. Anders gezegd: zoek alles voor jezelf uit.

Indien we enerzijds bereid zijn om 'te stoppen met tegen onsZelf te liegen' en ervan uitgaan elke seconde van de dag één en dezelfde persoon te zijn - en anderzijds, op een zo objectief mogelijke manier enkele vaststaande feiten willen onderzoeken, dan zijn enkele vaststellingen waarschijnlijk meer dan voldoende om de valse pretenties te logenstraffen.  

In werkelijkheid handelen we nooit op het bewustzijnsniveau van de ware, innerlijke 'IK', maar op het niveau van het zogenaamde 'wakend bewustzijn'; een niveau; dat tot een 'ikje' van één van de vele persoonlijkheden behoort. Welk facet ervan zich ook laat zien: we identificeren ons te allen tijde met het 'ikje' dat op de voorgrond treedt. Zijn instabiliteit modelleert onze houding.

Bijvoorbeeld...

Op een gegeven moment is er een klein 'ikje', of een groep 'ikjes', die de Persoonlijkheid van dat moment samenstellen. We vereenzelvigen er ons mee, en handelen ernaar, automatisch, en dus op een mechanische manier. Maar kort daarna wordt er plaats gemaakt voor een ander 'ikje', of een groep 'ikjes', die zowel het handelen van daarnet kunnen afkeuren, inclusief de gevolgen ervan, enzovoorts. Zo kan één ikje een cheque ondertekenen, een belofte aan iemand geven, of een ja-woord uiten, waarvoor de vele andere 'ikjes' misschien levenslang moeten opdraaien.

De verandering, die door het verschijnen van al die tegenstrijdige ikjes optreedt, kan soms enorm radicaal voor onszelf overkomen - vooral, indien we ageerden onder de invloed van alcohol, drugs of vanuit een bijzondere passie, of doordat een gewelddadig gevoel ons overviel, of omdat we handelden op basis van een foutieve inschatting, en zo meer.

Achteraf kan het toeschijnen dat er als het ware een vreemdeling in onszelf in onze plaats heeft gehandeld. In de meeste van zulke beslissingen, die we achteraf bitter betreuren, herkennen we onszelf niet. Het is dan alsof we 'ons hoofd hadden verloren'.

Wie Ben Je?

Waarom concentreer je je niet eens op de onwaarheden in jezelf? Uiteindelijk gaat het hier over Zelfkennis, zijnde: 'het kennen van het ware Zelf'. Geen gemakkelijke taak, maar anderzijds geen onmogelijke, indien je een ernstig iemand bent.

Begin, bijvoorbeeld, met aan jezelf de vraag: "Wie of wat ben ik?" te stellen, en merk dat ieder van jouw 1001 ikjes bereid is met "Ikke!" te antwoorden. Weet, dat jouw Zelf geen één van die ikjes, noch één van jouw persoonlijkheden is, omdat het immaterieel is, en jouw lichaam is er slechts een tijdelijk voertuig van.

Nu geef ik het woord aan iemand anders... Hopelijk heb je iets aan zijn uitleg. Indien je er één onwaarheid in ontdekt, mag je het gerust mededelen. Maar, zelfs indien je de onwaarheden, of noem het 'leugens' of 'kaf' in jezelf ont-dekt... wat dan? Ik bedoel: ga je er iets aan 'doen'...?

Nota: Tracht op de bal te spelen, niet op mij..., zoals een Peter Kampschuur, die vanuit zijn aangeboren geaardheid reageerde, en die zwartgalligheid op mij trachtte te projecteren. Zo schreef hij: "Het begint nu wel een beetje zwartgallig te worden. Heb je misschien zelf de hoop opgegeven? Of gaat je zelfhulp wellicht niet diep genoeg?"

De mens: zijn naam is Legio, oftewel 'Legioen'

George Ivanovitch Gurdjieff: "De mens heeft geen duurzaam en onveranderlijk 'Ik'. Iedere gedachte, iedere stemming, iedere wens, iedere gewaarwording zegt 'Ik'. En in elk van deze gevallen schijnt het als vanzelfsprekend te worden aangenomen dat dit 'ik' het Geheel, de ganse mens, toebehoort en dat een gedachte, een wens of een afkeer de uitdrukking is van dit Geheel.

In werkelijkheid bestaat er niet de minste grond voor deze veronderstelling. Iedere gedachte en iedere wens van de mens verschijnt en leeft geheel los en onafhankelijk van het Geheel. Het Geheel drukt zichzelf nooit uit, om de eenvoudige reden dat het als zodanig niet bestaat, behalve stoffelijk als een ding en abstract als een begrip. De mens heeft geen individueel 'Ik'. In plaats daarvan zijn er honderden en duizenden op zichzelf staande kleine 'ikken' die elkaar meestal in het geheel niet kennen, nooit met elkaar in contact komen - of, integendeel: elkaar vijandig gezind zijn, elkaar wederkerig uitsluiten en onverenigbaar zijn.

Iedere minuut, ieder ogenblik zegt of denkt de mens 'Ik'. En iedere keer is zijn 'ik' iets anders. Nu eens is het een gedachte, dan een wens, vervolgens een gewaarwording, opnieuw een gedachte, enzovoorts, tot in het oneindige. De mens is een veelheid. Zijn naam is legio.

De afwisseling van 'ikken', hun voortdurende klaarblijkelijke strijd om de oppermacht, wordt beheerst door toevallige uiterlijke invloeden. Warmte, zonneschijn, mooi weer, roepen onmiddellijk een hele groep van 'ikken' op; koude, mist, regen, een andere groep 'ikken', andere associaties, andere gevoelens en andere handelingen. Niets in de mens is bij machte deze verandering van 'ikken' te beheersen, voornamelijk omdat de mens er zich geen rekenschap van geeft, of er geen idee van heeft; hij leeft altijd in het laatste 'ik'.

Sommige 'ikken' zijn natuurlijk sterker dan andere. Maar dit komt niet door hun eigen bewuste kracht; zij zijn geschapen door de kracht van toevalligheden, of door mechanische uiterlijke prikkels.

Opvoeding, nabootsing, lectuur, de hypnose van godsdienst, kaste en tradities, of de magische aantrekkingskracht van de nieuwste leuzen scheppen heel krachtige 'ikken' in de persoonlijkheid van de mens die hele reeksen van andere zwakkere 'ikken' beheersen. Maar hun kracht is enkel de kracht van de 'rollen' in de centra. En alle 'ikken' waaruit iemands persoonlijkheid is opgebouwd hebben dezelfde oorsprong als deze 'rollen': zij zijn beide het resultaat van invloeden van buitenaf; en beide worden in beweging gezet en beheerst door nieuwe invloeden van buitenaf.

De mens heeft geen individualiteit. Hij heeft geen enkelvoudig, groot 'Ik'. De mens is verdeeld in een veelheid van kleine 'ikken'."

En ieder afzonderlijk klein 'ikje' kan zichzelf bij de naam van het Geheel noemen, handelen in naam van het Geheel, instemmen of afwijzen, beloften doen en besluiten nemen waarmee een ander 'ikje', of het Geheel, te maken zal krijgen. Dat verklaart waarom mensen zo vaak besluiten nemen en ze zo zelden uitvoeren.

Iemand besluit vanaf de volgende dag vroeg op te staan. Een 'ik', of een groep 'ikken', neemt dit besluit. Maar opstaan behoort tot het domein van een ander 'ik', dat het er volslagen oneens mee is en misschien zelfs helemaal niets van het besluit afweet. Natuurlijk blijft de man de volgende morgen doorslapen en 's avonds zal hij opnieuw besluiten vroeg op te staan.

In sommige gevallen kan dit heel onaangename gevolgen voor iemand hebben. Een kleine, toevallige 'ik' kan op een gegeven ogenblik iets beloven, niet aan zichzelf, maar aan iemand anders, louter uit ijdelheid, of voor de grap. Dan verdwijnt het. Maar de mens - dat wil zeggen: het hele samenstel van andere 'ikken', die er volkomen onschuldig aan zijn - moet misschien zijn ganse leven voor deze grap betalen. Het is de tragedie van de mens dat iedere kleine 'ik' het recht heeft cheques te tekenen en wissels te trekken, en dat de mens - dat wil zeggen: het Geheel, ze moet honoreren. 's Mensen hele leven bestaat soms uit het inlossen van de schuldbekentenissen van kleine, toevallige 'ikken'."

Nota: De 'rollen' worden in de Psychologische lezingen beschreven als apparaten waarop in ieder centrum de indrukken worden geregistreerd. Het beeld is ontleend aan de wasrollen van een ouderwetse fonograaf - of denk aan draaiorgelboeken. Het geheel van indrukken die op deze wijze zijn vastgelegd, vormt voor de mens het materiaal voor zijn associaties.

Over 'Doen' - de 'Waarheid spreken' - 'Mensen helpen'...

Ouspensky: Kan er niets, absoluut niets, worden gedaan?", vroeg ik.

Gurdjieff: "Absoluut niets."

Ouspensky: "En kan niemand iets doen?"

Gurdjieff: "Dat is een andere vraag. Om te kunnen 'doen' dient men te 'zijn'. En het is noodzakelijk eerst te begrijpen wat 'zijn' betekent. In de loop van onze gesprekken zult u bemerken dat wij een speciale taal gebruiken en dat het om met ons te kunnen praten nodig is die taal te leren. Het heeft geen zin in de gewone taal met elkaar te spreken, want wij kunnen elkaar in die taal onmogelijk begrijpen. Dit doet u op het ogenblik ook vreemd aan. Maar het is waar: om te kunnen begrijpen is het nodig een andere taal te leren. In de taal die mensen gebruiken, kunnen zij elkander niet begrijpen. Later zult u inzien waarom dit zo is."

"Vervolgens moet men leren de waarheid te spreken. Dit komt u ook vreemd voor. U geeft er zich geen rekenschap van dat men de waarheid moet 'leren' spreken. Het schijnt u toe, dat het voldoende is dit te willen of ertoe te besluiten. Maar ik zeg u dat de mensen betrekkelijk zelden opzettelijk een leugen vertellen. In de meeste gevallen menen zij de waarheid te spreken. En toch liegen ze voortdurend, zowel wanneer zij een leugen willen vertellen als wanneer zij de waarheid willen spreken. Zij liegen voortdurend, zowel tegen zichzelf als tegen anderen. Daardoor begrijpt niemand ooit zichzelf of iemand anders. Denk eens aan - zou er ooit zoveel tweedracht, zo'n diep wanbegrip en zoveel haat tegen de inzichten en meningen van anderen kunnen bestaan als mensen elkaar konden begrijpen? Maar zij kunnen elkaar niet begrijpen, omdat zij het liegen niet kunnen laten. De waarheid spreken is het moeilijkste wat er op de wereld bestaat, en men moet veel en lang studeren om de waarheid te kunnen spreken. Het te willen is niet voldoende. Om de waarheid te spreken moet men weten wat de waarheid is en wat een leugen is - allereerst in zichzelf. En dat wil niemand weten."

"Om in staat te zijn anderen te helpen, moet iemand eerst leren zichzelf te helpen. Een groot aantal mensen gaan op in gedachten en gevoelens over het helpen van anderen, eenvoudig uit luiheid. Zij zijn te lui om aan zichzelf te werken; en tegelijkertijd vinden zij het heel prettig te denken dat zij in staat zijn anderen te helpen. Dit betekent onwaarachtig en onoprecht zijn tegenover zichzelf. Als iemand zichzelf ziet zoals hij werkelijk is, zal het niet bij hem opkomen anderen te willen helpen: hij zou zich schamen daaraan te denken."

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden. -

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht